Toplantı No 2022/007
Gündem No 4
Karar Tarihi 02.02.2022
Karar No 2022/MK-29
BAŞVURU SAHİBİ:
Aybet Beton Prefabrik Yapı Elemanları San. A.Ş.
İHALEYİ YAPAN İDARE:
Atakum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2021/275310 İhale Kayıt Numaralı “2020 Yılı Atakum İlçesi Kum Mıcır Mal Alım İşi” İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
KARAR:

        Atakum Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünce 23/06/2021 tarihinde gerçekleştirilen 2021/275310 ihale kayıt numaralı “2020 yılı Atakum İlçesi Kum Mıcır Mal Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Aybet Beton Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi A.Ş. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 29/07/2021 tarihli ve 2021/UM.IV-1404 sayılı karar ile “Başvurunun şekil yönünden reddine” karar verilmiştir.

 

Davacı tarafından Kamu İhale Kurulunun 29/07/2021 tarihli ve 2021/UM.IV-1404 sayılı kararının iptali istemiyle açılan davada Ankara 23. İdare Mahkemesi’nin 14/10/2021 tarihli ve E:2021/1487, K:2021/1620 sayılı kararı ile “davacının imza beyannamesinin aslının sunulmadığı gerekçesiyle e-itirazen şikâyet başvurusunun şekil yönünden reddedilmesine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı” gerekçesiyle söz konusu Kurul kararının iptaline karar verilmiştir.

 

 Anılan mahkeme kararı üzerine Kamu İhale Kurulunun 11.11.2021 tarih ve 2021/MK-429 sayılı kararı ile, “1- Kurulun 29.07.2021 tarihli ve 2021/UM.IV-1404 sayılı kararının iptaline, 2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin iddialarının esasının incelenmesine geçilmesine” karar verilmiştir. Yapılan esas incelemesi sonucunda ise Kamu İhale Kurulunun 01.12.2021 tarihli ve 2021/UM.I-2149 sayılı kararı alınmıştır.

 

Anılan İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan temyiz başvurusu sonucunda, Danıştay Onüçüncü Dairesinin 22.12.2021 tarihli ve E:2021/4941, K:2021/5304 sayılı kararında “…Temyize konu Mahkeme kararında, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte, e-itirazen şikâyet ile yapılan müracaatlarda imza beyannamesinin aslının veya yetkili mercilerce onaylı örneklerine ilişkin bilgilerin aranmayacağı kuralının yer aldığı, ihaleyi gerçekleştirilen idarece EKAP üzerinden yapılan sorgulama ile başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesi ekinde sunmuş olduğu vekâletnamenin teyidinin yapılabileceğinden bahisle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş ise de, idare hukuku ilkelerine göre işlemin tesis edildiği andaki hukukî durumun dikkate alınması ve yargılamanın da bu hukukî duruma göre yapılması gerektiğinden ve işlemin tesisinden sonra Yönetmelikte yapılan değişiklik esas alınarak karar verilemeyeceğinden, dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık görülmemiştir.

Bu itibarla, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmamaktadır. Öte yandan, dosyadaki bilgi ve belgelere göre, söz konusu itirazen şikâyetin e-itirazen şikâyet müracaatı niteliği taşımadığı dikkate alındığında bu yönüyle de Mahkeme kararında hukukî isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalının temyiz isteminin kabulüne;

2. 2577 sayılı Idari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca Ankara 23. İdare Mahkemesi’nin 14/10/2021 tarih ve E:2021/1487, K:2021/1620 sayılı kararının bozulmasına,

3. Davanın reddine,…

9. 2577 sayılı Kanun’un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendi uyarınca kesin olarak (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere),” karar verilmiştir.

 

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Öte yandan 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan Kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Kamu İhale Kurulu’nun 11.11.2021 tarihli ve 2021/MK-429 sayılı ve 01.12.2021 tarihli ve 2021/UM.I-2149 sayılı kararlarının iptaline,

 

2) Anılan Danıştay kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda Kamu İhale Kurulunun 29/07/2021 tarihli ve 2021/UM.IV-1404 sayılı kararının hukuken geçerliliğini koruduğuna,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz