Toplantı No 2022/011
Gündem No 43
Karar Tarihi 23.02.2022
Karar No 2022/MK-55
BAŞVURU SAHİBİ:
Nizip Akgün Petrol Nakliyat Gıda ve Hayvancılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi
İHALEYİ YAPAN İDARE:
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü DSİ 15. Bölge Müdürlüğü
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2021/201679 İhale Kayıt Numaralı “Dsi Gap 15 Bölge Müdürlüğü (Şanlıurfa) Şoförlü Taşıma Hizmet Alımı” İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
KARAR:

Devlet Su İşleri 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2021/201679 ihale kayıt numaralı “DSİ Gap 15. Bölge Müdürlüğü (Şanlıurfa) Şoförlü Taşıma Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak, Nizip Akgün Pet. Nak. Gıda ve Hay. San. Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 06.10.2021 tarihli ve 2021/UH.II-1864 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, Nizip Akgün Pet. Nak. Gıda ve Hay. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara 13. İdare Mahkemesinin 06.01.2022 tarihli E:2021/2213, K:2022/26 sayılı kararı ile ““Dava konusu Kamu İhale Kurulu kararının, davacı şirketin itirazen şikayet başvurusunun 2. maddesinde yer alan iddiasına ilişkin kısmının incelenmesinden;

Olayda, davacı şirketin 16.09.2021 tarihli itirazen şikâyet başvurusunda belirtilen 2. iddianın davalı idarece Mda Kılıç Tur. ve Filo Kir. A.Ş.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin 14.07.2021 tarihli 2 numaralı ihale komisyonu kararının da gerekçesini oluşturduğu ve anılan şirket tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusu sonucunda Kamu İhale Kurulunun 18.08.2021 tarihli ve 2021/UH.II-1563 sayılı kararıyla, söz konusu şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin idare işleminin hukuka aykırı bulunduğu ve yeterlik bilgileri tablosunda 24.08.2020 tarihli ve 10144 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinin beyan edilmediği gerekçesiyle başvuru sahibi isteklinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı gerekçesiyle düzeltici işlem belirlenmesine karar verildiği, dolayısıyla davacının bu iddiasının Kamu İhale Kurulunun 18.08.2021 tarihli ve 2021/UH.II-1563 sayılı kararına itiraz niteliği taşıdığı görülmüştür.

Bu durumda; Kamu İhale Kurulunun Kuruma gelen itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak gerekçesini belirtmek suretiyle karar vereceği, mevzuatta Kurul tarafından karara bağlanan hususların yeniden incelemeye alınmasına ilişkin bir düzenlemenin bulunmadığı, söz konusu Kurul kararı ile davalı idarenin görüşü ortaya çıktığından karara ilişkin ayrıca bir değerlendirme yapılmasının da mümkün olmadığı, diğer taraftan anılan Kanunun ”Yargısal İnceleme” başlıklı 57. maddesinde şikâyetler ile ilgili olarak Kurum tarafından verilen nihai kararların mahkemelerde dava konusu edilebileceğinin belirtildiği, dolayısıyla davacı şirketin iddiası ile ilgili olarak davalı idare tarafından yapılacak bir işlem bulunmadığı, ihale sürecinde ortaya yeni hukuki durum çıktığından bahisle daha önce karara bağlanan hususların tekrar itirazen şikayet başvurusuna konu edilemeyeceği anlaşıldığından, itirazen şikayet başvurusunun 2. maddede yer alan iddiaya ilişkin olarak görev yönünden reddine ilişkin dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

Dava konusu Kamu İhale Kurulu kararının, davacı şirketin itirazen şikayet başvurusunun 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8. ve 9. maddelerinde yer alan iddialara ilişkin kısmının incelenmesinden;

Dava konusu uyuşmazlıkta, 24.05.2021 ve 14.07.2021 tarihli ihale komisyonu kararıyla ihalenin davacı şirket üzerinde bırakıldığı, Mda Kılıç Tur. ve Filo Kir. A.Ş.nin teklifinin ise değerlendirme dışı bırakıldığı, anılan şirket tarafından idareye yapılan şikayet başvurularının reddi üzerine davalı kuruma yapılan itirazen şikâyet başvuruları neticesinde düzeltici işlem belirlenmesine karar verildiği ve yeni bir ihale komisyonu kararı alındığı, 27.08.2021 tarihli ihale komisyonu kararıyla ihalenin Mda Kılıç Tur. ve Filo Kir. A.Ş.nin üzerinde bırakıldığı, davacı şirketin ise en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği, bunun üzerine davacı şirket tarafından 03.09.2021 tarihinde şikayet başvurusunda bulunulduğu, şikayet başvurusunun 08.09.2021 tarihli işlemle reddi üzerine 16.09.2021 tarihli dilekçeyle Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, dolayısıyla yeniden alınan ihale komisyonu kararıyla davacının hukukî durumunda değişiklik oluştuğu, yeni oluşan hukukî durumun Kanunda belirlenen başvuru usullerine ilişkin süreyi canlandıracağı, esasen ilk iki ihale komisyonu kararıyla Mda Kılıç Tur. ve Filo Kir. A.Ş.nin teklifi idarece değerlendirme dışı bırakıldığından, davacı şirket tarafından anılan komisyon kararlarına karşı şikayet ve itirazen şikayet yoluna gidilmesinin beklenemeyeceği, bu sebeple ihaleyi kazanan şirketi ve davacının pozisyonunu da değiştiren yeni komisyon kararının yeni bir hukukî durum olarak değerlendirilmesi ve bu kararın tebliği üzerine süresi içinde yapılan başvurunun esasının incelenmesi gerekirken, ilk komisyon kararının tebliğ tarihi esas alınarak başvurunun süresinde olmadığı gerekçesiyle reddine ilişkin işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Nitekim benzer bir uyuşmazlıkta verilen Danıştay 13. Dairesinin 05.07.2021 tarihli ve E:2021/2391, K:2021/2623 sayılı kararı da aynı yöndedir.

Dava konusu Kamu İhale Kurulu kararının, davacı şirketin itirazen şikayet başvurusunun 10. maddesinde yer alan iddiasına ilişkin kısmının incelenmesinden;

Davacının iddiasında bahsi geçen isteklilerin tekliflerinin her üç ihale komisyonu kararında da değerlendirmeye alınmadığı, anılan komisyon kararlarının gerekçelerinin farklılık arz etmesinin hukuki durumu ve ihale sürecini etkilemediği anlaşıldığından, davacının anılan iddiasına yönelik başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin, davacı şirketin itirazen şikayet başvurusunun 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8. ve 9. maddelerinde yer alan iddialara ilişkin olarak süre yönünden reddine ilişkin kısmının iptaline, davacı şirketin itirazen şikayet başvurusunun 2. maddesinde yer alan iddiasına ilişkin olarak başvurunun görev yönünden reddine ilişkin kısmı ile 10. maddesinde yer alan iddiasına ilişkin olarak itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin kısmı yönünden ise davanın reddine,…” şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

 

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1- Kamu İhale Kurulunun 06.10.2021 tarihli ve 2021/UH.II-1864 sayılı kararının 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8. ve 9’uncu iddialarına ilişkin değerlendirmelerin iptaline,

 

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8. ve 9’uncu iddialarının esasının incelenmesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz