Yapım İşleri İhalelerinde Sınır Değer Hesabı ve Aşırı Düşük Tekliflerin Değerlendirilmesi

➢ 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun Aşırı düşük teklifler başlıklı 38. Maddesinde;⏩⏩“İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, ☑️diğer tekliflere veya ☑️idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu; ➡️a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, ➡️b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,➡️c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,⏩⏩gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. 🔘Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.❎

➢ Kamu İhale Kanunun ilgili maddesinin gerekçesi ihale komisyonu tarafından yaklaşık maliyete göre aşırı düşük olduğu belirlenen tekliflerin hemen reddetmek yerine❎, bu teklif sahiplerinden tekliflerinin bileşenleri ile ilgili olarak açıklama istemesinin ve bu açıklamalar çerçevesinde nihai değerlendirmenin yapılmasıdır.✅

➢ Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Sınır değer ve aşırı düşük teklifler başlıklı 60. Maddesinde 30/11/2021 ve 31675 sayılı Resmî Gazete ile yapılan 20/12/2021 tarihinde yürürlüğe giren değişiklik neticesinde⏩⏩

✔️İhale komisyonu tarafından isteklilerce verilen teklifler değerlendirildikten sonra Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen hesaplama yöntemine göre sınır değeri hesaplar.

🔘Aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak, idarelerce ihale ilanı ve dokümanında belirtilmek kaydıyla aşağıdaki koşullar çerçevesinde belirtilen seçeneklerden bir tanesi kullanılır.⏩⏩

✅Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin üçte birine eşit veya bu değerin üzerinde olan ihalelerde; yani idarelerce YM≥ED/3 olan ihalelerde sınır değerin altında olan tekliflerde açıklama istenmesi zorunludur.

▶️Bu nedenle sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir.
✔️İhale komisyonunca isteklilerce yazılı olarak yapılan aşırı düşük teklif (ADT) açıklamalar; ➡️
🔘Yapım yönteminin ekonomik olması,
🔘Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, 🔘Teklif edilen işin özgünlüğü,➡️gibi hususlarda dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. ➡️Bu değerlendirme sonucunda,➡️🔘açıklamaları yeterli görülmeyen veya 🔘yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.❌

✅Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin üçte birine kadar olan ihalelerde yani idarelerce YM<ED/3 olan ihalelerde ⏩🔘Aşırı düşük teklif sınır değerinin altında teklif sunan isteklilerin teklifi açıklama istenmeksizin reddedilebilir veya 🔘 bu teklif sahiplerinden Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenebilir. Buna ilişkin düzenlemeye İhale ilanı ve dokümanında yer verilmelidir.

➢ Burada özellikle belirtmekte gereken husus 30.11.2021 tarihli ve 31675 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK İLE YAPIM İŞLERİ İHALELERİNDE 20.12.2021 tarihinden itibaren ihalenin sınır değerin altında kalan en düşük teklif üzerine bırakılması uygulamasına son verilmiştir.✅

➢Bu Çerçevede idarelerce gerek ihale öncesinde gerekse İhale sürecinde yapılacak işlemler:⏩⏩

✔️Aşırı düşük teklif sorgulaması öngörülen ihalelerde yaklaşık maliyetin hesaplanması sırasında idarelerce yapılacak işlemler (KİGT 38.Maddesi)

🔘İdare, yaklaşık maliyetin hesaplanması sırasında her bir iş kalemi/grubunun yaklaşık maliyete oranını tespit edecektir.

🔘Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemleri/grupları tutarlarının büyükten küçüğe sıralandığı ve oranların kümülatif toplamının da gösterildiği “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” ile iş kalemleri/gruplarına ait ayrıntılı analizler ve analiz girdilerinin tutarları itibarıyla küçükten büyüğe sıralanmış halini gösteren “sıralı analiz girdileri tablosu” hazırlanarak yaklaşık maliyet hesap cetveli kapsamında ihale onay belgesine eklenecektir.

🔘Sıralı iş kalemleri/grupları listesi oluşturulurken, iş kalemleri/grupları tutarlarının yaklaşık maliyete oranları, en yakın dört ondalık basamaklı sayıya getirilecek biçimde yuvarlanacak ve bu oranların toplamının, yuvarlama nedeni ile 1 den farklı olması dikkate alınmayacaktır.

➡️Özetle;İdare tarafından Aşırı düşük teklif sorgulaması öngörülen ihalelerde yaklaşık maliyet hesabı sırasında; ⏩⏩
🔘Her bir iş kalemi grubunun(toplam tutar itibarıyla)yaklaşık maliyete oranını tespit edecek.
🔘İş kalemleri/grupları tutarlarının büyükten küçüğe sıralandığı ve oranların kümülatif toplamınında gösterildiği“ sıralı iş kalemleri/grupları listesi”oluşturacak. (▶️Sıralı İş Kalemleri Listesi ve Aşırı Düşük Teklif Açıklaması İstenilecek işin %80‘ini oluşturan İş kalemleri)
🔘Bütün iş kalemi/gruplarının analizlerini yapacak. 🔘Her bir iş kalemi için sıralı analiz girdileri tablosu hazırlayacak. (%3 -15)
🔘Sıralı iş kalemleri/grupları listesi ile sıralı analiz girdileri tablosunu yaklaşık maliyet ile birlikte ihale onay belgesinin ekine koyacak.

✔️Kamu İhale Genel Tebliğinin Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler başlıklı 45. Maddesinde yer alan açıklamalar çerçevesinde;

✔️Madde düzenlemesindeki sınır değer eşitliğinde yer alan (N), “sınır değer katsayısı”nı temsil etmekte olup bu katsayı, ➡️Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”nde yer alan
🔘B-Üstyapı (Bina) İşleri, 🔘C-Sıhhi Tesisat ve Mekanik Tesisat İşleri,🔘D-Elektrik İşleri, 🔘E-Elektronik ve İletişim İşleri grubundaki yapım işleri ile bu işlerle ilgili tamamlama, onarım, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işlerinde⏩⏩ (1,00),
🔘diğer yapım işlerinde ⏩(1,20)’dir.

✔️İhale konusu yapım işinin kapsamında farklı katsayılara tabi iş kısımlarının bulunması durumunda; sınır değer katsayısı, söz konusu kısımlardan toplam yaklaşık maliyeti içindeki ağırlık oranı en fazla olana göre belirlenir.✅

✔️ İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı, ihale ilanı veya davet mektubu ile idari şartnamenin “Diğer hususlar” başlıklı bölümünde belirtilir.✅

➢ Analiz Formatı;

✔️İdarece iş kalemleri ve/veya iş gruplarının yapım şartlarına bağlı kalınarak, her iş kalemi/iş grubunun içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği, analiz formatına ihale dokümanında yer verilir.

✔️Kamu İhale Genel Tebliğinin (Ek-Y.2)’de yer alan örneğe uygun analiz formatının isteklilere verilmesi, isteklilerin de tekliflerinin aşırı düşük olarak tespit edilerek kendilerinden açıklama istenmesi durumunda, yapacakları açıklamada sunacakları analizlerin verilen bu formata uygun olması gerekmektedir.

✔️İdare tarafından bütün iş kalemleri/iş grupları için tek bir analiz formatı düzenlenebileceği gibi, iş kalemleri/iş gruplarının yapım şartlarına göre birden fazla analiz formatı da düzenlenebilir. Ancak bu durumda, idare ihale dokümanında hangi analiz formatının hangi iş kalemleri/iş grupları için kullanılacağını belirtmek zorundadır.

✔️Kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar ile uyumlu olmayan iş kalemleri (özel iş kalemleri) ile idarelerce tasarlanan ve birden fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemleri (paçal iş kalemi) için bu iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının, ihale dokümanı kapsamında veya 🔘aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazı ekinde verilmesi gerekmektedir. 🔘Ancak idarece niteliği gereği analiz formatı hazırlanamayan iş kalemlerine ilişkin isteklilerin açıklamaları kapsamında analiz sunmalarına gerek olmayıp, anılan iş kalemlerine ilişkin açıklamalar kamu ihale genel tebliğinin 45.1.13 maddesi uyarınca yapılabilir.✅

➢ İhale Komisyonları;

✔️4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca ilk oturumda 🔘teklif mektubu ve 🔘geçici teminatını usulüne uygun sunan isteklilerin teklifleri “geçerli teklif” olarak dikkate alınacak ve Yaklaşık maliyetin % 120’sinin üzerindeki ve % 40’ının altındaki teklifler dikkate alınmaksızın, geçerli teklifler üzerinden kamu İhale kurumu tarafından yönteme göre aşırı düşük teklif sınır değerini tespit edecektir.

✔️ İhale komisyonu kamu ihale genel tebliğinin (38.1) maddesi kapsamında idarece yaklaşık maliyet ile birlikte hazırlanan “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” kullanılarak yaklaşık maliyetin % 80’lik kısmına giren iş kalemleri/grupları belirleyecektir. 🔘Sıralı listeye göre, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı % 80 oranına kadar olan iş kalemleri/grupları ile kümülatif toplama eklendiğinde % 80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemi/grubu, sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri/grupları olarak belirlenecektir. 🔘Bunların dışında kalan iş kalemleri/grupları için sorgulama yapılmayacaktır.❌

✔️Sınır değerin altındaki teklif sahiplerinden yaklaşık maliyetin % 80’lik bölümünü oluşturan iş kalemleri/gruplarına ilişkin ayrıntılar yazılı olarak istenir.

✔️İdarece istenen açıklamanın niteliği dikkate alınarak, isteklilere beş (5) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilir. 🔘Yazıda ayrıca, ihale konusu işe özgü alanlara (malzeme ocağı vb.) ilişkin olan ve açıklama istenecek girdi niteliğinde bulunan nakliyelere dair yaklaşık maliyet hesabında esas alınan mesafeler belirtilir.✅

✔️İhale komisyonu tarafından, açıklama istenilmesi gereken iş kalemleri/gruplarına ait idarece kamu ihale genel tebliğinin (38.1) maddesine göre oluşturulan “sıralı analiz girdileri listesi” kullanılarak tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdileri tespit edilecek.

✔️Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemi/grubu analizlerindeki analiz girdilerinden, tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üne eşit ve altında olanlar için isteklilerden açıklama yapılması istenilmeyecek.

✔️Tutarı, kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olması nedeniyle sorgulamaya tabi tutulmayacak analiz girdilerinin tutarlarının kümülatif toplamının kar ve genel gider hariç analiz toplamının %15’ini aşması durumunda; en küçük tutardan itibaren kümülatif toplamda % 15’lik tutarın aşılmasına neden olan analiz girdisi belirlenecek, tutarı bu girdinin tutarından daha az olan girdiler için açıklama istenilmeyecek.

✔️Aynı girdinin yaklaşık maliyeti oluşturan birden fazla iş kalemi/grubunun analizinde yer alması halinde bu girdinin oranı her analiz için ayrı ayrı değerlendirilerek analiz toplamının % 3’ünün altında kalıp kalmadığına göre işlem yapılmalıdır. Bu işlem neticesinde herhangi bir analizdeki oranı %3’ün üstünde olan analiz girdisi için açıklama istenilecek.

✔️Analizlerdeki 🔘işçilik girdisi, tutarları analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olsa dahi, açıklama istenilmeyecek girdiler arasında yer alamaz.✅✅

✔️İhale komisyonu teklifleri aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden aşırı düşük teklif açıklama ile ilgili yazıda, açıklama istenilmeyecek olan analiz girdilerini de belirtecektir.➡️➡️İstekliler, teklifi kapsamında yer alan iş kalemleri/grupları için hazırlayacakları analizlerde açıklama istenilmeyecek olan analiz girdileri de dahil analizlerini oluşturan tüm girdileri göstereceklerdir.✅

➢ Analiz Sunulmasına Gerek Olmayan Haller;

✔️ İsteklilerin iş kalemleri/iş grupları için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatları veya bu fiyatlardan daha yüksek fiyatları teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/grupları için; hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını, birim fiyat poz numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları durumunda,✅
🔘Kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış 🔘“kar ve genel gider içermeyen birim fiyatların” 🔘üzerine, kendi belirledikleri “kar ve genel gideri” ilave ederek birim fiyatlarını oluşturmaları durumunda da; 🔘hangi kamu kurum ve kuruluşunun “kar ve genel gider hariç birim fiyatını” kullandıklarını ve kendi belirledikleri “kar ve genel gider” tutarını yazmak suretiyle 🔘liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları halinde,✅

✔️ İlan veya davet tarihinde cari yıl birim fiyatın yayımlanmamış olması durumunda, 🔘istekli tarafından önceki yılın yayımlanmış birim fiyatlarını da kullanılabilir.

✔️ İstekliler tarafından, inşaat iş kalemleri/iş grupları dışında yer alan sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, müşterek tesisat, havalandırma, brülör, asansör, elektrik tesisatı vb. iş kalemleri/iş gruplarına ait analiz sunulması yerine bu iş kalemi/iş gruplarına ait malzeme ve montaj bedelini ayrı ayrı gösterecek şekilde açıklama yapılması halinde,

✔️ Yüklenicinin dışında üçüncü kişilerce inşaat mahalli dışında imal edilen ve esaslı başka bir işçilik veya malzeme katkısı yapılmaksızın yapıya monte edilen iş kalemlerinin üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklanması durumunda, bu iş kalemlerine ilişkin analiz sunulması halinde,

✔️ İstekliler tarafından teklif kapsamındaki harita, kadastro ve proje işlerine ilişkin yapılacak açıklamalarda üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması halinde,

✔️ İdarece niteliği gereği analiz formatı hazırlanamayan iş kalemlerine ilişkin olarak,

➡️➡️➡️isteklilerin açıklamaları kapsamında analiz sunmalarına gerek yoktur..

➢ Teklifi Aşırı Düşük Olması Durumunda İsteklilerce Yapılacak İşlemler;

5 iş gününden az olmamak üzere idarenin verdiği süre içinde;⏩⏩

✔️Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetveli ile açıklama istenen iş kalemleri ve/veya iş gruplarının birim fiyatlarına ilişkin ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri ve alt analizleri,

✔️Teklif birim fiyatlı işlerde; açıklama istenen iş kalemlerinin birim fiyatlarına ilişkin olarak ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri ve alt analizleri, sunacaklardır.

➡️➡️Bu analizlerde yer alan ve aşırı düşük teklif sorgulama yazısında; belgelendirilmesine gerek olmadığı belirtilenler dışındaki bütün girdilere ilişkin kanıtlayıcı belgeleri, Genel Tebliğde belirtildiği şekilde sunacak.

✔️İdarece sorgulamaya konu edilmeyen iş kalemleri/grupları için analiz sunulması istenmeyecek olup, istekli tarafından da sunulmayacak,

✔️Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan ihalelerde istekli tarafından sunulacak hesap cetvelinde, sorgulamaya tabi tutulmayan iş kalemlerinin ve/veya iş gruplarının her biri için miktar ve birim fiyatların ayrı ayrı gösterilmesi zorunlu olmayıp, sorgulanmayan iş kalemlerinin tamamı için teklif edilen toplam bedelin gösterilmesi yeterlidir.✅

✔️ İsteklilerin analizlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;⏩⏩

🔘Üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri,➡️
1️⃣fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. 2️⃣Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulacaktır.🔴

🔘Çimento ve demir ürünleri için ilan edilmiş üretici fiyat tarifeleri,➡️ çimento veya demir ürünleri üreticisinin ilan edilmiş fiyat tarifelerini kullanması halinde, sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan bir tarifeyi gösterir belgeyi sunması yeterlidir.

🔘Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,➡️ 1️⃣mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilen fiyat tarifelerinde belirtilen fiyatları kullanması halinde, ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan bir tarifeyi gösterir belgeyi sunması yeterlidir. (Örnek: Orman Genel Müdürlüğüne bağlı işletmeler tarafından satılan ürünlere ilişkin ilan edilmiş fiyatlar vb.) 2️⃣mal ve hizmetlere ilişkin fiyat tekliflerini kullanması halinde, ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) düzenlenmiş fiyat teklifini sunması yeterlidir. (Örnek: Karayolları Genel Müdürlüğü, İl Özel İdareleri, Belediyeler vb.nin sattıkları kum, çakıl, kırmataş vb. mallara ilişkin verdikleri fiyat teklifleri.)

🔘Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mal veya hizmetlere ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,➡️
ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan asgari fiyatın belgelendirilmesi suretiyle açıklama yapılması yeterlidir.

🔘Ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet /satış tutarı tespit tutanakları (EK.O.7),➡️ isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ait fiyatların kullanılması durumunda, istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu olan mal için düzenlenen maliyet/satış tutarı tespit tutanağı ile açıklama yapılır.🔴

🔘Stoğunda bulunan mallara ilişkin stok tespit tutanakları (Ek-O.8), ➡️ İstekliler tarafından yapılan açıklamada; malın ihale tarihi itibariyle stoklarda bulunduğunun belirtilmesi durumunda, bu tutanağın açıklama kapsamında sunulması zorunludur.🔴

🔘İdarece istenmesi durumunda yardımcı analizler v.b. dir.

➢Akaryakıt Giderleri;

➡️1️⃣İstekliler tarafından akaryakıt girdisine ilişkin olarak, EPDK tarafından yayımlanan, İstanbul İli, Avrupa Yakasında bulunan bayiler adına beyan edilmiş fiyatların ortalamasını yansıtan En Yüksek İşlem Hacimli 8 Firmanın Akaryakıt Fiyatlarına İlişkin Raporda yer alan fiyatların % 90’ının altında sunulan açıklamalar geçerli kabul edilmez. 2️⃣Motorin veya benzine yönelik olarak öngörülen tutarın TL/lt cinsinden hesaplanmasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ilgili düzenlemeleri dikkate alınacaktır.

➢İş Makineleri;

➡️1️⃣Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman (İş makinesi) analiz girdilerine ilişkin açıklamalar; resmi rayiçler veya isteklinin kendi malı olan iş makineleri için satın alma bedeli üzerinden yapılabilir. Üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi ancak resmi rayici bulunmayan iş makineleri için kullanılabilir. 2️⃣İsteklilerin kendi malı olan iş makinesinin satın alma bedeli üzerinden yapacağı açıklamalarda, bu hususları tevsik eden belgelerin açıklama kapsamında sunulması zorunludur.🔴
Ayrıca, bu açıklamada iş makinesine ilişkin tutar olarak;🔘a) İş makinesinin satın alma tarihinden sonra amortisman süresinin dolmuş olması halinde, amortisman maliyeti katsayısı dışında kalan maliyet katsayıları (yedek parça, tamir-bakım, sermaye faizi-sigorta, nakil-montaj-demontaj) toplamı (ilgili analizde miktar kısmına yazılarak) ile resmi rayicin çarpılması sonucu bulunacak tutar, 🔘b) İş makinesinin satın alma tarihinden sonra amortisman süresinin dolmamış olması halinde ise, (a) bendinde hesaplanan tutarın altında olmamak koşuluyla, iş makinesinin satın alma bedeli ile analiz girdi miktarının çarpılması sonucu bulunacak tutar,
kullanılabilecektir.

➢ Aşırı düşük teklif açıklaması/sorgulaması sonucunda;

➡️İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları açıklamaları kapsamında Kamu İhale Genel Tebliğinin 45. Maddesinde belirtilen şekilde sunacaklardır.

✔️Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili maddelerine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaların idarece tanımlanan yapım şartlarına uymaması veya teknik şartnameye aykırı hususlar içermesi,

✔️ İş kalemleri/gruplarına ait analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde yer alan işçilik fiyatları ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olamaz. ➡️Altında olması,

✔️ İsteklinin aşırı düşük teklifine ilişkin olarak yaptığı açıklamada ➡️sunduğu analizlerin, 🔘ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, 🔘birim fiyat tariflerine, 🔘idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmaması,

✔️Analiz fiyat tutarlarının teklif fiyatların üzerinde olması,

✔️Analizler üzerinde yapılan incelemede; çarpım ve toplamlarda hesaplama hatası bulunması durumunda, ➡️analiz girdilerine ait fiyatlar esas alınarak, hesaplama hatası ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Bu şekilde düzeltilmiş analiz fiyatı, teklif fiyatın üzerinde olması, ⏩⏩durumunda açıklama uygun bulunmayıp isteklilere ait teklifler reddedilecektir.

✅✅Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak istenen sürede açıklama yapmasına rağmen teklifi reddedilen isteklilerin açıklamalarının yeterli görülmeme nedenlerinin, sadece Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili madde numaralarına atıf yapılmakla yetinilmeyerek hangi düzenlemeye aykırılık bulunduğu da belirtilmek suretiyle kesinleşen ihale kararının bildirilmesi zorunludur.

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz