EK FİYAT FARKI VE SÖZLEŞME DEVİRLERİ İLE İLGİLİ KAMU İHALE KURUMU TARAFINDAN 2022/DK.D-94 SAYILI KURUL KARARI İLE AÇIKLAMA GETİRİLEN HUSUSLAR.

1️⃣Ek fiyat farkının hesaplanarak ödenmesinin idarelerin takdirinde olmadığı,

Hep ifade ettiğimiz gibi 4735 sayılı Kanunun Geçici 5 inci maddesinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalesi yapılan ve Türk Lirası üzerinden sözleşmeye bağlanan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde ek fiyat farkı verilebileceği belirtilerek ek fiyat farkı verilebilecek alım türlerini, ürün ve girdiler ile hesaplamalara ve sözleşmelerin devrine ilişkin esas ve usulleri tespite Cumhurbaşkanı yetkili kılınmış ve 23/2/2022 tarihli ve 5203 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ek fiyat farkı verilmesi gereken sözleşmeler tespit edilmiştir. Bu Karar uyarınca idarelerin bağlı yetki çerçevesinde hareket etmesi gerektiği ve ek fiyat farkı verilmemesi yönünde takdir yetkisinin bulunmadığı,

2️⃣İstisna kapsamındaki işler ile ilgili 24/2/2022 tarihinden itibaren 120 gün içinde ilgili mevzuatında düzenleme yapılması halinde 1/7/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için ek fiyat farkı verilebileceği ve bu husustaki takdirin ilgili idareye ait olduğu,

3️⃣ Doğrudan temin yönteminin 4734 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde sayılan ihale usulleri arasında yer almadığından Kanunun 22 nci maddesine göre gerçekleştirilen alımlar için ek fiyat farkı verilemeyeceği,

4️⃣ Hakedişlerin aylık olarak düzenlenmediği işlerde ek fiyat farkı hesabına esas olarak idareler tarafından 1/7/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında imalatın/işin/teslimatın fiili olarak gerçekleşip gerçekleşmediği tespit edilerek, imalatın/işin/teslimatın fiili gerçekleştirildiği ayın endeksinin kullanılması gerektiği,(Hakediş tarihi dikkate alınmayacak)

5️⃣ 1/7/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen kısımlarının iş veya teslim programına uygun olması şartı aranmayacağından iş programına göre gerçekleştirilmesi gereken ayın endeksi ile işin fiilen gerçekleştirildiği ayın endeksinden düşük olanının esas alınmaması, doğrudan imalatın/işin/teslimatın gerçekleştirildiği ayın endekslerinin dikkate alınması gerektiği,

6️⃣ Aylık An tutarının tespiti; 01/07/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen kısımlara ilişkin şantiye defteri, iş programı ve benzeri kanıtlayıcı belge bulunmaması halinde, çalışılan (hakediş konusu imalatların gerçekleştirildiği) toplam gün sayısı ve hakediş tutarı esas alınarak hesaplanacak bir (1) çalışma gününe tekabül eden hakediş tutarı üzerinden enterpolasyon yöntemi ile her bir takvim ayına ait hakediş tutarının belirlenebileceği ve ek fiyat farkı hesabının ilgili aya ait endeks ile bu şekilde bulunan hakediş tutarı üzerinden yapılabileceği,

7️⃣Ek fiyat farkı tutarı için yüklenicinin kesin teminatının yeterli olmadığı durumda idare tarafından %6 oranında ek kesin teminat alınması veya nakit olarak kesinti yapılması gerektiği,

8️⃣ Ek fiyat farkı da bir hakedişe dayalı olarak ödeneceği,(yapım işleri ve hizmet alımları)

9️⃣Ek fiyat farkı hesabının KDV hariç hesaplanarak KDV tutarının sonradan eklenmesi gerektiği,

🔟 Ek fiyat farkı ödenmelerinde normal fiyat farkı hesaplamalarında uygulanan damga vergisi kesintisi, gelir vergisi kesintisi, gecikme cezası, geçici kabul noksanları kesintisi ve stopaj kesintisi gibi kesintilerin uygulanması gerektiği,

1️⃣1️⃣ Yapım işlerinde ek fiyat farkı olarak ödenecek bedelden kaynaklanan hakedişlerdeki artış tutarı için sigorta bedelinin zeyilname ile arttırılması gerektiği,

1️⃣2️⃣ Kesin hakedişi yapılmış olan işlerde ek fiyat farkı hesaplanması durumunda, geçici kabul sonrasında ek hakediş yapılmamış olması halinde ödeme için Hakediş düzenlenileceği, bunun haricindeki ödeme belgelerine ilişkin olarak mali mevzuat çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alınmasının uygun olacağı,

1️⃣3️⃣ Revize birim fiyat hesaplanan iş kalemleri için yapılacak ek fiyat farkı hesabında revizeye giren imalat miktarı için nihai (son) revize birim fiyatın kullanılması gerektiği,

1️⃣4️⃣Sözleşmesinde fiyat farkı hesaplanacağı düzenlenen doğalgaz alımları (LNG ve/veya CNG) anılan ürünler arasında sayılmadığından CNG alımı sözleşmeleri için Esaslarda belirtilen diğer koşulların sağlanması halinde ek fiyat farkı verileceği,

1️⃣5️⃣ “Gerçekleştirilen kısımlar” ifadesinden, 1/7/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında sözleşme konusu iş kapsamında iş/imalat/teslimat programına uygunluk şartı aranmaksızın yüklenici tarafından fiili olarak yapılan iş, imalat ve/veya teslimat miktarının anlaşılması gerektiği,

1️⃣6️⃣Sözleşmesinde fiyat farkı hesaplaması öngörülmeyen ancak,mücbir sebepler ya da idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatıldığı hallerde Esaslarda belirtilen diğer koşulların sağlanması kaydıyla ek fiyat farkı verileceği,
Ancak, ek süre uzatımı sonrasında uzatılan dönem içerisinde fiyat farkı hesaplaması yapılan işler için “E” sabit katsayının kullanımının hangi değerlerde (0,56 veya 0,41) dikkate alınması gerektiği belirsizliğini korumaktadır.

1️⃣7️⃣ Sözleşmelerin idarelerin onayı İle devredilebileceği,

1️⃣8️⃣Sözleşmelerin devredilmesi halinde ihale dökümanında ilk sözleşmede noter onayı bulunması halinde devir sözleşmesinin de noter onaylı olması gerektiği, aksi taktirde noter onayının zorunlu olmayacağı,

1️⃣9️⃣ Devredilen sözleşmelerde devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların, devir tarihi itibarıyla aranması gerektiğinden sözleşmeyi devralacakların ilk sözleşme bedeli üzerinden belirlenecek yeterlik kriterlerini haiz olması gerektiği,

2️⃣0️⃣KÖYDES uygulaması kapsamındaki sözleşmeler 4734 sayılı Kanun kapsamı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarının köylerin altyapısının desteklenmesi projesi kapsamındaki sözleşmelere taraf olduğu, bu nedenle bahse konu sözleşmeler için ilgili mevzuatında düzenleme yapılması halinde ek fiyat farkı hesaplanabileceği,

2️⃣1️⃣ Ek fiyat farkı esaslarının kapsamında olmayan bir sözleşmenin yüklenicinin kusurundan kaynaklanan sebeplerle teslim süresi 60 takvim gününün üzerine çıkartılarak ek fiyat farkı ödenebilecek mal alımları kapsamına giremeyeceği,

İdarelerce tesis edilecek işlemlerde yukarıda belirtilen hususların dikkate alınması gerekmektedir.

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz