YAPIM İŞLERİNDE İŞ ARTIŞI VEYA İŞ EKSİLİŞİNE KONU YENİ BİRİM FİYATLARIN GÜNCELLENEBİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

Yapım işlerinde iş artışı/iş eksilişlerine yönelik düzenlemeler 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun 24. maddesinde ve Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmenin eki olan Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 21. maddesinde düzenlenmiştir.

Yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş; Sözleşmeye esas proje içinde kalması ve İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin %10’una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen yapım işleri sözleşmelerinde ise %20 ‘sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilmektedir.

İdare tarafından iş artışı veya iş eksilişi durumunun oluştuğuna ilişkin kararı sonrasında ortaya çıkan en önemli husus bu kapsamdaki imalatlara ait birim fiyatların belirlenmesidir.

Bilindiği üzere 2018 yılında oluşan ekonomik koşullar sonrasında Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı aldığı 15.08.2018 tarih ve 2018/31 no’lu kararı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan birim fiyatlar esas alınarak hazırlanan yaklaşık maliyetin güncelliğini kaybetmesi halinde, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü doğrultusunda “TÜİK İnşaat Maliyet Endeksi ve Değişim Oranına” göre idareler tarafından güncellenebileceğini belirtmiştir.

Ancak, iş artışı veya iş eksilişine konu imalatlara ait resmî birim fiyatların güncellemesine yönelik mevzuata herhangi bir düzenleme yer almadığı gibi Yüksek Fen Kurulunun söz konusu kararının sözleşme sürecinde uygulanması da pek mümkün değildir.

Nitekim Sayıştay Temyiz Kurulu aldığı 07.04.2021 tarih ve 49328 sayılı karar ile “Yeni birim fiyatların tespitinde, İdarece uygulanan fiyat endekslerine göre güncelleme yapılması yönteminin yasal bir dayanağı bulunmadığı ve kamu zararına sebebiyet verdiği için uygulanamayacağı” belirtilmiştir.

Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belirli olmayan işlerin fiyatının tespiti ile ilgili Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22/(4) maddesinde baktığımızda yeni fiyatların yüklenici ile birlikte aynı maddenin 2. fıkrasında belirtilen usullerden biri ile tespit edilerek düzenlenen yeni fiyat tespit tutanağın idarenin onayına sunulacağı ve bu fiyat tutanağının otuz gün zarfında idarece onaylanarak geçerli olacağına yer verilmiştir.

Ayrıca Yeni fiyat tespitinde yüklenici ile uyuşulamaz ise, fiyat tutanağı idare tarafından onaylanmaksızın, idare ve yüklenici arasında anlaşmazlık tutanağı düzenlenmesi ve bu anlaşmazlığın idare tarafından on gün içerisinde Yüksek Fen Kuruluna intikal ettirilmesi gerektiği, Yüksek Fen Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın hem idarelerce hemde yüklenicilerce kabulünün zorunlu olduğu ve Yüklenicilerin, fiyat uyuşmazlığı hakkındaki Yüksek Fen Kurulu kararını beklemeden idareler tarafından tespit edilmiş fiyat üzerinden işe devam etmek zorunda oldukları yönünde düzenlemeler yapılmıştır.

Özetle; İş artışı veya iş eksilişi kapsamındaki imalatlara ait anlaşmazlık halinde birim fiyat tespitinde yetkili olması nedeniyle Yüksek Fen Kurulu tarafından iş artışı veya iş eksilişi kapsamındaki imalatlara ait resmî kurum birim fiyatlarının da güncellenebileceğine yönelik bir karar alınmasının bugünlerde çok faydalı olacağı ve gerekli olduğu kanaatindeyim.

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz