Ortağa ilişkin imza beyannamesi ve/veya imza sirkülerinin de teklif zarfında sunulmaması değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olur mu?

Kik’e yansıyan İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, teklifi imzalayan yetkiliye ilişkin vekaletname ile imza beyannamesinin teklif zarfında sunulmasına karşın ortağa ilişkin imza beyannamesi ve/veya imza sirkülerinin de teklif zarfında sunulmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, idarece tesis edilen işlemin uygun olmadığı ve tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Kararda, ihalelere katılacak isteklilerin tüzel kişi olması halinde, elektronik ihaleler hariç, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesini teklif kapsamında sunmasının zorunlu olduğu, vekaleten ihaleye katılma halinde ise vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile elektronik ihaleler hariç vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulmasının zorunlu olduğu anlaşılmıştır.

ihaleye vekaleten katılım sağlandığı, diğer bir ifadeyle birim fiyat teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelinin vekil tarafından imzalandığı, anılan istekli tarafından vekaletnameye ilişkin bilgilerin sunulmayacak belgeler tablosunda beyan edildiği, beyan edilen bilgiler doğrultusunda EKAP üzerinden vekaletnameye erişildiği, bahse konu istekli tarafından ayrıca vekile ilişkin imza beyannamesinin teklif zarfında sunulduğu, yukarıda yer verilen mevzuat gereğince anılan isteklinin ilave belge sunmasına gerek bulunmadığı, dolayısıyla idarece söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekçesinin uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz