Sözleşme Tasarısı’nın “Sözleşmeye aykırılık halleri, cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16’ncı maddesinde “16.1. İhale konusu işin niteliği ve özelliğine göre işin sözleşmesine uygun olmayan haller ve idare tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir:

16.1.1. Sözleşme hükümlerine uyulmaması halinde uygulanacak asgari ceza oranı, sözleşme bedelinin Binde 3,00’dır. Aynı fiilin tekrarı halinde bu oran % 50 artırımlı uygulanır.

16.1.2. Aşağıdaki tabloda yer alan aykırılık hallerinde aynı satırda belirtilen oranda ceza uygulanır. Bu aykırılıkların üçten az olmamak üzere, tabloda belirtilen sayıda gerçekleşmesi halinde, ayrıca 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın, son aykırılığa ilişkin ceza kesilmeden sözleşme feshedilir.

 

 

Sıra No

 

Aykırılık Hali

 

İhtar
Yapılacaktır /
İhtar
Yapılmayacaktır

 

Sözleşme
Bedeli
Üzerinden
Kesilecek
Ceza
Oranı

 

Sözleşmenin
Feshini
Gerektiren
Aykırılık
Sayısı

 

1

1-Sözleşme dönemi içinde Kontrol Teşkilatı tarafından yapılan denetimlerde; Çevre temizliği, mutfak, bulaşıkhane veya yemekhanelerin temizliği ve hijyeni gibi hizmetlerin biri veya bir kaçına dikkat edilmediği durumlarda Kontrol Teşkilatı tarafından konu hakkında tutanak düzenlenerek yükleniciye ihtar mahiyetinde bildirilir ve görülen eksiklik ve hataların düzeltilmesi istenir. Bu eksiklik veya eksiklikler, ihtar yazısında belirtilen süre içerisinde giderilmediği takdirde, belirtilen oranda ceza takip eden, ilk düzenlenecek hakkedişten kesilecektir.

Sözleşme dönemi içerisinde beş (5) defa kontrol teşkilatı tarafından tutanak tutularak yükleniciye ihtarda bulunulması halinde sözleşme 4735 sayılı kamu ihale kanununun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto (ihtar) çekmeye gerek kalmaksızın tek taraflı fesh edilerek teminatı üniversiteye gelir olarak kaydedilecektir. Bu durumda yüklenici hiçbir hak talebinde bulunamaz.

2-Yemek hizmeti sunulurken yemeklerin içinden çıkacak her türlü böcek, sinek, tel, cam, taş, kıl, v.b. yabancı maddenin bulunması durumunda, kontrol teşkilatı tarafından konu hakkında tutanak düzenlenerek yükleniciye ihtar mahiyetinde bildirilir. Bundan sonra farklı zamanlarda tutanakla ihtar mahiyetinde bildirilen durumların yaşanması halinde belirtilen oranda takip eden ilk hakedişten kesilecektir.
Sözleşme dönemi içerisinde beş (5) defa kontrol teşkilatı tarafından tutanak tutularak yükleniciye ihtarda bulunulması halinde sözleşme 4735 sayılı kamu ihale kanununun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto (ihtar) çekmeye gerek kalmaksızın tek taraflı fesh edilerek teminatı üniversiteye gelir olarak kaydedilecektir. Bu durumda yüklenici hiçbir hak talebinde bulunamaz.

3-Teknik şartnamede belirtilen gramajda yemek verilmemesi halinde; rastgele tartılacak örneklerde eksik gramajın % 10?u (yüzde on) geçmesi durumunda; bu kuralın ihlal edildiği kontrol teşkilatı tarafından düzenlenecek bir tutanakla yükleniciye ihtar mahiyetinde bildirilir. Bundan sonra farklı zamanlarda tutanakla ihtar mahiyetinde bildirilen durumların yaşanması halinde belirtilen oranda ceza ilk düzenlenecek hakedişten kesilecektir.
Sözleşme dönemi içerisinde beş (5) defa kontrol teşkilatı tarafından tutanak tutularak yükleniciye ihtarda bulunulması halinde sözleşme 4735 sayılı kamu ihale kanununun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto (ihtar) çekmeye gerek kalmaksızın tek taraflı fesh edilerek teminatı üniversiteye gelir olarak kaydedilecektir. Bu durumda yüklenici hiçbir hak talebinde bulunamaz.

4-Yüklenici; hizmetin yürütülmesi esnasında mutfak, ofis, ambar gibi tesislere ve kullanımına tahsis edilmiş alanlara verdiği her türlü hasar, zarar, eksiklikler ve yemekhane binalarının güvenliğini tehlikeye atacak durumları (Yükleniciye teslim edilmiş binalarda musluklar, kapılar, gaz ocakları, fırınlar, post cihazları, her türlü lambalar, alet ve ekipmanların açık bırakılması veya tedbirsiz ve kontrolsüz kullanılması sonucunda bina güvenliğini tehlikeye atacak vb.) gidermekle yükümlüdür.
İdare zarar, hasar veya eksiklikleri Yükleniciye yazılı olarak bildirmesinden itibaren; beklemeye tahammülü olmayan durumlarda derhal, diğer durumlarda ise üç (3) iş günü içinde zarar, hasar ve eksikler giderilecektir. Zarar, hasar ve eksiğin belirtilen süre içerisinde giderilmemesi durumunda; İdare zarar, hasar veya eksiği giderecektir. İdarece giderilen zarar, hasar ve eksikliklerin toplam parasal değerinin iki (2) katı oranında ceza olarak yüklenici firmanın son hakedişinden kesilecektir.

5-Yüklenicinin her bir kampüsde, şartnamede belirtilen sayıda personel çalıştırmayarak yemek hizmetlerinin aksamasına neden olması durumunda belirtilen oranda ceza takip eden ilk hak edişten kesilecektir.

6-Yüklenici sözleşme süresi içerisinde yemek faaliyetinden dolayı zehirlenmeye neden olması halinde; zehirlenmeye maruz kalan kişi veya kişilerin üniversite aleyhine herhangi bir yasal girişim sonucu hak talebinde bulunması durumunda yasal hükümler gereği üniversiteye gelen tüm maddi ve manevi cezaları yasal faizleri de dâhil olmak üzere karşılamakla yükümlüdür. Ayrıca, zehirlenmeye kasıtlı olarak sebebiyet verilmesi veya yemeğin içinden kimyasal madde v.b. şeylerin çıkması ve bunun yapılan denetimlerde kontrol teşkilatı tarafından tespit edilmesi halinde, İdare sözleşmeyi 4735 sayılı kamu ihale kanununun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto (ihtar) çekmeye gerek kalmaksızın tek taraflı fesih etme yetkisine sahiptir.

7-Süzme sayaçların vasıfları ve/veya konumları ile oynandığı ya da yerlerinin değiştirildiği tespit edilirse belirtilen oranda ceza takip eden ilk hakedişten kesilecektir.

8-Yüklenici İdarenin Kalite Politikası gereği kontrol teşkilatı tarafından açılan DÖF`leri ( Düzenleyici Önleyici Faaliyet ) istenilen zamanda kapatmadığı takdirde belirtilen oranda ceza takip eden ilk hakedişten kesilecektir.

09-Kontrol teşkilatı tarafından son kullanım tarihi geçmiş ürün, gıda, hammadde vb. kullanımı tespit edilmesi halinde belirtilen oranda ceza takip eden ilk hakedişten kesilecektir.

10- Yüklenici firma çalıştırdığı personellerin herbiri için MEB onaylı hijyen eğitimi ve İSG eğitimi aldıklarına dair katılım belgelerini kontrol teşkilatına teslim etmekle yükümlüdür. Teslim etmediği ve evrakları eksik olduğu takdirde belirtilen oranda idari para cezası takip eden ilk hakedişten kesilecektir.

11- Yukarıda belirtilmemiş ancak teknik şartnameye aykırılık teşkil eden her bir konu için belirtilen oranda idari para cezası takip eden ilk hakedişten kesilecektir.

12-Kontrol teşkilatı tarafından tutulacak olan tutanaklarda tutanağa olayın olduğu andaki şahit olan (gören) yüklenici firma personeli de imza atmakla yükümlüdür. Yüklenici firma personeli tarafından imza atılmadığı takdirde belirtilen oranda cezai müeyyide uygulanacaktır.

13.Yüklenici firma her personele teknik şartnamede belirtilen sayı ve nitelikte (Madde 24) iş kıyafetini işçiye teslim ederek teslim tutanağını İdareye teslim etmekle yükümlüdür. Gerekli teslimat yapılmadığı takdirde belirtilen oranda kesinti firmanın düzenlenecek ilk hakkedişinde kesilecektir.

14. Yüklenici firma ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi , ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi gereksinimlerini uygulamakla yükümlüdür. Uymadığı taktirde belirtilen oranda ceza takip eden hakkedişinden mahsup edilecektir

15.Teknik şartnamede belirtilen şartlarda uygun ürün temin edilmediği tespit halinde belirtilen oranda ceza takip eden ilk hakedişinden mahsup edilecektir.

16.Mutfaklar arası ürün sevkiyatının teslim edilmesi durumunda belirtilen oranda ceza ilk hakedişinden mahsup edilecektir.

17.Aylık bakımlar zamanında yapılmadığı taktirde, bakımı yapılmayan her demirbaş için belirtilen oranda ceza takip eden ilk hakkedişten kesilecektir.

 

İhtar
Yapılacaktır

 

Binde
5,00

 

 

 

5

16.1.3. Aşağıdaki aykırılık hallerinden birinin gerçekleşmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme idarece feshedilir.

16.1.4. Kesilecek cezanın toplam tutarı, hiçbir durumda, sözleşme bedelinin % 30?unu geçemez. Toplam ceza tutarının, sözleşme bedelinin % 30?unu geçmesi durumunda, bu orana kadar ceza uygulanır ve 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilir.

16.2. Yukarıda belirtilen cezalar ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde ceza tutarı yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

16.3. 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gereğince yapılacak ihtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

16.4. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

a) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Tip Sözleşmeler” başlıklı 5’inci maddesi uyarınca, idarelerce yapılacak sözleşmelerde Tip Sözleşme hükümlerinin esas alınacağı düzenlenmiş ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan Hizmet Alımları Tip Sözleşmesi’nin 16’ncı maddesinde cezaların ne şekilde düzenleneceği belirtilmiştir. Buna göre, söz konusu Tip Sözleşme’nin 16.1.1’inci maddesinde sözleşme hükümlerine uyulmaması halinde uygulanacak asgari ceza oranına yer verileceği, 16.1.2’nci maddesinde yer alan tabloda aykırılık hallerinin sıralanacağı, bununla birlikte bu tabloda ihtar yapılıp yapılmayacağı, sözleşme bedeli üzerinden kesilecek ceza oranı ve sözleşmenin feshini gerektiren aykırılık sayısına da yer verileceği, tabloda yer alacak ceza oranlarının 16.1.1’inci maddede belirlenen asgari ceza oranından farklı olmakla birlikte, sözleşme bedelinin %2’sinden fazla olamayacağı, 16.1.3’üncü maddesinde ise bir defa gerçekleşmiş olsa dahi protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin idarece feshedileceği aykırılık hallerinin düzenleneceği belirtilmiştir.

 

İdare tarafından düzenlenen Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.1’inci maddesinde sözleşme hükümlerine uyulmaması halinde uygulanacak asgari ceza oranı binde 3 olarak belirlenmiştir.

 

Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.2’nci maddesindeki tablonun 6’ncı bölümünde ise aykırılık olarak “6- Yüklenici sözleşme süresi içerisinde yemek faaliyetinden dolayı zehirlenmeye neden olması halinde; zehirlenmeye maruz kalan kişi veya kişilerin üniversite aleyhine herhangi bir yasal girişim sonucu hak talebinde bulunması durumunda yasal hükümler gereği üniversiteye gelen tüm maddi ve manevi cezaları yasal faizleri de dâhil olmak üzere karşılamakla yükümlüdür. Ayrıca, zehirlenmeye kasıtlı olarak sebebiyet verilmesi veya yemeğin içinden kimyasal madde v.b. şeylerin çıkması ve bunun yapılan denetimlerde kontrol teşkilatı tarafından tespit edilmesi halinde, İdare sözleşmeyi 4735 sayılı kamu ihale kanununun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto (ihtar) çekmeye gerek kalmaksızın tek taraflı fesih etme yetkisine sahiptir.” halinin belirlendiği, söz konusu aykırılık hali için ceza uygulamaya başlamadan evvel ihtar yapılacağının belirtildiği, ceza oranının binde 5 ve sözleşmenin feshini gerektiren aykırılık sayısının ise 5 olarak belirtildiği görülmüştür.

 

Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.2’nci maddesinde belirlenen aykırılıkların anılan maddede yer alan tabloda belirtilen sayıda gerçekleşmesi halinde sözleşmenin feshedileceği, 16.1.3’üncü maddede belirlenen aykırılıklarda ise 4735 sayılı Kanun’un 20’nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin feshedilebileceği anlaşılmaktadır. Ancak başvuruya konu ihale kapsamında idare tarafından aynı bent kapsamında hem sözleşmenin feshini gerektiren aykırılık sayısının belirlendiği hem de aykırılık sayısı dikkate alınmadan protesto (ihtar) çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin feshedilebileceği durumların düzenlendiği, tablonun 6’ncı bölümünde yer verilen durumların tabloda belirtilen sayıda gerçekleşmesi halinde mi, yoksa tek seferde gerçekleşmesi halinde mi sözleşmenin feshedileceği hususunda çelişki bulunduğu, ayrıca tabloda belirtilen aykırılık halleri için ceza uygulamaya başlamadan evvel ihtar yapılacağı belirtilmesine rağmen itirazen şikâyete konu aykırılık hali için idareye ihtar çekmeye gerek kalmaksızın tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetme yetkisinin tanındığı, bu durumun iki düzenleme arasında çelişkiye yol açtığı, dolayısıyla ilgili düzenlemenin Tip Sözleşme’ye aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

b) Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.1’inci maddesinde, sözleşme hükümlerine uyulmaması halinde uygulanacak asgari ceza oranının, sözleşme bedelinin binde 3’ü olarak düzenlendiği, 16.1.2’nci maddesinde yer alan tabloda, bu maddeye ilişkin 26.1’inci dipnottaki açıklamaya uygun şekilde anılan asgari orandan farklı, ancak sözleşme bedelinin %2’sini aşmayan oranda bir oran (sözleşme bedelinin binde 5’i) belirlenmesinin mevzuata uygun olduğu anlaşılmış olmakla birlikte; 16.1.1’inci maddede sözleşmeye uygun olmayan genel aykırılık hallerinin belirlendiği, 16.1.2’nci maddede ise sözleşmeye uygun olmayan özel aykırılık hallerinin belirlenmesi gerektiği, idarece 16.1.2’nci maddede “11- Yukarıda belirtilmemiş ancak teknik şartnameye aykırılık teşkil eden her bir konu için belirtilen oranda idari para cezası takip eden ilk hakedişten kesilecektir.” şeklinde bir aykırılık halinin düzenlendiği, yani Teknik Şartname hükümlerine uyulmaması durumunun idarece özel aykırılık hali olarak düzenlendiği, ancak Teknik Şartname hükümlerine uyulmamasının, sözleşmeye uygun davranmamakla aynı anlama geldiği ve genel aykırılık hali kapsamında değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmış olup, sözleşme hükümlerine uyulmaması/Teknik Şartname hükümlerine uyulmaması durumunda Sözleşme Tasarısı’nda yer verilen iki farklı ceza oranından (sözleşme bedelinin binde 3’ü veya binde 5’i) hangisinin uygulanacağı hususunda belirsizlik olduğu tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, bahse konu düzenlemenin, belirsizlik ve tereddüt doğurucu nitelikte olduğu ve sözleşmenin uygulanması aşamasında farklı uygulamalara sebebiyet verebileceği, dolayısıyla Sözleşme Tasarısı’nda yer verilen düzenlemelerin mevzuata uygun olmadığı ve başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz