Toplantı No : 2022/032
Gündem No : 38
Karar Tarihi : 15.06.2022
Karar No : 2022/UH.I-729

BAŞVURU SAHİBİ:

Kartal Tur. Tur. Taş. İnş. Gıda Tem. Med. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Assos Yapı Tar. Hay. Tem. Ele. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/421977 İhale Kayıt Numaralı “2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Taşıma Kapsamına Alınan Muş İli Merkeze Bağlı Köy ve Köy Altı Yerleşim Birimlerindeki 3551 Öğrencinin 24 Taşıma Merkezi Okula 260 Hat (Araç) İle 182 İş Günü Taşıma İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24.08.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Taşıma Kapsamına Alınan Muş İli Merkeze Bağlı Köy ve Köy Altı Yerleşim Birimlerindeki 3551 Öğrencinin 24 Taşıma Merkezi Okula 260 Hat (Araç) İle 182 İş Günü Taşıma İşi” ihalesine ilişkin olarak Kartal Tur. Tur. Taş. İnş. Gıda Tem. Med. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Assos Yapı Tar. Hay. Tem. Ele. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının 27.04.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 09.05.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 20.05.2022 tarih ve 23751 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.05.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2022/523 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Kamu İhale Kurulu’nun 30.03.2022 tarihli ve 2022/UH.I-419 sayılı kararı üzerine öncelikle kendileri hakkında verilen yasaklama kararının kaldırılarak usulüne uygun sözleşmeye davet yazısının gönderilmesi gerektiğinin kendileri tarafından idareye bildirildiği, ancak idarece söz konusu yazı dikkate alınmadan 07.04.2022 tarihli sözleşmeye davet yazısı gönderildiği, bunun üzerine kendileri tarafından sözleşme imzalama süresinin son günü beklenmeden sunulan belgelerde eksik olması durumunda süresi içinde tamamlamak amacıyla istenilen belgelerin 13.03.2022 tarihinde idareye sunulduğu, devamında idare tarafından herhangi bir işlem yapılmadığının idarece 15.04.2022 tarihinde tutanak altına alındığı, bu arada da 16.04.2022 (Cumartesi) tarihinde kendileri hakkında verilen usulsüz yasaklama kararının kaldırıldığı, dolayısıyla kendileri hakkında verilen yasaklama kararının kaldırılmasından sonra en erken 18.04.2022 tarihinde sözleşmeye davet edilmesi gerekirken idarece mevzuat hükümlerine aykırı işlem tesis edildiği, idarece sözleşme imzalaması için verilen sürenin son tarihi olan 18.04.2022 tarihinde yine söz konusu belgelerin incelenmediği, 22.04.2022 tarihinde kendilerine tebliğ edilen yazıda 13.04.2022 tarihinde idare kayıtlarına alınan belgelerin görevlendirilen komisyon tarafından incelenerek istenilen şartların tam olarak yerine getirilmediği, belgelerin eksik olduğu ve gerekli işlemlerin başlatıldığının kendilerine bildirildiği, ancak hangi belgelerin eksik olduğu, hangilerinin istenilen şartları sağlamadığına ilişkin bilgi verilmediği, idarece tesis edilen işlemin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

           b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

    c) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.   

  d) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.               

e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.              

g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.               

Kurum, dördüncü fıkranın; (c) bendi ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının uygun görüşünü alarak sosyal güvenlik prim borcunun kapsamı ve tutarını; (d) bendi ile ilgili olarak, Gelir İdaresi Başkanlığının uygun görüşünü alarak vergi borcu kapsamına girecek vergileri; tür ve tutar itibariyle belirlemeye yetkilidir.

Bu madde kapsamında istenen belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunulabileceği Kurum tarafından belirlenir. Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde bu durumda olanlar ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İsteklilerden 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasına göre istenecek belgeler” başlıklı 17’nci maddesinde “… 17.6.1. İhale Uygulama Yönetmeliklerinin “İhale dışı bırakılma” başlıklı maddelerinde; İhale üzerinde kalan istekliden, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesinin zorunlu olduğu ve bu belgelerin, ihale usulüne göre son başvuru ve/veya ihale tarihinde isteklinin anılan bentlerde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

17.6.2. İhale üzerinde kalan isteklinin son başvuru ve/veya ihale tarihi itibarıyla 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri veya kesin teminatı vermemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda, Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının, ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilecektir.

17.6.2.1. Anılan belgelerin isteklilerin son başvuru ve/veya ihale tarihindeki durumunu göstermesi gerektiğinden, isteklilerin ilgili idarelere (vergi daireleri, sosyal güvenlik il müdürlükleri vb.) yaptığı başvurularda bu belgeleri ihale tarihindeki durumlarını gösterecek şekilde istemeleri, adı geçen idarelerin de isteklilerin ihale tarihindeki durumunu gösterecek şekilde belgeleri düzenleyerek vermeleri gerekmektedir.

17.6.3. 4734 sayılı Kanunun 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentleri gereğince, ihaleye katılan isteklinin teklifinin başka bir sebeple değerlendirme dışı bırakılıp bırakılmadığı, bu isteklinin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olup olmadığı veya ihalenin iptal edilip edilmediğine bakılmaksızın, isteklilerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlarının bulunduğunun anlaşılması (sosyal güvenlik prim veya vergi borcu bulunması gibi) halinde, bu durumda olanların ihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi, ancak haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmemesi gerekmektedir.

17.6.4. İhale üzerinde kalmasına rağmen süresi içinde sözleşme imzalamaya gelmeyenlerin ise Kamu İhale Kanununun 44 üncü maddesi gereğince geçici teminatının gelir kaydedilmesi ve anılan Kanunun 58 inci maddesi uyarınca kamu ihalelerinden yasaklanması gerekmektedir. Bu çerçevede; sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından taahhüt edilen hususlara ilişkin yukarıda belirtilen belgelerin sözleşme imzalama süresi içinde sunulmaması halinde, bu istekli hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar” kapsamında değerlendirme yapılacak ve ayrıca anılan Kanunun 44 üncü maddesi gereğince geçici teminatı gelir kaydedilecektir.

Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerine ilişkin belgelerin ihale üzerinde kalan istekli tarafından ilgili yerlerden temin edilerek süresi içerisinde ihaleyi yapan idareye sunulması ve bu belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içerdiğinin anlaşılması (sosyal güvenlik prim veya vergi borcu bulunması gibi) halinde, sonradan ihalenin iptal edilip edilmediğine bakılmaksızın, bu durumda olanların ihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi, fakat haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmemesi gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 10’uncu maddesinde “10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir. İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.” düzenlemesine,

 

Aynı Şartname’nin “Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu” başlıklı 41’inci maddesinde “41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

41.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

41.4. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.” düzenlemesine,

 

Teknik Şartname’nin “Diğer hususlar” başlıklı 7’nci maddesinde “İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulacak belgeler: Yüklenici, her bir taşıma merkezi okul için taşıma yapacak olan taşımalı eğitim aracı ve sürücüye ait:

Araç plaka listelerini, taşımalı eğitim aracının ruhsatını (aslı idarece onaylı fotokopisi),

7.1 Araca ait karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesini, karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası poliçesini (aslı idarece onaylı fotokopisi),

7.2 Sürücülerin mesleği bakımından, her beş yılda bir yetkili kuruluşlardan psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren raporu (aslı idarece onaylı fotokopisi),

7.3 Taşımalı eğitim aracı olarak kullanılacak taşıtların altı ayda bir bakım-onarımlarının ve Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin öngördüğü periyodik muayenesinin yapıldığına dair belgeyi (aslı idarece onaylı fotokopisi),

7.4 Sürücüye ait sürücü belgesini (aslı idarece onaylı fotokopisi), sürücüye ait nüfus kâğıdının aslını (aslı idarece onaylı fotokopisi), sabıka kaydı belgesinin aslını ve iletişim bilgilerini,

7.5 Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu çerçevesinde alınan mesleki yeterlilik belgesini (aslı idarece onaylı fotokopisi),

7.6 İhale üzerinde bırakılan istekli ile taşımalı eğitim uygulaması kapsamında çalıştırılacak sürücü ve araç ile imzalanan sözleşmeyi (aslı gibidir) il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne teslim eder.

7.7 Bu Şartnamede düzenleme bulunmayan durumlarda, 27/10/2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliği hükümleri dikkate alınacaktır.

7.8 İdare tarafından gerekli incelemeler ve evrak sorgulamaları yapıldıktan sonra yüklenici ile sözleşme imzalanacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak yapılan itirazen şikâyet başvuruları sonucunda alınan 25.11.2021 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin başvuruya konu 3’üncü kısmı başvuru sahibinin üzerinde bırakılmıştır.

 

Başvuru sahibince daha önce yapılan itirazen şikâyet başvurusu sonucunda Kamu İhale Kurulu tarafından 30.03.2022 tarihli ve 2022/UH.I-419 sayılı karar ile “ihalenin 3’üncü kısmında idarece sözleşme öncesi idareye sunulması gereken belgelerin açıkça belirtilmesi suretiyle sözleşmeye davet yazısının gönderilmesi” yönünde düzeltici işlem belirlenmesine karar verilmiştir.

 

Bunun üzerine 07.04.2022 tarihli EKAP üzerinden gönderilen yazıda “4734 Sayılı Kanunun 10. Maddesinin dördüncü fıkrasının (a),(b),(c),(d),(e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığınıza dair belgeler veya bu belgeler yerine ekte yer alan Sözleşme İmzalanmadan önce sunulacak Belgelerin teyidine ilişkin tabloyu doldurarak sunmak Hizmet alım ihaleleri uygulama yönetmeliğinde belirtilen oranda kesin teminat mektubu ve diğer yasal yükümlülüklerle birlikte teknik şartnamenin 7. maddesinde belirtilen aşağıdaki belgelerin sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulması gerekmektedir.

Sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulacak belgeler;

Firmanız tarafından her bir taşıma merkezi okul için taşıma yapacak olan taşımalı eğitim aracı ve sürücüye ait:

1) Araç plaka listelerini, taşımalı eğitim aracının ruhsatını (aslı idarece onaylı fotokopisi),

2) Araca ait karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesini, Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası poliçesini (aslı idarece onaylı fotokopisi),

3) Sürücülerin mesleği bakımından, her beş yılda bir yetkili kuruluşlardan psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren raporu (aslı idarece onaylı fotokopisi),

4) Taşımalı eğitim aracı olarak kullanılacak taşıtların altı ayda bir bakım-onarımlarının ve Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin öngördüğü periyodik muayenesinin yapıldığına dair belgeyi (aslı idarece onaylı fotokopisi),

5) Sürücüye ait sürücü belgesini (aslı idarece onaylı fotokopisi), sürücüye ait nüfus kâğıdının aslını (aslı idarece onaylı fotokopisi), sabıka kaydı belgesinin aslını ve iletişim bilgilerini,

6) Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu çerçevesinde alınan mesleki yeterlilik belgesini (aslı idarece onaylı fotokopisi),

7) Firmanız ile taşımalı eğitim uygulaması kapsamında çalıştırılacak sürücü ve araç ile imzalanan sözleşmeyi (aslı gibidir)  il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne teslim eder.

8) Şartnamede düzenleme bulunmayan durumlarda, 27/10/2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliği hükümleri dikkate alınacaktır.

9) İdare tarafından gerekli incelemeler ve evrak sorgulamaları yapıldıktan sonra firmanız ile sözleşme imzalanacaktır.” ifadelerine yer verilerek başvuru sahibinin sözleşmeye davet edildiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibi tarafından 13.04.2022 tarihinde idare kayıtlarına alınan yazı ekinde istenilen belgelerin toplam 4 klasör olarak idareye sunulduğu anlaşılmıştır.

 

Ancak idare tarafından başvuru sahibine gönderilen 22.04.2022 tarihli yazıda “13.04.2022 tarihinde idaremiz kayıtlarına alınan dilekçe ekinde belgeleriniz görevlendirilen komisyonca incelenmiş olup, teknik şartnamenin 7. Maddesinde belirtilen şartları tam olarak yerine getirmediğiniz, idareye sunmuş olduğunuz belgelerin eksik olduğu tespit edilmiştir.

Yukarıda belirtilen gerekçeler ve komisyon tarafından tespit edilen eksiklikler sonucu belgeleriniz teknik şartnamede belirtilen şartları sağlamadığı tespit edilmiş olup, bu hususla ilgili mevzuat gereği gerekli işlemler başlatılmıştır.” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

 

Yine idare tarafından başvuru sahibine gönderilen 22.04.2022 tarihli yazıda “3. kısımda ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme davet yazısının tebliğinden itibaren yasal süresi içerisinde teknik şartnamede belirtilen belgelerin usulüne uygun sunulmaması gerekçesiyle sözleşme imzalanmamış başka da geçerli teklif olmadığından” gerekçesiyle ihalenin başvuruya konu kısmının ihale yetkilisi tarafından iptaline karar verildiği tespit edilmiştir.

 

İdare tarafından 20.04.2022 tarihli tutanakta, başvuru sahibinin belgeleri üzerinde yapılan incelemede; sunulan belgelerin fotokopi veya ekran görüntüsü olduğu, sigorta poliçelerinin bir kısmının bilgisayar çıktısı olduğu, sözleşmeye davet yazısında belirtilen 4. maddeye ilişkin belge sunulmadığı tespitlerine yer verildiği görülmüştür.

 

Bu arada başvuru sahibi hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen yasaklama kararının 16.04.2022 tarihli ve 31811 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilan ile kaldırıldığı görülmüştür.

 

Yapılan incelemede, başvuru sahibi tarafından kendileri hakkında verilen yasaklama kararının kaldırılmasını müteakip sözleşmeye davet yazısının gönderilmesi gerektiği talep edilmişse de, idarenin 07.04.2022 tarihli sözleşmeye davet yazısı üzerine 13.04.2022 tarihinde sözleşme yapmak iradesi ile istenilen belgelerin idareye sunulduğu ve kendileri hakkında verilen yasaklama kararının sözleşme imzalanması için idarece verilen sürenin son günü olan 18.04.2022 tarihinden önce 16.04.2022 tarihinde kaldırıldığı dikkate alındığında idarece yasaklama kararı kaldırılmadan sözleşmeye davet yazısı gönderilmesinin esasa etkili bir aykırılık oluşturmadığı anlaşılmıştır.

 

Yine sözleşme imzalanması için verilen süre tamamlanıncaya kadar istekliler tarafından yeni belge sunulmasına ve/veya eksiklilerin giderilmesine engel bulunmadığı, ancak bu süreç içerisinde sunulan belgelerin eksik veya hatalı bulunduğunun tespiti halinde istekliden idarece yeniden belge talep edilmesi gerekmediği gibi söz konusu uygulamayı zorunlu kılabilecek mevzuat hükmü de bulunmamaktadır.

 

Kamu İhale Kurulu tarafından verilen 30.03.2022 tarihli ve 2022/UH.I-419 sayılı karar üzerine Teknik Şartname’nin 7’nci maddesinde sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulacak belgeler ve sunulma şekillerinin açıkça sözleşmeye davet yazısında belirtildiği, ancak 26 adet araca ilişkin araç kiralama sözleşmesinin imzasız olduğu, 3 sürücünün sabıka kaydının bulunduğu, 5 aracın koltuk sigortasının eski olduğu veya bulunmadığı, 2 araca ilişkin sigorta poliçesinin eski tarihli olduğu veya bulunmadığı, 1 araç sürücüsüne ilişkin psikoteknik belgesinin bulunmadığı, 3 araç sürücüsüne ilişkin mesleki yeterlik belgesinin eksik olduğu, dolayısıyla söz konusu belgelerin Teknik Şartname’nin 7’nci maddesinde belirtildiği şekliyle eksiksiz ve tam olarak sunulamadığı anlaşılmıştır.

 

Kaldı ki, söz konusu belgelerin sözleşmeye davet yazısında belirtildiği şekilde “aslı idarece görülmüştür” suretlerinin sunulmadığı gibi araçların periyodik muayenelerinin yapıldığına dair herhangi bir belgelendirmenin de yapılmadığı dikkate alındığında söz konusu eksiklikler nedeniyle başvuru sahibi ile sözleşme imzalanmaması yönündeki idare kararının sonucu itibariyle yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Diğer taraftan, ihalenin başvuruya konu edilen 3’üncü kısmına ait olan 3.456.777,34 TL yaklaşık maliyet bedeli dikkate alındığında, 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi gereğince itirazen şikâyet bedeli olarak yatırılması gereken tutarın 27.654,00 TL olduğu, ancak başvuru sahibi tarafından 10.218.118,89 TL olan toplam yaklaşık maliyet üzerinden 41.482,00 TL’nin Kurum hesaplarına yatırıldığı tespit edilmiş olup, Kurum hesaplarına fazladan yatırıldığı tespit edilen 13.828,00 TL’nin, başvuru sahibinin yazılı talebi halinde başvuru sahibine iade edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

2) Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi üzerine iadesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz