Toplantı No : 2022/033
Gündem No : 50
Karar Tarihi : 22.06.2022
Karar No : 2022/MK-208
BAŞVURU SAHİBİ:
58Yapı İnşaat A.Ş. – Tümaş Türk Müh. Müş. Ve Müt. A.Ş. İş Ortaklığı(11.11.2021tarih ve 2021/M.K-443 sayılı Kurul Kararı)
İHALEYİ YAPAN İDARE:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Daire Başkanlığı Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2020/251195 İhale Kayıt Numaralı “Kaynarca-Pendik-Tuzla Metrosu İnşaat Ve Elektromekanik Kontrollük, Danışmanlık Ve Mühendislik Hizmetleri İşi” İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
KARAR:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Daire Başkanlığı Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü tarafından yapılan 2020/251195 ihale kayıt numaralı “Kaynarca-Pendik-Tuzla Metrosu İnşaat ve Elektromekanik Kontrollük, Danışmanlık ve Mühendislik Hizmetleri İşi” ihalesine ilişkin olarak 58Yapı İnşaat A.Ş. – Tümaş Türk Müh. Müş. ve Müt.  A.Ş. İş Ortaklığı itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 25.08.2021 tarihli ve 2021/UH.II-1582 sayılı karar ile “İdarenin ihalenin iptali kararının iptaline” karar verilmiştir.

 

Davacı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 20.10.2021 tarihli ve E:2021/1825, K:2021/1714 sayılı kararında yer verilen “Bu durumda, dava dosyasındaki bilgi ve belgeler ile yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, söz konusu ihalenin iptali kararı değerlendirilirken, ihalenin iptali şartlarının oluşup oluşmadığı yönünde ayrıntılı ve gerekçeli bir karar verilmesi gerekirken, sadece önceki ihale komisyon kararının alındığı tarihte bu durumların mevcut olduğundan hareketle ihalenin iptal edilmesine ilişkin kararın iptal edilmesine yönelik dava konusu işlemde eksik inceleme nedeniyle hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

 

Ankara 11. İdare Mahkemesinin kararının gereklerinin yerine getirilmesini teminen Kamu İhale Kurulu’nca alınan 11.11.2021 tarihli ve 2021/MK-443 sayılı karar ile “1- Kamu İhale Kurulunun 25.08.2021 tarihli ve 2021/UH.II-1582 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin iddialarının esasının yeniden incelenmesine,” karar verilmiştir.

 

Anılan Kurul kararı üzerine yeniden gerçekleştirilen inceleme neticesinde Kurulca alınan 22.12.2021 tarihli ve 2021/UH.II-2321 sayılı karar ile “İhalenin iptali kararının iptaline” karar verilmiştir.

 

Davacı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından bu defa anılan 22.12.2021 tarihli ve 2021/UH.II-2321 sayılı Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 18/02/2022 tarihli ve E:2022/153, K:2022/369 sayılı kararıyla “davanın reddine” karar verilmiş, karara karşı temyiz yoluna başvurulması üzerine Danıştay Onüçüncü Dairesinin 13.04.2022 tarihli E:2022/1635, K:2022/1630 sayılı kararında “…Dava konusu ihaleyi gerçekleştiren davacı belediyenin 4734 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen rekabet, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması, kaynakların verimli kullanılması ilkelerini gözetmek zorunda olduğu, dava konusu hizmet alımı ihalesinin aynı metro hattına ilişkin yapım işindeki gelişmelerden etkilendiği, ara kararı cevabında hizmet alımına konu işlerin büyük ölçüde tamamlandığı ve kalan işlerin yine idarenin imkanlarıyla tamamlanacağının belirtildiği, idarenin takdir yetkisini kamu yararı ve hizmet gerekleri dışında subjektif ve keyfi amaçlar doğrultusunda kullandığına ilişkin dosya içeriğinde herhangi bir somut bilgi ve belge de bulunmadığı dikkate alındığında, itirazen şikâyet başvurusuna konu ihalenin iptaline ilişkin karar ekinde ve cevabî yazıda belirtilen gerekçelerle ihalenin iptaline karar verilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığından, idarece tesis edilen ihalenin iptali işleminin 4734 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen temel ilkeler doğrultusunda olmadığı, iptal yetkisinin kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanılmadığından bahisle idarenin ihalenin iptali kararının iptaline ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varıldığından, davanın reddi yolundaki temyize konu Mahkeme kararında hukukî isabet görülmemiştir.” gerekçesiyle Ankara 11. İdare Mahkemesinin 18.02.2022 tarihli ve E:2022/153, K:2022/369 sayılı kararının bozulmasına, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

 

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1- Kamu İhale Kurulunun 22.12.2021 tarihli ve 2021/UH.II-2321 sayılı kararının iptaline,

 

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz