Toplantı No : 2022/033
Gündem No : 15
Karar Tarihi : 22.06.2022
Karar No : 2022/MK-199
BAŞVURU SAHİBİ:
Mega Yemek Üretim Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
İHALEYİ YAPAN İDARE:
Malkara İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2019/316169 İhale Kayıt Numaralı “Tekirdağ Malkara İlçesi Taşımalı İlköğretim Uygulaması Kapsamında 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında 10 Taşıma Merkezinde 104580 Öğün Öğle Yemeği Verilmesi İşi” İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
KARAR:

Malkara İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/316169 ihale kayıt numaralı “Tekirdağ Malkara İlçesi Taşımalı İlköğretim Uygulaması Kapsamında 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında 10 Taşıma Merkezinde 104580 Öğün Öğle Yemeği Verilmesi İşi” ihalesine ilişkin olarak Mega Yemek Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 11.09.2019 tarihli ve 2019/UH.IV-1091 sayılı karar ile “Başvurunun reddine” karar verilmiştir.

 

Davacı Mega Yemek Üretim Pazarlama ve Sanayi Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 06.11.2019 tarihli ve E:2019/1886, K:2019/2249 sayılı kararında “davanın reddine” karar verilmiştir.

 

Anılan Mahkeme kararının davacı tarafından temyizi üzerine Danıştay Onüçüncü Dairesinin 23.03.2022 tarihli ve E:2020/222, K:2022/1178 sayılı kararında “Davacı şirket tarafından yapılan 02/08/2019 ve 25/08/2019 tarihli şikâyet başvurularından ilkinde, ihale uhdesinde bırakılan şirketin ruhsatının güncel olmadığı, İl Tarım Müdürlüğü’nden alınması gereken izinlerin bulunmadığı, şirketin Malkara Ticaret Odası’nda kaydının bulunmadığının iddia edildiği; daha sonra yapılan şikâyet başvurusunda ise, ihale uhdesinde bırakılan şirkete ihale uhdesinde bırakıldıktan sonra eksik olan belgelerin tamamlattırılması için idare tarafından hukuka aykırı olarak 20 günlük süre verildiğinin iddia edildiği görülmektedir. Dosyanın incelenmesinden, ihale uhdesinde kalan şirketin sunması gerekli olan belgeleri sunması için 20 günlük süre verildiği, bu durumun 23/08/2019 tarihinde davacı tarafından öğrenildiği ve bunun üzerine 25/08/2019 tarihli dilekçe ile ihale uhdesinde kalan şirkete ihale uhdesinde bırakıldıktan sonra eksik olan yeterlilik belgelerini tamamlayabilmesi için 4734 sayılı Kanun’a aykırı şekilde 20 günlük süre verildiğinden bahisle şikâyet başvurusunda bulunulduğu görülmektedir. Bu durumda, ihale uhdesinde kalan şirkete süre verilmesinin yeni bir hukukî durum meydana getirdiği ve dolayısıyla ihale sürecine ilişkin olan, başvuruya konu edilebilecek işlemi ve hukuka aykırılık nedenini öğrenen ilgililerin bu tarihten itibaren 4734 sayılı Kanun’da öngörülen sürede idareye başvurmalarında hukukî bir engel bulunmadığından, dava konusu ihaleye ilişkin yeni hukuki durumun oluşmasından sonra 25/08/2019 tarihinde yapılan şikâyet başvurusunun reddi kararının 29/08/2019 tarihinde tebliğ edilmesi üzerine davacı tarafından Kanun’da belirtilen 10 günlük sürede 09/09/2019 tarihinde itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşıldığından, şikâyet başvurusunun süresinde yapılmadığından bahisle itirazen şikâyet başvurusunun süre yönünden reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır. Bu itibarla, davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır…” gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.

 

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

 

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1-Kamu İhale Kurulunun 11.09.2019 tarihli ve 2019/UH.IV-1091 sayılı kararının iptaline,

 

            2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin iddiasının esasının incelenmesine geçilmesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz