Toplantı No : 2022/033
Gündem No : 20
Karar Tarihi : 22.06.2022
Karar No : 2022/MK-200
BAŞVURU SAHİBİ:
ARGES LABORATUVAR VE SAĞLIK SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ
İHALEYİ YAPAN İDARE:
DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2021/649271 İhale Kayıt Numaralı “DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ 2022-2023-2024 YILLARI İÇİN LABORATUVAR SONUÇ KARŞILIĞI TEST VE CİHAZ İHALESİ HİZMET ALIMI” İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
KARAR:

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 2021/649271 ihale kayıt numaralı “Denizli İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Sağlık Tesisleri 2022-2023-2024 Yılları  İçin Laboratuvar Sonuç Karşılığı Test ve Cihaz İhalesi Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Arges Laboratuvar ve Sağlık Sistemleri A.Ş. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 02.02.2022 tarihli ve 2022/UH.I-195 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

Davacı Arges Laboratuvar ve Sağlık Sistemleri A.Ş. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 13. İdare Mahkemesinin 25.05.2022 tarihli ve E:2022/780, K:2022/1186 sayılı kararında “… Dosyanın incelenmesinden, Denizli İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Sağlık Tesisleri 2022-2023-2024 Yılları için Laboratuvar Sonuç Karşılığı Test ve Cihaz İhalesi Hizmet Alımı ihalesinin 4. kısmına davacı ve Gazi Kimya Laboratuvar Ürün. Tıb. Cih. Med. Mal. Tic. San. Ltd. Şti. tarafından istekli olunarak teklif sunulduğu, davacı tarafından sunulan teklif dosyasında; İdari Şartname’nin 7.5.2.9’uncu maddesi uyarınca teklif dosyasında sunulması istenilen katalogların orijinal olarak sunulmadığı, anılan istekli tarafından sunulan katalogda Diagon marka CoagXL cihazının PT ve APTT testleri birlikte çalıştırıldığında bu cihazın saatte yapabileceği maksimum test hızının belirtilmediğinin anlaşılması üzerine ihale komisyonunca davacının teklif ettiği Diagon marka CoagXL koagülometre cihazının web sitesinden yapılan araştırma neticesinde söz konusu cihazın PT ve APTT testleri birlikte çalıştırıldığında saatte yapabileceği maksimum test hızının 170 test/saat olduğunun tespit edildiği ve bu miktarın Teknik Şartname’de istenilen kriterleri karşılamadığı gerekçeleriyle 18/11/2021 tarihli ihale komisyonu kararıyla davacının teklifi değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin 4. kısmının Gazi Kimya Laboratuvar Ürün. Tıb. Cih. Med. Mal. Tic. San. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasına karar verildiği, davacı tarafından teklif edilen cihazların üreticisi firma durumunda olan DIAGON firmasından 26/11/2021 tarihinde cihazın PT ve APTT testleri birlikte çalıştırıldığında saatte 180 test hızıyla çalıştığına yönelik düzenlenmiş belge ile şikayet başvurusunda bulunulduğu, ihaleyi yapan idarece şikayetin değerlendirilmesi için oluşturulan Teknik Kurul’un 21/12/2021 tarihli kararıyla DIAGON firmasının web sitesinde CoagXL isimli cihaz için saatte 300 PT testi,170 PT ve APTT test hızı olduğu belirtildiği yönünde verilen görüş üzerine şikayet başvurusunun reddedildiği, akabinde davacı tarafından belgede bilgi eksikliği bulunması ve bu hususun tamamlanması yoluna gidilmeksizin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmaması gerektiği ve ihalenin 4. kısmı üzerinde bırakılan isteklinin Teknik Şartname’nin 4.B 3. maddesinde istenen cihaz ve kitlerin aynı marka olması özelliğini taşımadığı iddialarıyla yapılan itirazen şikayet başvurusunun davalı idarece ihaleyi yapan idareden isteklilerce sunulan kataloglar talep edilerek yapılan inceleme sonucunda reddi üzerine ise bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Davacının belgede bilgi eksikliği bulunması ve bu hususun tamamlanması yoluna gidilmeksizin değerlendirme dışı bırakılmamaları gerektiğine yönelik 1.iddiasının davalı idarece, teklif edilen cihazların Teknik Şartname’ye uygunluğunun orijinal kataloglar üzerinden yapılacağı, İdari Şartname’de numune değerlendirmesi veya demonstrasyon yapılacağına ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği davacı tarafından sunulan Diagon marka CoagXL cihazının kataloğu incelendiğinde “Cihaz Özellikleri” başlığı altında “300 PT test/saat” bilgisine yer verildiği görülmekle birlikte. cihazın PT ve APTT testlerini birlikte yapabildiğine ve PT ve APTT testleri birlikte yapıldığında saatte yapılabilecek test sayısına ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmediği için Teknik Şartname’ye uygunluğunun ve bu kapsamdaki yeterlik değerlendirmesinin teklif edilen cihaza ait orijinal dokümanlar üzerinden yapılacak olması sebebiyle cihaz üreticisinin internet sitesinden temin edilen katalog üzerinden Teknik Şartname’ye uygunluk değerlendirmesinin yapılmasının ihale mevzuatına aykırılık teşkil etmediği ve yeterlilik kriteri olarak belirlenen belgelerdeki bilgi eksikliğinin tamamlatılamayacağı gerekçesiyle reddedilmiştir.

4734 sayılı Kanun uyarınca, ihale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelerle ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması hâlinde, bu eksik belgelerin ve eklerinin idarelerce tamamlatılmaması esas olmakla birlikte, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması hâlinde bu eksikliklerin idarelerce tamamlatılması gerektiği, uyuşmazlık konusu olayda ise davacı tarafından teklif edilen cihaza ilişkin orijinal katalog sunulmakla birlikte katalogda teklif edilen cihazın PT ve APTT testlerini birlikte yapıp yapamadığı ile PT ve APTT testleri birlikte yapıldığında saatte yapılabilecek test sayısın, söz konusu bilgi eksikliklerinin teklif edilen fiyat-teklif edilen cihaz vs gibi teklifin esasını ve sonucunu değiştirebilecek nitelikte bilgi eksikliği olarak değerlendirilemeyeceğinden teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliğinin ihaleyi gerçekleştiren idarece bu eksikliğin davacı nezdinde süre verilerek tamamlatılması yoluna gidilmesi gerekirken dava konusu işlemin davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik kısmında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Nitekim yeterlilik kriteri olarak belirlenen yeterlilik bilgileri tablosundaki bazı bilgilerin eksikliğinin tamamlatılabileceği yönündeki Danıştay 13.Dairesi’nin 22/02/2022 tarih veE:2022/38 K:2022/589 sayılı kararıyla belgenin türüne dair bir ayırım yapılmaksızın teklifin esasına değiştirmeyecek bilgi eksikliklerinin tamamlatılabileceğine karar verilmiştir.

Davacının ihalenin 4. kısmı üzerinde bırakılan istekli olan Gazi Kimya Laboratuvar Ürün. Tıb. Cih. Med. Mal. Tic. San. Ltd. Şti. tarafından   teklif edilen Siemens ve Sysmex marka cihaz ve kitlerin Teknik Şartname’nin 4.B 3. maddesinde istenen cihaz ve kitlerin aynı marka olması özelliğini taşımadığına yönelik 2. iddiası davalı idarece söz konusu istekli tarafından Teknik Şartname’ye Uygunluk Belgesinin sunulduğu, anılan istekli tarafından teklif dosyasında sunulan Siemens marka Sysmex CS-2000i ve Sysmex CS-2500 cihazlarının kit bilgilerinin yer aldığı tabloda kitlerin Siemens marka olarak belirtildiği gerekçesiyle reddedildiği anlaşılmakla teklif edilen cihaz ve kitlerin Siemens markasına ait olduğu anlaşıldığından davacı tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusunun bu kısmının reddedilmesine yönelik işleminde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davanın dava konusu işlemin 1. iddiaya yönelik kısmının iptaline, 2. iddiaya yönelik kısmı yönünden davanın reddine, … kararın tebliğini izleyen günden itibaren 2577 sayılı Kanunun 20/A maddesi uyarınca 15 gün içerisinde Danıştay’a temyiz yolu açık olmak üzere, 25/05/2022 tarihinde
Oybirliğiyle karar verildi.
” gerekçesiyle dava konusu işlemin kısmen reddine kısmen iptaline karar verilmiştir.

 

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1- Kamu İhale Kurulunun 02.02.2022 tarihli ve 2022/UH.I-195 sayılı kararında yer alan başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik değerlendirmelerin iptaline,

 

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin sunduğu belgelerdeki bilgi eksikliğinin ihaleyi gerçekleştiren idarece tamamlatılmasına yönelik 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz