Toplantı No : 2022/033
Gündem No : 28
Karar Tarihi : 22.06.2022
Karar No : 2022/MK-202
BAŞVURU SAHİBİ:
CETA İNŞAAT TAAHHÜT PROJE NAKLİYE AKARYAKIT MADENCİLİK TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İHALEYİ YAPAN İDARE:
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARAYOLLARI 10.BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2021/188347 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 10 Bölge Müdürlüğü Yol Bakım Ağındaki Devlet Ve İl Yollarında Yol Boyu Ve Tesis Sahalarında Yapılacak Bakım Hizmetleri İşi” İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
KARAR:

Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2021/188347 ihale kayıt numaralı “Karayolları 10 Bölge Müdürlüğü Yol Bakım Ağındaki Devlet ve İl Yollarında Yol Boyu ve Tesis Sahalarında Yapılacak Bakım Hizmetleri İşi” ihalesine ilişkin olarak Ceta İnşaat Taah. Proje Nak. Akaryakıt Mad. Tur. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 03.11.2021 tarihli ve 2021/UH.I-1998 sayılı karar ile “Başvurunun reddine” karar verilmiştir.

 

Davacı Ceta İnşaat Taah. Proje Nak. Akaryakıt Mad. Tur. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 23. İdare Mahkemesinin 26.01.2022 tarihli E:2021/2297, K: 2022/127 sayılı kararında “Davanın reddine” karar verilmiştir.

 

Bu defa, yapılan temyiz başvurusu neticesinde Danıştay Onüçüncü Dairesi’nin 18.04.2022 tarihli ve E:2022/1535, K: 2022/1698 sayılı kararında “Hukuki Değerlendirme:

1. Temyize konu Mahkeme kararının, “yeterlik kriterlerine ilişkin” iddiaların süre yönünden reddi bakımından davanın reddine dair kısmında hukukî isabetsizlik bulunmamaktadır.

2. Temyize konu Mahkeme kararının, “aşırı düşük teklif açıklamalarına ilişkin” iddiaların Kurul tarafından süre yönünden reddi bakımından davanın reddine dair kısmı incelendiğinde;

Aynı ihale kapsamında alınan önceki iki komisyon kararında ihalenin davacının üzerinde bırakıldığı ve Temsan şirketinin aşırı düşük teklif açıklaması uygun görülmediğinden teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, bu istekli tarafından ikinci komisyon kararına yönelik olarak yapılan itirazen şikâyet başvurusu üzerine 15/09/2021 tarih ve 2021/UH.I-1716 sayılı Kurul kararı üzerine 30/09/2021 tarihli üçüncü komisyon kararının alındığı ve ihalenin bu isteklinin uhdesinde bırakılmasına karar verildiği ve ilk kez bu komisyon kararıyla birlikte davacının teklifinin en avantajlı ikinci teklif olarak değerlendirildiği görülmektedir.

İhale sürecindeki hukuka aykırı olduğu iddia edilen işlem veya eylemlerin “farkına varıldığı tarihin” ihalenin bütün hüküm ve sonuçlarının yer aldığı kesinleşen ihale kararının ilgililere tebliğ edildiği tarih olarak kabul edilmesi gerektiği, ihale sürecinde yeni hukukî durum meydana getiren, ihale sürecine etkili bir kararın alınması üzerine başvuruya konu edilebilecek hukuka aykırılık nedenini öğrenen ilgililerin bu tarihten itibaren 4734 sayılı Kanun’da öngörülen sürede idareye başvurmalarına hukukî bir engelin bulunmadığı dikkate alındığında, Temsan şirketinin aşırı düşük teklif açıklamasının ilk kez üçüncü ihale komisyonu kararıyla geçerli bulunarak ihalenin üzerinde bırakıldığı ve bu şekilde davacının teklifinin ikinci sıraya düşmesi suretiyle, kendisi nezdinde ihale sürecine etkili, yeni bir hukukî durumun ortaya çıktığı gözetilerek 27/09/2021 tarihli ihale komisyonu kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren Kanun’un 55. maddesi uyarınca süresi içinde şikâyet başvurusunda bulunulabileceğinden, yasal süresi içinde şikâyet yoluna başvurulduğu gözetilmeksizin itirazen şikâyet başvurusunun süre yönünden reddine ilişkin Kurul kararının bu kısmında hukuka uygunluk, davanın reddine yönelik Mahkeme kararının bu kısmında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.

3. Temyize konu Mahkeme kararının, “aşırı düşük açıklamalarına ilişkin” olarak, “Firmanın almış olduğu arazöz, ve damperli kamyon girdilerinin Kamu İhale Genel Tebliğine uygun olmadığı, motor yağı, arazöz ve damperli kamyon fiyat tekliflerinin aşırı düşük analizlerindeki özellikleri (model, hp ve diğer teknik özellik vs.) karşılamadığı” şeklindeki iddiasının 03/08/2021 tarihli ikinci ihale komisyon kararı üzerine alınan 15/09/2021 tarih ve 2021/UH.I-1716 sayılı Kurul kararında incelenen hususlara ilişkin olduğundan bahisle görev yönünden reddi bakımından davanın reddine dair kısmı incelendiğinde;

30/01/2021 tarihli ikinci komisyon kararında Temsan şirketinin aşırı düşük teklif açıklamasının, “Fiyat Tekliflerinde (motor yağı, arazöz, damperli kamyon) geçici vergi beyanname dönemlerine yer verilmediği tespit edilmiştir.” gerekçesiyle geçerli bulunmadığı, bu nedenle de ilgili şirket tarafından komisyon kararının bu kısmına karşı itirazen şikâyet başvurunda bulunulduğu, Kurul tarafından alınan kararda ise, aşırı düşük teklif açıklamalarında kullanılan fiyat tekliflerinde ilgili geçici vergi beyanname döneminin belirtilmesine ilişkin bir gerekliliğin olmadığı, fiyat tekliflerinin üzerinde yer alan beyan ifadesi içerisinde tarih ve sayı bilgileri belirtilen ilgili tespit tutanağında, öngörülen birim fiyatlara ilişkin ilgili meslek mensubu tarafından yapılan tespitlerin hangi geçici vergi beyanname dönemine ait olduğu hususunun yer aldığının anlaşıldığı belirtilerek başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasının geçerli sayılması ve teklifinin değerlendirmeye alınması yönünde düzeltici işlem belirlendiği görülmektedir.

Bu durumda, davacının itirazen şikâyet başvurusunda ileri sürdüğü, “Arazöz, ve damperli kamyon girdilerinin Kamu İhale Genel Tebliğ’ine uygun olmadığı, motor yağı, arazöz ve damperli kamyon fiyat tekliflerinin aşırı düşük analizlerindeki özellikleri (model, hp ve diğer teknik özellik vs.) karşılamadığı” şeklindeki iddialara 24/08/2021 tarihli itirazen şikâyet başvurusunda yer verilmediği gibi bu başvuru üzerine alınan 15/09/2021 tarih ve 2021/UH.I-1716 sayılı Kurul kararında bu iddialarla ilgili olarak işlem tesis edilmediği hâlde davacının itirazen şikâyet başvurusunda öne sürülen bu iddiaların görev yönünden reddine ilişkin Kurul kararının bu kısmında hukuka uygunluk, davanın reddine yönelik Mahkeme kararının bu kısmında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin kısmen reddine,

2. Ankara 23. İdare Mahkemesi’nin 26/01/2022 tarih ve E:2021/2297, K:2022/127 sayılı kararının, “yeterlik kriterlerine ilişkin” iddiaların süre yönünden reddi bakımından davanın reddine dair kısmında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından anılan Mahkeme kararının bu kısmı ile davalı idare lehine vekâlet ücretine hükmedilmesine ilişkin kısımlarının ONANMASINA,

3. Davacının temyiz isteminin kısmen kabulüne;

4. Temyize konu Mahkeme kararının, “aşırı düşük teklif açıklamalarına ilişkin” iddiaların süre ve görev yönünden reddi bakımından davanın reddine dair kısmının 2577 sayılı Kanun’un 49. maddesi uyarınca BOZULMASINA,

5. Belirtilen kısımlar yönünden DAVA KONUSU İŞLEMİN İPTALİNE” gerekçesiyle Mahkeme kararının kısmen bozulmasına karar verilmiştir.

 

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle; 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1- Kamu İhale Kurulunun 03.11.2021 tarihli ve 2021/UH.I-1998 sayılı kararının aşırı düşük teklif açıklamalarına yönelik iddialar ile ilgili kısmının iptaline,

 

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamalarına yönelik iddialarının esasının incelenmesine geçilmesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz