Toplantı No : 2022/033
Gündem No : 19
Karar Tarihi : 22.06.2022
Karar No : 2022/UH.I-745

BAŞVURU SAHİBİ:

Postaş Lojistik A.Ş.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/276216 İhale Kayıt Numaralı “Samsun Büyükşehir Belediyesi Muhtelif Hizmet Alanlarında Oluşan Katı Atıkların 2 Yıl Süre İle Mevcut Aktarma İstasyonları Kullanılarak Samsun Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Tesisine Taşınması İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından 28.04.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Samsun Büyükşehir Belediyesi Muhtelif Hizmet Alanlarında Oluşan Katı Atıkların 2 Yıl Süre İle Mevcut Aktarma İstasyonları Kullanılarak Samsun Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Tesisine Taşınması İşi” ihalesine ilişkin olarak Postaş Lojistik A.Ş.nin 18.05.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 23.05.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 30.05.2022 tarih ve 25306 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.05.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2022/551 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

Elektronik ihale şeklinde gerçekleştirilen başvuruya konu ihaleye teklif verildiği, 09.05.2022 tarihli ihale komisyonu kararına göre ihalenin Forcity Ekolojik Kent Yatırımları ve Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. üzerinde bırakıldığı, kendi tekliflerinin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine ilişkin idareye yapılan şikâyet başvurularının idarece reddedildiği, ancak idare tarafından iddiaların tamamı değerlendirilmediğinden aşağıdaki iddialar kapsamında itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, şöyle ki;

 

1) İhale üzerinde bırakılan Forcity Ekolojik Kent Yatırımları ve Yönetimi San. ve Tic. A.Ş.nin yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği ve idarece teyidi yapılmak üzere istenilen belgelerin fotokopi olarak sunulduğu, anılan istekli tarafından teklif ekinde sunulan belgelerin yetkili kişiler tarafından imzalanmadığı, vekâletnamede bulunan imzalar ile teklif mektubundaki imzaların aynı olmadığı, vekâletnamede belirtilen kişilerin yetki sürelerinin dolduğu ve teklif vermeye yetkilerinin olmadığına yönelik idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, ancak idarenin şikayete cevap yazısında en avantajlı teklif sahibi istekliden ayrıca bir belge istenmediği belirtilmesine rağmen sonraki paragraflarda ortaklık tespit belgesinin idareye sunulduğunun belirtildiği, bu haliyle idarenin beyanatlarından ortaklık tespit belgesinin usulüne uygun olmayan bir şekilde idareye sunulduğunun anlaşıldığı,

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin 2019 yılında kurulduğu ve yapılan araştırma neticesinde anılan istekli tarafından kamuya ait herhangi bir yüklenimde bulunmadığının anlaşıldığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin 18.09.2020 tarihli ve 10163 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi incelendiğinde, isteklinin hisselerinin tamamının ve yönetim kurulu üyeliğinin Campak Temizlik Bilgi İşlem Otomasyon Sağlık Hizmetleri İnşaat San. ve Tic. A.Ş.ye ait olduğu anlaşıldığından söz konusu isteklinin Campak Temizlik Bilgi İşlem Otomasyon Sağlık Hizmetleri İnşaat San. ve Tic. A.Ş.ye ait bir iş deneyim belgesinin kullanıldığının düşünüldüğü, böylelikle ihale üzerinde bırakılan isteklinin hisselerinin tamamını devir alan Campak Temizlik Bilgi İşlem Otomasyon Sağlık Hizmetleri İnşaat San. ve Tic. A.Ş. ile birleşme yoluna gidildiğinin anlaşıldığı, fakat ihale üzerinde bırakılan isteklinin tüzel kişiliğinin tasfiye olmadan devam ettiğinin görüldüğü, bu durumda ihalelerde haksız avantaj sağlanarak iş deneyim belgesini kullanabilmek için aslında fiilen birleşme durumunun gizlendiği, şirket birleşmesi esaslarına göre faaliyet gösterdiği anlaşılan ihale üzerinde bırakılan isteklinin hisselerinin tamamının Campak Temizlik Bilgi İşlem Otomasyon Sağlık Hizmetleri İnşaat San. ve Tic. A.Ş.ye devrinden sonra hisseleri devrolunan şirket sona ereceğinden ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, bununla birlikte ihale üzerinde bırakılan isteklinin hisselerinin tamamı Campak Temizlik Bilgi İşlem Otomasyon Sağlık Hizmetleri İnşaat San. ve Tic. A.Ş.ye ait olduğundan bağlı ortağın hakim ortağın iş deneyimini kullanmasının ihale mevzuatına aykırı olduğu, diğer taraftan ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu iş deneyim belgesinde yurt dışında gerçekleştirilen işlerin de olduğu düşünüldüğünden bu durumun da ihale mevzuatına aykırı olduğu,

 

Ayrıca Ticaret Sicil Gazetesinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin tek ortağının yetki süresinin 10.09.2023 olarak belirtildiği, bu haliyle söz konusu temsil yetki süresinin ihale konusu işin teminat süresine kadar sağlanamayacağının anlaşıldığı, bu haliyle ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan ortaklık tespit belgesinde yetki süresine ilişkin şart sağlanamayacağından anılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin uygun bulunmaması ve isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

Tüm bunlarla birlikte ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin İdari Şartname’de istenen yeterlik kriterlerini karşılamadığı, benzer iş tanımına uygun olmadığı, EKAP üzerinden düzenlenmediği ve iş deneyim tutarının EKAP ile uyumlu olmadığı, bu nedenlerle söz konusu iş deneyim belgesinin uygun bulunmayarak ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin kamuya ait biten veya devam eden herhangi bir işi bulunmadığından ve şirket hisselerinin tamamının Campak Temizlik Bilgi İnş. San. ve Tic. A.Ş.ye devretmek suretiyle tasfiyesiz birleştiğinden, anılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda ekonomik mali yeterliğe ilişkin beyan edilen bilgilerin gerçek bir mal veya hizmet alımından kaynaklanmadığının anlaşıldığı, bu kriterlere ilişkin beyan edilen bilgilerin ana ortak tarafından şekli olarak düzenlenen gerçek dışı mal veya hizmet alım belgelerine dayalı olduğu, dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan isteklinin ekonomik ve mali yeterlik kriterlerini karşılamadığından anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

3) İdare tarafından ihale üzerinde bırakılan isteklinin tek ortağına ilişkin yasaklılık ve kamu davası teyidi yapılmadan kesinleşen ihale kararı alınmasının ihale mevzuatına aykırı olduğu,

 

4) İhale üzerinde bırakılan isteklinin tek ortağı Campak Temizlik Bilgi İşlem Otomasyon Sağlık Hizmetleri İnşaat San. ve Tic. A.Ş.nin ortaklığı oranında teminat sunmadığı, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan geçici teminat mektubunda ‘’Bu teminat mektubu her ne suret ile olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz” ibaresi bulunmadığından anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

  1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:…

İstekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak…deneyimi gösteren belgeler…

İş bitirme, yönetim veya denetim suretiyle elde edilecek belgeler, belge sahibi kişi veya kuruluşların dışındaki istekliler tarafından kullanılamaz, belgeler devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. Bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişilerin ihaleye girebilmesinde en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması ve bu sürede bu Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olması, bu şartların her ihalede aranması ve teminat süresi sonuna kadar muhafaza edilmesi zorunludur…” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “…(6) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait iş deneyimini gösteren belgenin sunulması halinde; ticaret sicili müdürlükleri veya meslek mensubu yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir) tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren ortaklık tespit belgesinin sunulması zorunludur. Ticaret sicili müdürlükleri veya meslek mensubu tarafından düzenlenen ortaklık tespit belgesinin, düzenlendikten sonra iş deneyimini gösteren belgeyi kullanan tüzel kişinin temsilcisi ve iş deneyimini gösteren belge sahibi tarafından imzalanması gerekmektedir

(7) Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgelerin tamamı teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz…” hükmü yer almaktadır.

 

Bahse konu Yönetmelik’in eki olan KİK027.0/H numaralı “Ortaklık Tespit Belgesi” standart formunun 2 numaralı dipnotunda “İş deneyimini gösteren belge sahibi ortağın temsil ve yönetime ilişkin süresinin tespitinde ticaret siciline tescil tarihi dikkate alınır.” açıklaması yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Samsun Büyükşehir Belediyesi Muhtelif Hizmet Alanlarında Oluşan Katı Atıkların 2 Yıl Süre İle Mevcut Aktarma İstasyonları Kullanılarak Samsun Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Tesisine Taşınması İşi

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı: 190.000 Ton Katı Atık

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Samsun Büyükşehir Belediyesi Hizmet Alanları” düzenlemesi,

 

  İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir….

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

“7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir…

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Belediye Atığı Toplama ve Taşıma Hizmeti veya Belediye Atığı Taşıma Hizmeti Yapmak…” düzenlemesi yer almaktadır.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 28.04.2022 tarihinde açık ihale usulü ve e-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen başvuruya konu ihalede 13 adet ihale dokümanı indirildiği, 09.05.2022 tarihli ihale komisyonu kararına göre; ihaleye 7 istekli tarafından teklif sunulduğu, 5 istekli tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablolarında geçici teminata ilişkin herhangi bir bilgi bulunmadığından söz konusu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı,  ihalenin Forcity Ekolojik Kent Yatırımları ve Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi Postaş Lojistik A.Ş.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlendiği görülmüştür.

 

Yukarıda aktarılan ihale dokümanı düzenlemelerinden; inceleme konusu ihalede istekliler tarafından e-teklifleri kapsamında teklif ettikleri bedelin % 25’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin beyan edilmesinin zorunlu olduğu, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait iş deneyimini gösteren belgenin sunulması halinde ortaklık tespit belgesinin de sunulmasının zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan Forcity Ekolojik Kent Yatırımları ve Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. tarafından e-teklifi kapsamında sunulan yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde, “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler”  başlığı altında bulunan “Ortaklar/Üyeler/Kurucular ile Yöneticilere Ait Bilgiler” bölümünün “Ortaklar ve Ortaklık Oranlarına/Üyelere/Kuruculara Ait Bilgiler” kısmının “Campak Temizlik Bilgi İşlem Otomasyon Sağlık Hizmetleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 1960142195, 100,00” şeklinde, “Yöneticilere Ait Bilgiler” kısmının “Campak Temizlik Bilgi İşlem Otomasyon Sağlık Hizmetleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 1960142195, Yönetim Kurulu Üyesi” şeklinde,Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler” başlığı altında bulunan “EKAP’ta Kayıtlı Olan İş Deneyim Belgesi” bölümünde “Belgeye EKAP Tarafından Verilen Sayı” kısmının “2017/171245-2144777-1-1” şeklinde, “Ortaklık Tespit Belgesi” bölümünde “Belge sahibi ortağın kesintisiz ortaklık süresi ve ortaklık oranı” kısmının ise “18 Ay, %100” şeklinde beyan edildiği görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen 31.03.2022 tarihli ve 2017/171245-2144777-1-1 sayılı yüklenici iş bitirme belgesi incelendiğinde, söz konusu belge sayısı kullanılarak EKAP üzerinden yapılan sorgulamada anılan iş deneyim belgesinin EKAP’ta düzenlenerek kayıt altına alınan bir belge olduğunun teyit edildiği, bahse konu belgenin Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından düzenlendiği, Campak Temizlik Bilgi İşlem Otomasyon Sağlık Hiz. İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin yüklenici olarak belirtildiği, işin adı ve tanımı kısmında “Yozgat İl Özel İdaresi Görev Alanında Bulunan 560 Köyde Çöp Toplama ve Nakli Hizmet Alımı” ifadelerine yer verildiği, kabul tarihinin 02.04.2018, belge tutarının ise 1.284.623,76 TL olarak belirtildiği görülmüştür. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif tutarı (20.900.000,00TL) dikkate alındığında anılan istekli tarafından karşılanması gereken iş deneyim tutarının (20.900.000,00x%25=) 5.225.000,00TL, söz konusu iş deneyim belgesinin başvuruya konu ihaleye ilişkin güncellenmiş tutarın ise 5.293.459,70TL olduğu tespit edilmiştir.

 

İdare tarafından ihale üzerinde bırakılan istekliye 29.04.2022 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen “Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması” konulu yazıda “Samsun Büyükşehir Belediyesi Muhtelif Hizmet Alanlarında Oluşan Katı Atıkların 2 Yıl Süre İle Mevcut Aktarma İstasyonları Kullanılarak Samsun Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Tesisine Taşınması İşi işine ait ihalede tekliflerin değerlendirmesi sürecine geçilmiş olup, beyan etiğiniz bilgi ve belgeleri tevsik eden ve EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan aşağıdaki belgeleri ekleri ile birlikte, İdari Şartnamenin 7.9. maddesine uygun olarak, 10.05.2022 tarihine kadar İdaremize sunmanız gerekmektedir.

Sunulması Gereken Belgeler:

Ortaklık Tespit Belgesi ( Standart Form – KİK027.0/H   İş Deneyimini Gösteren Belgesi Kullanılacak Ortağa İlişkin Ortaklık Tespit Belgesi)” ifadelerine yer verildiği görülmüştür. Bu kapsamda idare tarafından sadece ihale üzerinde bırakılan isteklinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği ortaklık tespit belgesinin belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunulması istenilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından idarenin söz konusu talebine ilişkin olarak 29.04.2022 tarihli “Ortaklık Tespit Belgesi”nin sunulduğu, bahse konu belge incelendiğinde Campak Temizlik Bilgi İşlem Otomasyon Sağlık Hiz. İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin ihale üzerinde bırakılan istekli Forcity Ekolojik Kent Yatırımları ve Yönetimi San. ve Tic. A.Ş.nin %100 hissesine sahip ortağı olduğu, ortağın temsil ve yönetime ilişkin bilgilerin yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesinin tarihinin 18.09.2020, sayısının ise 10163 olarak belirtildiği, anılan belgede “Başvuru sahibi tüzel kişiye ilişkin kayıtların incelenmesi sonucunda, yukarıda adı ve soyadı/ticaret unvanı bulunan kişinin bu belgenin düzenleme tarihinden önceki bir yıl boyunca Forcity Ekolojik Kent Yatırımları ve Yönetimi San. ve Tic. A.Ş.nin kesintisiz olarak yarıdan fazla hissesine sahip olduğu ve bu sürede 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılacak İhalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağı olduğu tespit edilmiştir.” ifadelerine yer verildiği, bahse konu belgenin serbest muhasebeci mali müşavir tarafından TÜRMOB kaşesi ile kaşelenerek imzalandığı görülmüştür

 

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin internet sayfası olan https://www.ticaretsicil.gov.tr. üzerinden yapılan sorgulama neticesinde; Forcity Ekolojik Kent Yatırımları ve Yönetimi San. ve Tic. A.Ş.ye ilişkin olarak yayımlanan 18.09.2020 tarihli ve 10163 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde “Ticaret Unvanı: Forcity Ekolojik Kent Yatırımları ve Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu’na uygun olarak 18.9.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur… Yönetim Kurulu/Yetkililer Campak Temizlik Bilgi İşlem Otomasyon Sağlık Hizmetleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 10.9.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir… Yeni Atanan Temsilciler Campak Temizlik Bilgi İşlem Otomasyon Sağlık Hizmetleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 10.9.2023 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) temsile yetkili olarak seçilmiştir… Tek Ortaklık Bilgisi Şirket tek pay sahipli bir Anonim Şirkettir. Bu pay sahibi… adresinde ikamet eden Campak Temizlik Bilgi İşlem Otomasyon Sağlık Hizmetleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’dir” ifadelerinin yer aldığı görülmüştür. 18.09.2020 tarihinde tescil ve ilan edilen hususlara ilişkin olarak ihale üzerinde bırakılan Forcity Ekolojik Kent Yatırımları ve Yönetimi San. ve Tic. A.Ş.nin tek ortaklı bir anonim şirket olduğu, şirketin tek ortağının ve 10.09.2023 tarihine kadar temsile yetkili yönetim kurulu üyesi ve başkanının Campak Temizlik Bilgi İşlem Otomasyon Sağlık Hiz. İnş. San. ve Tic. A.Ş. olarak belirlendiği görülmüştür. Bu haliyle söz konusu Ticaret Sicili Gazetesinde, gerek ihale üzerinde bırakılan Forcity Ekolojik Kent Yatırımları ve Yönetimi San. ve Tic. A.Ş.nin gerekse de ihale üzerinde bırakılan isteklinin tek ortağı Campak Temizlik Bilgi İşlem Otomasyon Sağlık Hiz. İnş. San. ve Tic. A.Ş. hakkında,  başvuru sahibi isteklinin iddia ettiği gibi; birleşme, devir veya bölünme gibi bir hususa veya bahse konu firmaların herhangi birinin tasfiye edildiğine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmediği görülmüştür.  

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ile ihale dokümanında yer alan düzenlemelerden, başvuruya konu ihalede istekliler tarafından teklif dosyasında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulmasının zorunlu olduğu, tüzel kişi istekliler tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanun’a göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren belgenin de teklif dosyasında sunulması ve iş deneyimini gösteren belge sahibi ortağın temsil ve yönetime ilişkin süresinin tespitinde ticaret siciline tescil tarihinin dikkate alınması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu bağlamda, tüzel kişi istekliler tarafından ortağına ait iş deneyimini gösterir belgenin kullanılabilmesine ilişkin iki şarttan ilkinin; söz konusu ortağın, ortaklık tespit belgesinin düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağı olması gerektiği, ikincisinin ise; bahse konu ortağın bu süre içerisinde tüzel kişiliği 4734 sayılı Kanun’a göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olması, bu şartların her ihalede aranması ve teminat süresi sonuna kadar muhafaza edilmesi gerektiğidir.

 

İhale üzerinde bırakılan Forcity Ekolojik Kent Yatırımları ve Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. tarafından, iş deneyimini gösterir belge olarak Campak Temizlik Bilgi İşlem Otomasyon Sağlık Hiz. İnş. San. ve Tic. A.Ş.ye ait iş bitirme belgesinin sunulduğu, yurt içinde gerçekleştirilen işe ait sunulan söz konusu iş deneyim belgesinin EKAP kaydının bulunduğu, iş deneyim belgesine konu işin İdari Şartname’de belirlenen ihale konusu iş ve benzer iş tanımına uygun olduğu, ayrıca güncellenmiş iş deneyim tutarının ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği bedelin %25’inden az olmadığı dikkate alındığında, başvuru sahibinin iş deneyim belgesinin uygun olmadığına ilişkin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından idarenin talebi üzerine bahse konu iş bitirme belgesine ilişkin olarak 29.04.2022 tarihinde düzenlenen ortaklık tespit belgesinin sunulduğu, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin eki olan KİK027.0/H numaralı “Ortaklık Tespit Belgesi” standart formunun 2 numaralı dipnotu uyarınca da iş deneyimini gösteren belge sahibi ortağın temsil ve yönetime ilişkin süresinin tespitinde ticaret siciline tescil tarihinin dikkate alınması gerektiği anlaşılmış olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin internet sayfasında yapılan sorgulama neticesinde, Forcity Ekolojik Kent Yatırımları ve Yönetimi San. ve Tic. A.Ş.ye ilişkin olarak yayımlanan 18.09.2020 tarihli ve 10163 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde Campak Temizlik Bilgi İşlem Otomasyon Sağlık Hiz. İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin, ortaklık tespit belgesinin düzenlenme tarihinden geriye doğru son bir yıldır tüzel kişiliği temsil ve yönetime yetkili kılındığı gösterilmiştir. Dolayısıyla tüzel kişi istekliler tarafından ortağa ait iş deneyimini gösterir belgenin kullanılabilmesine ilişkin şartların ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sağlandığı anlaşılmıştır.

 

Bununla birlikte, ihalelerde teminat süresinin sözleşmenin yürütülmesi aşamasında belirlenebileceği, diğer bir anlatımla teminat süresinin yeterlik değerlendirmesi aşamasında net olarak belirlenemeyebileceği dikkate alındığında, sözleşmenin yürütülmesi aşamasında bu şartların teminat süresi sonuna kadar muhafaza edilmesinin ihalenin yüklenicisinin sorumluluğunda, bunun denetiminin ise sözleşme sürecinde idarenin yetki alanında olduğu açıktır. Bu kapsamda Campak Temizlik Bilgi İşlem Otomasyon Sağlık Hiz. İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin temsil yetkisinin 10.09.2023 tarihine kadar düzenlendiği görülmekle birlikte, bu aşamada başvuruya konu ihalenin teminat süresinin net olarak belirlenmediği,  bahse konu temsil yetkisi tarihinin ise teminat süresinin sonuna kadar uzatılmasında veya süresiz olarak belirlenmesinde bir engelin bulunmadığı göz önünde bulundurulduğunda, başvuru sahibi isteklinin Ticaret Sicil Gazetesinde belirtilen temsil yetkisi tarihinin teminat süresinin sonuna kadar sağlanamayacağı iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Diğer taraftan yapılan inceleme neticesinde, gerek ihale üzerinde bırakılan Forcity Ekolojik Kent Yatırımları ve Yönetimi San. ve Tic. A.Ş.nin gerekse de ihale üzerinde bırakılan isteklinin tek ortağı Campak Temizlik Bilgi İşlem Otomasyon Sağlık Hiz. İnş. San. ve Tic. A.Ş. hakkında,  başvuru sahibi isteklinin iddia ettiği gibi; birleşme, devir veya bölünme gibi bir hususa veya bahse konu firmaların herhangi birinin tasfiye edildiğine ilişkin bir tespitte bulunulmadığı,  bu haliyle ihale mevzuatı kapsamında, tüzel kişi istekliler tarafından ortağa ait iş deneyimini gösterir belgenin kullanılabilmesine ilişkin şartların ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sağlandığı anlaşıldığından, başvuru sahibi isteklinin aksi yöndeki iddialarının da yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz