Toplantı No : 2022/033
Gündem No : 22
Karar Tarihi : 22.06.2022
Karar No : 2022/UY.I-747

BAŞVURU SAHİBİ:

Haryap İnş. A.Ş.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/313937 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 3 (Konya) Bölge Müdürlüğü Sorumluluk Ağındaki Yollarda Ctp Kar Siperi Yapım ve Onarımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü tarafından 28.04.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Karayolları 3 (Konya) Bölge Müdürlüğü Sorumluluk Ağındaki Yollarda Ctp Kar Siperi Yapım ve Onarımı” ihalesine ilişkin olarak Haryap İnş. A.Ş.nin 23.05.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 24.05.2022 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibince 03.06.2022 tarih ve 26174 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.06.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2022/569 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idarece tekliflerinin yeterlik bilgileri tablosunda ortaklara ilişkin hisse miktarının yanlış girilmesi gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, söz konusu hususun mevzuata aykırı olduğu zira her ne kadar hisse miktarları sehven hatalı girilmiş olsa da hisse oranlarının doğru girildiği ayrıca EKAP’a yüklemiş oldukları Yönetim Kurulu Karar Defteri incelendiğinde hisse oranlarının doğru girildiğinin anlaşılacağı, idarede tereddüt oluşması halinde söz konusu eksikliğin bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabileceği  iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Hamiline yazılı pay senetlerinin devri” başlıklı 489’uncu maddesinde “(1) Hamiline yazılı pay senetlerinin devri, şirket ve üçüncü kişiler hakkında, ancak zilyetliğin geçirilmesiyle hüküm ifade eder.” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Nama yazılı payların ve pay senetlerinin devrinde ilke” başlıklı 490’ıncı maddesinde “(1) Kanunda veya esas sözleşmede aksi öngörülmedikçe, nama yazılı paylar, herhangi bir sınırlandırmaya bağlı olmaksızın devredilebilirler.

(2) Hukuki işlemle devir, ciro edilmiş nama yazılı pay senedinin zilyetliğinin devralana geçirilmesiyle yapılabilir.” hükmü,

 

Söz Konusu Kanun’un “III-Pay defteri, 1. Kayıt” başlıklı 499’uncu maddesinde “(1) Şirket, senede bağlanmamış pay ve nama yazılı pay senedi sahipleriyle, intifa hakkı sahiplerini, ad, soyad, unvan ve adresleriyle, pay defterine kaydeder.

(2) Payın usulüne uygun olarak devredildiği veya üzerinde intifa hakkı kurulduğu ispat edilmediği sürece, devralan ve intifa hakkı sahibi pay defterine yazılamaz.

(3) Şirket, kaydın yapıldığını pay senedine işaret eder.

(4) Şirketle ilişkilerde, sadece pay defterinde kayıtlı bulunan kimse pay sahibi ve intifa hakkı sahibi olarak kabul edilir…” hükmü yer almaktadır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Elektronik ihale” başlıklı 60/A maddesinde “(9) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır. Yeterlik sertifikası üzerinden yeterlik tespiti yapılan ihalelerde ise, ihale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgeler dahil yeterlik sertifikası üzerindeki bilgiler; yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan her belge veya kriter için ise yeterlik bilgileri tablosunda istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan veya yeterlik sertifikasının geçerlik süresi ihale tarihinden önce dolan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

 

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin “İhalelerde uyulması zorunlu hususlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “(8) İdareler ile aday ve isteklilerin, mevzuatın uygulanması amacıyla EKAP üzerinden Kurumca belirlenen yönlendirmelere uymaları ve istenen her türlü veri girişini eksiksiz, doğru ve güncel olarak yapmaları gerekmektedir. İstenen veri girişlerinin eksik veya hatalı yapıldığının anlaşılması halinde, eksiklik veya hata giderilinceye kadar, EKAP’ın ilgililer tarafından kullanımına ilişkin Kurum tarafından gerekli görülen kısıtlamalar yapılabilir.

(9) Aday, istekli ve istekli olabileceklerin, şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunma ile başvuru ve teklif sunma dahil ihale sürecinde yüklenicilerin ise sözleşme sürecinde (kesin kabul dahil) yapacakları tüm işlemlere ve bu işlemleri yapmak üzere EKAP’ta yetkilendirdikleri kişilere ilişkin; EKAP, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfaları üzerinden temin veya teyit edilebilen bilgi ve/veya belgeler, Kurumca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde kullanılabilecek olup, ilgililer bu bilgi ve/veya belgelerin kendilerine ait son durumu gösterir şekilde güncel olmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in  “Gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kaydı” başlıklı 7’nci maddesinde ”(5) (EKAP’a kayıtlı olan; gerçek kişilerin kendileri ile vekil veya temsilcilerine; tüzel kişilerin kendileri, ilgisine göre, ortakları ve ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç)/üyeleri/kurucuları, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşme imzalamaya ve sözleşmenin yürütülmesi konusunda tüzel kişiliği temsile yetkili yönetimindeki görevliler ile vekil veya temsilcilerine ilişkin aşağıda yer alan bilgileri EKAP’a kaydetmeleri ve son başvuru veya ihale tarihinden ve sözleşme imzalamadan önce güncellemeleri zorunludur. Bu kişilerin;

b) Tüzel kişi olması halinde ticaret unvanı, vergi kimlik numarası ile varsa işletme adı. Tüzel kişilerde; yönetimdeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelere/kuruculara ilişkin kayıt kapsamında ticaret sicil verileri esas alınır. Ayrıca anonim şirketlerde (tek ortaklı şirketler hariç) ortaklar ve ortaklık oranlarının kaydı kapsamında, beyan edilen kişilere ilişkin pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımları; şirket niteliğinde olmayan tüzel kişilerde ise üyelerin veya kurucuların kaydı kapsamında Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinde yer almayan bilgileri içeren belgelerin ilgili kısımları da taranarak EKAP’a yüklenir. Yabancı aday/istekliler tarafından bu fıkrada istenen bilgi ve belgelerin beyan edilmesi/yüklenmesi bakımından, ilgili ülke mevzuatındaki karşılıkları esas alınır.

(6) Bu madde kapsamında EKAP’a kaydedilen bilgilerin eksiksiz, doğru ve güncel olması gerekmektedir. EKAP’a kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından, beşinci fıkrada belirtilen bilgilerde değişiklik yapılmasının gerektiği hallerde bu değişikliklerin, en geç değişiklik tarihini izleyen 7 (yedi) gün içerisinde ancak her durumda son başvuru veya ihale tarihinden önce, son başvuru veya ihale tarihinden sonra gerçekleşen değişikliklerin sözleşme imzalanmadan önce güncellenerek EKAP’a kaydedilmesi zorunludur. …” hükmü,

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

1) (Mülga: 20/06/2021-31517 R.G./5.md.; yürürlük: 19/08/2021)

2) Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile, ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Yapılan incelemede başvuru sahibi Haryap İnş.  A.Ş.nin teklifinin “Yeterlik Bilgileri Tablosunda yer alan Ortaklar/Üyeler/Kurucular ile Yöneticilere Ait Bilgiler ile EKAP üzerinden indirilen pay defteri bilgileri uyuşmadığından Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 4.9 maddesi gereği değerlendirme dışı bırakılmıştır.” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

Söz konusu istekli tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “Ortaklar/Üyeler/Kurucular ile Yöneticilere Ait Bilgiler” satırının

 

Ortaklar/Üyeler/Kurucular ile Yöneticilere Ait Bilgileri

Ortaklar ve Ortaklık

Oranlarına/Üyelere/Kuruculara Ait Bilgiler

Mercan Çebi, ***********, 0,10000000000000, Haryap İnş. A.Ş

Ortaklar ve Ortaklık

Oranlarına/Üyelere/Kuruculara Ait Bilgiler

Reşit Çebi, ***********, 0,80000000000000, Haryap İnş. A.Ş

Ortaklar ve Ortaklık

Oranlarına/Üyelere/Kuruculara Ait Bilgiler

Berkehan Çebi, ***********, 0,10000000000000, Haryap İnş. A.Ş

Yöneticilere Ait Bilgiler

Mercan Çebi, ***********, Yönetim Kurulu Üyesi

Yöneticilere Ait Bilgiler

Mercan Çebi, ***********, Yönetim Kurulu Başkanı

şeklinde doldurulduğu görülmüştür.

 

Mezkur istekli tarafından EKAP’a yüklenilen pay defteri incelendiğinde ortaklardan Mercan Çebi’nin hisse oranının 0,28, Reşit Çebi’nin hisse oranının 0,80, Berkehan Çebi’nin hisse oranının 0,10 olduğu görülmüştür.

 

Söz konusu pay defterinin ekinde yer alan Yönetim Kurulu Kararı incelendiğinde ise ortaklardan Mercan Çebi’nin hisse oranının 0,10, Reşit Çebi’nin hisse oranının 0,80, Berkehan Çebi’nin hisse oranının 0,10 olduğu görülmüştür.

 

İlgili hükümlerden anonim şirketlerde sadece pay defterinde kayıtlı bulunan kimselerin pay sahibi ve intifa hakkı sahibi olarak kabul edileceği anlaşılmıştır.

 

İlgili kamu ihale mevzuatı hükümlerinden ise EKAP sistemine isteklilerce yüklenen belgelerin güncel ve doğru olmasının isteklilerin sorumluluğunda olduğu, zira idarelerce gerçekleştirilen teyit işlemlerinde isteklilerce sisteme yüklenen bu belgelerin kullanıldığı, mezkur ihalede ise başvuru sahibi istekli tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda yer alan bilgilerle anılan istekli tarafından EKAP’a yüklenen pay defteri ve Yönetim Kurulu Kararında yer alan bilgilerin birbiriyle uyuşmadığı, bu durumun idarece söz konusu istekli tarafından beyan edilen ortaklık oranına ilişkin bilgilerin doğruluğunun teyidinin yapılmasını engellediği, bu doğrultuda idarece,  EKAP sistemine güncel belge yükleme sorumluluğunu yerine getirmeyen başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz