Toplantı No 2022/035
Gündem No 83
Karar Tarihi 07.07.2022
Karar No 2022/UM.II-847

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/357490 İhale Kayıt Numaralı “Medikal Malzeme Alımı İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 06.05.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Medikal Malzeme Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Piruz Sağlık Hizmetleri İnşaat Tekstil Kuyumculuk İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.nin 21.04.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 25.04.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 05.05.2022 tarih ve 21583 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.05.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2022/469 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) Teknik Şartname’nin mevzuata aykırı bir şekilde akülü tekerlekli sandalye satıcısı olan Poylin Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasının Poylin markası P200 modelini işaret edecek şekilde hazırlandığı, teknik koşulları sağlayacak başka bir ürün veya marka bulunmadığı, ihaleye birden fazla isteklinin katılması teknik olarak olanaklı olsa da ürünlerin aynı firmadan alınmasının ve Poylin marka/model olmasının zorunlu olduğu,

 

2) Teknik Şartname’de akülü yetişkin için tekerlekli sandalye özellikleri arasında yer verilen “VSI Joystick” koşulunun belirli bir markaya işaret etmekte olduğu, nitekim VSI ibaresinin PG markası joy-stick modelini nitelediği, Poylin firmasının ürün kataloğunda da “PG NewVSI” ibaresine yer verildiği,

 

3) Alım konusu akülü tekerlekli sandalyelerin tamamının en az 150 kg taşıma kapasitesine sahip olmasının istenilmesi yerine asgari taşıma kapasitesinin 120 kg olarak belirlenmesinin ihtiyaçların karşılanması ve konfordan feragat etme söz konusu olmadan mümkün olduğu, aynı ihtiyacın daha uygun fiyata giderilmesi imkanının bulunduğu, gerekçeleriyle ihalenin birinci kısmının iptaline karar verilmesi gerektiği,

 

4) Teknik Şartname’de akülü yetişkin için tekerlekli sandalye arka tekerlekleri için belirlenen havalı ve dolgu tekerlek olma kıstaslarının aynı anda karşılanmasının istendiği, ancak manuel ve akülü tekerlekli sandalyelerde ya havalı teker ya da dolgu teker kullanıldığı, aynı anda her ikisinin kullanılmasının mümkün olmadığı, bu haliyle belirsizlik ve isteklilerde tereddüt oluştuğu, piyasada bulunan standart tekerlekli sandalyelerin arka teker çaplarının 12 inç ve dolgu lastik olduğu, ihale konusu üründe standart dışı bir talepte bulunulmasının özel bir fonksiyonu olmamasına rağmen daha fazla fiyat ödenmesi sonucunu doğuracağı, tekerlerin yalnızca çelik malzemeden imal edilmesinin istenilmesinin teknik olarak yanlış olduğu, alüminyum alaşım jantların da çelik jantlar ile aynı dayanıklılık seviyesine sahip olabilmesi yanı sıra ürün ağırlığının da düşmesiyle kolaylık sağladığı, çelik malzeme ve büyük çaplı teker istenilmesinin ön tekerlerin de çelik malzemeden yapılmış olması koşulu ile beraber değerlendirildiğinde kullanıcılar açısından tercih edilen bir durum oluşturmayacağı,

 

5) Teknik Şartname’de akülü yetişkin için tekerlekli sandalye için belirlenen gri renkte olma koşulunun ürünün fonksiyonuna ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik olmadığı, yukarıda anılan firma kataloğunda yer verilen Poylin markası P200 modelinin gri renkte olması sebebiyle düzenlemenin bu modeli işaret ettiği,

 

6) Sözleşme Tasarısı’nda 30 gün olarak belirtilen teslim süresinin teknik olarak ürünün sağlanabileceği varsayılsa bile bu olasılığı ortadan kaldırdığı, belediyelerce gerçekleştirilen akülü tekerlekli sandalye alımı ihalelerinde tespit edilen en kısa teslim süresinin 60 günden aşağı olmadığı, ürünün ülkemizde tek satıcısının yukarıda anılan firma olduğu, bu durumda ihaleye katılmak isteyen diğer isteklilerin/istekli olabileceklerin ürünü yurt içinde akülü tekerlekli sandalye üretimi yapılmaması sebebiyle ürünün ancak ithal yoluyla getirilebileceği, öte yandan ürünün ithal edileceği Çin’den en erken 40 günde gelebildiği, Covid-19 sebebiyle nakliye işlemlerinin durmuş olduğu, dolayısıyla ihaleye sadece halihazırda ürünü elinde bulunduran Poylin firmasının girmesine yönelik bir düzenlemenin yapıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

  1. Başvuru sahibinin 1, 2, 3, 4 ve 5’inci iddialarına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesinde “İhale  konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik  düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.

Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.” hükmü,

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teknik şartname” başlıklı 14’üncü maddesinde “(1) Alınacak malın teknik kriterleri ve özellikleri, ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamede düzenlenir. Teknik kriterlerin ve özelliklerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve fırsat eşitliğini sağlaması zorunludur. Bu şartnamelerde yerli malı teklif edilmesini engelleyici düzenlemelere yer verilemez.

(2) Teknik şartnamede, varsa ulusal standart ve dengi uluslararası standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenleme yapılabilir. Ancak ulusal standardın bulunmaması durumunda sadece uluslararası standart esas alınarak düzenleme yapılabilir.

(3) Teknik şartnamede, belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmadığı veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmadığı hallerde “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

(8) Teknik şartnamedeki düzenlemelerin; ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonunca yapılacak inceleme ve değerlendirmelerde tereddüt oluşturmayacak şekilde açık olması gerekir…” hükmü,

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Medikal Malzeme Alımı İşi

b) Türü: Mal alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı: 3 Kısımda Medikal Malzeme Alımı. Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/teslim edileceği yer: Alımı yapılacak olan malzemeler, İdarenin belirleyeceği yerlere teslim edilecektir.” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin “Akülü Yetişkin için Tekerlekli Sandalye” başlıklı 1’inci maddesinde “– Akülü Tekerlekli sandalyenin oturma yeri en az 46 cm olmalıdır.

– Tekerlekli sandalye en az 150 kg. taşıma kapasitesine sahip olmalıdır.?

– Tekerlekli sandalyenin gövde rengi GRİ statik boya ile kaplanmış olmalıdır,?

– Ön tekerleklerin çapı 8 inç (200*50mm) PU dolgu olmalıdır ve 360 derece dönebilme ?özelliğine sahip dolgu tekerlek olmalıdır.

– Arka tekerlekler ?13 inç *2.5 inç Pneumatic Lastik(?330*60mm?)dolgu ve dişlileri kaydırmaz tekerlek olmalıdır.?

– Akülü tekerlekli sandalyenin kullanım ömrünün uzaması ve kullanım zeminine göre ?oluşabilecek sorunların önüne geçilebilmesi amacıyla ön ve arka tekerlerin jantlarının Çelik ?Materyalden üretilmiş olması gerekmektedir.?

– Akülü Tekerlekli Sandalye’nin, kullanıcının konforu ve ihtiyaçları doğrultusunda Sırt Kısmının ?pistonlu sistem sayesinde kolayca yatırılabilir ve kademe ayarı olmadan kullanıcın ihtiyacına göre ?istediği seviyede kolaylıkla ayarlanabilir olması gerekmektedir.?

– Sandalyenin kol dayama kısımları poliüretan materyalden imal edilmiş ve yüksekliği ?ayarlanabilir olmalıdır.?

– Akülü Tekerlekli Sandalyenin; kullanıcının konforu açısından başlık desteğine sahip olması ?gerekmektedir. Başlık kısmının taşıma transfer işlemlerini rahatça gerçekleştirilebilmesi için ?gerektiğinde rahatça çıkarılabilir olması gerekmektedir.?

– Oturak kısmı, sırt kısmı,  anti-bakteriyel kumaştan imal edilmiş olmalıdır.?

– Akülü Tekerlekli sandalyenin kol destek yerleri hastanın rahat transfer edilebilmesi için ?kaldırılabilir özellikte olmalıdır.?

– Akülü Tekerlekli sandalyenin ayak koyma yeri bir mandal yardımıyla kolayca çıkarılabilir ?olması gerekmektedir.?

– Sandalyenin kullanıcının emniyetini saylayabilmesi ve savrulmasını önlemesi ve öne ?kaymasını engellemek amacıyla emniyet kemerine sahip olması gerekmektedir.

– Akülü Tekerlekli Sandalyelerin çeşitli kullanım alanları dikkate alınarak 2 Adet en az 340 Watt gücünde motorlara sahip olması gerekmektedir.

– Akülü tekerlekli sandalyenin kullanım süresinin uzaması için bakım gerektirmeyen minumum ??32 Amper Jel akülere sahip olması gerekmektedir,?

– Tekerlekli sandalyenin aküler dahil toplam ağırlığının 66 kg. aralığında olması gerekmektedir.?

– Tekerlekli sandalyenin her türlü hava koşulunda kullanıcının konforunu sağlamak için arkada ?tekerleklerinde çamurluk bulunması gerekmektedir. ?

– Akülü Tekerlekli Sandalye min. VSI 50 amp. Joysticklere sahip olmalıdır.

– Akülü tekerlekli sandalye 2 yıl garantili olmalıdır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden, ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanmasının esas olduğu, teknik şartnamelerde idareler tarafından alım konusu malın teknik kriterleri ve özelliklerinin belirleneceği, bunların verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve fırsat eşitliğini sağlaması gerektiği, belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürünün belirtilemeyeceği ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemeyeceği anlaşılmaktadır.

 

Başvuru sahibinin söz konusu iddiaları hakkında bir değerlendirme yapılabilmesi için teknik görüş alınmasına ihtiyaç duyulmuş olup, 20.05.2022 tarihli yazı ile bir akademik kuruluştan Teknik Şartname’nin anılan düzenlemelerinin başvuru sahibinin iddia ettiği markayı işaret edip etmediği ve bu özelliklerin verimlilik ve fonksiyonellik açısından gerekli sayılıp sayılamayacağı, Teknik Şartname düzenlemelerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesinde yer alan rekabet ilkesine aykırı olup olmadığı ve Teknik Şartname düzenlemelerinin başvuru sahibi tarafından talep edildiği şekilde düzenlenmesi durumunda idarenin ihtiyaçlarına halel getirip getirmeyeceği hususunda gerekçeli görüş talep edilmiştir.

 

İlgili akademik kuruluştan gelen 01.07.2022 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan 26.06.2022 tarihli ve 265992 sayılı görüş yazısında “Yapılan inceleme ve değerlendirmeler toplu olarak Tablo l’de verilmiştir. Buna göre;

-Sandalyelerin taşıma kapasitesi olarak alt sınır belirtilirken üst sınır belirtilmemiştir. Bu bakımdan taşıma aralığının belirtilmesi gerekir,

-Renk seçiminin engelli sandalyesinin fonksiyonunu yerine getirmede hiçbir özelliği söz konusu olmayıp alternatifli seçenek olması gerekirdi,

-Ön ve arka tekerlerin pnömatik veya dolgulu olması her iki şekilde de alternatifli olması gerekir. Dolgu tekerlek olması engelliler açısından daha uygun olacaktır,

-Teker jantlarının alüminyum/çelik seçiminin kullanım ömrü açısından çok farklılık göstermeyebilir. Özellikle uygun alüminyum cinsi (2xxx, 4xxx ya da 7xxx serisi gibi) seçilmesi durumunda uygun mukavemet değerleri sağlayabilir. Kaldı ki burada çelik cinsi veya alüminyum cinsi belirtilmemiştir,

-Seçilen Joystickler ise İngiliz üretici firmasına işaret etmektedir,

-Ayakların kalkar özellikte olması engelli açısından uygun bir seçenek olabilir,

-Diğer özelliklerin ise alternatifli olarak yazılması daha uygun olacaktır.

Dolayısı ile Teknik Şartnamede belirtilen ve Sonuç kısmında da açıklanan bilhassa bazı önemli maddelerin daha fazla sayıda tedarikçiyi kapsayacak şekilde değil özele yönelik şartlar şeklinde yazılmış olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır.” ifadelerine yer verilmiştir.

 

Yukarıda yer verilen teknik görüşte bulunan tespitler neticesinde Teknik Şartname’nin “Akülü Yetişkin için Tekerlekli Sandalye” kısmında yer verilen joysticklere ilişkin düzenlemelerin tek bir markayı işaret ettiği, bunun yanı sıra sandalyelerin taşıma kapasitesinin aralıklı bir şekilde belirtilmesi, ön ve arka tekerleklerin boyutlarının alternatifli olması gerektiği ve renk seçiminin engelli sandalyesinin fonksiyonunu yerine getirmede hiçbir etkisinin olmadığı değerlendirmelerinin yapıldığı, söz konusu maddelerin daha fazla sayıda tedarikçiyi kapsayacak şekilde değil özele yönelik şartlar şeklinde yazılmış olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddialarının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz