4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Mücbir sebepler” başlıklı 10’uncu maddesinde “Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı.

e) Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller

Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dâhil olmak üzere, idare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur. .” hükmü,

 

Sözleşme Tasarısı’nın “Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları” başlıklı 17’nci maddesinde “Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.

17.1.1. Mücbir sebepler:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

17.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;

a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması,

b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,

ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması,

d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,

zorunludur.

17.1.3. Yüklenici tarafından zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve Yüklenici başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz.

17.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller:

17.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde; işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.

17.2.2. İlave işler nedeniyle iş artışının ortaya çıkması halinde işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.

17.3. Süre uzatımına ilişkin diğer hususlarda Genel Şartnamenin ilgili hükümleri uygulanır.” düzenlemesi,

 

Anılan Tasarı’nın “Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi” başlıklı 28’inci maddesinde “28.1. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, sözleşme konusu işlere ilişkin hesap genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan Kanun hükmü incelendiğinde; anılan madde kapsamında doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmî veya genel seferberlik ilânı ve gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer hallerin mücbir sebep kabul edilecek haller olarak ifade edildiği, bu hallerin bahse konu maddede belirtilen koşulları sağlaması halinde mücbir sebep olarak kabul edileceği ve bu durumda süre uzatımı, sözleşmenin feshi gibi hususların söz konusu olabileceği, başvuruya konu ihaleye ait Sözleşme Tasarısı’nda anılan Kanun hükmü gereğince mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilecek hallere ve mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesine ilişkin düzenlemelere yer verildiği anlaşılmıştır.

 

Yapılan tespitler çerçevesinde; başvuru sahibinin iddiasında ifade ettiği “trafik kazaları, araçların arızalanması, yolların kapanması, hava muhalefeti, okulların açıldığı ilk hafta” gibi durumların 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun ilgili maddesinde mücbir sebep kabul edilecek haller olarak ifade edilmediği, bunun yanı sıra, anılan madde kapsamında Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller olarak ifade edilen durumların da mücbir sebep kabul edilecek haller olarak hüküm altına alındığı, başvuru sahibinin iddiasının aksine, ihale mevzuatında mücbir sebep kabul edilecek hallere ilişkin uygulanacak cezai koşulların düzenlenmediği anlaşıldığından başvuruya konu ihale dokümanında anılan Kanun hükmüne uygun düzenleme yapıldığı sonucuna varılmış olup başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz