BAŞVURU SAHİBİ:

HF Oto Kirlm. Yem. Ürtm. Hiz. Otomtv. Teknjl. Sos. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Mars Yem. Ürtm. Hiz. Oto Kirlm. Traf. Sin. İnş. Tem. ve İlaç. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/324662 İhale Kayıt Numaralı “Araç Kiralama Hizmet Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 13.05.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Araç Kiralama Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin HF Oto Kirlm. Yem. Ürtm. Hiz. Otomtv. Teknjl. Sos. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Mars Yem. Ürtm. Hiz. Oto Kirlm. Traf. Sin. İnş. Tem. ve İlaç. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının 01.06.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 20.06.2022 tarih ve 28935 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.06.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2022/646 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhalenin 1’inci kısmı üzerinde bırakılan isteklinin bilanço oranları ile ciro tutarının İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde belirtilen oran ve tutarı karşılamadığı,

 

2) İhalenin 1’inci kısmı üzerinde bırakılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen iş bitirme belgesinin benzer işe uygun olmadığı ve tutarının yetersiz olduğu,

 

3) İhalenin 1’inci kısmı üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif dosyasında, Teknik Şartname’nin 12’nci maddesinde istenen K1 yetki belgesinin sunulmadığı,

 

4) İhale ilanında, ihalenin yapılacağı tarihin 12.05.2022 saat 14.00 olarak belirtildiği, ancak anılan tarih ve saatte yaşanan sistemsel sorun nedeniyle Kurum tarafından ihale tarihinin 13.05.2022 saat 15.00’e ertelendiği, öte yandan 12.05.2022 tarihinde yaşanan sorunun aynı gün çözülmesi akabinde taraflarınca elektronik ortamda teklif sunulduğu, ihalenin 1’inci kısmı üzerinde bırakılan isteklinin ise teklifini 13.05.2022 tarihinde verdiği, ihale tarihinin son anda değiştirilmesinin ve bahse konu isteklinin teklifini bir gün sonra vermesinin rekabeti engelleyici nitelikte ve şaibeli bir husus olduğu,

  1. Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “e-tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 19’uncu maddesinde “…(4) İhale sürecinde idareler ve/veya kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerce, teknik sorunlar nedeniyle EKAP üzerinde işlem yapılamaması halinde, ihale sürecine ilişkin işlemlerin mevzuata uygun şekilde sürdürülebilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi amacına yönelik olarak alternatif sistemleri ve uygulamaları devreye almaya, gerekli hallerde bu ve ilgili işlemleri durdurmaya, ertelemeye, yenilemeye veyahut iptal etmeye yönelik tedbirleri almaya Kurum yetkilidir. Bu durumda EKAP üzerinden gerekli bildirimler yapılır…” hükmü,

 

13.04.2022 tarihli ihale ilanının 3’üncü maddesinde “…a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 12.05.2022 – 14:00…” düzenlemesi,

 

İdari Şartname’nin “İhaleye ilişkin bilgiler” başlıklı 3’üncü maddesinde “…c) İhale (son teklif verme) tarihi ve saati: 12.05.2022 saat: 14:00…” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Tekliflerin sunulma şekli” başlıklı 22’nci maddesinde “22.1. e-teklifler istekliler tarafından EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlandıktan sonra e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir…

22.5. İhale sürecinde idareler ve/veya kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerce, teknik sorunlar nedeniyle EKAP üzerinde işlem yapılamaması halinde, ihale sürecine ilişkin işlemlerin mevzuata uygun şekilde sürdürülebilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi amacına yönelik olarak alternatif sistemleri ve uygulamaları devreye almaya, gerekli hallerde bu ve ilgili işlemleri durdurmaya, ertelemeye, yenilemeye veyahut iptal etmeye yönelik tedbirleri almaya Kurum yetkilidir. Bu durumda EKAP üzerinden gerekli bildirimler yapılır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale işlem dosyası üzerinden yapılan inceleme neticesinde; 5 ihale komisyonu üyesi tarafından, ihale tarihinde EKAP’ta sistemsel sorun yaşandığına ilişkin tutanak tutulduğu, bahse konu tutanakta “Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 2022/324662 ihale kayıt numaralı “Araç Kiralama Hizmet Alımı” ihalesinin tarih ve saati olan 12.05.2022 tarihi ve saat 14.00’te ihale komisyonu toplanmış olup, EKAP platformunun e-ihale sistemine giriş yapılmak istenmiş, sistem bakım çalışması nedeniyle sisteme erişim sağlanamadığından ihale süreci başlatılamamıştır. İşbu tutanak 12.05.2022 tarih ve saat 14.07’de 3 nüsha olarak düzenlenmiştir.” ifadelerine yer verildiği tespit edilmiştir.

 

EKAP üzerinden idareye gönderilen bildirimde de “Sayın Yetkili,

İdarenizce yapılan 2022/324662 İKN’li ihalenin ilanında ve ihale dokümanında, tekliflerin sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden verilebileceği düzenlenmiş olup, 12.05.2022 tarihinde 10.05-14.39 saatleri arasında teknik sorunlar nedeniyle EKAP’a erişim sağlanamadığı tespit edilmiştir.

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 19’uncu maddesinin 4’üncü fıkrasında “İhale sürecinde idareler ve/veya kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerce, teknik sorunlar nedeniyle EKAP üzerinde işlem yapılamaması halinde, ihale sürecine ilişkin işlemlerin mevzuata uygun şekilde sürdürülebilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi amacına yönelik olarak alternatif sistemleri ve uygulamaları devreye almaya, gerekli hallerde bu ve ilgili işlemleri durdurmaya, ertelemeye, yenilemeye veyahut iptal etmeye yönelik tedbirleri almaya Kurum yetkilidir. Bu durumda EKAP üzerinden gerekli bildirimler yapılır.” hükmü yer almaktadır. Söz konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin 22.5’inci maddesinde de aynı düzenleme yer almaktadır.

Bu çerçevede, yukarıda yer verilen düzenlemelere istinaden, ihale sürecine ilişkin işlemlerin mevzuata uygun şekilde sürdürülebilmesi ve ihaleye teklif veremeyen firmaların olası hak kayıplarının önlenmesi amacıyla 2022/324662 İKN’li ihalenin tarihi 13.05.2022 saat 15.00’e ertelenmiştir…” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

 

EKAP üzerinden yapılan sorgulama neticesinde, ihaleye 7 istekli tarafından 12.05.2022 tarihinden önce, ihalenin 1’inci kısmı üzerinde bırakılan istekli dâhil olmak üzere 6 istekli tarafından 12.05.2022 tarihinde, başvuru sahibi istekli dâhil olmak üzere 5 istekli tarafından ise 13.05.2022 tarihinde teklif sunulduğu anlaşılmıştır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ile ihale ilanı ve dokümanında yer alan düzenlemelerden; e-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen inceleme konusu ihalede istekliler tarafından tekliflerin EKAP üzerinden e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saati olan 12.05.2022 saat 14.00’e kadar gönderilmesi gerektiği; öte yandan Kurumun, ihale sürecinde idareler ve/veya kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerce teknik sorunlar nedeniyle EKAP üzerinden işlem yapılamaması durumunda, ihale sürecine ilişkin işlemlerin mevzuata uygun şekilde sürdürülebilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi amacıyla gerekli hallerde ilgili işlemleri durdurmaya, ertelemeye, yenilemeye veyahut iptal etmeye yetkili olduğu, bahse konu durumlarda EKAP üzerinden gerekli bildirimlerin yapılacağı anlaşılmaktadır.

 

İnceleme konusu ihaleye ait 13.04.2022 tarihli ihale ilanı ile İdari Şartname’nin “İhaleye ilişkin bilgiler” başlıklı 3’üncü maddesinde, ihalenin son teklif verme tarih ve saatinin 12.05.2022 saat 14.00 olarak belirlendiği, ancak bahse konu tarihte 10.05-14.39 saatleri arasında yaşanan teknik sorunlar nedeniyle EKAP’a erişim sağlanamadığı, söz konusu durumun idare tarafından da tutanak altına alındığı, bahse konu problem nedeniyle ve ihale sürecine ilişkin işlemlerin mevzuata uygun şekilde sürdürülerek hak kayıplarının önlenmesi amacıyla Kurum tarafından ihalenin son teklif verme tarih ve saatinin 13.05.2022 saat 15.00’e ertelendiği, anılan hususa ilişkin Kurum tarafından idareye gerekli bildirimin yapıldığı anlaşılmış olup, ihalenin son teklif verme tarih ve saatinden önce istekliler tarafından sunulan e-tekliflerin geçersiz sayılması gerektiği yönünde kamu ihale mevzuatında herhangi bir hüküm veya açıklama bulunmadığından, yaşanan sistemsel sorun neticesinde Kurum tarafından ihalenin son teklif verme tarih ve saatinin ertelenmesi ile bu tarihe kadar sunulan tekliflerin idare tarafından geçerli kabul edilmesi işlemlerinin mevzuata aykırılık teşkil etmediği, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz