Toplantı No 2022/035
Gündem No 57
Karar Tarihi 07.07.2022
Karar No 2022/UM.II-824

BAŞVURU SAHİBİ:

Mercan Tıbbi Cihazlar Danışmanlık İnşaat Turizm İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Şahinbey Belediye Başkanlığı,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/45165 İhale Kayıt Numaralı “İhtiyaç Sahibi Ailelere Verilmek Üzere Tekerlekli Sandalye Alımı İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Şahinbey Belediye Başkanlığı tarafından 01.03.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İhtiyaç Sahibi Ailelere Verilmek Üzere Tekerlekli Sandalye Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Mercan Tıbbi Cihazlar Danışmanlık İnşaat Turizm İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 18.05.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 27.05.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 06.06.2022 tarih ve 26500 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.06.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2022/581 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale komisyonu kararı ekindeki numune değerlendirme raporunda, numunelerinin Teknik Şartname’nin 8.12, 8.15, 9.8, 9.14, 10.8, 10.11, 10.14 maddelerindeki teknik kriterlere uygun olmadığının belirtildiği; idareye yapılan şikayet başvurusunda numune değerlendirme raporunda eksik olduğu belirtilen bütün kriterlerin teklif edilen üründe bulunduğunun resimlerle ayrıntılı ve açık şekilde gösterildiği, ihale komisyonu numune değerlendirme raporunda 7 farklı maddeye aykırılık tespit edildiği belirtildiği halde şikayet üzerine alınan kararda sadece “itiraz dilekçesinde sunulan özellik alt bacak boyuna uygun ancak yukarı kaldırılabilir baldırı destekleyen yukarı aşağı hareket edilebilir özelliğini karşılamamaktadır. Numune olarak teslim alınan fotoğraflarda görüldüğü üzere ürünler istenilen özellikleri karşılamamaktadır.” denildiği; bu gerekçenin de hatalı olduğu; ihale komisyonu kararının ve numune değerlendirmesinin gerçeğe aykırı olduğu; firmaları ile aynı markayı (Pirmax) teklif eden diğer isteklinin ürününde ilaveten Teknik Şartname’nin 9.15, 8.16 ve 10.11 maddelerine de aykırılık tespit edilmiş olmasının objektif bir değerlendirme yapılmadığını gösterdiği, aynı ürüne yönelik numune değerlendirmesinde aynı tespitlerin yapılmadığını karşılaştırmalı olarak belirledikleri, idarenin değerlendirmelerinin aksine istenilen kriterleri teklif edilen ürünün karşıladığı; şikâyet başvurusunda idareye sunulan resimden görüleceği üzere üründe yukarı aşağı hareket edilebilir özellik bulunduğu; sunulan ilk resimden görüleceği üzere ayak boyunun ayakların konulacağı plastik parçanın arkasındaki mandal yoluyla ayarlanabilir olduğu, yine resimde görülen ayar delikleri ile aşağı yukarı ayarlamanın yapılabileceğinin açıkça görüldüğü; ikinci ve üçüncü resimde baldırı destekleyen mekanizmanın açıkça görülebildiği; bu mekanizmanın arka tarafından cırt bant ile yapıştırmalı olup, istenildiği şekilde aşağı yukarı ayarlanabilir ve sıkıştırılabilir nitelikte olduğu; Teknik Şartname’nin 8.8’inci maddesindeki kurala uygun şekilde bacak desteği uzunluğunun kullanıcının bacak boyuna ayarlanabilir, yukarı kaldırılabilir, sabitlenebilir ve baldırı destekler nitelikte olduğu; teklif edilen ürünün Teknik Şartname’de istenilen tüm kriterleri sağladığı; idarenin incelemesinin haksız ve eksik olduğu bu nedenle Kamu İhale Kurumu tarafından uzman kişilerden teknik görüş alınmak suretiyle inceleme yapılması gerektiği, özel uzmanlık gerektiren teknik hususların uzman kişilerden teknik görüş alınmak suretiyle incelenmesi gerektiği yönünde mahkeme kararları bulunduğu; ayrıca idarenin teknik nitelikleri karşılayan en uygun fiyatlı ürünü teklif eden istekliyi değerlendirme dışı bırakarak fazla ödeme yapmak durumunda kaldığı; bu hususlar dikkate alınarak ihale komisyonu kararının düzeltilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

9) İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları.

 

           İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir.

…” hükmü yer almaktadır.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teknik şartname” başlıklı 14’üncü maddesinde “(1) Alınacak malın teknik kriterleri ve özellikleri, ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamede düzenlenir. Teknik kriterlerin ve özelliklerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve fırsat eşitliğini sağlaması zorunludur. Bu şartnamelerde yerli malı teklif edilmesini engelleyici düzenlemelere yer verilemez.

(8) Teknik şartnamedeki düzenlemelerin; ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonunca yapılacak inceleme ve değerlendirmelerde tereddüt oluşturmayacak şekilde açık olması gerekir.” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 43’üncü maddesinde, “(1) Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf istenebilir. Özel imalat süreci gerektiren mal alımları hariç, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar içeren doküman istenilmesi durumunda katalog istenilmesi zorunludur. İsteklilerin cevap vermesi ve açıklamada bulunması istenen hususlara ilişkin sorulara teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda yer verilir.

(2) İdare tarafından numune sunulmasının istenilmesi durumunda, hangi kalem/kalemler için numune istenildiği, numunenin sayısı ve gerekli görülen diğer hususlar ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede belirtilir.

(3) Numune sunulması istenilen kalem/kalemler için yeter sayı ve nitelikte numune alınması idarenin sorumluluğundadır. Malın niteliğinin birden fazla numune değerlendirmesi yapmaya uygun olup olmadığı ile kullanım ömrü dikkate alınarak en az bir adet numunenin idarede muhafaza edilmesi gerekir. Kurul ya da yargı kararları üzerine yeniden değerlendirme muhafaza edilen numune üzerinden yapılır.

(4) İhale dokümanında istenilen sayıda ve nitelikte numune, başvuru veya teklif dosyası ile birlikte idareye teslim edilir. Tekliflerin elektronik ortamda alındığı ihalelerde numunenin teslim tarihi ve teslim adresi, idare tarafından tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında belirlenir ve ilgililere tebliğ edilir. İhale dokümanında düzenleme yapılması halinde numune, ihale veya son başvuru tarih ve saatine, tekliflerin elektronik ortamda alındığı ihalelerde ise idare tarafından belirlenen teslim tarih ve saatine kadar posta veya kargo yoluyla da teslim edilebilir. Teslim edilen numunenin üzerinde, ihale, aday veya istekli bilgileri ile numune sunulan kalem bilgilerine yer verilir. İdare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınarak, talep edilmesi halinde tutanağın bir sureti aday veya istekliye verilir.

(5) İhale komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda diğer katılım ve yeterlik belgeleri uygun bulunan aday ve isteklilerin numunelerinin değerlendirilmesine geçilir. İdare tarafından gerekli görülen hallerde, numune değerlendirilmesinin yapılacağı yer, tarih ve saat bilgisi aday veya isteklilere bildirilir. Numune değerlendirilmesinde numunenin fiziksel nitelikleri ile ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı kontrol edilir. Yapılan inceleme sonucunda, hazırlanacak tutanakta numunenin uygunluk durumu belirtilir ve uygun bulunmaması durumunda buna ilişkin gerekçelere yer verilir.

(6) İş ortaklığında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede yapılan düzenleme çerçevesinde; numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf sunulur. Konsorsiyumların katılabileceği ihalede, işin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde bulundurularak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğrafa yönelik düzenleme her bir kısım için ayrı ayrı yapılır. Konsorsiyum ortaklarından her biri, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği kısım için istenilen yeterlik kriterini sağlamak zorundadır. hükmü bulunmaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 57’nci maddesinde, “57.1. İdareler tarafından malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana yönelik düzenlemelerde, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesi esas alınmalıdır.

57.2. Aday veya istekli tarafından numunenin idareye teslim şekli ile ihale komisyonunca numunenin değerlendirilmesine yönelik düzenleme, ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede ayrıntılı bir şekilde yapılacaktır. İdare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınacak; bu tutanağın bir sureti de aday veya istekliye verilecektir.

57.3. İdare tarafından teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümanın yeterlik belgesi olarak istenilmesi durumunda ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamenin ilgili maddesinde bu husus belirtilecek; aday veya istekli tarafından bu dokümanın nasıl hazırlanacağı ile bu dokümanda açıklanacak hususlar ise ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamenin “Diğer Hususlar” Bölümünde ya da teknik şartnamede düzenlenecektir. açıklamaları yapılmıştır.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde, “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: TEKERLEKLİ SANDALYE MAL ALIM İŞİ

b) Türü: Mal alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı:

6 KALEM; 60 ADET AKÜLÜ TEKERLEKLİ SAN. (KOLTUKLU), 160 ADET MANUEL TEKERLEKLİ SAN., 90 ADET MANUEL TEKERLEKLİ SAN. ÇOCUK BOY, 30 ADET OBEZ MANUEL TEKERLEKLİ SAN. (GENİŞ), 30 ADET SPASTİK MANUEL TEKERLEKLİ SAN., 30 ADET SPASTİK ÇOCUK TEKERLEKLİ SAN.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/teslim edileceği yer: Yüklenici firma ürünleri mesai saatleri içerisinde Şahinbey Belediyesi’ne bağlı Güneş mahallesinde bulunan Güneş semt pazarı altındaki ana depoya yetkili personele teslim edecektir” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.5.6. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren ilk iki istekliden ihaleden sonra 3 gün içerisinde numune istenecek olup firma tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içerisinde numuneler teslim edilecektir.

Her ürüne ait birer adet numune sunulacaktır.

Numuneler tam kurulu çalışır durumda teslim edilecektir.” düzenlemeleri yer almaktadır.

Teknik Şartname’nin iddia konusu edilen düzenlemeleri,

8.8. Bacak destekleri, yana açılabilir ve çıkarılabilir olmalıdır. Bacak desteği uzunluğu, kullanıcının alt bacak boyuna göre ayarlanabilir olmalı ve yukarı kaldırılabilir sabitlenebilir baldır destekli olmalıdır.

8.12. Arka tekerleklerde fren tertibatı olmalı el freni kilitlenebilir refakatçi olmalıdır. Fren mekanizması ana şasi üzerinde ileri geri en az 2 cm kaydırılabiImeli ve bu şekilde fren sıkılık ayarı yapılabilir olmalıdır.

8. 15. Fren sisteminin tekerleğe değdiği noktadaki aksam, tekerleği hızlı aşındıracak şekilde keskin metal olmamalıdır.

    1. Tekerlekli sandalyelerin arkasında gece görülmeyi sağlayan yansıtıcı ürünler olmalıdır.

9.8. Bacak destekleri, yana açılabilir ve çıkarılabilir olmalıdır. Bacak desteği uzunluğu, kullanıcının alt bacak boyuna göre ayarlanabilir, baldırı destekleyen yukarı aşağı hareket edebilir olmalıdır.

 

9.14. Fren sisteminin tekerleğe değdiği noktadaki aksam, tekerleği hızlı aşındıracak şekilde keskin metal olmamalıdır.

9.15. Tekerlekli sandalyelerin arkasında gece görülmeyi sağlayan yansıtıcı ürünler olmalıdır.

    1. Bacak destekleri, yana açılabilir ve çıkarılabilir olmalıdır. Bacak desteği uzunluğu,  kullanıcının alt bacak boyuna göre ayarlanabilir ve baldırı destekleyen yukarı aşağı hareket edilebilir olmalıdır.
    1. Arka tekerleklerde fren tertibatı olmalı el freni kilitlenebilir olmalıdır. Fren mekanizması ana şasi üzerinde ileri geri en az 2 cm kaydırılabilmeli ve bu şekilde fren sıkılık ayarı yapılabilir olmalıdır.
    1. Fren sisteminin tekerleğe değdiği noktadaki aksam, tekerleği hızlı aşındıracak şekilde keskin metal olmamalıdır.
    2. Tekerlekli sandalyelerin arkasında gece görülmeyi sağlayan yansıtıcı ürünler olmalıdır.” şeklindedir.

 

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri gereğince mal alımı ihalelerinde, doğruluğu teyit edilmek üzere, ihale konusu mala ilişkin teknik bilgilerin yer aldığı katalog vb. teknik dokümanları, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğrafların ayrı ayrı veya birlikte istenebileceği, teklif edilen malın idarece istenen teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, ihale dokümanında öngörülmüş olmak kaydıyla numune değerlendirmesi veya demonstrasyon yapılarak teklif edilen malın ilgili kriterler bakımından Teknik Şartname’ye uygun olup olmadığının tespit edilebileceği, bu konudaki takdir yetkisinin idarelere ait olduğu, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ürünün teknik değerlendirmesinin yapılacağının öngörülmesi halinde bu hususun ihale dokümanında düzenlenmesinin zorunlu olduğu görülmekte olup, ayrıca bu değerlendirme hangi aşamada yapılırsa yapılsın mal veya hizmetin teknik şartnamede yer alan düzenlemelere uygun olup olmadığı yönünde yapılan değerlendirme neticesinde alınan kararlara ilişkin nihai sorumluluğun da idareye ait olduğu anlaşılmaktadır.

 

İncelenen ihalede, İdari Şartnamen’nin 7.5.6’ncı maddesi uyarınca, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren ilk iki istekli olan BSA Organizasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile başvuru sahibi Mercan Tıbbi Cihazlar Danışmanlık İnşaat Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden ve üçüncü sıradaki Medikalium Sağlık Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.nden 01.03.2022 tarihli yazılar ile numune istenildiği; BSA Organizasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile başvuru sahibi Mercan Tıbbi Cihazlar Danışmanlık İnşaat Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından numunelerin teslim edildiğinin idarece tutanağa bağlandığı ve ardından ihale komisyonunca numune değerlendirme raporu düzenlendiği; numune değerlendirme raporunda ise ihaleye teklif veren 4 isteklinin de numunelerine ilişkin değerlendirme yapıldığı;  tespit edilmiş olup 21.06.2022 tarihli Kurum yazısı ile istenilmesi üzerine 24.06.2022 tarihli yazı ekinde tüm isteklilere ait numune fotoğrafları gönderilmiştir.

 

Başvuru sahibi isteklinin teklifine ilişkin numune değerlendirme raporunda, numunelere ilişkin fotoğraflar üzerinden teklif edilen ürünün Teknik Şartname’nin 8.8, 8.15, 9.8, 9.14, 10.8, 10.14 maddelerine uygun olmadığı yönünde değerlendirme yapıldığı ve ihale komisyonunca yapıldığı anlaşılan numune değerlendirmesi sonucunda teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin “Pirmax olmak üzere aynı markanın en düşük teklif sunan her iki istekli tarafından da teklif edildiği ancak aynı marka iki ürüne ait numune değerlendirmesinde farklı aykırılıklar tespit edildiği, bunun da değerlendirmenin objektif olmadığını gösterdiği” iddiasına ilişkin olarak, başvuru sahibi istekli dışında numune sunan BSA Organizasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Teknik Şartname’nin 8.8, 8.15, 9.8, 9.14, 10.8, 10.14’üncü maddelerine ilaveten 8.12, 8.16, 9.15, 10.11, 10.15 maddelerine aykırılık tespiti yapılarak değerlendirme dışı bırakıldığı tespit edilmiştir. Her iki isteklinin teklif ettiği ürünlere ilişkin numune fotoğraflarında “Pirmax” markasının yer aldığı görülmüş olup aynı ürüne ilişkin aynı yönde değerlendirme yapılması beklenmekle birlikte, bu durumun başvuru sahibi isteklinin teklif ettiği ürünün ihale komisyonunca numune değerlendirmesi sonucu Teknik Şartname’ye uygun görülmediği sonucuna etki etmediği anlaşılmıştır.

 

Numune değerlendirmesine dayalı olarak alınan ihale kararlarına ilişkin itirazen şikâyet başvurularında Kurum tarafından; idarece, numune değerlendirmesi ile ilgili yukarıda yer verilen iş ve işlemlerin usulüne uygun biçimde yerine getirilip getirilmediği ve numune değerlendirme  tutanağında yer verilen tespitlerle, alınan ihale kararı arasında uyumsuzluk bulunup bulunmadığı yönlerinden inceleme yapılmak suretiyle başvurunun sonuçlandırılması gerekmektedir. Zira numune değerlendirmesine ilişkin tutanak içeriğinin uygunluğuna ve dolayısıyla alınan ihale komisyonu kararı sonucunda alımı yapılacak ürünlerin istenen teknik kriterleri sağlayıp sağlamadığına ilişkin usulüne uygun olarak yapılmış numune değerlendirme işlemlerinde yetki ve sorumluluk, ihale işlemlerini yürütmekle görevli ihale komisyonuna ait olup, belgeler üzerinden yapılan itirazen şikâyet incelemesinde numune değerlendirmesinde yapılan tespitlerin doğruluğunun denetlenmesinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

 

Yapılan inceleme ve tespitler neticesinde numune değerlendirmesine ilişkin teknik belirlemenin ihtiyaç sahibi idarenin sorumluluğunda olduğu;  dikkate alındığında, başkaca uzman kişi ya da kuruluştan teknik görüş alınmasına gerek bulunmadığı ve başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz