4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur… ” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40’ıncı maddesinde “37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir… ” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40’ıncı maddesine 5812 sayılı Kanunun 13’üncü maddesiyle getirilen değişikliğin gerekçesinde “4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde yapılması öngörülen değişiklikle, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesine ilişkin olarak mevcut uygulamadan farklı şekilde, en düşük fiyatın esas alınması veya fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirleme yapılması hususunda idarelere takdir yetkisi verilmektedir. Böylece işin niteliğine ve idarenin ihtiyacına göre kaliteli mal, hizmet veya yapım işlerinin temini amaçlanmaktadır. ” açıklaması bulunmaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale işlem dosyası” başlıklı 20’nci maddesinde “…(b) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde; fiyat dışı unsurlara, bu unsurların parasal değerlerine veya nispi ağırlıklarına ve hesaplama yöntemine yönelik düzenlemenin gerekçelerinin yer aldığı açıklama belgesi… ” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu” başlıklı 41’inci maddesinde “(1) İşin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin bilgilere sözleşme tasarısında yer verilir. Ancak, söz konusu makine, teçhizat ve diğer ekipman yeterlik kriteri olarak belirlenemez. İşin niteliğinin gerektirdiği hallerde, kendi malı olması gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipman fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir. İdari şartnamede, fiyat dışı unsur olarak belirlenen makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısı, niteliği ve teknik kriterlere yönelik düzenlemelere yer verilir. Fiyat dışı unsur değerlendirmesi yapılabilmesi için, kendi malı olduğunu gösteren belgeler ile teknik kriterleri tevsik eden belgelerin teklif ile birlikte sunulması gerekir. Kendi malı makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin fiyat dışı unsurun, fiyat ve fiyat dışı unsurlar dahil hesaplanan toplam değerlendirme puanı içindeki ağırlığı yüzde biri geçemez. Söz konusu oranı arttırmaya veya azaltmaya ya da alım konusuna göre farklı oranlar belirlemeye Kurum yetkilidir… ” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 60’ıncı maddesinde “(1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. ” hükmü,

 

Bahse konu Yönetmelik’in “Fiyat dışı unsurlar ve bu unsurlara yönelik düzenleme” başlıklı 61’inci maddesinde “(1) İhale konusu işin özelliği göz önünde bulundurularak işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi unsurlar fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir.

(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurların da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde; fiyat dışı unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları ile hesaplama yöntemi ve bu unsurlara ilişkin değerlendirmenin yapılabilmesi için sunulacak belgeler idari şartnamede açıkça belirtilir.

(3) Fiyat dışı unsurlar, bir marka veya model esas alınarak rekabeti sınırlayıcı şekilde belirlenemez.

(4) Fiyat dışı unsurlara, bu unsurların parasal değerlerine veya nispi ağırlıklarına ve hesaplama yöntemine yönelik düzenlemeyi yapan birim veya görevliler tarafından gerekçeli bir açıklama belgesi hazırlanır ve bu belge ihale onay belgesinin ekinde yer alır.” hükmü bulunmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Yapım işlerine ilişkin diğer hususlar” başlıklı 53’üncü maddesinin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenmesi ile ilgili hususlar” başlıklı 53.3 numaralı fıkrasında,

“53.3.1. Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca, ekonomik açıdan en avantajlı teklif; sadece fiyat esasına göre belirlenebileceği gibi fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak belirlenebilmektedir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin hangi yöntem kullanılarak belirlenebileceği hususu tamamen idarenin takdirinde olup fiyat dışı unsurlar kullanılarak belirlenmesi durumunda aşağıdaki esaslara uyulması gerekmektedir.

2. Fiyat dışı unsurların, Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen ilkelere halel getirmeyecek bir biçimde idari şartnamede açık ve net olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

3. İdari şartnamede fiyat dışı unsur olarak belirlenen hususların parasal değerlerinin veya nispi ağırlıklarının belirlenmesi gerekmektedir.

4. Fiyat dışı unsur olarak yalnızca niceliksel unsurların belirlenmesi zorunlu olmayıp bu kapsamda niteliksel belirlemeler de yapılabilir. Bu bağlamda, ihale konusu işin beklenen kaliteye uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamaya yönelik parametreler, kamuya karşı yükleniminde bulunan işlerin miktarı veya tutarı bakımından kapasite durumu ya da ihale konusu işi oluşturan bileşenler itibariyle isteklinin teklifi ile yaklaşık maliyet yapısının birbiri ile uyumu gibi hususlar fiyat dışı unsur olarak belirlenebilecektir. ” açıklaması yer almaktadır.

 

İhale ilanının 5’inci maddesinde ve ihaleye ait İdari Şartname’nin 35.1’inci maddesinde “Ekonomik açıdan en avantajlı tekliffiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1. Teklif fiyatı puanlaması (TP:70 Puan)

Teklif fiyatı puanlaması 70 tam puan üzerinden yapılacaktır. Kurum tarafından belirlenen yöntemle sınır değer hesaplanacak olup, sınır değer hesabına dahil edilen istekliler arasında sınır değerin üstündeki ilk teklif fiyat sahibi istekli 70 puan alacaktır. isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 70) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde;

TP: Teklif puanı,

TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,

TF: İsteklinin teklif fiyatı,

TFsd: Sınır değer hesabına dahil edilen istekliler arasında sınır değerin üstündeki ilk teklif fiyatı sahibi istekli,

 ifade eder.”

 A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması

“Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 30 tam puan üzerinden yapılacaktır.

A.2.1. İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı

İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı 29 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

S.No Taşıt Türü Puan

1 13 m³ Kapasiteli Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu      4

2 15 m³ Kapasiteli Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu      4

3 20 m³ Kapasiteli Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu      4

4 7 m³ Kapasiteli Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu        3

5 Yeraltı Çöp Konteynır Sistemi Toplama Aracı (Vinçli)    3

6 Havuz Dorse Tır (min. 40 m³)                                         2

7 0.5 m³ kapasiteli çok maksatlı süpürme aracı                2

8 Konteyner Yıkama aracı (770-1.000 lt.)                         4

9 Yol Yıkama, Afiş Sökme, Kanal Açma Aracı                  3

Toplam Puan                                                                    29

Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %85- %115 aralığında (%85 ve %115 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %85- %115 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.

A.2.2. Kendi Malı Nitelik Puanı (KMNP) (1 Puan)

İhale konusu işin ihale dokümanına uygun olarak zamanında başlaması ve bitirilmesi, hizmetin ifası sırasında güçlüklerle karşılaşılmaması, işin aksamadan devam etmesinin sağlanabilmesi, özellikle hizmetin gecikmeksizin karşılanması, işin yapılabilirliği ve hızı açısından ana iş makinalarının ve araçların yüklenicinin bünyesinde bulunması gerekmektedir.

Kamu İhale Genel Tebliğinin Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler başlıklı 9. Maddesinde düzenlenen Aday veya isteklilerden başvuru veya teklifleri kapsamında (taahhütname, yapı araçları taahhütnamesi, kira sözleşmesi vb.) herhangi bir belge sunmaları istenmeyerek, söz konusu makine, teçhizat ve diğer ekipman yeterlik kriteri olarak belirlenmemiştir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu başlıklı 41. Maddesine uygun şekilde; İşin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin bilgilere sözleşme tasarısında yer verilir düzenlemeleri gereği bu ilgili hususlara sözleşme tasarısında yer verilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin Sözleşmenin yürütülmesindeki mesleki ve teknik yükümlülükler başlıklı 77. Maddesinde; İdarelerce sözleşmenin yürütülmesi aşamasında işin yerine getirilmesi için gerekli olduğu öngörülen ve idari şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik düzenlemeler ancak teknik şartnamede yapılabilecek ve bu kapsamda yüklenici tarafından hangi belgelerin idareye sunulması gerektiği teknik şartnamede açıkça düzenlenecektir hükmü gereği aşağıda yer alan makine ekipman listesindeki kendi malı olma şartı getirilen makine ekipmana ilişkin belgelerin sözleşme tarihi itibariyle yüklenicinin bünyesinde bulunduğunu gösterecek şekilde yüklenici tarafından sözleşmenin imzalanmasının ardından işe başlanmadan önce idareye sunulacaktır.

 

Kendi malı şeklinde bulunması istenilen ana iş makinesi ve araçların listesi:

S.No   Miktarı

1 13 m³ Kapasiteli Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu 1

2 15 m³ Kapasiteli Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu 1

3 20 m³ Kapasiteli Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu 1

4 Yeraltı Çöp Konteynır Sistemi Toplama Aracı (Vinçli) 1

5 Havuz Dorse Tır (min. 40 m³) 1

6 0.5 m³ kapasiteli çok maksatlı süpürme aracı 1

7 Konteyner Yıkama aracı (770-1.000 lt.) 1

8 Yol Yıkama, Afiş Sökme, Kanal Açma Aracı 1

9 Araç Üstü Halı Yıkama Makinesi 1

10 6 m³ Vakumlu Süpürge Aracı 1

 

Yukarıda belirtilen araçların tamamını kendi malı olarak sunan istekliler 1 puan alacaktır.

İsteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Sunulan belgelerden araçların istenilen özelliklere sahip olup olmadığı anlaşılmalıdır. Özelliklerin sunulan belgelerden anlaşılmaması durumunda puan verilmeyecektir.

Tevsik işleminin aslına uygunluğunun noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde, örnek çıkarma işleminin ilan tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.

Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.

İş ortaklığında, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ortakların biri veya birkaçı tarafından sağlanabilir.

A.3. Kalite ve teknik değer nitelik puanını (KP) hesaplaması

Kalite ve teknik değer nitelik puanını (KP) = İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı (İKNP) + Kendi Malı Nitelik Puanı (KMNP)

KP= İKNP+ KMNP

A.4. Toplam Puan (TTP) hesaplaması

Toplam puan (TTP)= Teklif fiyat puanı (TP) ile kalite ve teknik değer nitelik puanının (KP) toplamıdır.

A.5. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli

Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;

FDTF=(ETFx100)/TTP formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,

ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,

TTP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder.

Puanlama neticesinde oluşan puanlar virgülden sonra 4 basamağa kadar yuvarlanacaktır.

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli (FDTF) en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun yukarıda aktarılan “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40’ıncı maddesinde yer alan hükme göre ekonomik açıdan en avantajlı teklif, idarece sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenebilir ve Kanun’un sözü geçen maddesinin gerekçesinde belirtildiği üzere ekonomik açıdan en avantajlı teklifin nasıl belirleneceği hususunda idarelerin takdir yetkisi bulunmaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale işlem dosyası” başlıklı 20’nci maddesi ile “Fiyat dışı unsurlar ve bu unsurlara yönelik düzenleme” başlıklı 61’inci maddesinde yer alan hükümlere göre fiyat dışı unsurlara, bu unsurların parasal değerlerine veya nispi ağırlıklarına ve hesaplama yöntemine yönelik olarak düzenlemeyi yapan birim veya görevliler tarafından gerekçeli bir açıklama belgesinin hazırlanması gerekmektedir.

  

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışı unsur kullanılarak belirlenmeye karar verilmesi durumunda, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yukarıda aktarılan “Fiyat dışı unsurlar ve bu unsurlara yönelik düzenleme” başlıklı 61’inci maddesinde bulunan hükme göre, işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi unsurların fiyat dışı unsur olarak belirlenmesi, söz konusu unsurların bir marka veya model esas alınarak rekabeti sınırlayıcı şekilde belirlenmemesi ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun temel ilkeleri açısından da rekabeti kısıtlayıcı ve fırsat eşitliğine aykırı düzenlemeler olmaması gerekmektedir.

 

İhale İlanı’nda ve dokümanında yer alan düzenlemelere göre, ihale konusu işte azami olarak bir isteklinin alabileceği 100 tam puanın 70’i teklif tutarıyla, 30’u ise idarece ortaya konan fiyat dışı unsurlarla ilişkilidir.

 

Fiyat dışı unsurlarla ilgili olan 30 puanın nasıl verileceği hususu, İhale İlanı’nın yukarıda verilen 5’inci maddesinin A.2’nci numaralı bendinde düzenlenmiştir. Buna göre, 29 puan, iş kalemleri bazında teklif fiyat niteliğinden veya diğer bir tabirle teklif fiyatla yaklaşık maliyetin uyumundan; 1 puan kendi malı nitelik puanı değerlendirmesinden gelmektedir.

 

Kamu ihale mevzuatı kapsamında, bir isteklinin teklif yapısı ile yaklaşık maliyet yapısının birbiri ile uyumunun fiyat dışı unsur olarak belirlenebileceğine ilişkin açıklamanın Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Yapım işlerine ilişkin diğer hususlar” başlıklı 53’üncü maddesinin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenmesi ile ilgili hususlar” başlıklı 53.3.4 numaralı bendinde yapıldığı, söz konusu açıklamaya anılan Tebliğ’in yapım işi ihalelerine ilişkin bölümünde yer verilmiş olsa da buradaki düzenleme içerik bakımından genel olarak fiyat dışı unsurlara yönelik olduğundan, bu düzenlemenin hizmet alımı ihalelerine de teşmil edilebileceği, bu kapsamda hizmet alımı ihalelerinde de ihale konusu işi oluşturan bileşenler itibarıyla isteklinin teklif yapısı ile yaklaşık maliyet yapısının birbiri ile uyumunun fiyat dışı unsur olarak belirlenebileceği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Kamu ihale mevzuatında ekonomik açıdan en avantajlı teklifin hangi yöntem kullanılarak belirleneceği ve işin niteliği ile idarenin ihtiyacına göre işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi unsurlar dikkate alınarak fiyat dışı unsurların belirlenmesi hususlarında idarelere takdir yetkisinin tanındığı, iddia konusu fiyat dışı unsur düzenlemesi ile yaklaşık maliyet içerisinde idarece belirlenen her bir iş kaleminin yaklaşık maliyetteki oranı ile isteklinin teklifindeki aynı iş kalemlerinin her birinin isteklinin teklif fiyatına oranının karşılaştırılmasının amaçlandığı hususları dikkate alındığında, yapılan doküman düzenlemesinin mevzuata aykırılık teşkil etmediği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin iddiasında geçen diğer bir husus ise, ihale konusu işte çalıştırılacak araçların kendi malı nitelik puanı değerlendirilmesi ilişkin olduğu görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 41’inci maddesinde, işin niteliğinin gerektirdiği hallerde, kendi malı olması gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipmanın fiyat dışı unsur olarak belirlenebileceği, İdari şartnamede, fiyat dışı unsur olarak belirlenen makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısı, niteliği ve teknik kriterlere yönelik düzenlemelere yer verileceği, fiyat dışı unsur değerlendirilmesi yapılabilmesi için, kendi malı olduğunu gösteren belgeler ile teknik kriterleri tevsik eden belgelerin teklif ile birlikte sunulması gerektiği, Kendi malı makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin fiyat dışı unsurun, fiyat ve fiyat dışı unsurlar dahil hesaplanan toplam değerlendirme puanı içindeki ağırlığı yüzde biri geçemeyeceği, hüküm altına alınmıştır.

 

İhale İlanı’nın 5’inci maddesinde ve İdari Şartname’nin 35.1’inci maddesinde yer alan puanlama tablosunda kendi malı nitelik puanının toplam puanın fiyat ve fiyat dışı unsurlar dahil hesaplanan toplam puanın %1’ine tekabül ettiği ve kendi malı nitelik puanında değerlendirilecek araçların teknik özeliklerinin Teknik Şartname’nin 5’inci maddesinde yer alan tabloda düzenlendiği ve yapılan bu düzenlemelerin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 41’inci maddesine uygun olduğu görüşmüştür.

 

İhale işlem dosyasında fiyat dışı unsur puanlamasına ilişkin gerekçe raporunun yer aldığı görülmüştür. Söz konusu raporda özetle, ihalede fiyat dışı unsur puanlaması yapılmasının temel amacının hem teklif hem de kalite noktasında yüksek performanslı isteklileri belirlemek olduğunun, “Teklif Fiyat Puanlaması”nın amacının en uygun fiyatı belirlemek olduğunun, “Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanlaması” alt parametresi olan “İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanlaması”nın amacının iş kalemlerine verilecek birim fiyat tekliflerin piyasa koşullarına uygun teklif verilmesini sağlamak olduğunun, bir diğer alt puanlama parametresi olan “Kendi Malı Nitelik Puanlaması”nın amacının vatandaşa sunulan hizmetlerde aksama olmasına sebep olabilecek üçüncü kişiler kaynaklı araç kiralanması vb. durumları engellemek olduğunun ifade edildiği görülmüştür.

 

Kamu ihale mevzuatında ekonomik açıdan en avantajlı teklifin hangi yöntem kullanılarak belirleneceği ve işin niteliği ile idarenin ihtiyacına göre işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi unsurlar dikkate alınarak fiyat dışı unsurların belirlenmesi hususlarında idarelere takdir yetkisinin tanındığı, iddia konusu fiyat dışı unsur düzenlemesi ile yaklaşık maliyet içerisinde idarece belirlenen her bir iş kaleminin yaklaşık maliyetteki oranı ile isteklinin teklifindeki aynı iş kalemlerinin her birinin isteklinin teklif fiyatına oranının karşılaştırılmasının amaçlandığı hususları dikkate alındığında, yapılan doküman düzenlemesinin mevzuata aykırılık teşkil etmediği,

 

Kendi malı nitelik puanının toplam puanın fiyat ve fiyat dışı unsurlar dahil hesaplanan toplam puanın %1’ine tekabül ettiği, söz konusu düzenlemenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 41’inci maddesine uygun olduğu, İhale işlem dosyasında fiyat dışı unsur puanlamasına ilişkin gerekçe raporunun yer aldığı görüldüğünden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz