Toplantı No 2022/035
Gündem No 70
Karar Tarihi 07.07.2022
Karar No 2022/UY.II-836

BAŞVURU SAHİBİ:

Grand Yapı Teleksi Telesiyej Teleferik Temizlik Tur. Nak. Med. İhr. İth. Tic ve San. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Hatay İmar Sanayi Anonim Şirketi,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/240076 İhale Kayıt Numaralı “Antakya İlçesi İle Habib-İ Neccar Dağı Arası Teleferik Tesisi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Hatay İmar Sanayi Anonim Şirketi tarafından 29.06.2022 tarihinde pazarlık usulü ile gerçekleştirilen “Antakya İlçesi İle Habib-İ Neccar Dağı Arası Teleferik Tesisi” ihalesine ilişkin olarak Grand Yapı Teleksi Telesiyej Teleferik Temizlik Turz. Nak. Med. İhr. İth. Tic. ve San. Ltd. Şti. nin 06.06.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 09.06.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine başvuru sahibince 17.06.2022 tarih ve 28583 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.06.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2022/636 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, itirazen şikayete konu ihaleye sundukları teklifin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata, ihale dokümanına, konu ile ilgili emsal KİK kararları ve içtihatlara açıkça aykırı olduğu, şöyle ki,

 

4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin (e) bendine göre yapılacak olan ihalelerde, ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilen isteklilerden öncelikle ihale konusu isin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyat içermeyen ilk tekliflerinin isteneceği, bunun ardından idarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerinde ihale komisyonunca her bir istekli ile ayrı ayrı görüşeceği, teknik görüşme sürecinde teknik şartname koşullarının da beraberinde netlik kazanarak aynı süreçte isteklilerin teknik tekliflerinin idarenin ihtiyaçlarına uygunluğunun değerlendirileceği, teknik görüşme sonucunda şartları sağlamayanlara bildirim formunun gönderilerek isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılabileceği, belirtilen usule göre yapılan ihalelerin teknik değerlendirme aşamasında özetle, oluşturulan temel nitelikleri haiz bir teknik şartnameye dayalı olarak yeterliği tespit edilen isteklilerden, teknik teklif olarak da ifade edilebilecek fiyat içermeyen ilk tekliflerinin alınacağı ve bu aşamada belgeleri eksik olduğu gerekçesiyle hiçbir isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılamayacağı,

 

İtirazen şikayete konu ihalede, teknik görüşmeler gerçekleştirilmeksizin ve Teknik Şartname şartları netleştirilmeksizin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının hukuka aykırı olduğu, söz konusu ihalelerde bir teklifin değerlendirme dışı bırakılabilmesi için öncelikle teknik görüşmelerin gerçekleştirilmesi ve teknik görüşmeler neticesinde şartların netleşmesinin akabinde bu şartların sağlamasının mümkün olmadığının açık bir şekilde tespit edilmesinin gerektiği, sundukları teklifin teknik görüşmeler yapılmadan ve teknik şartname şartları netleştirilmeden salt fiyat içermeyen ilk teklif üzerinden değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu, anılan ihalelerde teknik görüşmeler yapılmaksızın, tekliflerde eksiklik bulunduğu gerekçesi ile teklifin değerlendirme dışı bırakılmasının mümkün olmadığı,  taraflarınca sunulan fiyat içermeyen teklifte herhangi bir eksikliğin söz konusu olmadığı, sundukları teklifte bir eksiklik olduğu varsayılsa dahi bu eksikliğin teklifin esasına etki etmeyen ve giderilebilir nitelikte bir bilgi eksikliği olarak değerlendirilmesi gerektiği,

 

Ayrıca, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının Kanun’un 5’inci maddesine de aykırı olduğu, ihaleye kendileri haricinde tek bir firma tarafından fiyat içermeyen ilk teklif sunulduğu, idarece tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması sureti ile ihale kapsamında tek bir firmanın teklif sunmasına sebebiyet verildiği, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması yoluyla tek bir istekli tarafından ihale kapsamında kırım yapılmaksızın teklif verilmesinin önünün açıldığı, bu durumun ihale kapsamında sağlıklı bir rekabet ortamının oluşmasını imkânsız hale getirdiği ve ihalede eşitlik ilkesinin de zedelenmesi sonucunu doğurduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 4’üncü maddesinde pazarlık usulü “Bu Kanunda belirtilen hallerde kullanılabilen, ihale sürecinin iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve idarenin ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usul” olarak tanımlanmıştır.

 

Anılan Kanun’un “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…” hükmü,

 

 “Pazarlık usulü” başlıklı 21’inci maddesinde “Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:

e) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi.

(a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilen istekliler, öncelikle ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunar. İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerinde ihale komisyonu her bir istekli ile görüşür. Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine bu şartları karşılayabilecek isteklilerden, gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde tekliflerini vermeleri istenir.

Bu madde kapsamında yapılacak ihalelerde, ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.” hükmü,

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin a) Adı: Antakya İlçesi İle Habib-İ Neccar Dağı Arası Teleferik Tesisi Yapım İşi

b) Yatırım proje no’su/kodu:

c) Miktarı (fiziki) ve türü: Yaklaşık 1100 Metre Hat Uzunluğunda, Toplam 2 İstasyondan Oluşan 1200 Kişi/Saat Kapasitede Tek Halatlı Ayrılabilir Klemensli 8 Kişilik Kabinli Teleferik Hattı Yapım Ve Montajı İşi. Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Yapılacağı yer: Hatay İli Antakya İlçesi

d) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Yeterlik başvurusu için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvuruları kapsamında sunmaları gerekir:

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği bu şartnamenin 7’nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

a)-2016/424/AB-İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği esaslarına göre düzenlenmiş teleferik sistemine ilişkin onaylı belgeler ve sertifikalar: Yetersiz veya güncel olmayan dokuman sunan istekliler ihaleye katılım yeterliliğine hak kazanmamış olacaktır.

İsteklinin sunacağı sertifikalar:
-8 Kişilik kabin sertifikası,
-Ayrılabilir klemens sertifikası,
-Gergi ünitesi sertifikası,
-İstasyon konveyör sertifikası,
-Fren sistemleri sertifikası,
-Hat makarası sertifikası,
-Makara grupları sertifikası,
-İstasyon makineleri sertifikası,
-Sürüş çarkı sertifikası,
-Kabin askı kolu sertifikası,
-Bakım kabini sertifikası,

b)-Teknik görüşmelerde teleferik sistemine ait kabin modelleri: İsteklilerin sunduğu teleferik kabinleri teknik özellik, kapasite ve görünüş açısından İdare tarafından değerlendirilecek, isteklilere kendi üretim modelleri içinden hangi model ile fiyat teklifi verecekleri bildirilecektir.

c)-İhale konusu teleferik sistemine ait teleferik hattı profil çizimi ile teleferik sistemine ait teknik çizimlerin istasyonlara ait mimari ve statik çizimlere entegre edilmiş çizimler ve statik raporlar: Mevcut istasyon yapılarının mimari ve statik çizimleri ile uyumlu olmayan çizimleri ve statik raporları sunan istekliler ihaleye katılım yeterliliğine hak kazanmamış olacaktır.

  7.5.5. Bu Şartnamenin 7 nci maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.” düzenlemesi,

 

 “Yeterlik başvurularının değerlendirilmesi” başlıklı 21’inci maddesinde “21.1. Başvuruların değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu ilk oturumda tespit edilen isteklilerin başvurularının değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

21.2. Başvurunun esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların başvuruları değerlendirme dışı bırakılır.

21.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak, verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin başvuru tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin yeterlik tarihinde yeterlik şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.

21.4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri tam olan isteklilerin başvurularının ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

21.5. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen asgari yeterlik kriterlerine ve ihale dokümanında belirtilen şartlara sahip olup olmadığı incelenir.

21.6. Yapılan değerlendirme sonucunda istenen yeterlik kriterlerini sağlayan istekliler yeterli kabul edilir. Yeterlik kriterlerini taşımadıkları tespit edilen istekliler ise yeterli kabul edilmez.

21.7. Yeterliği tespit edilen isteklilerden ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunmaları istenir.” düzenlemesi,

 

 “Fiyatı içermeyen ilk tekliflerin sunulması ve teknik görüşmeler ile teknik şartnamenin kesinleştirilmesi” başlıklı 22’nci maddesinde “22.1. İhale komisyonunun belirlediği süre içinde istekliler, ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunarlar.

22.2. Bu aşamada, ihale komisyonu tarafından fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunan her bir istekli ile İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerinde görüşme yapılır.

22.3. Yapılan teknik görüşmeler sonucunda teknik şartnamenin şartları netleştirilir.

22.4. Teknik görüşmeler sonucunda; şartları karşılayabilecek isteklilerden, şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde, ihale komisyonu tarafından belirlenen tarih ve saate kadar tekliflerini vermeleri istenilir.

22.5. Fiyatı içeren ilk tekliflerin verilebileceği son tarih ve saat davet yazısında belirtilir.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Fiyatı İçeren İlk Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulmasına İlişkin Hususlar” başlıklı 4’üncü bölümünün 26’ncı maddesinde “Tekliflerin sunulma şekli” “26.1. Teklif mektubu ve geçici teminat mektubu ile fiyatı içeren ilk teklifle birlikte sunulması istenilen diğer tüm bilgi ve belgeler bu Şartnamenin 19 uncu maddesinde belirtilen düzenlemelere göre sunulur.

26.2. Yeterlik başvurusu ile fiyatı içeren tekliflerin farklı kişiler tarafından imzalanması halinde, fiyatı içeren teklifleri imzalayan kişinin teklif vermeye yetkili olduğuna ilişkin belgelerin teklif kapsamınsa sunulması zorunludur.” düzenlemesi,

 

 “Fiyat İçeren İlk Tekliflerin Değerlendirilmesi, Son Tekliflerin Alınması ve Sözleşme Yapılmasına İlişkin Hususlar” bölümünün “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 34’üncü maddesinde “34.1. Fiyatı içeren ilk teklifler ihale komisyonu tarafından belirlenen ve isteklilere bildirilen tarih ve saate kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

34.2. İhale komisyonu tarafından, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

34.2.1. İhale komisyonu tarafından belirlenen tarih ve saatte ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

34.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp kaşelenmesi veya mühürlenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

34.2.3. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir.

34.2.4. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.” düzenlemesi,

 

 “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 35’inci maddesinde “35.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

35.2. Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

35.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak, verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin, fiyatı içeren ilk tekliflerin son verilme tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.

35.4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

35.5. Bu aşamada, tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” düzenlemesi,

 “Son tekliflerin alınması” başlıklı 36’ncı maddesinde “36.1. İhale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda isteklilerden, ilk fiyat tekliflerini aşmamak ve ihale kararına esas olmak üzere son yazılı fiyat tekliflerini vermeleri istenir. İstekliler, kendilerine bildirilen tarih ve saatte tekliflerini ihale komisyonuna sunar. İhale komisyonu son teklifleri bir tutanakla isteklilerden teslim alır ve son teklif fiyatları ile işin yaklaşık maliyetini hazır bulunanlara açıklayarak tutanağa bağlar. Son yazılı fiyat teklifini sunmayan isteklilerin ilk teklifi, son teklifleri olarak kabul edilir ve teklifler değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” düzenlemesi,

 

 “Diğer Hususlar” başlıklı 51’inci maddesinde “51.1. İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N) = 1,20

Teklifin birim fiyatlı kısmına ait bilgiler:

İdari Şartnamenin 7.5.4 maddesinde istenen belgeler ihalenin teknik görüşmelerinde sunulacak olup, Teknik şartnamenin 18.2. maddesinde yer alan yedek parçaları kapsayan detaylı listeye ait birim fiyatlar ise teklif mektubu ekinde idareye ayrıca sunulacaktır…” düzenlemesi,

 

  Teknik Şartname’nin 7.5’inci maddesinde “İstekliler İhale konusu teleferik sistemine ait teleferik hattı profil çizimi ile teleferik sistemine ait teknik çizimlerin istasyonlara ait mimari ve statik çizimlere entegre edilmiş çizimlerini ve statik raporlarını ihalenin teknik görüşmelerinde sunacaktır. Mevcut istasyon yapılarının mimari ve statik çizimleri ile uyumlu olmayan çizimleri ve statik raporları sunan istekliler ihaleye katılım yeterliliğine hak kazanmamış olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin Hatay İmar Sanayi Anonim Şirketi tarafından gerçekleştirilen “Antakya İlçesi İle Habib-İ Neccar Dağı Arası Teleferik Tesisi Yapım İşi” olduğu, anılan ihalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci maddesinin (e) bendi kapsamında pazarlık usulü ile gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin (e) bendine göre yapılacak olan ihalelerde, idarece 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesine uygun olarak belirlenen ve ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilen isteklilerden öncelikle ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyat içermeyen ilk tekliflerinin isteneceği, bunun ardından, idarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerinde ihale komisyonunca her bir istekli ile ayrı ayrı görüşüleceği, teknik görüşme sürecinde teknik şartname koşullarının da beraberinde netlik kazanarak aynı süreçte isteklilerin teknik tekliflerinin de idarenin ihtiyaçlarına uygunluğunun değerlendirilebileceği, teknik görüşme sonucunda uygun bulunmayan isteklilere, teknik görüşme sonucunda şartları sağlamayanlara bildirim formunun gönderilerek isteklinin/isteklilerin teklifinin/tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılabileceği anlaşılmaktadır.  

 

Belirtilen usule göre yapılan ihalelerin teknik değerlendirme aşamasında özetle, oluşturulan temel nitelikleri haiz bir teknik şartnameye dayalı olarak, yeterliği tespit edilen isteklilerden, teknik teklif olarak da ifade edilebilecek fiyat içermeyen ilk teklifleri alınmakta, bu aşamada belgeleri eksik olduğu gerekçesiyle hiçbir istekli değerlendirme dışı bırakılmamakta, teklif sunan her bir istekli ile yapılan teknik görüşme sonucunda, teknik çözümlerin teknik şartnameye aktarılabilecek yönleri varsa teknik şartnamede gerekli değişiklikler yapılarak, teknik şartname kesinleştirilmekte ve teknik şartnameyi karşılayacak istekliler belirlenerek bu isteklilerden kesinleşmiş teknik şartnameye uygun olarak fiyat tekliflerini de içeren teklifleri alınmaktadır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesi idareleri, ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını sağlamakla sorumlu kılmıştır. Kamu İhale Kanunu’nun pazarlık usulünü düzenleyen 21’inci maddesinin anılan bendi uyarınca ihale konusu yapım işinin özgün nitelikte ve karmaşık olduğu durumlarda ihale komisyonunun idarenin ihtiyaçlarını karşılayacak yöntem ve çözümler üzerine her bir istekli ile görüştükten sonra şartların netleştirilmesi ve idare tarafından uygun olarak belirlenen teknik çözüm üzerinden isteklilerden teklif istenilmesi 4734 sayılı Kanunun anılan hükmünde ve pazarlık usulünün özünde de yer alan eşit muamele ilkesine dayanmaktadır.

 

İtirazen şikayete konu ihalede her iki isteklinin yeterlik belgelerini içeren teklif zarflarını idareye sundukları, idarece yapılan yeterlik değerlendirmesi sonucunda 12.04.2022 tarihli yeterlilik değerlendirme tutanağının hazırlandığı, anılan tutanakta her iki isteklinin yeterlilik belgelerine ilişkin yapılan değerlendirmeye ilişkin açılan her bir satırda yeterli bulunduklarının belirtildiği, yeterli bulunan iki istekliye gönderilen “Teknik teklif vermeye davet” konulu 13.04.2022 tarihli 310 sayılı yazıda ”4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin e bendine göre gerçekleştirilen Antakya İlçesi İle Habib-İ Neccar Dağı Arası Teleferik Tesisi ihalesine ilişkin olarak yapılan yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulundunuz. İhaleye katılmak için ihale dokümanına uygun olarak hazırlayacağınız fiyat içermeyen teknik teklifinizi en geç 09.05.2022 tarihi, saat 10:00’a kadar ihale dokümanında belirtilen adrese ulaştırmanız gerekmektedir. Teknik teklifler aynı tarih ve saatte hazır bulunanlar önünde açılacak ve verilen teknik teklifler üzerine her bir istekli ile ayrı ayrı görüşme yapılacaktır.” ifadelerine yer verildiği,

 

Her iki istekli tarafından fiyat içermeyen ilk teknik tekliflerin üst yazı ile 09.05.2022 tarihinde idareye sunduğu, ihale komisyonunca teknik teklifle birlikte sunulması istenen sertifika ve çizimlere ilişkin ayrı ayrı satırların bulunduğu ve her iki istekli tarafından sunulup sunulmadığını gösteren belgenin düzenlenerek imza altına alındığı, anılan tutanak incelendiğinde başvuru sahibi istekliye ilişkin sütunda “İhale konusu teleferik sistemine ait teleferik hattı profil çizimi ile teleferik sistemine ait teknik çizimlerin istasyonlara ait mimari ve statik çizimlere entegre edilmiş çizimlerini ve statik raporlar” satırında “Eksik, uygun değil. (Statik çizimler ve statik raporlar eksik, bu husus maliyeti ve sistemin entegrasyonunu direkt etkiler) (Doppelmayr firmasına ait)” ifadelerinin yer aldığı,

 

İhale komisyonu tarafından 25.05.2022 tarihli teknik teklif değerlendirme tutanağının düzenlendiği, anılan tutanakta “09.05.2022 tarihinde ihale komisyonumuza LEITNER S.P.A. ve Grand Yapı Teleski Telesiyej Teleferik Temz. Turz. Nak. Medk. İhr. İth. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından sunulan teknik tekliflerin incelenmesi neticesinde; isteklilerden son teknik şartların oluşturulmasına ilişkin birebir görüşmeler yapılmış olup, ilk tekliflerini sunan her bir istekli ile idarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerinde görüşmeler yapılarak Teknik Şartname’nin şartları netleştirilmiştir.

LEITNER S.P.A. tarafından sunulan teknik teklif dosyasının incelenmesi neticesinde statik çizimlere entegrasyon yapıldığı, teleferik yüklerinin değerlendirildiği, statik hesapların yapıldığı ve bunun neticesinde ihtiyaç duyulan güçlendirme çizimleri ile statik hesapların yapıldığı ve diğer teknik detaylara yer verildiği görülmüştür.

Grand Yapı Teleski Telesiyej Teleferik Temz. Turz. Nak. Medk. İhr. İth. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından sunulan teknik dosyanın incelenmesi neticesinden; İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesi ile Teknik Şratname’nin7.5’inci maddesinde “İstekliler İhale konusu teleferik sistemine ait teleferik hattı profil çizimi ile teleferik sistemine ait teknik çizimlerin istasyonlara ait mimari ve statik çizimlere entegre edilmiş çizimlerini ve statik raporlarını ihalenin teknik görüşmelerinde sunacaktır. Mevcut istasyon yapılarının mimari ve statik çizimleri ile uyumlu olmayan çizimleri ve statik raporları sunan istekliler ihaleye katılım yeterliliğine hak kazanmamış olacaktır.” hükmüne istinaden sunulan mimari çözüm; mevcut yapılara uygunluğunu ve entegrasyonunu gösteren statik proje ile statik raporların teknik teklif kapsamında sunulmadığı tespit edildiğinden Grand Yapı Teleski Telesiyej Teleferik Temz. Turz. Nak. Medk. İhr. İth. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir” ifadelerine,

 

Anılan durumu müteakiben başvuru sahibi istekliye gönderilen “Teknik tekliflerin değerlendirmesi sonucunda şartları sağlamadığı belirlenen isteklilere bildirim” konulu 25.05.2022 tarihli yazıda ise “Antakya İlçesi İle Habib-İ Neccar Dağı Arası Teleferik Tesisi ihalesinin teknik tekliflerin değerlendirmesine katıldığınız için teşekkür ederiz. Yapılan değerlendirme sonucu aşağıda belirtilen sebeplerden dolayı, şartları sağlamadığınızı üzülerek bildiriyoruz:

Grand Yapı Teleski Telesiyej Teleferik Temz. Turz. Nak. Medk. İhr. İth. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından sunulan teknik teklif dosyasının incelenmesi neticesinden; İdari şartnamenin 7.5.4 maddesi ile teknik şartnamenin 7.5 maddesinde; “İstekliler, ihale konusu teleferik sistemine ait teleferik hattı profil çizimi ile teleferik sistemine ait teknik çizimlerin istasyonlara ait mimari ve statik çizimlere entegre edilmiş çizimlerini ve statik raporlarını ihalenin teknik görüşmelerinde sunacaktır. Mevcut istasyon yapılarının mimari ve statik çizimleri ile uyumlu olmayan çizimleri ve statik raporları sunan istekliler ihaleye katılım yeterliliğine hak kazanmamış olacaktır.” hükmüne istinaden sunulan mimari çözüm; mevcut yapılara uygunluğunu ve entegrasyonunu gösteren statik proje ile statik raporların teknik teklif kapsamında sunulmadığı tespit edildiğinden Grand Yapı Teleski Telesiej Teleferik Temz. Turz. Nak. Medk. İhr. İth. Tic. ve San. Ltd. Şti teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir.” ifadelerine,

 

Diğer istekli olan LEITNER S.P.A.’ya 26.05.2022 tarihli “Fiyat teklifi vermeye davet” konulu yazının gönderildiği ve anılan yazı içeriğinde “4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin e bendine göre gerçekleştirilen Antakya İlçesi İle Habib-İ Neccar Dağı Arası Teleferik Tesisi ihalesine ilişkin olarak vermiş olduğunuz teknik teklif üzerinde yapılan görüşme sonucunda gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak hazırlayacağınız fiyatı da içeren teklifinizi en geç 10.06.2022 tarihi, saat 10:00’a kadar ihale dokümanında belirtilen adrese ulaştırmanız gerekmektedir.

Bu mektubun EKAP üzerinden bildirilmesi halinde bildirim tarihi tarafınıza tebliğ edildiği tarih sayılacaktır.

Bilgileri ve gereğini rica ederim.

Mektubumuz ekinde verilen teknik şartname;

1) Teleferik Sistemin Tarifi

2) Teleferik sisteminin teknik özellikleri

3) İmalat, test raporları ve yeterlilik kriterleri

4) İstasyonlar

5) Kabinler ve klemensler

6) Çekici halat

7) Makaralar ve makara grupları

8) Direkler

9) Teleferik tesisinde elektrifikasyon ve elektrik sistemleri

10) Teleferik tesisinde kullanılacak malzemeler

11) Teleferik tesisine ait proje, rapor ve hesaplar

12) Teleferik tesisinde kurtarma sistemleri ve yolcu kurtarma eğitimi

13) Teleferik tesisi yapılarına ait tahsis, kamulaştırma ve irtifak hakkı kurulması 

14)Teleferik tesisinin garanti süresi ve yedek parça 

15) Teleferik tesisinin dış etkilerden korunması

16) Teleferik tesisine ait yardımcı ekipmanlar

17) Teleferik güzergahındaki yeraltı tesislerinin inşaat sahasından uzaklaştırılması işleri

18) Garanti, Servis, Bakım ve Onarım 

19) İş sağlığı ve güvenliği başlıklarından oluşmaktadır

Teknik Şartname” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

 

İdari Şartname’nin “Yeterlik başvurusu için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinin 7.5.4’üncü maddesinde isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale konusu teleferik sistemine ait teleferik hattı profil çizimi ile teleferik sistemine ait teknik çizimler istasyonlara ait mimari ve statik çizimlere entegre edilmiş çizimler ve statik raporların sunulması gerektiği ve mevcut istasyon yapılarının mimari ve statik çizimleri ile uyumlu olmayan çizimleri ve statik raporları sunan isteklilerin ihaleye katılım yeterliliğine hak kazanmamış olacakları düzenlemesine,

 

Anılan Şartname’nin “Diğer Hususlar” başlıklı 51’inci maddesinde ise “…İdari Şartnamenin 7.5.4 maddesinde istenen belgeler ihalenin teknik görüşmelerinde sunulacak olup, …” düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibi isteklinin teklifinin İdari şartnamenin 7.5.4 maddesi ile Teknik Şartname’nin 7.5’inci maddesi gereği sunulan mimari çözüm, mevcut yapılara uygunluğunu ve entegrasyonunu gösteren statik proje ile statik raporların teknik teklif kapsamında sunulmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve şartları kesinleştirilmiş Teknik Şartname’ye dayalı olarak fiyat içeren teklifin verilmesine davet edilmediği anlaşılmıştır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri, inceleme ve tespitler neticesinde, 4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin (e) bendi ile yapılması sebebinin ihale konusu malın özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi ve isteklilerin sunacağı teknik detaylar ve gerçekleştirme yöntemleri sonucunda karşılaştırma yaparak en iyi çözüme ulaşılabilmesi olduğu, istekliler tarafından sunulan fiyat içermeyen ilk teknik tekliflerin ihale konusu şartların netleştirilmesi ve en uygun şekilde çözüme varılması amacına hizmet etmesi gerektiği, sunulan teknik teklifler üzerinden idarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümlerin belirlenmesi suretiyle görüşmelerin yapılarak Teknik Şartname’nin netleştirilmesi ve isteklilere nihai tekliflerini sunması için bildirimde bulunulması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

İtirazen şikayete konu ihalede İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale konusu teleferik sistemine ait teleferik hattı profil çizimi ile teleferik sistemine ait teknik çizimler istasyonlara ait mimari ve statik çizimlere entegre edilmiş çizimler ve statik raporların sunulması gerektiği ve mevcut istasyon yapılarının mimari ve statik çizimleri ile uyumlu olmayan çizimleri ve statik raporları sunan isteklilerin ihaleye katılım yeterliliğine hak kazanmamış olacakları düzenlemesine yer verildiği görülmüş olup, anılan belgelerin söz konusu ihalede yeterlik kriteri olarak düzenlendiği ve isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için anılan belgeleri yeterlik başvuruları kapsamında sunmaları gerektiğinin belirtildiği, dolayısıyla ihaleye katılan isteklilerin anılan düzenlemeye uygun olarak tekliflerini vermeleri ve ihalenin söz konusu doküman düzenlemeleri çerçevesinde sonuçlandırılması gerektiği tespit edilmiştir.

Ayrıca anılan Şartname’nin “Yeterlik başvurularının değerlendirilmesi” başlıklı 21’inci maddesinde yapılacak ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri tam olan isteklilerin başvurularının ayrıntılı değerlendirilmesine geçileceği, bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen asgari yeterlik kriterlerine ve ihale dokümanında belirtilen şartlara sahip olup olmadıklarının inceleneceği, yapılan değerlendirme sonucunda istenen yeterlik kriterlerini sağlayan isteklilerin yeterli kabul edileceği, yeterlik kriterlerini taşımadıkları tespit edilen isteklilerin ise yeterli kabul edilmeyeceği, yeterliği tespit edilen isteklilerden ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunmalarının isteneceği anlaşılmıştır.

 

 Başvuruya konu ihalede İdari Şartname’de belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilen isteklilerin, fiyat içermeyen ilk tekliflerini vermelerinin hemen ardından, istekliler tarafından teklif kapsamında sunulan veya sunulmayan belgeler üzerinden tekliflerinin değerlendirildiği, bunun sonucunda başvuru sahibinin teklifinin ilk teknik görüşme sonucunda İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde belirtilen belgelerin eksik olması sebebiyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve belgeleri eksik olmadığı tespit edilen diğer isteklinin fiyat içeren son teklif vermeye davet edildiği görülmekle birlikte, söz konusu belgelerin İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak öngörüldüğü, çizimler ve statik raporları sunmayan, eksik sunan ya da uygun olmayan şekilde sunan isteklilerin ihaleye katılım yeterliliğine hak kazanmamış olacaklarının ifade edildiği, bu itibarla kesinleşmiş ihale dokümanına göre söz konusu belgelerin sunulup sunulmadığı ya da sunulan belgelerin uygun olup olmadığı konusunda idarece değerlendirme yapılarak isteklilerin yeterlik başvurularının değerlendirme dışı bırakılabileceği, ancak idarece söz konusu değerlendirmenin teknik görüşmeler sonrasında yapıldığı, bu sebeple idarece bu aşamada başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının ihale dokümanına uygun olmadığı anlaşılmakla birlikte anılan isteklinin İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesi gereği yeterlik değerlendirmesi aşamasında değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşıldığından, idarece uygulanan işlemin sonucu itibariyle kamu ihale mevzuatına uygun olduğu, ayrıca anılan belgelerin tamamlatılmasının bilgi eksikliği kapsamında da değerlendirilemeyeceği görülmüş olup, başvuru sahibinin anılan iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz