Toplantı No 2022/035
Gündem No 69
Karar Tarihi 07.07.2022
Karar No 2022/UH.II-835

BAŞVURU SAHİBİ:

Asil Kurumsal Hizmetler İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. – Cpr Kurumsal Hizmetler Ticaret Ltd. Şti. İş Ortaklığı,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı Hizmet Alımları Şube Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/310028 İhale Kayıt Numaralı “18000 Saat Kısmi Süreli Eğitim Hizmeti” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı Hizmet Alımları Şube Müdürlüğü tarafından 27.04.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “18000 Saat Kısmi Süreli Eğitim Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Asil Kurumsal Hizmetler İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. – Cpr Kurumsal Hizmetler Ticaret Ltd. Şti. İş Ortaklığının 16.05.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 17.05.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 25.05.2022 tarih ve 24433 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.05.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2022/536 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 4857 sayılı İş Kanunu ve ihale dokümanının ilgili madde düzenlemeleri uyarınca saatlik çalışma ücretleri dikkate alınarak yapılan hesaplama sonucunda tespit edilen sözleşme giderleri ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinin 4.473.042,62 TL olduğu, teklif bedellerinin ise 4.473.045,00 TL olduğu dikkate alındığında sözleşme giderleri ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinin altında teklif sunulduğu gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılamayacağı iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “…78.6. Tekliflerin hazırlanmasında ve asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasında, ihale tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücret dikkate alınacaktır.

78.29. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, sözleşme gideri ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin teklifleri, ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılır.

…”  açıklaması,

 

Anılan Tebliğ’in “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi

79.3.3.Kurumca hazırlanan “İşçilik Hesaplama Modülü” ne (www.ihale.gov.tr) adresinden ulaşılabilecek olup, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılması zorunludur.

79.3.5. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 4 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle açıklama yapılacaktır. …” açıklaması,

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: 18.000 Saat Kısmi Süreli Eğitim Hizmeti Alımı

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı: 18.000 Saat Kısmi Süreli Eğitim Hizmeti Alımı (4 Hizmet Kalemi)

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: İzmir ili mücavir alan sınırları içerisinde İdarece belirlenecek yerlerde yapılacaktır.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “İhaleye ilişkin bilgiler” başlıklı 3’üncü maddesinde “3.1.

a) İhale kayıt numarası: 2022/310028

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) İhale (son teklif verme) tarihi ve saati: 27.04.2022

Saat: 11:00

ç) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Mimar Sinan Mahallesi 9 Eylül Meydanı No:9/1 Kültürpark Fuar Alanı Hol 1/B 35250- Konak/İZMİR

3.2. Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden e-teklif olarak sunulur. İhale (son teklif verme) saatine kadar EKAP’a yüklenemeyen teklifler değerlendirmeye alınmaz…” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince ödenecek ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri teklif fiyatına dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

Sözleşme konusu işin gerçekleştirilmesine ve sözleşme konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin tüm giderler teklif fiyata dahildir.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin “Konu” başlıklı 1’inci maddesinde “Etkinlik ve Organizasyon Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütülecek olan kültür, sanat ve diğer ilgili alanları kapsayan eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere 18.000 Saat Kısmi Süreli Eğitim Hizmeti Alımı işi” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Amaç ve Kapsam” başlıklı 2’nci maddesinde “Kültürel gelişimi sağlamak, sürdürülebilir kent yaklaşımında kültürü korumak ve gelecek nesillere aktarabilmek için her türlü eğitim faaliyetini yürütmek amacıyla İdare tarafından gerçekleştirilecek kültür ve sanat eğitimlerini kapsamaktadır. Başlıca kültür ve sanat eğitimleri arasında koro. dans, ritim, tiyatro, müzik, çalgı yapım, fotoğraf, enstrüman ve diğer eğilim etkinlikleri bulunmakla olup, söz konusu eğitimler ücretsiz olarak hemşehrilere sunulmakladır.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “İşin Yeri ve Süresi” başlıklı 4’üncü maddesinde “4.1. İşin Yeri: İzmir ili mücavir alan sınırları içerisinde İdarece belirlenecek yerlerde yapılacaktır.

4.2. İşin Süresi: Sözleşme imzalanmasından itibaren başlayıp. 26.12.2022 tarihinde sona erecektir. Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde, idare tarafından oluşturulmuş olan kontrol teşkilatı ile birlikte, açılacak olan eğitimlerin programları belirlenecek ve İdare tarafından yükleniciye verilecek programa göre işe başlanacaktır. İdare gerekli gördüğü takdirde iş programında (yer, tarih ve saat) ve eğitim içeriklerine yönelik değişiklik yapabilecektir.

4.3. İşin toplam miktarı: 18.000 saat.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Eğitim Hizmeti Yürütücülerinin Özellikleri ve Çalışma Esasları” başlıklı 5’inci maddesinde “5.1. Eğitim hizmeti; Eğitim koordinatörü, eğitmen, usta öğretici ve yardımcı saz sanatçısı tarafından gerçekleştirilecektir. Eğilim hizmeti yürütücülerinin yeterlilik bilgileri, eğilim saatleri ve eğitim saati ücretleri aşağıdaki tabloda ve devamındaki maddelerde yer almakta olup, yetkinlik ve uzmanlıkları belirtilen eğitim hizmeti yürütücüleri İdarenin onayına sunulacaktır.

Sıra No

Görev Tanımı

Ders Saati

Eğitini Saati Ücreti

1

Eğitim Koordinatörü

3500

Brüt asgari ücretin % 960 fazlasının kısmi zamanlı ücreti üzerinden saatlik olarak

2

Eğilmen

13500

Brüt asgari ücretin % 800 fazlasının kısmi zamanlı ücreti üzerinden saatlik olarak

3

Usta Öğretici

500

Brüt asgari ücretin % 800 fazlasının kısmi zamanlı ücreti üzerinden saatlik olarak

4

Yardımcı Saz Sanatçısı

500

Brüt asgari ücretin % 800 fazlasının kısmi zamanlı ücreti üzerinden saatlik olarak

5.2. Eğitim hizmeti yürütücülerinin yetkinliklerine ilişkin ayrıntılar aşağıda yer almaktadır.

5.2.5. Eğitim Hizmeti kapsamında İdarenin görev alanına giren alanlarda ve talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda toplam 18.000 saat eğitim hizmeti alınacaktır. Yüklenici tarafından konusuna uygun olarak eğilim koordinatörü, eğitmen, usta öğretici ve yardımcı saz sanatçısı olmak üzere dört ayrı kategoride kısmi süreli olarak ders saati ücreti karşılığında hizmet gerçekleştirilecektir. Yüklenici, gerekçe göstermeden ve İdarenin onayı olmaksızın iş akdini sonlandırmayacaktır.

5.2.6. İdare, hizmet yürütücülerinin, dağılım ve sayıları ile çalışma yerlerinde değişiklik yapmaya yetkilidir. Yüklenici İdare tarafından verilecek programa göre hizmet yürütücülerinin çalışma programım düzenleyecektir. Eğitim Hizmeti Yürütücüleri İdarenin belirlediği program kapsamında hafta içi, hafta sonu, yaz tatili, gündüz ve akşam ders programlarına uymak zorundadırlar.

5.2.7. Kısmi ve belirli süreli olarak çalıştırılacak olan eğitim koordinatörü, eğitmen, usta öğretici ve yardımcı saz sanatçısına çalıştıkları saat üzerinden ücretlendirme yapılacaktır. 5510 sayılı Kanun’un Sigortalıların günlük kazançlarının hesabında esas tutulan gün sayıları, aynı zamanda, bunların prim ödeme gün sayılarını gösterir. Ancak, işveren ve sigortalı arasında kısmî ve belirli süreli hizmet akdinin yazılı olarak yapılmış olması kaydıyla, ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışan ve çalıştığı saat karşılığında ücret alan sigortalının ay içindeki prim ödeme gün sayısı, ay içindeki toplam çalışma saati süresinin 4857 sayılı İş Kanununa göre belirlenen haftalık çalışma süresine göre hesaplanan günlük çalışma saatine bölünmesi sureliyle bulunur. Bu şekildeki hesaplamada gün kesirleri bir gün kabul edilir. Eğitim hizmeti yürütücülerine çalıştıkları saat üzerinden ücretlendirme yapılacak olup, sözleşme süresi içerisinde haftada en fazla 30 (otuz) saat çalıştırılacaklardır.

5.2.8. Eğitim Koordinatörü İdarenin belirlediği saatlerde kısmi zamanlı olarak toplam 3500 saat 2022 yılı brüt asgari ücretin % 960 fazlasının kısmi zamanlı ücreti üzerinden saatlik olarak, eğitmen İdarenin belirlediği saatlerde kısmi zamanlı olarak toplam 13500 saat 2022 yılı brüt asgari ücretin % 800 fazlasının kısmi zamanlı çalışma için hesaplanan saatlik olarak, usta öğretici İdarenin belirlediği saatlerde kısmi zamanlı olarak toplam 500 saat 2022 yılı brüt asgari ücretin % 800 fazlasının kısmi zamanlı ücreti üzerinden saatlik olarak ve yardımcı saz. sanatçısı İdarenin belirlediği saatlerde kısmi zamanlı olarak toplam 500 saat 2022 yılı brüt asgari ücretin % 800 fazlasının kısmi zamanlı ücreti üzerinden saatlik olarak ödeme yapılacaktır. Fiyat farkı verilmeyecektir. Yol ve yemek bedeli ödenmeyecektir.

5.2.9. İstekliler SSK işveren payları, işsizlik sigortası işveren payları ile genel gider ve sözleşme giderlerini dahil ederek teklif vereceklerdir.

5.2.10. Bu şartnamede belirtilmeyen kısmi ve belirli süreli hizmet akitlerine ilişkin hususlarda İş Kanunu hükümleri uygulanır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Ayrıca birim fiyat teklif cetveli aşağıdaki şekilde hazırlanmıştır.

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

Eğitim Koordinatörü (Brüt Asgari Ücretin %960 Fazlasının Kısmi Zamanlı Ücreti Üzerinden Saatlik Olarak) (Teknik Şartnamede Belirtilen Tüm Giderler Teklif Fiyatına Dahil Edilecektir.)

saat

3.500

 

 

2

Eğitmen (Brüt Asgari Ücretin %800 Fazlasının Kısmi Zamanlı Ücreti Üzerinden Saatlik Olarak) (Teknik Şartnamede Belirtilen Tüm Giderler Teklif Fiyatına Dahil Edilecektir.)

saat

13.500

 

 

3

Usta Öğretici (Brüt Asgari Ücretin %800 Fazlasının Kısmi Zamanlı Ücreti Üzerinden Saatlik Olarak) (Teknik Şartnamede Belirtilen Tüm Giderler Teklif Fiyatına Dahil Edilecektir.)

saat

500

 

 

4

Yardımcı Saz Sanatçısı (Brüt Asgari Ücretin %800 Fazlasının Kısmi Zamanlı Ücreti Üzerinden Saatlik Olarak) (Teknik Şartnamede Belirtilen Tüm Giderler Teklif Fiyatına Dahil Edilecektir.)

saat

500

 

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

İhale işlem dosyası incelendiğinde, ihale konusu işin adının “18.000 Saat Kısmi Süreli Eğitim Hizmeti Alımı” olduğu, 27.04.2022 tarihinde e-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihalede 19 adet ihale dokümanının EKAP’tan indirildiği, 10 istekli tarafından ihaleye teklif sunulduğu, ihale komisyonunca gerçekleştirilen değerlendirmeler neticesinde Yakışır Hizmet Bilgisayar Gıda Turizm İnşaat Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.nin geçici teminat bilgileri ile iş deneyimine ilişkin bilgilerini yeterlik bilgileri tablosunda beyan etmediği gerekçesiyle, Cemre Personel Kayn. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin geçici teminata ilişkin bilgilerini yeterlik bilgileri tablosunda beyan etmediği gerekçesiyle, Asil Kurumsal Hizm. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Cpr Kurumsal Hizm. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Ormes Turizm Tic. Ltd. Şti., Kervan Hip Turizm Tem. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Konak Kurumsal Personel Hizmetleri San. ve Tic. A. Ş.nin sözleşme ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinin altında teklif sunduğu gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalede Sead Temizlik Yemek Üretim İnş. Peyzaj Oto. Bilişm Spor Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi, Fikri Altundağ’ın ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

İhale dokümanı düzenlemeleri dikkate alındığında, şikâyete konu ihalenin, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan “18.000 Saat Kısmi Süreli Eğitim Hizmeti Alımı” olduğu, iş kapsamında 4 farklı unvanda olmak üzere toplam 18.000 saat kısmi zamanlı olarak personel çalıştırılacağı, çalıştırılacak personele ilişkin olarak Teknik Şartname ve birim fiyat teklif cetveli düzenlemelerinden Eğitim Koordinatörü için brüt asgari ücretin %960 fazlası, Eğitmen, Usta Öğretici ile Yardımcı Saz Sanatçısı için brüt asgari ücretin %800 fazlası ücret ödemesi yapılacağı anlaşılmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.3.3’üncü maddesinde, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılmasının zorunlu olduğu açıklamalarına yer verilmiştir.

 

İtirazen şikayete konu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı niteliğinde olduğu dikkate alındığında tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılma zorunluluğunun bulunmadığı anlaşılmaktadır.

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Hesaplanan Saatlik Brüt Asgari Ücret

Tutarı

Eğitim Koordinatörü (Brüt Asgari Ücretin %960 Fazlasının Kısmi Zamanlı Ücreti Üzerinden Saatlik Olarak)

saat

3.500

273,27

956.445,00

Eğitmen (Brüt Asgari Ücretin %800 Fazlasının Kısmi Zamanlı Ücreti Üzerinden Saatlik Olarak)

saat

13.500

237,69

3.208.815,00

Usta Öğretici (Brüt Asgari Ücretin %800 Fazlasının Kısmi Zamanlı Ücreti Üzerinden Saatlik Olarak)

saat

500

237,69

118.845,00

Yardımcı Saz Sanatçısı (Brüt Asgari Ücretin %800 Fazlasının Kısmi Zamanlı Ücreti Üzerinden Saatlik Olarak)

saat

500

237,69

118.845,00

Sözleşme ve Genel Giderler Hariç Toplam Asgari İşçilik Maliyeti

 

 

 

4.402.950,00

 

Birim fiyat teklif cetveli dikkate alınarak gerçekleştirilen hesaplamalar neticesinde, Eğitim Koordinatörü iş kalemi için sözleşme ve genel giderler hariç saatlik asgari ücretin(%960 fazlası) 273,27 TL olarak,  Eğitmen, Usta Öğretici ile Yardımcı Saz Sanatçısı iş kalemi için sözleşme ve genel giderler hariç saatlik asgari ücretin(%800 fazlası) 237,69 TL olarak hesaplamalara dahil edilmesi gerektiği ve sözleşme ve genel giderler hariç toplam asgari işçilik maliyetinin 4.402.950,00 TL olması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Bu kapsamda, başvuru sahibi Asil Kurumsal Hizm. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Cpr Kurumsal Hizm. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından sunulan birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde, anılan istekli tarafından Eğitim Koordinatörü iş kalemi için teklif edilen saatlik asgari ücretin 277,60 TL, Eğitmen iş kalemi için teklif edilen saatlik asgari ücretin 241,48 TL, Usta Öğretici iş kalemi için teklif edilen saatlik asgari ücretin 241,47 TL, Yardımcı Saz Sanatçısı iş kalemi için teklif edilen saatlik asgari ücretin 241,46 TL olmak üzere bahse konu ihaleye 4.473.045,00 TL tutarında teklif sunulduğu tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda yer verilen açıklamaları gereğince inceleme konusu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı niteliğinde olduğu ve sözleşme giderlerinin ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle tekliflerin değerlendirileceği anlaşılmıştır. Sözleşme giderlerinin hesaplanmasında 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun “Akitlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümünde “A. Belli parayı ihtiva eden kâğıtlar: 1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler” için sözleşme bedelinin binde 9,48 oranında damga vergisi alınacağı, “II. Kararlar ve mazbatalar” başlıklı bölümünde “2. İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları” için sözleşme bedelinin binde 5,69 oranında karar pulu ücreti alınacağı ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince ödenmesi gereken Kamu İhale Kurumu payı oranının %0,05 olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

Bu çerçevede ilgili mevzuat uyarınca, başvuruya konu ihale açısından ihale kararı ve sözleşme damga vergileri ile Kamu İhale Kurumu payı olmak üzere, başvuru sahibi isteklinin teklif fiyatının (4.473.045,00) % 1,567’sine tekabül eden 70.092,62 TL tutarında sözleşme ve genel giderler hesaplanmasının gerektiği tespit edilmiştir. Söz konusu ihalede teklif edilmesi gereken sözleşme ve genel giderler hariç asgari işçilik tutarı olan 4.402.950,00 TL’lik tutara 70.092,62 TL sözleşme ve genel giderler ilave edilmesi sonucunda hesaplanan asgari teklif tutarının 4.473.042,62 TL olduğu ve anılan isteklinin teklif fiyatının bu tutarın üzerinde olduğu görülmektedir.

 

Yapılan tespit ve incelemeler neticesinde, başvuru sahibi Asil Kurumsal Hizm. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Cpr Kurumsal Hizm. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından sunulan teklif tutarının, teklif bedeli üzerinden hesaplanması gereken sözleşme giderlerini oluşturan KİK payı, sözleşme ve ihale kararı damga vergisi giderleri dahil toplam asgari işçilik maliyetini karşıladığı ve isteklinin teklifinin ihale dokümanı düzenlemelerine uygun olduğu anlaşılmış olup iddialarının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

İlgili mevzuat uyarınca, başvuruya konu ihale açısından ihale kararı ve sözleşme damga vergileri ile Kamu İhale Kurumu payı olmak üzere, Ormes Turizm Tic. Ltd. Şti.nin teklif fiyatının (4.565.950,00 TL) % 1,567’sine tekabül eden 71.548,44 TL tutarında sözleşme ve genel giderler hesaplanmasının gerektiği tespit edilmiştir. Söz konusu ihalede teklif edilmesi gereken sözleşme ve genel giderler hariç asgari işçilik tutarı olan 4.402.950,00 TL’lik tutara 71.548,44 TL sözleşme ve genel giderler ilave edilmesi sonucunda hesaplanan asgari teklif tutarının 4.474.498,44 TL olduğu ve anılan isteklinin teklif fiyatının bu tutarın üzerinde olduğu görülmektedir.

 

İlgili mevzuat uyarınca, başvuruya konu ihale açısından ihale kararı ve sözleşme damga vergileri ile Kamu İhale Kurumu payı olmak üzere, Kervan Hip Turizm Tem. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif fiyatının (4.565.950,00 TL) % 1,567’sine tekabül eden 71.548,44 TL tutarında sözleşme ve genel giderler hesaplanmasının gerektiği tespit edilmiştir. Söz konusu ihalede teklif edilmesi gereken sözleşme ve genel giderler hariç asgari işçilik tutarı olan 4.402.950,00 TL’lik tutara 71.548,44 TL sözleşme ve genel giderler ilave edilmesi sonucunda hesaplanan asgari teklif tutarının 4.474.498,44 TL olduğu ve anılan isteklinin teklif fiyatının bu tutarın üzerinde olduğu görülmektedir.

 

İlgili mevzuat uyarınca, başvuruya konu ihale açısından ihale kararı ve sözleşme damga vergileri ile Kamu İhale Kurumu payı olmak üzere, Konak Kurumsal Personel Hizmetleri San. ve Tic. A. Ş.nin teklif fiyatının (4.638.635,00 TL) % 1,567’sine tekabül eden 72.687,41 TL tutarında sözleşme ve genel giderler hesaplanmasının gerektiği tespit edilmiştir. Söz konusu ihalede teklif edilmesi gereken sözleşme ve genel giderler hariç asgari işçilik tutarı olan 4.402.950,00 TL’lik tutara 72.687,41 TL sözleşme ve genel giderler ilave edilmesi sonucunda hesaplanan asgari teklif tutarının 4.475.637,41 TL olduğu ve anılan isteklinin teklif fiyatının bu tutarın üzerinde olduğu görülmektedir.

 

Yapılan tespit ve incelemeler neticesinde, Ormes Turizm Tic. Ltd. Şti., Kervan Hip Turizm Tem. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Konak Kurumsal Personel Hizmetleri San. ve Tic. A. Ş. tarafından sunulan teklif tutarlarının, teklif bedelleri üzerinden hesaplanması gereken sözleşme giderlerini oluşturan KİK payı, sözleşme ve ihale kararı damga vergisi giderleri dahil toplam asgari işçilik maliyetini karşıladığı ve anılan isteklilerin tekliflerinin ihale dokümanı düzenlemelerine uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Asil Kurumsal Hizm. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Cpr Kurumsal Hizm. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Ormes Turizm Tic. Ltd. Şti., Kervan Hip Turizm Tem. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Konak Kurumsal Personel Hizmetleri San. ve Tic. A. Ş.nin tekliflerinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz