Toplantı No 2022/035
Gündem No 50
Karar Tarihi 07.07.2022
Karar No 2022/UH.I-820

BAŞVURU SAHİBİ:

Ares Nak. İnş. Tek. Tem.  Sos.  Hiz. San. ve Tic.  Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İzsu),

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/150336 İhale Kayıt Numaralı “Menderes Bölgesi Teknik Şube Müdürlüğümüze Bağlı Menderes Torbalı ve Selçuk İlçelerinde Vidanjör Çalıştırılması Hizmet Alımı İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İzsu) tarafından 31.03.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Menderes Bölgesi Teknik Şube Müdürlüğümüze Bağlı Menderes Torbalı ve Selçuk İlçelerinde Vidanjör Çalıştırılması Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Ares Nak. İnş. Tek. Tem.  Sos.  Hiz. San. ve Tic.  Ltd. Şti.nin 20.06.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 22.06.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 04.07.2022 tarih ve 31343 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.07.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2022/701 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, taraflarınca yapmış oldukları itirazen şikayet başvurusunun 08.06.2022 tarihli ve 2022/UH.I-694 sayılı karar ile reddedildiği, bunun üzerine idarenin 09.06.2022 tarihinde kendilerini sözleşme imzalamaya davet ettiği, söz konusu hususun mevzuata aykırı olduğu çünkü anılan Kurul kararının 15.06.2022 tarihinde taraflarına tebliğ edildiği ve yine aynı tarihte Kurumun internet sayfasında yayımlandığı, dolayısıyla idarece nihai Kurul kararı belli olmadan işlem tesis edildiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Karar gereklerinin yerine getirilmesi” başlıklı 13’üncü maddesinde “(2) İdareye şikayet başvurusunda bulunulması halinde, başvuru üzerine alınan kararın son bildirim tarihini, süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren on gün geçmeden ve itirazen şikayet başvurusunda bulunulmadığına ilişkin Kurumun internet sayfasından sorgulama yapılmadan, Kuruma itirazen şikayet başvurusu yapılan hallerde ise itirazen şikayet başvurusu nihai kararla sonuçlandırılmadan sözleşme imzalanamaz.” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Şikayet başvurusu üzerine yapılacak işlemler ve inceleme” başlıklı 6’ncı maddesinde “(6) İdareye şikayet başvurusunda bulunulması halinde, başvuru üzerine alınan kararın son bildirim tarihinden, süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini izleyen günden itibaren on gün geçmedikçe idarece sözleşme imzalanamaz. Bu sürenin bitimini izleyen günden(on birinci günden) itibaren Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulup bulunmadığı Kurumun internet sayfasından sorgulanmadan, Kuruma itirazen şikayet başvurusu yapılmış ise itirazen şikayet başvurusu nihai kararla sonuçlandırılmadan idare tarafından sözleşme imzalanamaz.” hükmü bulunmaktadır.

 

İlgili hükümlerden ihaleye ilişkin Kuruma itirazen şikayet başvurusu yapılmış ise itirazen şikayet başvurusu nihai kararla sonuçlandırılmadan idare tarafından sözleşme imzalanamayacağı anlaşılmıştır.

 

İtirazen şikayet başvurularına yönelik Kurum uygulamasında Kurul kararının ne olduğuna ilişkin (iptal, düzeltici işlem, itirazen şikayet başvurusunun reddi ve başvurunun reddi) durumunu gösteren Kurul karar tutanakları ertesi günü saat 00:00’da yayımlanmakta olup, karar içeriği ise karar tarihini izleyen beş iş günü içinde taraflara tebliğ edilmekte ve aynı zamanda da internet sayfası üzerinden yayımlanmaktadır.

 

Yapılan incelemede, 11.04.2022 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin başvuru sahibi Ares Nak. İnş. Tek. Tem. Sos. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin üzerinde bırakıldığı, bunun üzerine anılan istekli tarafından 23.05.2022 tarihli ve 24098 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.05.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, söz konusu itirazen şikayet başvurusunun 08.06.2022 tarih ve 2022/UH.I-694 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile reddedildiği, bunu takiben idarece 09.06.2022 tarihinde gönderilen yazı ile söz konusu isteklinin sözleşme imzalamaya davet edildiği görülmüştür.

 

Yapılan inceleme neticesinde, başvuru sahibi isteklinin yapmış olduğu 23.05.2022 tarihli itirazen şikayet başvurusuna ilişkin olarak nihai kararın 08.06.2022 tarihli ve 2022/UH.I-694 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı  ile alındığı, söz konusu itirazen şikayet başvurusunun reddine  ilişkin Kamu İhale Kurulu karar tutanağının anılan Kurul karar tarihini takip eden gün Kurumun internet sitesinden yayımlandığı görülmüş, bu doğrultuda ilgili itirazen şikayet başvurusunun bu tarihte nihai olarak sonuçlandırıldığı anlaşıldığından, idarece 09.06.2022 tarihinde başvuru sahibi isteklinin sözleşme imzalamaya davet edilmesinde mevzuata bir aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz