Toplantı No 2022/035
Gündem No 26
Karar Tarihi 07.07.2022
Karar No 2022/UM.I-808

BAŞVURU SAHİBİ:

A Z Destek Hizmetleri ve İhtiyaç Ürünleri Eğitim Turizm Yem San. Tic. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/369014 İhale Kayıt Numaralı “Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezindeki Köpeklerin Beslenmesinde Kullanmak Üzere Extruder Sistem İle Üretilmiş Köpek Maması Alımı İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından 18.05.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezindeki Köpeklerin Beslenmesinde Kullanmak Üzere Extruder Sistem İle Üretilmiş Köpek Maması Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak A Z Destek Hizmetleri ve İhtiyaç Ürünleri Eğitim Turizm Yem San. Tic. Ltd. Şti.nin 02.06.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 13.06.2022 tarihli yazısı ile reddi, başvuru sahibince 21.06.2022 tarih ve 29053 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.06.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2022/651 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi tarafından sunulan teklif bedellerinin idare tarafından belirlenmiş yaklaşık maliyete göre aşırı düşük olduğu, söz konusu isteklilerin teklif bedellerinin aşırı düşük teklif olarak kabul edilerek kendilerinden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmeden ihalenin sonuçlandırılmasının mevzuata uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

 

Anılan Kanun’un 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu işin adı “Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezindeki Köpeklerin Beslenmesinde Kullanmak Üzere Extruder Sistem ile Üretilmiş Köpek Maması Alımı İşi” şeklinde belirtilmiş olup anılan Şartname’nin 33.1’inci maddesinde “Verilen tekliflerden diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanların, ihale komisyonu tarafından tespit edilmesi halinde, bu teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu tarafından;

a) İmalat sürecinin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temininde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen malın özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamalar dikkate alınarak aşırı düşük teklifler değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

23.05.2022 tarihli ihale komisyonu kararının incelenmesi neticesinde, elektronik ortamda gerçekleştirilen şikâyete konu ihaleye 5 isteklinin teklif sunduğu, idare tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Tümer İlaç ve İlaçlama Çevre Sağlığı Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, diğer 4 isteklinin tekliflerinin geçerli bulunduğu tespit edilmiş olup Avantaj Gıda ve Tüketim Malları Pazarlama Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesinde ihale komisyonlarının verilen teklifleri belirlenmiş olan yeterlik ölçütlerine göre değerlendirdikten sonra teklif bedeli yaklaşık maliyet ve diğer teklif bedellerine göre düşük olanları tespit edeceği, bu tekliflerin reddedilmeden önce teklif sahiplerinden yazılı olarak teklif bileşenlerine ilişkin açıklamaların talep edileceği, süresi içerisinde açıklama sunmayan veya mevzuata uygun açıklama sunmayan isteklilerin tekliflerinin reddedileceği belirtilmiştir.

 

Anılan Kanun kapsamında gerçekleştirilen yapım işleri ve hizmet alımlarında aşırı düşük teklif bedellerinin belirlenmesi aşamasında ayrıntılı sınır değer hesaplamaları Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45 ve 79’uncu maddelerinde yer almasına rağmen, kapsamdaki mal alımı ihalelerine yönelik olarak kamu ihale mevzuatı içeriğinde belli bir sınır değer hesaplama formülü bulunmamakta olduğundan mal alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin belirlenmesi işleminde ihale komisyonlarına takdir yetkisi verildiği, ancak bu takdir yetkisinin sınırsız olmadığı, Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan temel ilkeler ile sınırlandırıldığı, idarelerin mal alımı ihalelerinde yaklaşık maliyet ve ihaleye sunulan diğer teklif bedellerini Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan temel ilkeleri de göz önünde bulundurarak teklif bedeli aşırı düşük olanları belirlemeleri gerektiği anlaşılmıştır.

 

Şikâyete konu ihalede ihale komisyonunca tekliflerin Kanun’un 38 ve İdari Şartname’nin 33.1’inci maddesince değerlendirildiği, sunulan tekliflerden hiçbirinin aşırı düşük olarak belirlenmediği, şikayete konu ihalenin yaklaşık maliyeti ile sunulan teklif bedellerinin yaklaşık maliyete ve birbirlerine oranları göz önüne alındığında, idarenin Kanun’un kendisine vermiş olduğu takdir yetkisini kullanarak ihalede aşırı düşük teklif bulunmadığı yönünde ihaleyi sonuçlandırması işleminde mevzuata aykırılık tespit edilmemiş olup başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz