Toplantı No 2023/045
Gündem No 35
Karar Tarihi 06.09.2023
Karar No 2023/UH.I-1195

BAŞVURU SAHİBİ:

Özil Temizlik Turizm Yemek Gıda Güvenlik Hizmetleri İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2023/845329 İhale Kayıt Numaralı “Atatürk Devlet Hastanesi İçin Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonraki Hizmetler (3 Aylık)” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 17.08.2023 tarihinde pazarlık usulü ile gerçekleştirilen “Atatürk Devlet Hastanesi İçin Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonraki Hizmetler (3 Aylık)” ihalesine ilişkin olarak Özil Temizlik Turizm Yemek Gıda Güvenlik Hizmetleri İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 18.08.2023 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 22.08.2023 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 25.08.2023 tarih ve 106042 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.08.2023 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur

 

Başvuruya ilişkin olarak 2023/989 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihaleye teklif verilebilmesi için idareden davet talep edildiği, idare tarafından teklif vermeye davet edildikleri ancak, verilen süre içerisinde gerekli belgeleri tamamlayıp ihale dokümanını okuyarak teklif vermelerinin imkansız olduğu, ihaleye teklif sunması için davet edilen diğer firmalara tekliflerini hazırlamaları için yeterli süre verildiği, firmalarına bu imkanın tanınmadığı, davet usulü ile gerçekleştirilen pazarlık usulü ihalelerde davet edilecekleri belirleme hususunda idarelerin sınırsız bir takdir yetkisinin olmadığı, bu yetkinin kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda kullanılması gerektiği, davet edilen isteklilere aynı sürenin tanınması gerektiği, mevcut durumun temel ilkelere aykırı olduğu,

 

Ayrıca idarenin şikayet başvurularının reddine gerekçe olarak gösterdiği 2023/DK.D-161 sayılı Kurul kararının ilanı ve duyurusu yapılan ihalelere yönelik olduğu, söz konusu ihalenin ilanı veya duyurusu yapılan bir ihale olmadığı için itirazlarını e-şikayet olarak yapma zorunluluklarının bulunmadığı,

 

EKAP üzerinden e-şikayet başvurusunda bulunmak istedikleri ancak sistemin izin vermediği, idarenin davet yazısını geç göndermesi nedeniyle tekliflerini hazırlamaya yeterli sürelerinin olmamasından ve akabinde idareye e-şikayet başvurusunda bulunulamamasından şirketlerinin sorumlu tutulamayacağı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanun’un “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “… İstekli olabilecek: İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimi…” hükmü,

 

“Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…” hükmü,

 

“Pazarlık usulü” başlıklı 21’inci maddesinin ikinci fıkrasında “(b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. İlan yapılmayan hallerde en az üç istekli davet edilerek, yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir.” hükmü,

 

“İhale ve ön yeterlik dokümanının verilmesi” başlıklı 28’inci maddesinde “İhale ve ön yeterlik dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur. İlan yapılmayan ihalelerde, ihale dokümanı sadece idare tarafından davet edilenlere satılır. Doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce tespit edilir.” hükmü,

 

 “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler…” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru yolları” başlıklı 4’üncü maddesinde “(1) İhalelere yönelik başvuru yolları şikayet ve itirazen şikayettir.

(2) Şikayet: İhale sürecindeki işlem ve eylemlerin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idareye yapılan başvurudur…” hükmü,

 

“Başvuru ehliyeti” başlıklı 5’inci maddesinde “(1) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

a) İstekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının verilmesi, ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

b) Adaylar; belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde ön yeterlik başvurularının sunulması, değerlendirmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem ve eylemler; belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ise kısa listeye alınmış olmaları kaydıyla ayrıca ihale daveti ve/veya ihale dokümanının gönderilmesi, ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

c) İstekliler; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler, hakkında başvuruda bulunabilir.” hükmü,

 

“Başvuruların e-şikayet ve e-itirazen şikayet olarak yapılması zorunluluğu” başlıklı Ek Madde 1’de “(1) İhalelere yönelik şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularının, bu Yönetmeliğin elektronik ortamda yapılacak şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularına ilişkin hükümleri esas alınarak EKAP üzerinden e-imza kullanılarak yapılması zorunludur.” hükmü,

 

“Ek 1’inci maddenin uygulanmasına ilişkin geçiş hükmü” başlıklı Geçici Madde 8’de “(1) E-şikayet ve e-itirazen şikayet başvurularına ilişkin gerekli teknik altyapının tamamlandığının tespitine yönelik Kurul tarafından alınan kararın Kurumun resmi internet sayfasında yayımlanmasından önce ilanı veya duyurusu yapılan ihaleler bakımından, Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentleri gereğince pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihalelere yönelik başvurular ile avukat aracılığıyla yapılan başvuruların elden veya posta yoluyla yapılmasına devam edilir.

(2) 15/4/2023 tarihinden önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihalelere yönelik başvurular; bu Yönetmeliğin, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan hükümlerine göre sonuçlandırılır.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Atatürk Devlet Hastanesi İçin Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonraki Hizmetler (3 Aylık)

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu: .

e) Miktarı:

1 Kısım- Atatürk Devlet Hastanesi İçin Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonraki Hizmetler (3 Aylık)

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/teslim edileceği yer: Atatürk Devlet Hastanesi” düzenlemesi,

 

“İhaleye ilişkin bilgiler” başlıklı 3’üncü maddesinde “3.1.

a) İhale kayıt numarası: 2023/845329

b) İhale usulü: Pazarlık usulü

c) İhale (son teklif verme) tarihi ve saati: 17.08.2023

Saat: 14:30

ç) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Antalya İl Sağlık Müdürlüğü -Hüsnü Karakaş Mahallesi 3506 Sokak No:1 Kepez Devlet Hastanesi Yerleşkesi Kepez /Antalya

3.2. Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden e-teklif olarak sunulur. İhale (son teklif verme) saatine kadar EKAP’a yüklenemeyen teklifler değerlendirmeye alınmaz…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yapılan incelemede, başvuruya konu ihalede EKAP üzerinden 4 firmaya doküman alma ve teklif vermeye davet tebligatının yapıldığı, söz konusu tebligatın firmalardan 3’üne 15.08.2023 tarihinde yapıldığı, başvuru sahibinin idareye 17.08.2023 tarihli talebi üzerine 17.08.2023 tarihinde saat 13.53’te başvuru sahibine de doküman alma ve teklif vermeye davet tebligatının yapıldığı, ihalede son teklif verme tarih ve saatinin ise 17.08.2023 14.30 olduğu görülmüştür.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde yer alan saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlik, kaynakların verimli kullanılması ilkelerine uygun olarak ihalelerin gerçekleştirilmesi gerektiği açık olup, kamu ihale mevzuatında yer alan ihale usullerinden birinin de pazarlık usulü olduğu ve başvuru konusu ihalenin de Kanunun 21’inci maddesinin (b) bendinde belirtilen usulün kullanılarak gerçekleştirildiği,

 

Anılan mevzuat hükümleri doğrultusunda ilansız pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek olan ihalelere en az üç isteklinin davet edilmesi gerektiği, idarece dört firmanın ihaleye davet edildiği, ihaleye davet edilen firmalardan 3’ünün 15.08.2023 tarihinde, başvuru sahibi Özil Tem. Tur. Yemek Gıda Güv. Hiz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ise ihalenin gerçekleştirileceği 17.08.2023 günü saat 13:53’te davet edildiği anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, anılan mevzuat hükümleri dikkate alındığında istekli olabilecek kişiler ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale/ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimler olup bu kişilerin anılan Yönetmelik hükmü kapsamında idarenin hukuka aykırı işlem veya eylemleri nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğraması veya zarara uğramasının muhtemel olması durumunda şikayet/itirazen şikayet başvurusu yapma hakkının olduğu,

 

Son teklif verme günü ve saati 17.08.2023, 14:30 olan başvuruya konu ihalede başvuru sahibinin 17.08.2023 günü idareye talebi sonrasında idarece teklif vermeye davet edilmesine karar verilerek tebligat yapıldığı ancak son teklif verme tarihinde değişiklik yapılmadığı, diğer firmalara 15.08.2023 tarihinde teklif verme davetinin yapıldığı, başvuru sahibine teklif hazırlanması için süre verilmediği, bu durumda idarece isteklilere eşit muamelede bulunulmadığı ve bu durumun rekabeti, güvenirlik ve kamu kaynaklarının verimli kullanılması ilkesine aykırı olduğu değerlendirilmiş olup başvuru sahibinin iddiasının bu kısmının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Diğer taraftan, başvuru sahibinin iddiasının “2023/DK.D-161 sayılı kurul kararının ilanı ve duyurusu yapılan ihalelere yönelik olduğu, söz konusu ihalenin ilanı veya duyurusu yapılan bir ihale olmadığı için itirazlarını e-şikayet olarak yapma zorunluluklarının bulunmadığı” şeklindeki kısmı incelendiğinde,

 

Kamu İhale Kurulu’nun 14/06/2023 tarih ve 2023/DK.D-161 sayılı kararı ile “…Sonuç olarak, ilanı veya duyurusu 15/4/2023 tarihinden sonra yapılan ihalelere yönelik idarelere yapılacak şikayet başvuruları ile Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak (4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentleri gereğince pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihalelere yönelik başvurular ile tüm ihale usulleri ile gerçekleştirilen ihaleler bakımından avukatlar aracılığıyla yapılan başvuruların gerekli teknik altyapının tamamlandığına ilişkin Kurul kararının Kurumun resmi internet sayfasında yayımlanmasına kadar olanları hariç);

1) e-şikayet ve e-itirazen şikayet yöntemi kullanılmadan idareye ve Kuruma yapılan başvuruların, 4734 sayılı Kanunun 54, 55 ve 56 ncı maddeleri çerçevesinde “şikayet başvurusu” ve “itirazen şikayet başvurusu” olarak değerlendirilemeyeceğine…” şeklinde karar verildiği,

Başvuru konusu ihalenin 4734 sayılı Kanunun 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre gerçekleştirildiği, 2023/DK.D-161 sayılı Kurul kararında ve ilgili mevzuatta elden veya posta yoluyla yapılmasına devam edilecek ihale usullerinin sayıldığı, sayılan ihale usulleri arasında Kanunun 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre gerçekleştirilen ihalelerin yer almadığı,

 

Anılan Kurul kararındaki “ilanı veya duyurusu 15/4/2023 tarihinden sonra yapılan” ifadesinin ilgili maddenin yürürlük tarihini ifade etmek amacıyla kullanıldığı ve 15.08.2023 ve 17.08.2023 tarihlerinde isteklilere gönderilen doküman almaya ve teklif vermeye davet tebligatlarının aynı nitelikte olduğu hususları birlikte göz önüne alındığında başvuruya konu ihalede de e-şikayet başvurusu yapılmasının zorunlu olduğu anlaşıldığından iddianın söz konusu kısmının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53’üncü maddesinin (j) fıkrasının 9’uncu alt bendinde “Başvuru sahibinin iddialarının tamamında haklı bulunması halinde, Kurul kararı ile itirazen şikâyet başvuru bedelinin başvuru sahibine iadesine karar verilir. Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kuruma yazılı talebi üzerine, bu talep tarihini izleyen otuz gün içinde Kurum tarafından itirazen şikâyet başvuru bedelinin iadesi yapılır ve son ödeme tarihine kadar geçen süre için faiz işlemez. Diğer hallerde başvuru bedeli iade edilmez.

Bu fıkranın (1) numaralı bendi uyarınca tahsil edilen bedel hiçbir durumda iade edilmez.” hükmü yer almaktadır.

 

Aktarılan Kanun hükmüne göre, başvuru sahibinin itirazen şikâyete konu iddialarının tamamında haklı bulunması halinde başvuru bedeli iadesinin söz konusu olabileceği dikkate alındığında, yukarıda yer verilen tespit ve değerlendirmeler neticesinde, başvuru sahibinin, iddialarının tamamında haklı bulunmadığı anlaşıldığından başvuru bedelinin başvuru sahibine iadesi için Kanunun öngördüğü şekilde “başvuru sahibinin iddialarının tamamında haklı bulunması” koşulunun gerçekleşmediği, dolayısıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53’üncü maddesinin (j) fıkrasının 9’uncu alt bendi hükmü gereğince başvuru bedelinin iadesinin mümkün bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

207 YORUMLAR

 1. You are in point of fact a good webmaster. The site loading
  pace is incredible. It kind of feels that you are doing any unique trick.
  In addition, the contents are masterpiece. you’ve done a wonderful process
  in this subject! Similar here: miradora.top and also here: Sklep online

 2. Hey! Do you know if they make any plugins to help with SEO?

  I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good success.

  If you know of any please share. Appreciate it! I saw similar art here:
  Backlink Building

 3. It’s rare to locate an expert in whom you might have some faith. In the world at present, nobody absolutely cares about showing others exactly how in this subject matter. How happy I am to have now found a really wonderful website as this. It’s people like you exactly who make a true difference nowadays through the ideas they talk about.

 4. definitely believe that which you stated Your most wanted justification seemed to be on the internet the easiest thing to be aware of I speak to you, I unquestionably become irked while people consider worries that they simply don’t understand about You managed to hit the nail upon the top along with as well defined out the entire thing without having side-effects , persons know how to take a signal Will likely be back to grow further Thanks

 5. We wish saying thanks to all of you over again for that beautiful tips you supplied Jeremy when contriving a post-graduate investigation plus, most importantly, related to offering the many ideas inside a blog post. When we had known of your web page last year, i’d personally have been saved the needless measures we had been employing. Thanks to you.

 6. Can I just now say such a relief to discover somebody that actually knows what theyre talking about on-line. You actually learn how to bring a worry to light and produce it crucial. Lots more people should read this and appreciate this side of your story. I cant believe youre no more popular when you definitely provide the gift.

 7. There are certainly plenty of particulars like that to take into consideration. That could be a nice level to deliver up. I offer the thoughts above as basic inspiration however clearly there are questions just like the one you bring up the place the most important thing shall be working in sincere good faith. I don?t know if finest practices have emerged around issues like that, however I am positive that your job is clearly recognized as a good game. Both girls and boys really feel the affect of just a second’s pleasure, for the remainder of their lives.

 8. Whereas there is no question that marketing is over-reaching at best in order to sell a product, the question for any person suffering from this skin condition is this Is there a chance that this product will work for me? I am sure you’ll ask if a cellulite cream works if you are plagued by this skin problem. This is the most common question asked by cellulite sufferers when they are searching for the best reduction treatment to reduce the appearance of this skin problem or get rid of cellulite.

 9. Hey there! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came to check it out. I’m definitely enjoying the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers! Superb blog and wonderful design.

 10. May I just say what a relief to locate somebody that actually understands what exactly theyre speaking about on the net. You definitely understand how to bring a problem to light and make it important. Lots more people should read this and appreciate this side of the story. I cannot believe you are not more popular because you definitely hold the gift.

 11. Nice one for making the effort go over this particular, I think truly about this and consequently true love knowing more to do with that niche. Assuming would-be, any time you attain practical knowledge, would you ideas posting to any site by working with further important information? This is great for everyone.

 12. Hi! Do you know if they make any plugins to help with SEO?
  I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords
  but I’m not seeing very good success. If you know of any
  please share. Appreciate it! You can read similar text here: All
  escape rooms

 13. An example of this is Atypical Mole Syndrome. This syndrome brings about a tendency inside the physique to kind an abnormal amount of moles on our skin. This is some thing that we could have obtained from our parents or our grandparents and we’ve no manage over regardless of whether we obtain it or not.

 14. Would you mind basically if I mention any of your current articles or reviews on condition that I provide you with credit not to mention article sources returning to your web blog? My web sites is within the exact same area of interest as your site and my subscribers would certainly gain from several of the additional info you actually offer on this site. Please make sure to tell me if this is okay for you. Take care!

 15. I’ve been surfing online greater than 3 hours these days, but I never found any attention-grabbing article like yours. It’s pretty worth sufficient for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made just right content as you probably did, the web might be much more helpful than ever before<a href="[Link deleted]

 16. I would like to thank you for the efforts you’ve put in writing this web site. I am hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming also. In fact your creative writing skills has encouraged me to get my own blog now. Actually the blogging is spreading its wings rapidly. Your write up is a good example of it.

 17. Well, the article is in reality the greatest on that worthw hile topic. I harmonise with your conclusions and also will certainly thirstily look forward to your approaching updates. Simply saying thanks will certainly not simply just be adequate, for the enormous lucidity in your writing. I can right away grab your rss feed to stay abreast of any updates. Admirable work and much success in your business enterprize!

 18. A lot of thanks for every one of your labor on this web page. Debby enjoys going through investigation and it’s simple to grasp why. Most people learn all concerning the dynamic tactic you present functional suggestions via the website and therefore encourage participation from visitors about this point while my daughter is undoubtedly becoming educated a great deal. Have fun with the rest of the year. You have been doing a useful job. visit my site here – alternative medicine degree

 19. This is the perfect website for anyone who would like to understand this topic. You know a whole lot its almost tough to argue with you (not that I actually would want to…HaHa). You certainly put a new spin on a topic which has been written about for many years. Excellent stuff, just wonderful.

 20. It’s the best time to make a few plans for the future and it is time to be happy. I have learn this put up and if I may just I want to counsel you some attention-grabbing issues or advice. Maybe you can write subsequent articles regarding this article. I want to read even more issues about it!

 21. Substantially, the post is actually the greatest on this worthw hile topic. I harmonise with your conclusions and also will thirstily look forward to your coming updates. Simply just saying thanks will certainly not simply be adequate, for the extraordinary lucidity in your writing. I can right away grab your rss feed to stay abreast of any kind of updates. Fabulous work and also much success in your business enterprize!

 22. Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this before. So nice to find any individual with some unique thoughts on this subject. realy thank you for beginning this up. this website is something that is needed on the net, someone with a little originality. useful job for bringing one thing new to the web!

 23. this may be a outstanding internet site. I have never experienced these kinds of top quality pleased. My business is fairly delighted. I am to look at your site regurly as well as we imagine you update added. My partner and i shall advise my close friends to the present place. The information will probably be ideal for choice living. We recommend these types of destination to all people. I like experiencing that a great deal. Thank you very much throughout just like top quality articles.

 24. Hello there! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine
  Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good success.
  If you know of any please share. Cheers! I saw similar article here: blogexpander.com

 25. You’re so cool! I don’t think I have read through a single thing like this before. So wonderful to find another person with a few unique thoughts on this topic. Really.. many thanks for starting this up. This web site is something that’s needed on the internet, someone with some originality.

 26. Hello there! This blog post could not be written any better! Reading through this article reminds me of my previous roommate! He always kept talking about this. I will forward this post to him. Pretty sure he’ll have a very good read. Thanks for sharing!

 27. I blog frequently and I genuinely thank you for your information. Your article has really peaked my interest. I will take a note of your site and keep checking for new details about once a week. I opted in for your RSS feed too.

 28. I have been browsing on-line more than three hours these days, yet I by no means found any interesting article like yours. It¡¦s beautiful worth sufficient for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made excellent content as you probably did, the net will likely be much more helpful than ever before.

 29. Thank you for your site post. Velupe and I happen to be saving for just a new book on this subject and your article has made us all to save money. Your opinions really responded all our issues. In fact, above what we had thought of ahead of the time we came across your great blog. I no longer nurture doubts including a troubled mind because you totally attended to each of our needs here. Thanks

 30. Hello there! This post couldn’t be written much better! Reading through this post reminds me of my previous roommate! He continually kept talking about this. I’ll send this article to him. Fairly certain he’ll have a good read. I appreciate you for sharing!

 31. I have to show some thanks to the writer just for bailing me out of such a dilemma. As a result of surfing throughout the online world and coming across strategies that were not beneficial, I believed my entire life was well over. Existing minus the solutions to the difficulties you have resolved all through the post is a serious case, and the kind that would have negatively damaged my career if I had not discovered your web page. Your own personal know-how and kindness in playing with every part was tremendous. I’m not sure what I would have done if I hadn’t come upon such a stuff like this. I can also at this moment look ahead to my future. Thanks very much for your specialized and results-oriented help. I won’t be reluctant to suggest your web site to anybody who needs guide on this subject matter.

 32. Can I just now say thats a relief to uncover someone that in fact knows what theyre dealing with online. You actually realize how to bring a problem to light to make it important. Lots more people have to ought to see this and can see this side of your story. I cant believe youre less well-liked since you also absolutely hold the gift.

 33. This would be the right blog for everyone who is wants to find out about this topic. You already know a great deal its practically tricky to argue on hand (not that I really would want…HaHa). You actually put the latest spin on the topic thats been written about for several years. Excellent stuff, just excellent!

 34. Fantastic goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just extremely excellent. I really like what you’ve acquired here, certainly like what you are stating and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it sensible. I can’t wait to read much more from you. This is actually a great website.

 35. By making use of this support, you possibly can successfully make your web site significantly more interactive and social. The support of Blog site comments is hottest service that provide again hyperlinks on your own weblog. The support features two chief plans that include prompt site visitors likewise as a lot of back links. You also ought to consider treatment on the good quality which is certainly more chosen than amount in the time of submitting responses.

 36. Appreciating the time and energy you put into your website and in depth information you provide. It’s awesome to come across a blog every once in a while that isn’t the same out of date rehashed information. Great read! I’ve bookmarked your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

 37. It’s perfect time to make some plans for the longer term and it is time to be happy. I’ve learn this post and if I could I desire to counsel you some fascinating issues or tips. Perhaps you can write next articles regarding this article. I want to read more issues about it!

 38. Hi there just wanted to give you a quick heads up. The words in your content seem to be running off the screen in Ie. I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with browser compatibility but I figured I’d post to let you know. The style and design look great though! Hope you get the problem fixed soon. Kudos

 39. I in addition to my friends have already been analyzing the great tips and hints found on your website and immediately developed a terrible feeling I never expressed respect to the blog owner for those strategies. Most of the people became as a result happy to read them and already have surely been having fun with those things. Many thanks for actually being simply kind and also for deciding upon these kinds of useful topics millions of individuals are really wanting to be aware of. Our own sincere regret for not saying thanks to you sooner.

 40. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you command get got an nervousness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

 41. Nice post. I discover something harder on distinct blogs everyday. Most commonly it is stimulating to learn content using their company writers and practice a little from their site. I’d choose to apply certain using the content on my own weblog regardless of whether you do not mind. Natually I’ll supply you with a link on your web blog. Thank you sharing.

 42. Nice post. I discover something more difficult on diverse blogs everyday. It will always be stimulating to study content from other writers and employ a specific thing from their site. I’d opt to apply certain together with the content on my small weblog regardless of whether you don’t mind. Natually I’ll give you a link with your web weblog. Thank you sharing.

 43. Chaga mushroom dinner might have been taught a lot of globally by means of Euro contributor Alexandr Solzhenitsyn michael’s narrative ‘Cancer Ward’ exactly where the large person could alleviated linked with types of cancer among help from this specific coffee. Chaga Mushroom

 44. Just wish to say your article is as surprising. The clearness for your post is simply spectacular and that i can suppose you are knowledgeable in this subject. Well together with your permission allow me to take hold of your feed to keep updated with imminent post. Thanks one million and please continue the rewarding work.

 45. A fascinating discussion is worth comment. I do believe that you ought to write more on this subject matter, it may not be a taboo subject but typically folks don’t talk about such topics. To the next! Cheers!

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz