ihalenin iptali
ihalenin iptali
oplantı No 2023/060
Gündem No 40
Karar Tarihi 13.12.2023
Karar No 2023/UH.I-1550

BAŞVURU SAHİBİ:

Değirmenler Taşımacılık Tic. A.Ş.

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2023/696126 İhale Kayıt Numaralı “Muş İli Merkez İlçesi Merkez ve Merkeze Bağlı Köy ve Köy Altı Yerleşim Birimlerindeki 2471 Öğrencinin 23 Ortaöğretim Taşıma Merkezi Okullarına 184 Hat (Araç) ile 180 İş Günü Taşınması” Hizmet Alım İşi İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 15.08.2023 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Muş İli Merkez İlçesi Merkez ve Merkeze Bağlı Köy ve Köy Altı Yerleşim Birimlerindeki 2471 Öğrencinin 23 Ortaöğretim Taşıma Merkezi Okullarına 184 Hat (Araç) ile 180 İş Günü Taşınması” ihalesine ilişkin olarak Değirmenler Taşımacılık Tic. A.Ş.nin 01.11.2023 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 08.11.2023 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 20.11.2023 tarih ve 118014 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.11.2023 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2023/1301 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalenin 1 ve 2’nci kısımlarında ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendikleri, 16.10.2023 tarihinde sözleşmeye davet edildikleri, 30.10.2023 tarihinde tebliğ edilen “Sözleşme yeterlilik durumu” konulu yazı ile Teknik Şartname’nin 7’nci maddesinde sözleşme imzalanmadan önce sunulması istenen belgelerin sunulmadığı ve sözleşme karar pulu ile damga vergisinin ödenmediği gerekçe gösterilerek sözleşmenin imzalanmadığı, idarenin söz konusu işleminin mevzuata aykırı olduğu, Teknik Şartname’nin 7’nci maddesinde sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgelere yer verildiği, söz konusu belgelerin yeterlik kriteri olduğu dikkate alındığında İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde düzenlenmesi gerekirken Teknik Şartname’de düzenlenen anılan belgelerin istekliden sözleşme imzalanmadan önce istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

 

Teknik Şartname’nin 7’nci maddesindeki hususların sözleşmeye davet yazısında belirtilerek yeniden sözleşmeye davet edilmeleri gerektiği, 26.10.2023 tarihinde idareye yaptıkları başvuruyla karar pulu ve sözleşme damga vergisinin yapılacak ilk hakediş ödemesinden gecikme zammı ile beraber kesilmesinin talep edildiği, piyasa koşulları ve ekonomik şartlar nedeniyle bu yola başvurulmasının hasıl olduğu, idarelerin geçmiş uygulamalarının da bu yönde olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “… Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:

a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

c) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.

d) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.

e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.

f) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen.

g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.

h) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen.

i) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.

j) 17 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen.

Kurum, dördüncü fıkranın; (c) bendi ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının uygun görüşünü alarak sosyal güvenlik prim borcunun kapsamı ve tutarını; (d) bendi ile ilgili olarak, Gelir İdaresi Başkanlığının uygun görüşünü alarak vergi borcu kapsamına girecek vergileri; tür ve tutar itibariyle belirlemeye yetkilidir.

Bu madde kapsamında istenen belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunulabileceği Kurum tarafından belirlenir. Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde bu durumda olanlar ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi” başlıklı 41’inci maddesinde “İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir.

İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Sözleşmeye davet” başlıklı 42’nci maddesinde “41 inci maddede belirtilen sürelerin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir…” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu” başlıklı 44’üncü maddesinde “İhale üzerinde kalan istekli 42 ve 43 üncü maddelere göre kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de Kanunda belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 42 nci maddede belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye 42 nci maddede belirtilen şekilde tebligat yapılır.

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda ise, bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler…” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikâyetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. Bu yöndeki başvuruların idarelerce ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır. Şikâyet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve idarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, gerekli düzeltme yapılarak 29 uncu maddede belirtilen usule göre son başvuru veya ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere ertelenir. Ancak belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde 26 ncı maddeye göre işlem tesis edilir.

İdare, şikâyet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır. Alınan karar, şikâyetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz. Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir…” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “(1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

(2) Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir.

(3) Kuruma itirazen şikayet süresi; şikayet veya itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan iptal kararına karşı yapılacak başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci maddesinde “(1)Süreler;

a)İlana yönelik başvurularda ilk ilan tarihini,

b) Ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan hükümleri için dokümanın EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiği tarihi, zeyilnameye yönelik başvurularda ise zeyilnamenin bildirildiği tarihi,

c) İdarenin işlem veya eylemlerine karşı yapılacak başvurularda şikayete yol açan durumun farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi,

ç) Şikayet üzerine idare tarafından verilen kararın bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihi, on gün içerisinde karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini,

d) İhalenin iptali kararına karşı yapılan itirazen şikayet başvurularında ise iptal kararının bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihi,

izleyen günden itibaren başlar.

(2) Tatil günleri sürelere dahildir. Sürenin son gününün tatil gününe rastlaması halinde, süre tatil gününü izleyen ilk iş gününün bitimine kadar uzar. Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayet başvurularının, ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılması zorunludur.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İsteklilerden 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasına göre istenecek belgeler” başlıklı 17’nci maddesinde “…17.6. İhale üzerinde kalan isteklilerin kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri sözleşmeden önce sunamaması

 

17.6.1. İhale Uygulama Yönetmeliklerinin “İhale dışı bırakılma” başlıklı maddelerinde; İhale üzerinde kalan istekliden, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesinin zorunlu olduğu ve bu belgelerin, ihale usulüne göre son başvuru ve/veya ihale tarihinde isteklinin anılan bentlerde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

17.6.4. İhale üzerinde kalmasına rağmen süresi içinde sözleşme imzalamaya gelmeyenlerin ise Kamu İhale Kanununun 44 üncü maddesi gereğince geçici teminatının gelir kaydedilmesi ve anılan Kanunun 58 inci maddesi uyarınca kamu ihalelerinden yasaklanması gerekmektedir. Bu çerçevede; sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından taahhüt edilen hususlara ilişkin yukarıda belirtilen belgelerin sözleşme imzalama süresi içinde sunulmaması halinde, bu istekli hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar” kapsamında değerlendirme yapılacak ve ayrıca anılan Kanunun 44 üncü maddesi gereğince geçici teminatı gelir kaydedilecektir. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerine ilişkin belgelerin ihale üzerinde kalan istekli tarafından ilgili yerlerden temin edilerek süresi içerisinde ihaleyi yapan idareye sunulması ve bu belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içerdiğinin anlaşılması (sosyal güvenlik prim veya vergi borcu bulunması gibi) halinde, sonradan ihalenin iptal edilip edilmediğine bakılmaksızın, bu durumda olanların ihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi, fakat haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmemesi gerekmektedir…” açıklaması,

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği Kapsamında Taşıma Kapsamına Alınan Muş İli Merkez İlçesi Merkez Ve Merkeze Bağlı Köy Ve Köy Altı Yerleşim Birimlerindeki 2471 Öğrencinin 23 Ortaöğretim Taşıma Merkezi Okullarına 184 Hat ( Araç) İle 180 İş Günü Taşınması Hizmet Alım İşi

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu: Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği Kapsamında Taşıma Kapsamına Alınan Muş İli Merkez İlçesi Merkez Ve Merkeze Bağlı Köy Ve Köy Altı Yerleşim Birimlerindeki 2471 Öğrencinin 23 Ortaöğretim Taşıma Merkezi Okullarına 184 Hat ( Araç) İle 180 İş Günü Taşınması Hizmet Alım İşi

e) Miktarı:

23 Ortaöğretim Taşıma Merkezi Okullarına 184 Hat ( Araç) İle 180 İş Günü Taşınması Hizmet Alım İşi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği Kapsamında Taşıma Kapsamına Alınan Muş İli Merkez İlçesi Merkez Ve Merkeze Bağlı Köy Ve Köy Altı Yerleşim Birimlerindeki 2471 Öğrencinin 23 Ortaöğretim Taşıma Merkezi Okullarına 184 Hat ( Araç) İle 180 İş Günü Taşınması Hizmet Alım İşi” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “ … 7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği bu şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

{Belirtilmemiştir}

7.5.5 Bu Şartnamenin 7 nci maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz…”düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu” başlıklı 41’inci maddesinde “41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

41.4. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin “Diğer Hususlar” başlıklı 7’nci maddesinde “İhale üzerinde bırakılan istekli (Komisyon Kararında en avantajlı teklif olarak belirlenen) tarafından sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulacak belgeler;

İhale üzerine bırakılan (en avantajlı olarak belirlenen teklif sahibi) istekli tarafından sözleşmeye davet edilmesini müteakip, sözleşme imzalanmadan önce;  her bir taşıma merkezi okul için taşıma yapacak olan taşımalı eğitim aracı ve sürücüye ait:

7.1) Araç plaka listelerini, taşımalı eğitim aracının ruhsatını (aslı idarece onaylı fotokopisi),

7.2) Araca ait karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesini, Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası poliçesini (aslı idarece onaylı fotokopisi),

7.3) Sürücülerin mesleği bakımından, her beş yılda bir yetkili kuruluşlardan psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren raporu (aslı idarece onaylı fotokopisi),

7.4) Taşımalı eğitim aracı olarak kullanılacak taşıtların altı ayda bir bakım-onarımlarının ve Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin öngördüğü periyodik muayenesinin yapıldığına dair belgeyi (aslı idarece onaylı fotokopisi),

7.5) Sürücüye ait sürücü belgesini (aslı idarece onaylı fotokopisi), sürücüye ait nüfus kâğıdının aslını (aslı idarece onaylı fotokopisi), sabıka kaydı belgesinin aslını ve iletişim bilgilerini,

7.6) Yurt içi yolcu taşımacılığı sürücü mesleki yeterlilik belgesi (SRC Belgesi) (aslı idarece onaylı fotokopisi)

7.7) İhale üzerinde bırakılan istekli ile taşımalı eğitim uygulaması kapsamında çalıştırılacak sürücü ve araç ile imzalanan sözleşmeyi (aslı gibidir) il/ ilçe müdürlüğüne teslim eder.

7.8) Bu Şartnamede düzenleme bulunmayan durumlarda, 27/10/2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliği hükümleri dikkate alınacaktır.

7.9) İdare tarafından yukarıda istenilen bilgi ve belgeler üzerinde komisyon tarafından gerekli incelemeler evrak sorgulamaları yapıldıktan sonra araçların idarenin belirleyeceği tarih ve yerde kontrolleri yapıldıktan sonra araçların uygun görülmesi sonrasında istekli ile sözleşme imzalanacaktır. Yasal süreler içerisinde eksikliklerin giderilmemesi durumunda sözleşme imzalanmayacaktır.

7.10) Yetkili firma idari ve teknik şartnamede belirtilen kapasitedeki araçları çalıştırmak zorundadır.( Hangi yerleşim biriminden kaç koltuklu araç istenmiş ise aynı kapasite veya daha yüksek koltuk kapasitesine sahip minibüs ile taşıma yapmak zorundadır. İstenilen koltuk kapasitesinin altında minibüs ile taşıma yapılamaz. Ancak; taşıma yerleşim yerlerindeki öğrenci sayısının düşmesine bağlı olarak daha düşük kapasitedeki minibüsle taşıma yapılabilir. Örneğin 16 öğrencinin olduğu köyde öğrenci saysının 14’e düşmesi durumunda 16+1 araç yerine 14+1 araç ile taşıma yapılabilir. Aksi halde cezai uygulamalar ve yasal işlemler yapılacaktır.

7.11) Teknik şartnamede belirtilen kamara düzeni Bakanlık tarafından SÜRE UZATILMAYIP istenmesi halinde tüm araçlara takılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açık ihale usulüyle ve birim fiyat teklif alınmak suretiyle 15.08.2023 tarihinde gerçekleştirilen “Muş İli Merkez İlçesi Merkez ve Merkeze Bağlı Köy ve Köy Altı Yerleşim Birimlerindeki 2471 Öğrencinin 23 Ortaöğretim Taşıma Merkezi Okullarına 184 Hat (Araç) ile 180 İş Günü Taşınması” ihalesi olduğu, söz konusu ihalenin iki kısımdan oluştuğu, her iki kısımda da Değirmenler Taşıma. Tic. A.Ş.nin ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif sahibi, Avrasya Vip Tur. Taşıma. İnş. Nak. Tem. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. –  Yağız Maden. Tem. Taşıma. Teks. Gıda Hay. İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. – Şah Nak. Tur. Med. İnş. Gıda Tem. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibi Değirmenler Taşıma. Tic. A.Ş.nin 16.10.2023 tarihinde tebliğ edilen 15.10.2023 tarihli ve “Sözleşmeye davet” konulu yazı ile başvuruya konu ihalenin her iki kısmında “Muş İli Merkez İlçesi Merkez ve Merkeze Bağlı Köy ve Köy Altı Yerleşim Birimlerindeki 2471 Öğrencinin 23 Ortaöğretim Taşıma Merkezi Okullarına 184 Hat ( Araç) İle 180 İş Günü Taşınması Hizmet Alım İşi işine ait ihale uhdenizde kalmıştır. Tebliğ tarihini izleyen günden itibaren en geç ongün içinde ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c),(d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığınıza dair belgeler ile %6 oranında kesin teminatı vermek ve diğer yasal yükümlülükleri yerine getirmek suretiyle ihale konusu işe ilişkin sözleşmeyi imzalamanız gerekmektedir.” ifadelerine yer verilerek sözleşmeye davet edildiği, bunun haricinde başkaca bir belge isminin zikredilmediği anlaşılmıştır.

 

İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede, Değirmenler Taşıma. Tic. A.Ş. tarafından 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına dair belgeler ile kesin teminat mektubu ve KİK payı yatırıldığına dair banka dekontunun 26.10.2023 tarihli üstyazı ile idareye sunulduğu,

 

İdare tarafından 30.10.2023 tarihinde tebliğ edilen 27.10.2023 tarihli ve “Sözleşme Yeterlilik Durumu” konulu yazı ile “…Kararın kesinleşmesi sonrası 16.10.2023 tarihinde ilgili işte en avantajlı teklif sahibi olduğunuz için firmanıza sözleşmeye davet yazısı gönderilmiştir. Firmanız tarafından 26.10.2023 tarihinde sözleşme imzalamak üzere idaremize sunulan dilekçe ve ekindeki belgelerin incelenmesi neticesinde;

1- Sözleşme karar pulu ve damga vergisinin ödenmediği, Firma tarafından ilk hak edişinden kesilmesi için dilekçe verildiği ancak; dilekçe ekinde ve idareye sunulan evraklar arasında sözleşme karar pulu ve damga vergisinin tahakkuk fişinin olmadığı, tahakkuklaştırılmadığı;

2-Teknik şartnamenin 7. Maddesinde belirtilen;

-Araç plaka listelerinin ve taşımalı eğitim araçlarının ruhsatlarının olmadığı,

-Araçlara ait karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerinin, Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigorta poliçelerinin olmadığı,

-Sürücülerin mesleği bakımından, her beş yılda bir yetkili kuruluşlardan psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren raporlarının olmadığı,

-Taşımalı eğitim aracı olarak kullanılacak taşıtların altı ayda bir bakım-onanmlannın ve Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin öngördüğü periyodik muayenelerinin yapıldığına dair belgelerin olmadığı,

-Sürücülere ait sürücü belgelerinin, nüfus kâğıdının (aslı idarece onaylı fotokopisi), sabıka kaydı belgelerinin ve iletişim bilgilerinin olmadığı,

-Yurt içi yolcu taşımacılığı sürücü mesleki yeterlilik belgelerinin (SRC Belgesi) olmadığı

-İhale üzerinde bırakılan istekli ile taşımalı eğitim uygulaması kapsamında çalıştırılacak sürücü ve araç ile imzalanan sözleşmelerin olmadığı hususları tespit edilmiştir.

Komisyon tarafından tespit edilip, yukarıda belirtilen eksikliklerden yükümlülüklerinizi yerine getirmediğiniz tespit edilmiş olup, Tarafınızla sözleşme imzalanmayacağı ve bu hususla ilgili mevzuat gereği yasal işlemlerin başlatılacağı hususları;

Bilgilerinize sunulur.” ifadelerine yer verilerek başvuru sahibi Değirmenler Taşıma. Tic. A.Ş. ile sözleşme imzalanmadığı görülmüştür.

 

Başvuru sahibi Değirmenler Taşımacılık Tic. A.Ş.nin, Teknik Şartname’nin 7’nci maddesinde yapılan düzenlemenin İdari Şartname’de yapılması gerektiğine ve anılan maddede yer alan söz konusu belgelerin sözleşme imzalanmadan önce sunulmasının istenilmesinin mevzuata aykırı olduğuna ilişkin iddialarının dokümana itiraz niteliğinde olduğu, bulunulan aşama itibarıyla ihale dokümanı düzenlemelerinin mevcut haliyle kesinleştiği, ihale komisyonunca kesinleşen ihale dokümanı düzenlemeleri dikkate alınarak değerlendirme yapıldığı, ayrıca Teknik Şartname’nin ilgili düzenlemelerinde hata bulunduğu hususunun farkına varıldığı tarihin dokümanın indirildiği 18.07.2023 tarihi olduğu ve dokümana yönelik olarak şikâyet süresi içinde herhangi bir başvuruda bulunulmadığı, dolayısıyla başvuru sahibi tarafından ihale dokümanının edinildiği tarihi izleyen 10 gün içinde (her halükarda ihale tarihinden 3 iş günü öncesinde) idareye şikâyet başvurusunda bulunulmadığından, başvuru sahibinin ihale dokümanına yönelik iddialarının süre yönünden reddine karar verilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

 

 

Başvuru sahibinin, Teknik Şartname’nin 7’nci maddesinde yer alan hususlar belirtilerek sözleşmeye yeniden davet edilmeleri gerektiği iddiası incelendiğinde; idarece başvuru sahibiyle sözleşme imzalanmamasına gerekçe olarak, sözleşme karar pulu ile damga vergisinin ödenmediği veya tahakkuklaştırılmadığı ve Teknik Şartname’nin 7’nci maddesinde yer alan belgelerin sunulmadığının gösterildiği, sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgeler ve ilgili belgelerin sunulmaması halinde uygulanacak yaptırımların mevzuatta yer aldığı, mevcut ihale dokümanında ise sözleşme öncesi istenilebilecek belgelere ek olarak Teknik Şartname’nin “Diğer hususlar” başlıklı 7’nci maddesinde ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulacak belgelere yer verildiği, anılan düzenlemeye yönelik süresi içerisinde yapılmış bir başvuru olmadığından ihale dokümanının bu haliyle kesinleştiği, bu durumda idarece gönderilecek sözleşmeye davet yazısında ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulması istenilen bilgi/belgelere açık ve net bir şekilde yer verilmesi ve ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından da söz konusu belgelerin sunulması gerektiği,

 

Başvuruya konu ihaleye ait Teknik Şartname’nin 7’nci maddesinde ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulacak belgelere yer verildiği görülmüş olmakla birlikte, idare tarafından başvuru sahibine 16.10.2023 tarihinde tebliğ edilen 15.10.2023 tarihli sözleşmeye davet yazısında sadece 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına dair belgelerin sunulması ile %6 oranında kesin teminatın verilmesi ve diğer yasal yükümlülüklerin yerine getirmesinin istendiği, buna karşın Teknik Şartname’nin 7’nci maddesinde belirtilen belgelerin sunulması gerektiğine ilişkin herhangi bir bilgilendirmede bulunulmadığı, bu haliyle söz konusu bildirimin usulüne uygun yapılmadığı anlaşıldığından, idarece sözleşme öncesi idareye sunulması gereken belgelerin açıkça belirtilmesi suretiyle başvuru sahibinin sözleşme imzalamaya yeniden davet edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53’üncü maddesinin (j) fıkrasının 9’uncu alt bendinde “Başvuru sahibinin iddialarının tamamında haklı bulunması halinde, Kurul kararı ile itirazen şikâyet başvuru bedelinin başvuru sahibine iadesine karar verilir. Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kuruma yazılı talebi üzerine, bu talep tarihini izleyen otuz gün içinde Kurum tarafından itirazen şikâyet başvuru bedelinin iadesi yapılır ve son ödeme tarihine kadar geçen süre için faiz işlemez. Diğer hallerde başvuru bedeli iade edilmez.

Bu fıkranın (1) numaralı bendi uyarınca tahsil edilen bedel hiçbir durumda iade edilmez.” hükmü yer almaktadır.

 

Aktarılan Kanun hükmüne göre, başvuru sahibinin itirazen şikâyete konu iddialarının tamamında haklı bulunması halinde başvuru bedeli iadesinin söz konusu olabileceği dikkate alındığında, yukarıda yer verilen tespit ve değerlendirmeler neticesinde, başvuru sahibinin, iddialarının tamamında haklı bulunmadığı anlaşıldığından başvuru bedelinin başvuru sahibine iadesi için Kanun’un öngördüğü şekilde “başvuru sahibinin iddialarının tamamında haklı bulunması” koşulunun gerçekleşmediği, dolayısıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53’üncü maddesinin (j) fıkrasının 9’uncu alt bendi hükmü gereğince başvuru bedelinin iadesinin mümkün bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, sözleşme öncesi idareye sunulması gereken belgelerin açıkça belirtilmesi suretiyle sözleşmeye davet yazısının yeniden gönderilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz