Geçici Madde 7
Geçici Madde 7

Yapım işlerinde artırımlı fiyat farkı ve süre uzatımını düzenleyen ve 4735 Sayılı Kanununa Eklenen Geçici Madde 7 28 Aralık 2023 Tarihli ve 32413 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun maddesinin yürürlüğe girmesi sonrasında Kamu İhale Kurumu tarafından yapılan açıklama duyurusunda;

“28 Aralık 2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7491 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa eklenen geçici 7 nci maddede;

1/3/2023 tarihinden önce 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalesi yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden (geçici kabulü onaylanmamış olan) yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde,

  • Sözleşmenin 1/1/2024 tarihinden 31/12/2024 tarihine kadar (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımları için ek fiyat farkı verilmesine,
  • Altı ayı geçmemek üzere idarece süre uzatımı verilmesine,

Yönelik düzenlemeler yer almaktadır.

Söz konusu madde 28 Aralık 2023 tarihinde yürürlüğe girmekle birlikte, maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller Cumhurbaşkanı kararı ile ayrıca belirlenecek olup düzenleme kapsamında ek fiyat farkı ve süre uzatımı verilmesine ilişkin işlemler anılan kararın yürürlüğe girmesinden sonra yürütülebilecektir.” ifadelerine yer verilmiştir.

Dolayısıyla kanun maddesinin kapsamı çerçevesinde dikkate alınması gereken tarih 28 Aralık 2023 olmakla birlikte başvuru süreleri vb. hususlarda dikkate alınması gereken tarih uygulama esaslarının yayımlanmış olduğu 15.01.2024 tarihidir.

Kamu İhale Kurumunun duyurusunda yer verildiği üzere Geçici 7’nci maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenmiştir.

Belirlenen usul ve esaslar “4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esasların yürürlüğe konulmasına dair 15/1/2024 tarihli ve 8089 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” 16/1/2024 tarihli ve 32431 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yayımlanan 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar uyarınca;

1) 1/3/2023 tarihinden önce 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilen yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan ve kanun maddesinin yürürlüğe girdiği 28/12/2023 tarihi itibarıyla devam eden sözleşmelerde, sözleşmenin 1/1/2024 tarihinden 31/12/2024 tarihine kadar (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımları için;

– İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunan sözleşmelerde, sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkı B=0,90 katsayısı B=1,00 olarak uygulanmak suretiyle artırımlı olarak verilecektir.

-Ancak, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu kapsamındaki konut ve konut ile birlikte ihaleye çıkılan yapım işlerinde B=0,90 yerine B=1,15 olarak uygulanacaktır.

– İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunmayan sözleşmelerde hesaplama formülü Fd = An x D x (Pn – 1) olacak şekilde, TÜİK Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki değişimin (Gn/Go) %15’i oranında (D=0,15) fiyat farkı verilecektir.

Artırımlı fiyat farkı hesaplanabilmesi için yüklenicinin idareye yazılı olarak başvuruda bulunma şartı aranmayacaktır. Ancak idare tarafından artırımlı hesaplanmaması halinde başvuru yapılması gerekecektir.

2) 1/3/2023 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihale edilen yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan ve 28/12/2023 tarihi itibarıyla devam eden sözleşmelerde, yüklenicinin 15/2/2024 tarihine kadar (bu tarih dâhil) idareye yazılı olarak başvurması halinde Esasların 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen usule göre altı ayı geçmemek üzere süre uzatımı verilebilecektir.

uygulama esaslarında en çok tereddüt yaşanacak konunun süre uzatımı ile ilgili olacağı değerlendirilmektedir.

Şöyle ki;

Söz konusu maddenin 3’üncü fıkrasında uzatılacak sürenin belirlenmesine dair dikkate alınması gereken hususlara yer verilmiştir. Madde yer verilen hususlardan (b) bendi dışındaki (a) ve (c) bendinin uygulanması konusunda idarece ve yükleniciler arasında ihtilafların kaçınılmaz olduğu görülmektedir. Zira iş programının ilerisinde olan bir yüklenicinin süre uzatım talebinin uygun olarak değerlendirilmesi durumunda dahi sürenin nasıl belirleneceği konusunda bir bilgi bulunmamaktadır. Diğer taraftan cezalı çalışılan işlerde cezalı çalışma süresi ile (b) bendine göre belirlenecek sürenin toplamının nasıl dikkate alınacağı konusunda da detay bilgisinin olmaması nedeniyle taraflar arasında ihtilaflar olacağı öngörülmektedir.

3) Esasların uygulanmasında tereddüt duyulan hususların giderilmesi konusunda Kamu İhale Kurumu yetkili kılınmıştır. Ancak, idarelerce bu kapsamdaki başvuruların bağlı, ilgili veya ilişkili olunan bakanlık aracılığıyla yapılması gerekmektedir. Yükleniciler tarafından tereddüt duyulan hususlara ilişkin başvurular ise öncelikle sözleşmenin tarafı olan idareye yapılacaktır.

Benzer konudaki güncel analizler için lütfen linke tıklayın: https://salimdemirel.com.tr/category/guncel-analizler/

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz