sözleşmenin tek taraflı feshi
sözleşmenin tek taraflı feshi
Toplantı No 2023/062
Gündem No 45
Karar Tarihi 27.12.2023
Karar No 2023/MK-249
BAŞVURU SAHİBİ:
Cemil Özgür İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
İHALEYİ YAPAN İDARE:
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2022/1402987 İhale Kayıt Numaralı “2023 YILI MICIR VE FİLLER ALIM İŞİ” İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
KARAR:

 

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan 2022/1402987 ihale kayıt numaralı “2023 Yılı Mıcır ve Filler Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Cemil Özgür İnş. San. ve Tic. A.Ş. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 08.03.2023 tarihli ve 2023/UM.I-454 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

Davacı Cemil Özgür İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesinin 31.10.2023 tarihli ve E:2023/1503, K:2023/1971 sayılı kararında “…Somut olayda, uyuşmazlık konusu ihalenin tüm kısımlarının davacı şirket uhdesinde kaldığı, örneğin 1. kısmında yaklaşık maliyetin 491.000,00-TL olarak belirlendiği, ihaleye 4 isteklinin teklif sunduğu, 20/01/2023 tarihli ihale komisyonu kararında, sunulan tekliflerin 4734 sayılı Kanun’un 38. maddesinde belirtilen iki ölçüte göre (diğer teklifler veya yaklaşık maliyet) aşırı düşük olup olmadığı konusunda herhangi bir değerlendirmeye yer verilmeksizin en düşük teklifi sunan isteklinin en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmesi suretiyle 300.000,00-TL teklif sunan davacı üzerinde ihalenin bırakıldığı bu kısım ile diğer kısımlara ilişkin olarak anılan davacı tarafından “muğlaklık taşıyan teknik şartname düzenlemelerinin idare tarafından farklı yorumlanmasından dolayı yaklaşık maliyete ve diğer tekliflere göre aşırı düşük olarak kalan tekliflerine yönelik ihalenin bütün kısımlarında aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması gerektiği,” iddiasıyla yapılan şikâyet başvurusunun da anılan maddede belirtilen ölçütlere göre değerlendirme yapılmaksızın reddedildiği, bunun üzerine yapılan itirazen şikâyet başvurusu neticesinde alınan dava konusu Kurul kararının ise “mal alımı ihalelerine yönelik olarak ihaleye verilen tekliflerin, diğer tekliflerle veya yaklaşık maliyetle kıyaslanmak suretiyle, hangisinin veya hangilerinin aşırı düşük teklif olarak belirleneceği hususunda idarenin takdir yetkisinin bulunduğu, sunulan tekliflerden hiçbirinin aşırı düşük teklif olarak belirlenmediği, bu çerçevede idarenin Kanunda verilmiş bulunan takdir yetkisini kullanarak ihalede aşırı düşük teklif bulunmadığı yönünde ihaleyi sonuçlandırması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı”ndan bahisle itirazen şikâyet başvurusunun reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

 Hal böyle olunca, 4734 sayılı Kanun’un 38. maddesinin âmir hükmüne ve İdarî Şartnameye aykırı olarak davacı tarafından verilen tekliflerin diğer teklifler veya yaklaşık maliyete göre aşırı düşük olup olmadığı yönünde ihale komisyonunca bir değerlendirme yapılmadığı, şikâyet başvurusunun ise reddine karar verildiğinden, bu karara yönelik yapılan itirazen şikâyet başvurusu üzerine, anılan maddede belirtilen iki ölçüte göre (diğer teklifler veya yaklaşık maliyet) Kurulca bir değerlendirme yapılmak suretiyle başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak verilen tekliflerin “aşırı düşük teklif olarak” değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda bir karar verilmesi gerekirken ” idarenin Kanunda verilmiş bulunan takdir yetkisini kullanarak ihalede aşırı düşük teklif bulunmadığı yönünde ihaleyi sonuçlandırması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı ” belirtilerek tesis edilen itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

 

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

  1. Kamu İhale Kurulunun 08.03.2023 tarihli ve 2023/UM.I-454 sayılı kararının başvuru sahibinin yaklaşık maliyete veya diğer tekliflere göre aşırı düşük olarak kalan tekliflerine yönelik ihalenin bütün kısımlarında aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması gerektiği iddiasına ilişkin olarak yapılan değerlendirmelerin iptaline,

 

  1. Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin yaklaşık maliyete veya diğer tekliflere göre aşırı düşük olarak kalan tekliflerine yönelik ihalenin bütün kısımlarında aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması gerektiği iddiasına ilişkin olarak esasın yeniden incelenmesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz