ÖZET : Belediyede Hukuk İşleri Müdürü olarak görev yapan personele aynı kurum içinde mesleği ile ilgili olarak verilen diğer görevlerin ikinci görev olarak değerlendirilemeyeceği ve bu suretle “Avukat” kadrosunun ikinci görev olarak verilmesine ve ikinci görev aylığı ödenmesine imkan bulunmadığı hk. (21.06.1999-17 sayılı bülten, 4. sayfa)

…. İlçe Belediyesinde Hukuk İşleri Müdürü olarak görev yapmakta olan …’a Avukat kadrosunun ikinci görev olarak verildiği belirtilen ve ikinci görev aylığının hesabına ilişkin görüş istenilen ilgi yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi memur statüsünde çalışanlardan ikinci görev verilecek memurlarla ilgili olarak söz konusu Kanunun 88 inci maddesinde; “Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan Devlet memurlarına esas görevlerinin yanında;

 1. A) Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak memurlara gördürülmesi öngörülen sürekli hizmetler,
 2. B) Mesleki bilgisi ile ilgili olarak, hizmet olanakları elverişli bulunmak ve atamaya yetkili amir tarafından uygun görülmek şartıyla;

1) 87 nci maddede yazılı kurumların tabiplikleri, diş tabiplikleri, eczacılıkları, kimyagerlikleri, veterinerlikleri, avukatlıkları ile Adli Tıp Kurumu Uzmanlıkları,

2) Asıl görevlerinin bulunduğu bucak, ilçe ve zorunlu hallerde iller belediyelerinin yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar ve mimarlarca yürütülmesi gereken teknik hizmetleri,

ikinci görev olarak verilebilir…” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm gereğince, …. Belediyesinde Hukuk İşleri Müdürü olarak görev yapan ….’a, aynı kurum içinde mesleği ile ilgili olarak verilen diğer görevlerin ikinci görev olarak değerlendirilmesinin mümkün bulunmadığı ve bu suretle adı geçene “Avukat” kadrosunun ikinci görev olarak verilmesine ve ikinci görev aylığı ödenmesine imkan bulunmadığı mütalaa edilmektedir.

***

 

 ÖZET: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi gereğince geçici olarak görevlendirilen öğretim üyesinin, 657 sayılı Kanunun 87 nci maddesine göre, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığını ikinci görev olarak yürütemeyeceği hk. (22.1.1996- 13 sayılı bülten, 11. sayfa)

2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre Bakanlığınızda görevlendirilen bir öğretim üyesine, bağlı kuruluşunuz T. Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğünde boş bulunan Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin 657 sayılı Devlet Memurları kanununun 86 ncı maddesi hükmünce ikinci görev olarak verilip verilemeyeceği, eğer verilirse bu görev için ücret ve ikramiye alıp alamayacağı hususunda görüş talep, edilmektedir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesinde, öğretim elemanlarının, ilgili kurumlar ile kendisinin isteği, üniversite yönetim kurulunun uygun görmesi ve rektörün onayı ile ihtiyaç duyulan konularda aylı işlemleri kendi kurumlarınca yürütülmek kaydıyla Bakanlıklarda görevlendirilebileceği ve bu madde uyarınca görevlendirilen öğretim elemanlarının kendi kurumlarından alacakları aylık ve ödeneklerin yanısıra, görevlendirildikleri kurumda yürüttükleri görev için birinci derecenin dördüncü kademesinde bulunan bir Genel Müdürün aylık ve ek gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı geçmemek üzere ilgili Bakan tarafından tespit edilecek miktarı net olarak ikinci görev aylığı şeklinde ayrıca alacakları ve bunlara görev yapacakları kurumca bu ödeme dışında başkaca bir ödeme yapılamayacağı hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesinde vekalet görevi düzenlenmiş olup, ikinci görev yasağının düzenlendiği 87 inci maddesinde ise, memurlara sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan iktisadi kurumlar ile sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait bankalarda, bu kuruluş ve bankalar tarafından sermayelerinin yarısından fazlasına katılmak suretiyle kurulan kuruluşlarda ve bunların aynı oranda katılmaları ile vücut bulan kurumlarda ikinci görev verilemeyeceği, bu kurumlardan her ne ad ile olursa olsun para ödenemeyeceği ve yarar sağlanamayacağı öngörülmüştür.

Bu itibarla, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 nci maddesi gereğince Bakanlığınızda geçici olarak görevlendirilen öğretim üyesinin, 657 sayılı Kanunun 87 nci maddesine göre T.Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığını ikinci görev olarak yürütemeyeceği ve dolayısıyla bu görev için öngörülen ücret ve ikramiyeden yararlanamayacağı mütalaa edilmektedir.

***

 

 ÖZET: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi gereğince geçici olarak görevlendirilen öğretim üyesinin, 657 sayılı Kanunun 87 nci maddesine göre, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığını ikinci görev olarak yürütemeyeceği hk. (22.1.1996- 13 sayılı bülten, 11. sayfa)

2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre Bakanlığınızda görevlendirilen bir öğretim üyesine, bağlı kuruluşunuz T. Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğünde boş bulunan Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin 657 sayılı Devlet Memurları kanununun 86 ncı maddesi hükmünce ikinci görev olarak verilip verilemeyeceği, eğer verilirse bu görev için ücret ve ikramiye alıp alamayacağı hususunda görüş talep, edilmektedir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesinde, öğretim elemanlarının, ilgili kurumlar ile kendisinin isteği, üniversite yönetim kurulunun uygun görmesi ve rektörün onayı ile ihtiyaç duyulan konularda aylı işlemleri kendi kurumlarınca yürütülmek kaydıyla Bakanlıklarda görevlendirilebileceği ve bu madde uyarınca görevlendirilen öğretim elemanlarının kendi kurumlarından alacakları aylık ve ödeneklerin yanısıra, görevlendirildikleri kurumda yürüttükleri görev için birinci derecenin dördüncü kademesinde bulunan bir Genel Müdürün aylık ve ek gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı geçmemek üzere ilgili Bakan tarafından tespit edilecek miktarı net olarak ikinci görev aylığı şeklinde ayrıca alacakları ve bunlara görev yapacakları kurumca bu ödeme dışında başkaca bir ödeme yapılamayacağı hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesinde vekalet görevi düzenlenmiş olup, ikinci görev yasağının düzenlendiği 87 inci maddesinde ise, memurlara sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan iktisadi kurumlar ile sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait bankalarda, bu kuruluş ve bankalar tarafından sermayelerinin yarısından fazlasına katılmak suretiyle kurulan kuruluşlarda ve bunların aynı oranda katılmaları ile vücut bulan kurumlarda ikinci görev verilemeyeceği, bu kurumlardan her ne ad ile olursa olsun para ödenemeyeceği ve yarar sağlanamayacağı öngörülmüştür.

Bu itibarla, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 nci maddesi gereğince Bakanlığınızda geçici olarak görevlendirilen öğretim üyesinin, 657 sayılı Kanunun 87 nci maddesine göre T.Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığını ikinci görev olarak yürütemeyeceği ve dolayısıyla bu görev için öngörülen ücret ve ikramiyeden yararlanamayacağı mütalaa edilmektedir.

***

 ÖZET: Hukuk Fakültesi mezunu ve avukatlık stajını tamamlamış olarak göreve başlayan ve halihazırda ‘‘Avukat’’ unvanı dışında bir unvanla görev yapmakta olan personele, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesi uyarınca ikinci görev olarak avukatlık görevinin verilip verilemeyeceğine ilişkin (29/03/2007- 5106)

Kurumunuzda Hukuk Fakültesi mezunu ve avukatlık stajını tamamlamış olarak göreve başlayan ve halihazırda ‘‘Avukat’’ unvanı dışında bir unvanla görev yapmakta olan personele, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesi uyarınca ikinci görev olarak avukatlık görevinin verilip verilemeyeceği hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir. Bilindiği üzere, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 92 nci maddesinde;‘‘ Bu Kanun ile Kuruma verilen görevlerin gerektirdiği sürekli görev ve hizmetler, bankalar yeminli murakıpları ve yardımcıları, bankacılık uzman ve yardımcıları, hukuk uzman ve yardımcıları ile bilişim uzman ve yardımcılarından oluşan meslek personeli ve idarî personel eliyle yürütülür….

Başkan yardımcıları, daire başkanları, müdürler, başkanlık müşavirleri ve meslek personeli kadro karşılığı sözleşmeli statüde istihdam edilir. Kadro karşılığı sözleşmeli çalışan Kurum personeli ücret, malî ve sosyal haklar dışında, diğer personel ise her türlü hak ve yükümlülükleri yönünden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbidir.

Kurumun anahizmet birimlerinde uzmanlık gerektiren işlerde meslek personeli çalıştırılması esastır. Anahizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimlerinde istihdam edilecek personelin nitelikleri Başkanın teklifi üzerine Kurul tarafından belirlenir. Kurumda yönetici, müşavir ve meslek personeli unvanlarını haiz olmayan personelin oranı bu Kanunun eki cetvellerde yer alan toplam kadro sayısının yüzde otuzunu geçemez.

Bankacılık, hukuk ve bilişim uzman yardımcılığı ile bankalar yeminli murakıp yardımcılığına atanacaklar merkezî yarışma sınavıyla belirlenenler arasından seçilir’’ hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “İkinci Görev Yasağı” başlıklı 87 nci maddesinde;

“Memurlara;

 1. a) Bu Kanuna tabi kurumlarda,
 2. b) Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan iktisadi kurumlar ile sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait bankalarda,
 3. c) Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlarda,

ç) Yukarıdaki bentlerde yazılı idare, kuruluş ve bankalar tarafından sermayelerinin yarısından fazlasına katılmak suretiyle kurulan kuruluşlarla bunların aynı oranda katılmaları ile vücut bulan kurumlarda,

İkinci görev verilemez; bu kurumlardan her ne ad ile olursa olsun para ödenemez ve yarar sağlanamaz.

Ancak, bu Kanunun memurlara ikinci görev verilmesini öngören hükümleri ile hakem, tasfiye memuru ve bilirkişilere takdir olunan İl Genel Meclisi ve İl Daimi Encümeni başkanları, özel kanunlarla kurulan ve asli görevlerinin devamı niteliğinde olmayan çeşitli kurul, komisyon,heyet ve jüri çalışmalarına, Üniversiteler, Akademiler, Türkiye ve Orta – Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ve Özel Kanunlarla kurulan araştırma kurumları tarafından idareyle ilgili olarak yapılan inceleme ve araştırma çalışmalarına katılanlar için özel kanunlarınca gösterilen veya bu kanunlara dayanılarak tespit edilen ücretlerin ödenmesine ilişkin hükümler saklıdır.” şeklinde bir düzenleme yapılarak ikinci görev verilemeyecek durumlar sayılmış olup; mezkur Kanunun “İkinci Görev Verilecek Memurlar ve Görevler” başlıklı 88 inci maddesinde;

“Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan Devlet memurlarına esas görevlerinin yanında;

 1. A) Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak memurlara gördürülmesi öngörülen sürekli hizmetler,
 2. B) Mesleki bilgisi ile ilgili olarak, hizmet olanakları elverişli bulunmak ve atamaya yetkili amir tarafından uygun görülmek şartıyla;

1) 87 nci maddede yazılı kurumların tabiplikleri, diş tabiplikleri, eczacılıkları, kimyagerlikleri, veterinerlikleri, avukatlıkları ile Adli Tıp Kurumu Uzmanlıkları,

2) Asıl görevlerinin bulunduğu bucak, ilçe ve zorunlu hallerde iller belediyelerinin yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar ve mimarlarca yürütülmesi gereken teknik hizmetleri,

İkinci görev olarak verilebilir.” şeklinde bir hüküm yer almaktadır. Yukarıda yer alan hükümler çerçevesinde, bahsi geçen personele, özel mevzuatı gereğince avukatlık mesleğini yapabilme hakkına sahip olması kaydıyla, Kurumunuzun avukatlık görevinin ikinci görev olarak verilebileceği mütalaa edilmektedir.

***

 ÖZET: Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde norm kadro fazlası haline gelen eğitim kurumu müdürleri ile müdür başyardımcılarının müdür yardımcılığı görevine ikinci görevle atanıp atanamayacakları hk. (28/06/2013- 7974)

Bakanlığınız bünyesinde norm kadro fazlası haline gelen eğitim kurumu müdürleri ile müdür başyardımcılarının müdür yardımcılığı görevine ikinci görevle atanıp atanamayacakları hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “ İkinci görev verilecek memurlar ve görevler” başlıklı 88 inci maddesinde; “ Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan Devlet memurlarına esas görevlerinin yanında;

 1. A) Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak memurlara gördürülmesi öngörülen sürekli hizmetler,
 2. B) Mesleki bilgisi ile ilgili olarak, hizmet olanakları elverişli bulunmak ve atamaya yetkili amir tarafından uygun görülmek şartiyle;

1) 87 nci maddede yazılı kurumların tabiplikleri, diş tabiplikleri, eczacılıkları, kimyagerlikleri, veterinerlikleri, avukatlıkları ile Adli Tıp Kurumu Uzmanlıkları,

2) Asıl görevlerinin bulunduğu bucak, ilçe ve zorunlu hallerde iller belediyelerinin yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar ve mimarlarca yürütülmesi gereken teknik hizmetleri,

İkinci görev olarak verilebilir.

Asıl görevlerinin yanında;

 1. a) Tabiplere; il ve ilçe sağlık müdürlüğü, il sağlık müdür yardımcılığı, halk sağlığı müdürlüğü, halk sağlığı müdür yardımcılığı, sağlık grup başkanlığı, baştabiplik, baştabip yardımcılığı ile il sağlık ve halk sağlığı müdürlüklerinde ilgili mevzuatı uyarınca tabipler tarafından yürütülmesi öngörülen şube müdürlükleri,
 2. b) Diş hekimlerine ve veterinerlere, meslekleri ile ilgili baştabiplik,
 3. c) Veteriner, dişhekimi ve eczacılara; baştabip yardımcılığı,
 4. d) Öğretmenlere; okul ve enstitü müdürlüğü, başyardımcılığı ve yardımcılığı görevleri, ikinci görev olarak yaptırılabilir.” hükmü yer almaktadır.

Bahse konu düzenlemede; ikinci görev olarak yürütülebilecek hizmetler ve ikinci bir görev verilebilecek Devlet memurları belirlenmiş olup, hangi hizmetlerin ikinci görev olarak yürütülebileceği ile hangi personele ikinci bir görev verilebileceği bu madde kapsamında değerlendirilmektedir.

Diğer taraftan, 28/02/2013 tarihli ve 28573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği”nin “Amaç” başlıklı 1 inci maddesinde “Bu Yönetmeliğin amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumları yöneticiliklerini ikinci görev olarak yürüteceklerin seçimine, atanmasına ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.” hükmü yer verilmiş olup, “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinin (b) bendinde atamanın, eğitim kurumu yöneticiliklerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesine göre ikinci görev kapsamında yapılan görevlendirmeyi, (ğ) bendinde de yöneticinin, Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında müdür ve müdür yardımcısı görevlerini yürütenleri ifade ettiği hükme bağlanıştır. Mezkur Yönetmeliğin “Norm kadrosu fazlası yöneticiler” başlıklı 18 inci maddesinde ise “Norm kadrosu kaldırılan yöneticiler ya da norm kadrosu fazlası haline gelen yöneticiler, valiliklerce talepleri ve hizmet gerekleri birlikte değerlendirilerek uygun görülecek eğitim kurumları yöneticiliklerine öncelikle atanırlar, talepte bulunmayan yöneticilerin görev yerleri, Ek I Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan en düşük puandan başlanarak re’sen belirlenir.” hükmü bulunmaktadır.

Yukarıda yer alan hükümler çerçevesinde; Bakanlığınıza bağlı eğitim kurumları yöneticiliklerine, 657 sayılı Kanunun 88 inci maddesine göre ikinci görev kapsamında

görevlendirme yapılabilmekte olup bu bağlamda norm kadro fazlası haline gelen eğitim kurumu müdürleri ile müdür başyardımcılarının istekleri de dikkate alınarak müdür yardımcılığı görevlerini ikinci görev olarak yürütebilmelerinin mümkün olduğu mütalaa edilmektedir.

***

 ÖZET: Devlet memurlarının mahkemelerde bilirkişi olarak görev yapmaları ve takdir edilen ücretleri almalarının atamaya yetkili amirin izni olmaksızın mümkün bulunduğu hk. (22.3.1999-16.Bülten. 29.Sayfa)

Devlet memurlarının mahkemelerde bilirkişi olarak görev yapmalarının atamaya yetkili amirin iznine tabi olup olmadığına ilişkin ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “İkinci Görev Yasağı” başlığını taşıyan 87 nci maddesinin birinci fıkrasında memurlara ikinci görev verilemeyecek ve bu nedenle yarar sağlanamayacak kurumlara yer verilmiş, ikinci fıkrasında ise ikinci görev yasağının istisnaları düzenlenerek bilirkişilere ödenecek ücretler bu yasağın kapsamı dışında tutulmuştur. “İkinci Görev Verilecek Memurlar ve Görevler” başlığını taşıyan 88 inci maddesinde ise, bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan Devlet memurlarına esas görevlerinin yanında; özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak memurlara gördürülmesi öngörülen sürekli hizmetler ile mesleki bilgisi ile ilgili olarak, hizmet olanakları elverişli bulunmak ve atamaya yetkili amir tarafından uygun görülmek şartıyla bazı görevlerin ikinci görev olarak verilebileceği hükme bağlanmış bulunmaktadır. Her iki madde hükmünün bir arada değerlendirilmesi neticesinde, atamaya yetkili amir tarafından uygun görülmek kaydıyla yapılabilecek ikinci görevlere 88 inci maddede yer verildiği; buna karşılık 87 nci maddede bilirkişilik görevi ve ücretine yer verilirken atamaya yetkili amirlerin iznine ilişkin herhangi bir hükmün öngörülmediği görülmektedir.

1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 276 nci maddesinin ikinci fıkrasında “Mesaili mahsusada rey ve mütalaalarını beyan etmek için Hükümet tarafından müntahap ehlivukuf varsa ehlivukufun bunlar arasında intihabı lazımdır.” denilmekte, 278 inci maddesinin birinci fıkrasında ise “Malumatına müracaat edilecek hususu bilmeksizin sanatını icra etmesi kabil olmayan ve alenen icrayı sanat eden kimseler o husus hakkında ehlivukufluğu kabule mecburdurlar.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükümler çerçevesinde Devlet memurlarının atamaya yetkili amirin izni olmaksızın mahkemelerde bilirkişi olarak görev yapmaları ve takdir olunan bilirkişi ücretlerini almalarının mümkün bulunduğu mütalaa edilmektedir.

***

 ÖZET: Belediye Başkan Yardımcısına Belediye Harita Mühendisliğinin 2 nci görev olarak verilmesi uygun mütalaa edilmediği hk. (29/01/1988-2.Bülten. 7. Sayfa)

657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kânunla değiştirilerek yürürlüğe konulmasından önce Belediyelerin elektrik, su, otobüs işletmelerinin 3659 sayılı Kanuna tabi oldukları ve bunların 657 sayılı Kanuna eklenen ek geçici 9 ncu madde ile Devlet Memurları Kanununun kapsamına alındıkları bilinmektedir. Bu durumda genelde Belediye tüzel kişiliğinin içinde ancak ayrı hukuki yapıda kurulmuş bulunan işletmelerin memurlarına 657 sayılı Kanunun değişik 87 ve 88 nci maddeleri uyarınca Belediye bünyesinde 2 nci görev verilmesi mümkün görülmekte bu itibarla İşletme doktorunun Belediye doktorluğunu 2 nci görev usulü ile yürütmesinde bir sakınca bulunmamaktadır.

Ancak 657 sayılı Kanunun değişik 88 nci maddesinin Belediye Başkan Yardımcısının aynı Belediyenin harita mühendisliği görevini 2 nci görev olarak üstlenmesine cevaz vermediği açıktır. Şöyleki; anılan maddenin konuya ilişkin hükmü “Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan Devlet memurlarına esas görevlerinin yanında;

1) Mesleki bilgisi ile ilgili olmak, hizmet olanakları elverişli bulunmak ve atamaya yetkili amir tarafından uygun görülmek şartıyla;

2) Asıl görevlerinin bulunduğu bucak, ilçe ve zorunlu hallerde iller belediyelerinin yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar ve mimarlarca yürütülmesi gereken teknik hizmetleri,

İkinci görev olarak verilebilir,” şeklinde düzenlenmiştir. Hükmün başlangıç kısmında yer alan “…kurumlarda…” ve (2) işaretli kısmında yer alan “…asıl görevlerinin bulunduğu…” ifadeleri, Belediye dışında 657 sayılı Kanuna tabı diğer kurumlardaki memurlara 2 nci görev verileceğini belirlemek amacıyla hükmün düzenlendiğini göstermektedir.

Aksine düşünce değişik 88 nci maddenin yukarıda yer verilen bölümünün belediyelerdeki bazı görevlerin sadece belediye memurlarınca 2 nci görev usulü ile yürütülmesini sağlamak amacıyla sevk edilmiş olduğunun kabulünü gerektirir ki bu sonucun terviç edilemeyeceği açıktır.

Bu sebeple Belediye Başkan Yardımcısına Belediye harita mühendisliğinin 2 nci görev olarak verilmesi uygun mütalaa edilmemiştir.

 

***

 ÖZET: Mühendis kadrosunda istihdam edilen ilgiliye aynı kurum içerisinde mesleği ile ilgili olarak verilen diğer görevlerin ikinci görev olarak değerlendirilmesinin mümkün bulunmadığı hk. (24.6.1996-13. Bülten. 60.Sayfa)

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZSU Genel Müdürlüğü Su İnşaat Daire Başkanlığında 2 nci derece mühendis kadrosunda görevli personele, aynı kurum içinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 ve 175 nci maddeleri hükümleri gereğince ikinci görev verilip verilemeyeceği jle ikinci görev verilmesi halinde ise ikinci görev aylığının hesabında hangi kadronun esas alınacağı hususundaki tereddütlerinize ilişkin ilgi yazınız incelenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 nci maddesinde;”Bu Kanuna tabi, kurumlarda çalışan Devlet Memurlarına esas görevlerinin yanında;

 1. A) Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak memurlara gördürülmesi öngörülen sürekli hizmetler,
 2. B) Mesleki bilgisi ile ilgili olarak, hizmet olanakları elverişli bulunmak ve atamaya yetkili amir tarafından uygun görülmek şartıyle, .

1) 87 nci maddede yazılı kurumların tabiplikleri, diş tabiplikleri, eczacılıkları, kimyagerlikleri, veterinerlikleri, avukatlıkları ile Adli Tıp,Kurumu Uzmanlıkları,

2) Asıl görevlerinin bulunduğu bucak, ilçe ve zorunlu hallerde iller belediyelerinin yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar ve mimarlarca yürütülmesi gereken teknik hizmetler,

ikinci görev olarak verilebilir.” hükmü yer almaktadır

Yukarıda yer verilen hüküm çerçevesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü Su İnşaat Dairesi Başkanlığında Mühendis kadrosunda bulunan personele, aynı kurum içinde mesleği ile ilgili olarak verilen diğer görevlerin ikinci görev olarak değerlendirilmesinin mümkün bulunmadığı, mütalaa edilmektedir.

***

 ÖZET: 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olarak görev yapan tabibin 657 sayılı Kanun kapsamına giren bir kurumda tabiplik görevini ikinci görev olarak deruhte edemeyeceği hk. (08.04.1992-7.sayılı Bülten. 9.Sayfa)

Ankara Onkoloji Hastanesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı olarak görev yapan Dr … ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Hastanesinde görevli Yd. Tbp.Atğm ‘ün, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 88 inci maddesi uyarınca Belediyeniz tabipliğini ikinci görev olarak yürütüp yürütemeyeceği hakkındaki ilgi yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanunun 88 inci maddesinde “Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan Devlet memurlarına esas görevlerinin yanında;

 1. A) özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak memurlara gördürülmesi öngörülen sürekli hizmetler,
 2. B) Mesleki bilgisi ile ilgili olarak, hizmet olanakları elverişli bulunmak ve atamaya yetkili amir tarafından uygun görülmek şartıyla;

1- 87 nci maddede yazılı kurumların tabiplikleri, diş tabiplikleri, eczacılıklar, kimyagerlikleri, veterinerlikleri, avukatlıklar ile Adli Tıp Kurumu Uzmanlıkları,

İkinci görev olarak verilebilir.

Tabip, veteriner ve öğretmenlere, asıl görevlerinin yanında idari görev olarak baştabiplik, baştabip yardımcılığı, okul ve enstitü müdürlüğü, başyardımcılığı ve yardımcılığı görevleri yaptırılabilir.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, 657 Sayılı Kanuna tabi Sağlık Bakanlığı Ankara Onkoloji Hastanesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı olarak görev yapan Dr…..’ın belediyeniz tabipliğini ikinci görev olarak yürütülebileceği ancak; Yd.Tbg.Atğm ‘ün ise, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa göre hizmet ifa ettiği ve dolayısıyla 657 Sayılı Kanunun kapsamına giren bir kurumda çalışmadığı anlaşıldığından sözü edilen memuriyeti ikinci görev olarak deruhte edemeyeceği mütalaa edilmektedir.

***

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz