BELEDİYE BÜTÇESİNDEN YAPILACAK Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri

 

1.İLGİLİ MEVZUAT

 

 • Anayasa
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 • 5393 sayılı Belediye Kanunu
 • 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
 • Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama Ve Tören Giderleri Yönergesi
 • Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği
 • Sayıştay Kararları

2.GENEL OLARAK

Anayasanın 127. maddesinde; “Mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileridir.

Mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir.” Hükmü yer almaktadır.

5393 sayılı Belediye Kanunun 3. maddesinde ise; “Belediye: Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisini ifade eder.” Hükmü yer almaktadır.

Aynı  Kanunun  14. maddesi gereği Belediyeler, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

 1. a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000’i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
 2. b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediyelerin yukarda sayılan görevleri yerine getirirken yaptığı harcama kalemlerinden biri de temsil, ağırlama ve tören giderleri kapsamında yapılan harcamalar olup, söz konusu harcamalarda dikkat edilmesi gereken hususlara aşağıda başlıklar halinde değinilmiştir.

3.Temsil, Ağırlama ve Tören Giderlerinin belediye ve büyükşehir belediyesi kanundaki yeri

5393 sayılı Belediye Kanunun 38. maddesinde temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak belediye başkanının görev ve yetkileri arasında sayılmış, aynı Kanunun 60. maddesinde ise  temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri belediye gideri olarak zikredilmiştir.

Yine 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 24. maddesinde temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri Büyükşehir Belediyesinin giderleri arasında sayılmış bulunmaktadır.

3152 sayılı İçişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 11. maddesiyle İçişleri Bakanlığına verilen yetkiye istinaden 25.04.1984 tarih ve 1984-27302 sayılı Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi çıkarılmıştır.

Söz konusu yönerge Sayıştayın istişari mütalaası alınmadan yürürlüğe konulmuş olup, Sayıştay denetim ve yargılaması açısından bağlayıcı konusunda farklı görüşler vardır. Zira  Mülga 832 sayılı Sayıştay Kanunun “Mali konularla ilgili tüzükler ve yönetmelikler hakkında istişari mütalaa” başlıklı  105. maddesinde; “Bakanlıklar ve Sayıştayın denetimine giren diğer idare ve kurumlarca mali konularda düzenlenecek yönetmeliklerle tüzükler, Sayıştayın istiţari mütalaası alındıktan sonra yürürlüğe konulabilir.” Hükmü yer almaktadır.

Ne var ki söz konusu düzenleme tüzük veya yönetmelik şeklinde değil de yönerge adı altında çıkarılmıştır.

Bununla ilgili olarak  Sayıştay Genel Kurulunun 22.12.1980  tarih ve  4101/1 sayılı kararında; Bakanlıklar ve sayıştayın denetimine giren diğer idare ve kurumlarca, adı yönetmelik olmamakla beraber mali konulara ilişkin olmak üzere hazırlanan ve yönetmelik niteliğinde bulunan düzenleyici tasarufların yürürlüğe konulabilmesi için, 832 sayılı yasanın 105. maddesi hükmü uyarınca Sayıştayın istişari mütalaasının alınması gerekeceğine karar  verilmiştir.

Yine Sayıştay Genel Kurulunun 27.04.1981 tarih ve  4120/1 sayılı kararında; Mali konudaki bir yönetmeliğin, 832 sayılı yasanın 105. maddesi uyarınca Sayıştayın mütalaası alınmadan, anayasanın 113. maddesine uyulmak suretiyle yayımlanması halinde, anılan maddedeki şekil şartına uyulmamış olması nedeniyle sakat olmakla beraber, yetkili organlarca iptal edilinceye kadar yürürlükte bulunduğu; Sayıştayın bu konudaki işlevi yönetmeliklerin yürürlüğe konulmasından önce olduğuna göre, artık, bu tür yönetmelikler hakkında 832 sayılı yasanın 105. maddesi uyarınca istişari mütalaa verilmesine mahal ve yasal zorunluluk bulunamadığı; 832 sayılı yasanın 105 inci maddesi amir bir hüküm olduğundan, mali konulardaki yönetmelikleri Sayıştay mütalaası almadan yayımlamak suretiyle anılan yasa hükmünün ihlaline yol açan görevliler hakkında gereğinin yapılması için, keyfiyetin, ilgili kurumlara duyurulması; bundan böyle mali konularda düzenlenecek yönetmeliklerde Sayıştay mütalaasının alındığına dair bir ibareye yer verilmesinin usul ittihaz edilmesinin temini için başbakanlık nezdinde girişimde bulunulması; Sayıştay mütalaası alınmadan yürürlüğe konulan yönetmelikler hakkında, denetlemeler sırasında, 832 sayılı yasanın 25 ve 31. maddelerine göre denetçiler tarafından müzekkere yazılması mümkün ise de, ayrıca, yasalara aykırılık yönünden, ilgilerine göre kısa dönemde inceleme gruplarınca izlenip, yasaya aykırı yönlerinin Genel Kurulca saptanmasından sonra keyfiyetin ilgililere duyurulmasına karar verilmiştir.

Son olarak Sayıştay Genel Kurulunun 02.11.2000 tarih ve  4971/2 sayılı kararında; Sayıştay görüşü alınmaksızın yayımlanarak yürürlüğe konulan, ancak bilahare ilgili idareler tarafından görüş istemiyle Sayıştaya gönderilen mali konulardaki yönetmelikler hakkında, 832 sayılı kanunun 105’inci maddesi uyarınca istişari mütalaa verilmesinin mümkün olmadığı, dolayısıyla aynı konuda daha önce verilmiş olan 27.4.1981 tarih ve 4120/1 sayılı Genel Kurul Kararının değiştirilmesine de lüzum ve mahal bulunmadığına karar verilmiştir.

4.Temsil, Ağırlama ve Tören GiderlerinDE HARCAMA YETKİLİsi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol  Kanunun “Harcama Yetkisi ve Yetkilisi” başlıklı 31. maddesinde, bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisinin harcama yetkilisi olduğu, Kanunların verdiği yetkiye istinaden yönetim kurulu, icra komitesi, komisyon ve benzeri kurul veya komite kararıyla yapılan harcamalarda, harcama yetkisinden doğan sorumluluğun kurul, komite veya komisyona ait olduğu ve harcama yetkililerinin bütçede öngörülen ödenekleri kadar, ödenek gönderme belgesiyle kendisine ödenek verilen harcama yetkililerinin ise tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapabileceği hüküm altına alınmış bulunmaktadır.

Aynı Kanunun “Harcama Talimatı Ve Sorumluluk” başlıklı 32.  maddesinde ise, bütçelerden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkün olduğu, harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak  işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alacağı, harcama yetkililerinin, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumlu olduğu hüküm altına alınmıştır.

Yine 5393 sayılı Belediye Kanunun “Harcama Yetkilisi” başlıklı 63. maddesinde belediye bütçesiyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisinin harcama yetkilisi olduğu düzenlenmiştir.

Bütün bunlara rağmen  5393 sayılı  Kanunun 38. maddesinde temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak belediye başkanının görev ve yetkileri arasında sayılmış olduğundan söz konusu ödeneklerin kullanılmasında belediye başkanı harcama yetkilisi olacaktır.

5.TEMSİL GİDERLERİ

Temsil giderleri görevle ilgili olmak şartıyla aşağıda sayılan hususlarda yapılabilir:

 1. a) Belde’de başarılı çalışmaları görülenler için toplantılar düzenlenmek,
 2. b) Kupa ve benzeri teşvik uygulamalarında bulunmak,
 3. c) Gerçek ve tüzel kişilere plaket, ödül ve hediye vermek, çiçek göndermek,
 4. d) Belde’de göreve başlayan veya ayrılan protokole dâhil kişiler için toplantılar düzenlenmek ve hediye vermek,

6.Ağırlama GİDERLERİ

Ağırlama giderleri beldenin misafiri durumunda olan;

 1. a) Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu Üyeleri,
 2. b) Hükümet Merkezi veya diğer illerin protokole dâhil kişiler,
 3. c) Yabancı Ülke Temsilcileri veya konuklar,
 4. d) Sanat, bilim, kültür ve spor dallarında temayüz etmiş kişiler,
 5. e) Basın mensupları,
 6. f) Beldenin kalkınmasında katkısı olanlar veya olacağı anlaşılanlar ile bu kişilerin eşleri ve refakatindeki görevliler için, geleneklere ve davetin şümulüne göre, ağırlama, konuklama, konutlandırma ve bu işlerle ilgili olarak hazırlıkların gerektirdiği giderlerle ziyafet, kokteyl, hediye, çiçek, bahşiş ve taşıma giderleri şeklinde yapılır.

7.Tören Giderleri

Aşağıda belirtilen törenlerin gerektirdiği giderlerin tümü veya bir kısmı, tören komitesinin kararı ile ödenebilir:

 1. a) Resmi ve dini bayramlar ile anma günleri,
 2. b) Beldenin kurtuluş günleri,
 3. c) Festival ve fuarlar,
 4. d) Beldenin sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak temel atma ve açılış günleri,
 5. e) Milli mücadeleye ait önemli günler,

8.DİĞER GİDERLER

Yukarıdaki temsil, ağırlama ve tören giderlerine ilişkin belirtilen giderler dışında kalan ve yapılması Belde için gerekli olan veya mahalli örf, adet ve sosyal yaşantı için de gerekli sayılan etkinlik ve törenler için (nişan, nikah, ölüm gibi) de  harcama yapılabilir.

10.Temsil, Ağırlamave Tören Giderlerinin belgelendirilmesi

Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 37. maddesinde temsil ve ağırlama ve tören giderleri olarak yapılacak her türlü mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin giderlerin ödenmesinde,  Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen belgelerin aranacağı hüküm altına alınmıştır.

Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilecek personel ve mihmandarlar tarafından yapılan temsil ve ağırlama giderlerinin ödenmesinde;

 1. a) Harcama talimatı,
 2. b) Fatura, perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişi ve adisyon,
 3. c) Mihmandar Hesap Cetveli

ödeme belgesine ekleneceği düzenlenmiştir.

Ayrıca Yönetmelik gereği ziyafete ilişkin temsil ve ağırlama giderlerinin ödenmesinde alınacak harcama talimatında, davetli ve misafirlerin sayısı ile mihmandarın yapacağı harcamaların neleri kapsayacağı belirtilecektir.

10.Temsil, Ağırlama ve Tören Giderlerine ilişkin sayıştay kararları

Temyiz Kurulu Kararı

Tutanak No : 30005
Tutanak Tarihi : 11.03.2008

Konu: Davetiye gönderilmesi, bayram kutlaması ilanları için yapılan harcamaların belediyeyi temsilen ve amirin takdir yetkisi içinde mutalaa edilebilecek türden harcamalar olduğu hk.

Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra gereği görüşüldü:

2180 sayılı ilamın 5 inci maddesinde, diğer belediyelerle görüş alışverişinde bulunma gerekçesi ile taşra belediyelerine gönderilen on binlerce mektup posta gideri, açılışların niteliğine bakılmaksızın bastırılan on binlerce davetiye gideri, halka ve kamu kuruluşlarına dağıtılan dergi gideri, radyolara ve yerel televizyonlara çeşitli zamanlarda verilen mesaj, kutlama ve taziye ilan bedeli, bu ilanların sadece gazete ve/veya televizyonlarda yayınlanması ile yetinilmeyip, her iki iletişim vasıtasına aynı amaç için yapılan ödemeler tutarı toplam 1.584.065.000 liranın tazminine hükmolunmuştur.

Dilekçi dilekçesinde özetle, 1580 sayılı Kanunun 1. maddesi gereği Yakutiye Bulvarının açılısının yapılmasında kullanılan posta ücretinin anılan madde gereği beldenin ve belde sakinlerinin müştereken bir ihtiyacının, yani trafik sorununun bir çözümü ve aynı zamanda imar konusunda da şehrin estetiğinin değişmesi açısından özel bir durumun olduğunu, böyle bir açılışa tüm hemşehrilerin daveti için basın ve yayın organlarının kullanıldığını, bunun için 18/4-21/5-25/12/1997 tarihlerinde ita amiri onayı alındığını ve ödemelerin buna göre yapıldığını Sayıştay’ın 21.11.1991 gün ve 30317 sayılı 25.01.1994 gün ve 27796 sayılı emsal kararlarına göre mevzuata aykırılık bulunmadığını beyan ederek tazmin hükmünün kaldırılmasını talep etmiştir.

Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi’nin 3. maddesinde Temsil-ağırlama ve tören giderlerinin konu, kapsam ve miktarının tayini Belediye Başkanın takdirine tabi olduğu,

Tören Giderleri ise, aşağıda belirtilen törenlerin gerektirdiği giderlerin tümü veya bir kısmı, tören komitesinin kararı ile ödenebilir.

 1. a) Resmi ve dini bayramlar ile anma günleri,
 2. b) Beldenin kurtuluş günleri
 3. c) Festival ve fuarlar
 4. d) Beldenin sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak temel atma ve açılış günleri
 5. e) Milli mücadeleye ait önemli günler,

Yukarıdaki maddelerde belirtilen giderler dışında kalan ve yapılması Belde için gerekli olan veya mahalli örf, adet ve sosyal yaşantı için de gerekli sayılan etkinlik ve törenler için (nişan, nikah, ölüm gibi) harcama yapılabilir.

Dilekçi tarafından posta giderlerinin …. Bulvarı’nın açılışına ilişkin gönderilen davetiye posta ücretleri olduğu, sözkonusu Bulvarın belde halkının müşterek ihtiyacı niteliği taşıması nedeniyle tüm hemşehrilere ulaşmak amacıyla bu giderlerin yapıldığı belirtilmektedir. İlam hükmünde yalnızca anılan posta giderleri tazmin hükmüne konu olmayıp, dağıtılan dergi gideri, televizyon ve gazetelere çeşitli zamanlarda verilen mesajlar, ilan bedelleri, afiş ve dergi giderleri tazmin hükmünün konusunu oluşturmaktadır. Sözkonusu ödemelerin Temsil Ağırlama Giderleri tertibinden yapılmadığı anlaşılmakla beraber, Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesinin 3., 9. ve 10. maddelerinde yer alan hükümler uyarınca, davetiye gönderilmesi, bayram kutlaması ilanları, için yapılan harcamalar, belediyeyi temsilen ve amirin takdir yetkisi içinde mutalaa edilebilecek türden harcamalar olduğundan mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

Bu nedenle dilekçi iddialarının kabulü ile 2180 sayılı ilamın 5 inci maddesiyle toplam 1.584.065.000 liranın tazminine dair hükmün KALDIRILMASINA,

Sayıştay Temyiz Kurulu KararlarıTutanak No : 29510
Tutanak Tarihi : 18.09.2007

Konu: Bayramlarda gönderilmek üzere bayram tebriği, bayram tebriği zarfı, kartpostal ve Belediye Başkan Yardımcıları için kartvizit bastırılarak bedelinin belediye bütçesinden ödenmesi hk.

Dosyada mevcut belgeler okunup incelendikten sonra gereği görüşüldü.

1-856 sayılı ilamın 1.maddesiyle, bayramlarda gönderilmek üzere 3750 adet bayram tebriği, 1750 adet bayram tebriği zarfı, 3000 adet kartpostal ve Belediye Başkan Yardımcıları için 4000 adet kartvizit bastırılarak bedelinin belediye bütçesinden ödenmesi gerekçesiyle 3.660.000.000-liraya tazmin hükmü verilmiştir.

Dilekçiler, ilamın 1nci maddesi ile ilgili olarak; Bayram tebriği, bayram tebriği zarfı, kartpostal ve Belediye Başkan Yardımcıları için kartvizit bastırılarak bedelinin belediye bütçesinden ödenmesinin, Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesinin 3,9 ve 10 maddelerine uygun olduğunu, 1580 Sayılı Belediye Kanunu’nun 117 maddesinin 10 uncu bendine göre kanunlarla belediyelere verilmiş görevlerin yapılması için gereken harcamaların belediye giderlerinden sayılmış olduğunu, Temsil, Ağırlama ve Tören giderlerinin bu kapsamda belediye masraflarından sayıldığını, Belediye Başkan Yardımcılarının kendilerine verilen görevleri ve belediye hizmetlerini Belediye Başkanı adına yürüttüklerini, bayram tebriği, bayram tebriği zarfı, kartpostal ve kartvizit basım bedellerinin belediye bütçesine ekli ( R ) cetveli 410 Kırtasiye, Baskı ve Yayın Giderleri Ayrıntı Kodunun (b) Fıkrasındaki “Yayın Alımları ve Hizmete İlişkin Yayınlar” giderinden ödenmiş olup bu giderin Temsil, Ağırlama ve Tören giderleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek tazmin hükmünün kaldırılmasını talep etmektedirler.

Tazmin hükmü, bayramlarda gönderilmek üzere, bayram tebriği, bayram tebriği zarfı, kartpostal ve Belediye Başkan Yardımcıları için kartvizit bastırılarak bedelinin belediye bütçesinden ödenmesinin 1580 Sayılı Belediye Kanunu’nun 117-118 maddelerinde sayılan belediye giderleri kapsamında olmadığı gerekçesiyle verilmiştir.

Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesinin 3. maddesinde “Temsil-ağırlama ve tören giderlerinin konu, kapsam ve miktarının tayini Belediye başkanının takdirine tabidir…”

9. maddesinde “Aşağıda belirtilen törenlerin gerektirdiği giderlerin tümü veya bir kısmı tören komitesinin kararı ile ödenebilir;

a)Resmi ve dini bayramlar ile anma günleri,
b)Beldenin kurtuluş günleri,
c) Festival ve fuarlar,
d) Beldenin sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak temel atma ve açılış günleri,
e) Milli mücadeleye ait önemli günler.”
10. maddesinde “Yukarıdaki maddelerde belirtilen giderler dışında kalan ve yapılması Belde için gerekli olan veya mahalli örf, adet ve sosyal yaşantı için de gerekli sayılan etkinlik ve törenler için (nişan, nikah, ölüm gibi) harcama yapılabilir.” Hükümleri yer almaktadır.

Bu hükümler uyarınca, belediye başkanı tarafından belde sakinlerinin bayramlarını kutlamak üzere bayram tebriği, bayram tebrik zarfı ve kartpostal bastırılması belediyeyi temsilen yapılan, geleneklere ve sosyal yaşantıya uygun ve amirin takdir yetkisi içinde mütalaa edilebilecek türden harcamalar olduğundan belediye bütçesinden karşılanması mümkün bulunmaktadır.

Ancak gelen konuklara verilmek üzere, Belediye Başkan Yardımcıları için belediye bütçesine ekli (R) cetveli Tüketim Malları ve Malzemeleri alımlarına ait Kırtasiye, Baskı ve Yayın Giderleri harcama kaleminde bulunan ödenekten karşılanan kartvizit bastırılmasının 1580 sayılı Belediye Kanunu ya da diğer kanunlarda belediyeye yüklenmiş bir kamu görevinin yerine getirilmesi amacına yönelik olmadığından; söz konusu gidere ilişkin ödemenin bütçeden karşılanması mümkün bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerden dolayı 856 sayılı ilamın 1.maddesiyle 3.660.000.000-liraya ilişkin verilen tazmin hükmünden mevzuata uygun ödenen 3.424.000.000-liranın düşülerek geriye kalan ve mevzuata aykırı ödenen 236.000.000 Liranın ilamda adları belirtilen sorumluların uhdesinde kalmak üzere tazmin hükmünün DÜZELTİLMEK SURETİYLE TASDİKİNE,

Sayıştay Temyiz Kurulu Kararları

Tutanak No : 29570
Tutanak Tarihi : 16.10.2007

Konu: Belediye başkanı ile meclis üyesine yurtdışı geçici görev yolluğu ödenmiş olduğu halde bu ziyaret gerekçe gösterilerek temsil ve ağırlama giderleri tertibinden ödeme yapılması hk.

Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra gereği görüşüldü:


2) 832 sayılı ilamın 2 nci maddesinde, Geçici görevle Moskova’ya giden Belediye Başkanı …. ile meclis üyesi ….’a yurtdışı geçici görev yolluğu ödenmiş olduğu halde, bu ziyaret gerekçe gösterilerek ve herhangi bir fatura veya başka bir kanıtlayıcı belgeler bulunmaksızın “480 Temsil ve Ağırlama Giderleri” tertibinden ödeme yapılması sonucu toplam 2.095.101.855 TL.’na tazmin hükmolunmuştur.

Dilekçi dilekçesinde özetle, 11.04.2003 tarihli ödeme evrakları içerinde yurtdışı geçici görev yolluğu bildirimleri ve diğer evrakların mevcut olduğunu, yapılan harcamaların temsil ağırlama gideri olmayıp harcırah kanunu kapsamında yapıldığını,verile emrinde 480-Temsil Ağırlama Gideri kaleminden çıkılmasının tamamen maddi bir hata olduğunu, ödeme evraklarında Geçici Yurtdışı Yolluğu Bildirim Formu bulunduğunu ve bu formdan ve diğer evraklardan da ödemenin Harcırah Kanunu kapsamında yapıldığını gösterdiğini, Sadece yanlış kalemden ödeme yapılması ödemenin usulsüzlüğü anlamına gelmediğini ve ayrıca yapılan ödeme Harcırah Kanunu kapsamında yapıldığından ödeme evraklarına fatura konulması gibi bir zorunluluktan bahsedilemeyeceğini belirterek tazmin hükmünün kaldırılmasını talep etmektedir.

Dilekçi tarafından 11.04.2003 tarihli ödeme evrakı içinde yurtdışı geçici görev yolluğu bildirimleri ve diğer evrakların mevcut olduğu belirtilmesi üzerine rapor dosyası ve ekli belgelerin incelenmesinde, savunmalar ekinde yer alan ve 11.04.2003 tarihli 881-882 yevmiye numaralı verile emirlerine istinaden geçici görev yolluklarının ödendiği anlaşılmaktadır.(Uçak bileti bedeli ve gündelikleri ) 20.02.2003 tarih ve 430 numaralı verile emri ile yapılan ödemenin 480 Temsil Ağırlama Gideri kaleminden ödenmesinin sadece bir usul hatası olduğu ve aslında ödemenin Harcırah Kanunu kapsamında yapıldığı belirtilmekte ise de, harcırah ödemesinin 881 ve 882 numaralı verile emirlerine istinaden yapıldığı görüldüğünden 26-29/03.2003 tarihinde yapılan fuar için 20.2.2003 tarihinde yapılan ödemenin geçici görev yolluğu dışında(verile emri ekinde kanıtlayıcı herhangi bir belge bulunmamakta) ayrı bir ödeme olduğu görülmektedir. Dilekçi tarafından ödeme evraklarına fatura konulması gibi bir zorunluluk bulunmadığı belirtilmesine rağmen Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği’ ne göre yurtdışı geçici görev yolluklarının ödenmesinde yatacak yer temini için ödenilen ücretlere ilişkin fatura veya teamüle uygun belgenin ödeme belgesine bağlanması gerekmektedir. Buna ilişkin bir belgenin bulunmayışı nedeniyle 20.02.2003 tarih ve 430 numaralı verile emri ile yapılan ödemeye bir açıklık getirilemediğinden dilekçi iddialarının reddi ile 832 sayılı ilamın 2 nci maddesiyle toplam 2.095.101.855 liraya dair tazmin hükmünün TASDİKİNE,

Sayıştay Temyiz Kurulu Kararları

Tutanak No : 29569
Tutanak Tarihi : 16.10.2007

Konu: Geçici görevle memuriyet mahalli dışına gönderilen belediye memur ve hizmetlilerine ödenen konaklama ve yemek bedellerinin temsil ağırlama kapsamında değerlendirilemeyeceği hk.

Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra gereği görüşüldü:

832 sayılı ilamın 1 inci maddesinde, Belediyeye ait hizmetlerin ifası için Ankara ve İstanbul’a giden Belediye Başkanı …. ile Meclis Üyesi …..’a 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 14 üncü maddesi hükmü gereğince sadece gündelik ve yol masrafı ödenmesi gerekirken; bu hükme aykırı olarak, konaklama ve yeme içme giderlerinin karşılanması sonucu toplam 1.013.700.000 liraya tazmin hükmolunmuştur.

Dilekçi dilekçesinde özetle, Belediye Başkanı ve Belediye Meclis üyesinin, ilçeyi temsil etmek amacıyla ilçemiz protokolüne dâhil kişilerle birlikte Belediye Encümeni kararı ile görevli olarak Ankara ve İstanbul’a gittiklerini, bu geziler esnasında ilçe protokolüne dâhil kişiler için yapılan yeme-içme, konaklama vb. harcamaların, Temsil Ağırlama Ve Tören Giderleri Yönergesinin 3üncü, 5inci ve 9uncu maddeleri gereğince ödendiğini, yapılan ödemelerin yönerge ve mevzuata uygun olup Harcırah Kanunu kapsamında olmadığını, Yönergede belirtilen misafir kavramının, sadece ilçeyi dışarıdan ziyarete gelen kişiler olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığını, İlçenin kalkınmasına katkı sağlayacağı anlaşılan kişilerin bu kapsamda ilçe dışında da misafir olarak ağırlanmasının mümkün olduğunu, Yapılan ödemelerin yurtiçi geçici görev yolluğu olarak ödenmemiş olması nedeniyle geçici görev yolluğu bildirimlerinin ödeme emrine bağlanmadığını belirterek tazmin hükmünün kaldırılmasını talep etmektedir.

6245 sayılı Harcırah Kanununun 3. ve 7. maddelerinde kurumlarında ödenek mukabili çalışan belediye başkanlarına ve belediye meclis üyelerine bu kanuna göre harcırah verilebileceği belirtilmiştir. Aynı Kanunun 14. maddesine göre, kanunun 1. maddesinde yazılı kurumlara ait bir görevin yerine getirilmesi amacıyla geçici görevle yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilen memur ve hizmetlilere geçici görev yolluğu olarak yol masrafı ve yevmiye ödenmesi gerekmektedir. Memuriyet mahalli dışına geçici görevle görevlendirilen memur ve hizmetlilere geçici görev mahallinde konaklama ve yemek bedellerinin ödeneceğine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.

Dilekçi tarafından harcamaların Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi kapsamında temsil gereği yapılan harcamalar olduğu, yönergede belirtilen misafir kavramının, sadece ilçeyi dışarıdan ziyarete gelen kişiler olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, ilçenin kalkınmasına katkı sağlayacağı anlaşılan kişilerin bu kapsamda ilçe dışında da misafir olarak ağırlanmasının mümkün olduğu iddia edilmekte ise de, Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil-Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi’nde hangi giderlerin temsil giderleri, hangi giderlerin ağırlama giderleri, hangi giderlerin tören giderleri sayılacağı maddeler halinde belirtilmiştir. Yönergenin 5. maddesinde ağırlama giderlerinin beldenin misafiri olan belirli kişiler için yapılacağı belirtilmiştir. Yönergede geçici görevle memuriyet mahalli dışına gönderilen belediye memur ve hizmetlilerine ödenen konaklama ve yemek bedellerinin söz konusu yönerge kapsamında olduğuna ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle yapılan harcamaları yönerge kapsamında, konu, kapsam ve tayini belediye başkanına ait olan temsil gereği yapılan harcamalar olarak kabul etmek ve bedellerini belediye bütçesinden ödemek mümkün değildir.

Yukarıda sayılan nedenlerle dilekçi talebinin reddi ile 832 sayılı ilamın 1 inci maddesiyle toplam 1.013.700.000 liraya dair tazmin hükmünün TASDİKİNE,

Sayıştay Temyiz Kurulu Kararları

Tutanak No : 29501
Tutanak Tarihi : 18.09.2007

Konu: Geçici görevli belediye başkanı, meclis üyeleri ve memurların otel faturalarının ve yemek bedellerinin temsil ağırlama tertibinden ödenmesinin mümkün olmadığı hk.Dosyada mevcut belgeler okunup incelendikten sonra gereği görüşüldü.

2- 946 sayılı ilamın 2.maddesi ile, geçici görevle il dışına giden belediye başkanı ile bazı meclis üyeleri ve memurların konaklamasına ait otel faturası bedellerinin belediye bütçesinin temsil, ağırlama ve tören giderleri tertibinden karşılanması; diğer personele ait harcırah ödemelerinde ise tahakkuk ettirilen gündelik tutarına ilaveten yemek ya da konaklama bedelinin ayrıca ödenmesi nedeniyle toplam 990.553.000-liraya tazmin hükmü verilmiştir.

Dilekçi temyiz talebinde, Belediye Başkanının ve diğer görevlilerinin görevli olarak gidiş gelişleri neticesinde ulaşım bedelleri yollukları dışında ödenmiş olup bu ulaşım giderlerinin ödenmesinde yasaya aykırılık yoktur.Harcırah Kanunu gereğince, ulaşım giderleri ve konaklama ücretleri belgelendirilmek kaydıyla yevmiye ödemesi dışında ayrıca yapılır.Yemek bedelleri de görevlilere ödenmesi gereken yolluk tutarı karşılığı olup ayrıca yolluk ödenmediğinden usulsüz bir ödeme söz konusu olmadığını belirterek tazmin hükmünün kaldırılmasını talep etmektedir.

Tazmin hükmü il dışına giden belediye başkanı ile bazı meclis üyeleri ve memurların konaklamalarına ait otel faturası bedellerinin belediye bütçesinin temsil,ağırlama ve tören giderleri tertibinden karşılanması; diğer personele ait harcırah ödemelerinde ise tahakkuk ettirilen gündelik tutarına ilaveten yemek ya da konaklama bedelinin ayrıca ödenmesi nedeniyle verilmiştir.

Rapor dosyasının incelenmesinde; muhtelif tarihlerde Belediye ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek ve yürütmek üzere görevli olarak Ankara’ya gönderilen Belediye Başkanı ve beraberindeki belediye görevlileri ile belediye meclis üyelerinin konaklama,yemek ve ekstra harcamaları için temsil, ağırlama,tören ve fuar giderleri harcama kaleminden ödeme yapıldığı, diğer personele ait harcırah ödemelerinde ise tahakkuk ettirilen gündelik tutarına ilaveten yemek ya da konaklama bedelinin ayrıca ödendiği görülmüştür.

6245 sayılı Harcırah Kanununun 3. ve 7. maddelerinde kurumlarında ödenek mukabili çalışan belediye başkanlarına ve belediye meclis üyelerine bu kanuna göre harcırah verilebileceği belirtilmiştir.Aynı Kanunun 14. maddesine göre, kanunun 1. maddesinde yazılı kurumlara ait bir görevin yerine getirilmesi amacıyla geçici görevle yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilen memur ve hizmetlilere geçici görev yolluğu olarak yol masrafı ve yevmiye ödenmesi gerekmektedir. Memuriyet mahalli dışına geçici görevle görevlendirilen memur ve hizmetlilere geçici görev mahallinde konaklama ve yemek bedellerinin ödeneceğine ilişkin bir hüküm 2001 yılında yürürlükte olan mevzuat hükümleri arasında yer almamaktadır.

Çünkü, 6245 sayılı Harcırah Kanunun 33 üncü maddesine 5335 sayılı Kanunun 4-c ile eklenen d) fıkrası (” Bu Kanun hükümlerine göre gündelik ödenenlerden ( (b) fıkrasına göre gündelik ödenenler hariç) yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir.”denilmektedir) 27.04 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla sözü edilen saymanlığın yılı 2001 olduğuna göre, memuriyet mahalli dışına geçici görevle görevlendirilen memur ve hizmetlilere geçici görev mahallinde konaklama giderinin ve yemek bedellerinin ödenmesi mümkün değildir.

Dilekçi talebinde, ”belediye başkanının ve diğer görevlilerin görevli olarak gidiş gelişleri neticesinde ulaşım bedelleri yollukları dışında ödenmiş olup bu ulaşım giderlerinin ödenmesinde yasaya aykırılık yoktur.Ulaşım giderleri yolluk ödemesi dışında ayrıca yapılır.Konaklama ve yemek bedelleri de görevlilere ödenmesi gereken yolluk tutarı karşılığı olup ,ayrıca yolluk ödenmediğinden usulsüz bir ödeme ve kurumun zarara uğratılması söz konusu değildir.” Demiş ise de;

6245 sayılı Kanunun 7.maddesi ile kurumlarda ödenek almak suretiyle çalışanların harcırahlarının ödenek tutarlarının karşılığı olan en yakın aylık veya ücret tutarları esas alınarak hesaplanacağı belirtilmiş bulunmaktadır.

Bu nedenle, belediye başkanı ile belediye meclis üyelerine, halen almakta oldukları ödeneklerine en yakın olan aylık tutarları için her yıl Bütçe Kanunlarına bağlı (H) cetveli ile tespit edilen gündeliklerin ödenmesi gerekmektedir.

Dolayısıyla, yolluk karşılığı olduğu belirtilen fatura bedellerinin belediye bütçesinden ödenmesi mümkün değildir.

Öte yandan geçici görevli olarak görev mahalli dışına giden belediye başkanı ile bazı meclis üyeleri ve memurların geçici görev mahallindeki konaklama, oteldeki ekstra bedellerini içeren otel faturalarının ve yemek bedellerinin belediye bütçesinin temsil,ağırlama, tören giderleri tertibinden de ödenmesi mümkün değildir. Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil-Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi’nde hangi giderlerin temsil giderleri, hangi giderlerin ağırlama giderleri, hangi giderlerin tören giderleri sayılacağı maddeler halinde belirtilmiştir.

Geçici görevle memuriyet mahalli dışına gönderilen Belediye Başkanı ve beraberindeki belediye memurları ile belediye meclis üyeleri için ödenen konaklama ve yemek bedellerinin söz konusu yönerge kapsamında olduğuna ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle yapılan harcamaları yönerge kapsamında, konu, kapsam ve tayini belediye başkanına ait olan temsil gereği yapılan harcamalar olarak kabul etmek ve bedellerini belediye bütçesinden ödemek mümkün değildir.

Yukarıda sayılan nedenlerle dilekçi iddialarının reddi ile 946 sayılı ilamın 2.maddesi ile 990.553.000 –TL.ye ilişkin olarak verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE,

Tutanak No : 31079
Tutanak Tarihi : 19.01.2010

Konu: Belediye Başkanlığınca evlenme ve sünnet düğünlerine, hediye mahiyetinde altın gönderilmesi ve bedellerinin bütçeden ödenmesi hk.

Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra gereği görüşüldü.

9- 422 nolu İlamın 9.maddesinde, Belediye Başkanlığınca evlenme ve sünnet düğünlerine, hediye mahiyetinde altın gönderilmesi ve bedellerinin bütçeden ödenmesi nedeniyle 4.731.000.000.- liranın tazminine karar verilmiştir.

Dilekçiler dilekçelerinde, Belediye bütçesinden yapılacak “Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesinin Genel Kural başlıklı 3’üncü maddesinde, temsil-ağırlama ve tören giderlerinin konu, kapsam ve miktarının tayininin Belediye Başkanının takdirine tabi olduğunun belirtildiğini, temsil giderlerinde görevle ilgili olmak, ağırlama giderlerinde ağırlanacak kişilerin beldenin misafiri olması şartı dışında herhangi bir kısıtlama getirilmediği şeklinde Sayıştay Temyiz Kurulunun 26.06.2001 tarih ve 25263 Sayılı Kararının bulunduğunu, Belediye Başkanının birçok davete belediyeyi temsilen katıldığını, düğün, nişan gibi törenlere katıldığında geleneklere ve davetin şümulüne göre hediye veya bahşiş olarak altın hediye verdiğini, bu uygulamanın sadece Belediye Başkanının belediyeyi temsilen katıldığı davetlerde geçerli olduğunu, bunun dışında şahsi yakınlarına ait davetlerde ise bu tür harcamaların bizzat Başkan tarafından yapılmakta olduğunu, altınlara ait ödemelerin Belediye Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesinin 3 üncü maddesine ve 5/f bendine uyularak yapılmış olduğunu, aynı konunun belediyenin 1999 yılı denetiminde de sorguya alındığını ve Sayıştay 8 inci Dairesinin 1083 nolu ilamında kanun ve nizamlarına uygun bulunduğu nedeniyle sorumluların beraatına karar verildiğini, açıklanan nedenlerle ödemenin mevzuata uygun olduğunu bildirerek tazmin hükmünün kaldırılmasına karar verilmesini talep etmişlerdir. Sayıştay Savcılığının mütalaasında ise, ilgili harcamanın Belediye Başkanının takdirinde, mahalli örf, adet ve sosyal yaşantı içinde gerekli olan etkinlik ve törenler kapsamında değerlendirilebileceği düşüncesiyle tazmin hükmünün kaldırılması yönünde görüş bildirilmiştir.

Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesinin Genel Kural Başlıklı 3. maddesinde, temsil, ağırlama ve tören giderlerinin konu, kapsam ve miktarının tayininin belediye başkanının takdirine tabi olduğu belirtilmiştir. Temsil giderlerinde görevle ilgili olmak, ağırlama giderlerinde de beldenin misafiri olmak şartı dışında her hangi bir kısıtlama getirilmemiştir.

Ayrıca, aynı yönetmeliğin 10. maddesinde, yukarıdaki maddelerde belirtilenler dışında kalan ve yapılması belde için gerekli olan veya mahalli örf adet ve sosyal yaşantı için de gerekli sayılan etkinlikler ve törenler için (nişan, nikah, ölüm gibi) de harcama yapılabileceği, düzenlenmiştir.

Belediye başkanının belediyeyi temsilen katılmış olduğu nişan, nikah ve düğün törenlerinde altın hediye etmesi, bu Yönetmeliğin 10 maddesinde düzenlenen mahalli örf adet ve sosyal yaşantı için gerekli sayılan etkinlikler kapsamında bulunduğundan,yapılan harcamada mevzuata aykırılık görülmemiştir.

Bu itibarla, dilekçilerin iddialarının kabulüyle, 422 nolu ilamın 9. maddesiyle tazminine karar verilen 4.731.000.000.-liraya ilişkin hükmün KALDIRILMASINA,

Sayıştay Temyiz Kurulu Kararları

Tutanak No : 30613
Tutanak Tarihi : 03.02.2009

Konu: Belediye tarafından halk günü adı altında düzenlenen etkinlik sırasında halka dağıtılan ekmek ve kuru pasta bedelinin Belediye bütçesinden ödenmesi hk.

Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra gereği görüşüldü.

1- 1725 nolu ilamın 2. maddesinde, Belediye tarafından halk günü adı altında düzenlenen etkinlik sırasında halka dağıtılan ekmek ve kuru pasta bedelinin Belediye bütçesinden ödenmesi nedeniyle toplam 275.130.000.- liranın tazminine karar verilmiştir.

Dilekçi dilekçesinde özetle, 1580 sayılı Belediye Kanununun; Belediyelerin Hakları Salahiyet ve İmtiyazları başlıklı 19. maddesinin 1.fıkrasında, Belediye İdarelerinin kendilerine tahmil ettiği vazife ve hizmetleri ifa ettikten sonra belde sakinlerinin müşterek ve medeni ihtiyaçlarını tesviye edecek her türlü teşebbüs atı icra edeceklerinin hükme bağlandığını, fertlerin kültürel ve sosyal gelişmelerine katkı sağlayan ve medeni bir ihtiyaç olan Belediye ile Göcek halkını kaynaştırmak, ilişkileri geliştirmek ve halkı bilinçlendirmek için Halk Gününün düzenlendiğini ve bu günde kuru pasta ve ekmek verildiğini, ödemenin 15.04.1999 tarih 27/01 nolu Encümen Kararına bağlandığını, Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesinin Genel Kural Başlıklı 3. maddesinde, Temsil Ağırlama ve Tören Giderlerinin konu, kapsam ve miktarının tayininin Belediye Başkanının takdirine tabi olduğu düzenlemesi bulunduğundan ödemenin bu Yönergenin 3. maddesine göre yapıldığını, bu sarfın Belediyenin faaliyetleri dahilinde olduğunu, yapılan sarf Belediye Encümeni ve hatta Meclis Üyeleri tarafından kabul edildiğini ve ödeme emirlerinin ile sarf belgeleri bu kişilerce imzalandığını, bu nedenlerle yapılan ödemenin fazla ödeme olmadığını bildirerek tazmin hükmünün kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesinin Genel Kural Başlıklı 3. maddesinde, temsil ağırlama ve tören giderlerinin konu kapsam ve miktarının tayininin belediye başkanının takdirine tabi olduğu belirtilmiştir. Temsil giderlerinde görevle ilgili olmak, ağırlama giderlerinde beldenin misafiri olmak şartı dışında her hangi bir kısıtlama getirilmemiştir. Ayrıca, aynı yönergenin davetli listesi başlıklı 7. maddesinde de ağırlama ve toplantılara katılan davetlilere ait listenin sarf evrakına eklenmesinin zorunlu olmadığı ifade edilmiştir.

Dosya ve eklerinin incelenmesinde, beldenin misafiri durumunda olan kişilere ekmek ve kuru pasta ikram edildiği, harcamalarla ilgili faturaların verile emirleri eklendiği, harcamaların yapılmasına ilişkin Encümen Kararının bulunduğu anlaşıldığından, yapılan harcamaların mevzuata aykırı olmadığına, sonuç olarak 1725 sayılı ilamın 2. maddesiyle tazminine karar verilen 275.130.000.- liraya ilişkin hükmün KALDIRILMASINA,

Sayıştay Temyiz Kurulu Kararları

Tutanak No : 30364
Tutanak Tarihi : 07.10.2008

Konu: Belediye işlerine yardım eden Köy Hizmetleri ve Karayolları gibi kuruluşların çalışanların ağırlama giderlerinin belediye bütçesinden karşılanması hk.

1-1093 sayılı ilamın 1.maddesi ile Belediye işlerine yardım eden Köy Hizmetleri ve Karayolları gibi kuruluşların çalışanların ağırlama giderlerinin Belediye Kanunu ve Temsil-Ağırlama, Tören Giderleri Yönergesi hükümlerine aykırı olarak ödendiği gerekçesi 1.692.800.000-liraya tazmin hükmü verilmiştir.

Dilekçi özetle; söz konusu ilamın giriş bölümünde yapılan harcamaların “Belediye işlerine yardım eden Köy Hizmetleri ve Karayolları gibi kuruluşların çalışanlarının” yemek gideri için harcandığı açıkça belirtildiği halde, sonuç bölümünde yapılan hizmetin 1580 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinde belirtilen görevlerden olmadığı beyan edildiğini, oysa söz konusu yasa hükmüne göre, belediyenin bir beldenin mahalli ve müşterek nitelikte medeni ihtiyaçlarını karşılamakla görevli bir kamu kuruluşu olduğunu, yol ve su hizmetlerinin ise mahalli, müşterek ve medeni ihtiyaçlar olduğunun tartışmasız olarak kabul edilmesi gerektiğini, söz konusu hizmetlerin T.C. Karayolları ve Köy Hizmetleri teşkilatı ile birlikte gerçekleştirildiğini, mücavir alanları içinde yapılan işler olmakla birlikte çok zor şartlar altında çalışan ve kendi imkanlarıyla öğle yemeği imkanı olmayan Karayolları ve Köy Hizmetleri personeline milli gelenek ve göreneklerimize göre yemek verildiğini, Belediye Başkanının bütçeye konulan ödenek dahilinde Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil-Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesinin 3. maddesi içerisinde verilen yetki içerisinde taktir hakkını kullandığını, Belediye Başkanının değinilen yönergenin 5/f maddesi hükmüne göre Beldenin kalkınmasına katsı olanlar veya olacağı anlaşılanları ağırlama hak ve yetkisine sahip olduğunu, eğer bu yetkinin yerinde kullanılmadığı, kamu yararına olmadığı düşünülürse bu taktirde sorumlu tutulacak görevlinin Hesap İşleri Müdürünün değil bizzat Belediye Başkanının sorumlu olması gerektiğini, çünkü verilen hizmetin Muhasebe-i Umumiye Kanununa göre “Kanuni Mezuniyet” içerisinde bulunduğunu, Sayıştay 4. Dairesinin 26.3.1996 gün ve 28144 numaralı kararında beldeye gelen değişik kamu kurumu elemanlarının yemek giderlerinin belediye bütçesinden karşılanmasında mevzuata aykırı görülmediğini, ayrıca Sayıştay 5. Dairesinin 24.06.1993 gün ve 8252 no.lu kararının da bu doğrultuda olduğunu belirterek tazmin hükmünün kaldırılmasını talep etmiştir.

Dilekçinin sayman olarak sorumlu tutulmasına itiraz ettiği, ayrıca yapılan harcamanın mevzuata uygun ve belgelerinin tam olduğunu beyanla esastan da itiraz ettiği anlaşılmaktadır.

1050 sayılı Kanunun 9. maddesinde tanımlanan saymanın görevleri anılan Kanunun 13. ve 81. maddelerinde sayılmakta ve saymanın düzenlenen belgelerin doğruluğundan ve yapılan giderlerin mevzuata uygunluğundan sorumlu olduğu belirtildiğinden dilekçinin sorumluluğa ilişkin iddialarının reddi ile konunun esasına geçildi.

Belediye Bütçesinden yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesinin Kapsam başlıklı 2. maddesinde; “Bu yönerge, belediye idaresinin başı ve temsilcisi olan Belediye Başkanının bu sıfatının gereği olarak yapacağı temsil-ağırlama ve tören giderleri konusunda uyacağı kuralları kapsar.” Hükmü yer almaktadır.

Söz konusu yönergenin Genel Kural başlıklı 3. maddesinde; Temsil ağırlama ve tören giderlerinin konu, kapsam ve miktarının tayininin Belediye Başkanının takdirine tabi olduğu belirtilmiştir.

Anılan yönergenin Ağırlama Giderleri başlıklı 5. maddesinde; “Ağırlama, Beldenin misafiri durumunda olan:

a) Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu Üyeleri,
b) Hükümet Merkezi veya diğer illerin protokole dahil kişiler,
c)Yabancı Ülke Temsilcileri veya konuklar,
d) Sanat, bilim, kültür ve spor dallarında temayüz etmiş kişiler,
e) Basın mensupları,
f) Beldenin kalkınmasında katkısı olanlar veya olacağı anlaşılanlar, İle bu kişilerin eşleri ve refakatindeki görevliler için, geleneklere ve davetin şumulüne göre, ağırlama, konuklama, konutlandırma ve bu işlerle ilgili olarak hazırlıkların gerektirdiği giderlerle ziyafet, kokteyl, hediye, çiçek, bahşiş ve taşıma giderleri şeklinde yapılır.” Denilmektedir.

Söz konusu hükümler birlikte değerlendirildiğinde, ağırlama giderinin konu kapsam ve miktarının tayin hususu belediye Başkanının takdirine bağlı olduğu uygulamada belediye tarafından gerçekleştirilen yol ve su hizmetlerinde belediye görevlileri ile birlikte çalışan Köy Hizmetleri ve Karayolları çalışanlarına verildiği belirtilen ve yönergenin 5/f maddesi kapsamında mütalaa olunan yemeğe ilişkin bedelin belediye bütçesinde karşılanmasında Belediye Başkanının yetkili olduğu anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, dilekçi iddialarının kabulü ile, 1093 sayılı ilamın 1. maddesiyle verilen 1.692.800.000-liraya ilişkin tazmin hükmünün KALDIRILMASINA,

Sayıştay Temyiz Kurulu Kararları

Tutanak No : 30609
Tutanak Tarihi : 03.02.2009

Konu: Yeni alınan araçlar için kurban olarak kesilmek üzere satın alınan büyük baş hayvan bedeli ve bu hayvanın kesim ücreti ile söz konusu araçların hizmete sokulması nedeniyle yapılan törene katılan protokol heyetine ve belediye personeline yemek verilmesi hk.

Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra gereği görüşüldü.
2- 2114 nolu ilamın 2. maddesinde, Belediyeye yeni alınan araçlar için kurban olarak kesilmek üzere satın alınan büyük baş hayvan bedeli ve bu hayvanın kesim ücreti ile söz konusu araçların hizmete sokulması nedeniyle yapılan törene katılan protokol heyetine ve belediye personeline verilen yemek bedelinin Belediye Bütçesinden karşılanması nedeniyle 432.695.000.- liranın tazminine karar verilmiştir.

Dilekçi dilekçesinde, 1580 Sayılı Belediye Kanununun Belediyelerin Hakları Salahiyet ve İmtiyazları başlıklı 19. maddesinin 1.fıkrasındaki, Belediye İdareleri kendilerine tahmil ettiği vazife ve hizmetleri ifa ettikten sonra belde sakinlerinin müşterek ve medeni ihtiyaçlarını tesviye edecek her türlü teşebbüsatı icra ederler hükmüyle, sakinlerinin geniş anlamda ihtiyaçlarının temini bakımından belediyelerin her türlü girişimi yapacaklarının belirtildiğini, belediyeye yeni alınan araçların hizmete sokulması törenine gelen Protokol Heyetine yemek verilmesi ve ağırlanmasının da Belediyenin en medeni hak ve görevlerinden olduğunu, Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesinin Genel Kural Başlıklı 3. maddesinde, Temsil Ağırlama ve Tören Giderlerinin konu, kapsam ve miktarının tayininin Belediye Başkanının takdirine tabi olduğunu, söz konusu ödemenin 1580 Sayılı Kanunun 19.maddesinin 1.fıkrası ve Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesinin 3.maddesine göre yapıldığını, kazanımlar karşısında kurban kesmenin toplumlumuzun en önemli gelenek ve göreneklerinden olduğunu, söz konusu sarfiyatın Belediyenin faaliyetleri dahilinde olup yapılan harcamanın Belediye Encümeni ve hatta Meclis Üyeleri tarafından kabul edildiğini ve ödeme emirleri ile sarf belgelerinin bu kişilerce imzalandığını, bu nedenlerle fazla ödemenin bulunmadığını bildirerek tazmin kararının kaldırılmasını talep etmiştir.

Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesinin Genel Kural Başlıklı 3. maddesinde, temsil, ağırlama ve tören giderlerinin konu, kapsam ve miktarının tayininin belediye başkanının takdirine tabi olduğu belirtilmiştir. Temsil giderlerinde görevle ilgili olmak, ağırlama giderlerinde de beldenin misafiri olmak şartı dışında her hangi bir kısıtlama getirilmemiştir.

Ayrıca, aynı yönetmeliğin 10. maddesinde, yukarıdaki maddelerde belirtilenler dışında kalan ve yapılması belde için gerekli olan veya mahalli örf adet ve sosyal yaşantı için de gerekli sayılan etkinlikler ve törenler için de harcama yapılabileceği öngörülmüştür.

Belediyeye yeni alınan araçlar için kurban olarak kesilmek üzere büyük baş hayvan alımı ve bu hayvanın kesimi, bu araçların hizmete sokulması nedeniyle tören yapılması ve bu törene katılan Protokol Heyetine ve belediye personeline yemek verilmesi yukarıda zikredilen Yönergenin 10.maddesindeki mahalli örf adet ve sosyal yaşantı için gerekli sayılan etkinlikler kapsamında olduğundan, bu sebeplerle yapılan harcamada mevzuata aykırılık görülmemiştir.

Bu itibarla, dilekçi iddialarının kabulüyle, 2114 nolu ilamın 2. maddesiyle tazminine karar verilen 432.695.000.- liraya ilişkin hükmün KALDIRILMASINA,

Temyiz Kurulu KararıTutanak No : 28548
Tutanak Tarihi : 28.03.2006

Konu: 24 Kasım Öğretmenler Günü için Ümraniye Belediyesi sınırları içerisinde görev yapmakta olan öğretmenlere hediye edilmek üzere çanta alınması hk.

Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra gereği görüşüldü.

2-İlamın 6. maddesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü için ….. Belediyesi sınırları içerisinde görev yapmakta olan öğretmenlere hediye edilmek üzere 490- Diğer Tüketim Malları ve Malzeme Alımları ayrıntılı koduna kaydedilerek çanta alındığı gerekçesiyle tazmin hükmü verilmiştir.

Dilekçiler temyiz dilekçelerinde,sorguya karşı yaptıkları savunmalarını aynen tekrarladıklarını, savunmalarında ise; çanta hediye edilmesinin öğretmenlere görevleri karşılığı olarak yapılan ayni bir ödeme olmadığını, belediyenin öğretmenler günü nedeniyle yaptığı bir uygulama olduğunu,yapılan uygulamanın esas itibariyle temsil ağırlama niteliğinde bir harcama olmasına karşın,çanta alımının bir nevi mal ve malzeme alımı olduğu değerlendirilerek 490-Diğer tüketim malları ve malzeme alımları ayrıntılı kodu ile ilişkilendirildiğini, fazla ödemenin söz konusu olmadığını belirterek tazmin hükmünün kaldırılmasını istemişlerdir.

Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi’nin 3. maddesinde: “Temsil Ağırlama Ve Tören giderleri’nin konu kapsam ve miktarının tayini Belediye Başkanının takdirine bağlıdır” denilmektedir. Aynı yönergenin 4. maddesinde de, temsil giderlerinin görevle ilgili olmak şartıyla gerçek ve tüzel kişilere plaket, ödül ve hediye vermek,çiçek göndermek suretiyle yapılabileceği belirtilmekte, verilecek hediyenin cinsi, miktarı ve fiyatı konusunda her hangi sınırlama bulunmamaktadır.

Temsil ağırlama giderlerinin konusu,kapsamı ve miktarının tayininin belediye başkanının takdirine bağlı olması, verilecek hediyenin cinsi ve miktarı konusunda da bir sınırlama bulunmaması nedeniyle 24 Kasım Öğretmeler Gününde ….. Belediyesi sınırları dahilindeki öğretmenlere çanta hediye edilmesinde mevzuata aykırı bir husus bulunmamaktadır.

Sayılan nedenlerle ilamın 6. maddesinde yer alan 17.700.000.000.TL. tutarındaki tazmin hükmünün KALDIRILMASINA;

 

1 Yorum

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz