KİK KARARINDAN ALINTIDIR

 

Başvuruya konu ihalede, 07.11.2018 tarih ve 2018/UY.I-1930 sayılı Kurul kararının uygulanmasını teminen alınan 07.12.2018 tarihli ihale komisyonu kararı ile başvuru sahibi YG Yol Yapı İnş. San. ve Tic. A.Ş. – Orak Altyapı San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı’nın teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği ve söz konusu ihale komisyonu kararın 10.12.2018 tarihinde ihale yetkilisince onaylanarak isteklilere tebliğ edildiği, ancak Yol Yapım Başmühendisliğinin 14.12.2018 tarih ve 576890 sayılı yazısı gerekçe gösterilerek ihale komisyonunun yeniden toplandığı ve 14.12.2018 tarihli ihale komisyonu kararı ile 4734 sayılı Kanun’un 39’ncu maddesi uyarınca bütün tekliflerin reddedilerek ihalenin iptal edildiği ve bu kararın da aynı tarihte ihale yetkilisi tarafından onaylandığı tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanun’un beşinci maddesinin ilk fıkrasında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

 

“İhale komisyonu” başlıklı 6’ncı maddesinde “İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.  

İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.

Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.

İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.” hükmü,

 

“Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 39’uncu maddesinde “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.” hükmü,

 

“İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40’ıncı maddesinde “…En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.” hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi tarafından ihale yetkilisinin ihale komisyonu kararını onaylaması ile birlikte bu kararın kesinleşen ihale kararı haline geldiği ve ihale komisyonunun görevinin sona erdiği, bu bakımdan ihale komisyonunun görev ve yetkisinde olmadığı halde, 10.12.2018 tarihli kesinleşen ihale kararını ortadan kaldırarak ihalenin iptaline karar vermesinin usul yönünden hukuka aykırı olduğu ileri sürülmekle birlikte, ihale sürecinin devam ettiği dikkate alındığında, kesinleşen ihale kararının verilmesiyle birlikte ihale komisyonunun görevinin sona erdiği yönündeki iddianın hukuki dayanağının bulunmadığı anlaşılmaktadır.

 

Başvuruya konu ihalede, ihale süreci devam ederken Yol Yapım Başmühendisliğinin 14.12.2018 tarih ve 576890 sayılı yazısı gerekçe gösterilerek 4734 sayılı Kanun’un 39’ncu maddesi uyarınca ihale komisyonu tarafından bütün tekliflerin reddedilerek ihalenin iptal edilmesi ve söz konusu kararın da ihale yetkilisi tarafından onaylanması karşısında, ihale yetkilisinin ihalenin iptaline yönelik 14.12.2018 tarihli ihale komisyonu kararını onaylayarak 10.12.2018 tarihli kesinleşen ihale kararını kaldırma yönündeki yetkisini kullandığı, söz konusu iptal kararının 4734 sayılı Kanun’un 40’ncı maddesi çerçevesinde doğrudan ihale yetkilisi tarafından alınması mümkün ve daha uygun olmakla birlikte, somut olayda ihale komisyonunun iptal kararının ihale yetkilisince onaylanmış olduğu, netice itibariyle ihale yetkilisinin ihaleyi iptal etme iradesinin mevcut ve açık olduğu görüldüğünden anılan hususun esasa etkili bir durum oluşturmadığı, bu çerçevede başvuru sahibinin usul yönünden aykırılık iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz