Toplantı No 2021/039
Gündem No 27
Karar Tarihi 22.09.2021
Karar No 2021/UH.II-1759

BAŞVURU SAHİBİ:

Lapis Eğitim Organizasyon ve Sosyal Hizmetler Limited Şirketi,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/461751 İhale Kayıt Numaralı “Çağrı Merkezi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 09.09.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Çağrı Merkezi” ihalesine ilişkin olarak Lapis Eğitim Organizasyon ve Sosyal Hizmetler Limited Şirketi’nin 20.08.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 27.08.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 06.09.2021 tarih ve 40823 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.09.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1474 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, İhale İlanı’nın 4.4’üncü maddesine göre sadece kamu ya da özel sektör bankalarına yapılan çağrı merkezi hizmetlerinin benzer iş olarak kabul edileceği, benzer iş tanımının amacına uygun olmayan bu sınırlamanın rekabeti engelleyeceği, Türkiye’de aktif şekilde hizmet veren banka sayısının çok az olduğu, bu bankaların büyük bir kısmının çağrı merkezi hizmetini kendi bünyesinde yaptığı, hizmet alımı yapan banka sayısının çok az olduğu dikkate alındığında ihaleye katılımın sınırlı olacağı rekabetin engelleneceği, BDDK’nın temelde düzenleyici kurul olduğu, kamu kurumu sıfatına sahip olduğu diğer kamu kurumlarının sahip olduğu imtiyazlardan başka imtiyazlara sahip olmadığı, benzer şekilde ihale yapan kamu kurumlarından SGK’nın ihalesinde hastanelere çağrı merkezi hizmeti verilmesi, TCDD ihalesinde ise taşıma firmalarına çağrı hizmeti verilmesi gibi sınırlayıcı benzer iş tanımı da yapılmadığı dikkate alındığında, hiçbir şekilde hukuki dayanağı olmayan sınırlı firmanın katılacağı benzer iş tanımının rekabeti engellediği, buna göre hem yönetmelik hem de amir hüküm içeren Kanuna göre rekabet ortamını genişletmeden rekabet ortamını ortadan kaldıracak şekilde yapılan ihale ilanının düzeltilmesi gerektiği, BDDK’nın kendi sitesinde düzenleyici kurum olarak kendisine bağlı olan kurumlar içinde sadece bankaların olmadığı, “Bankalar, Finansal Kiralama Şirketleri, Faktoring Şirketleri, Finansman Şirketleri, Finansal Holding Şirketleri, Varlık Yönetim Şirketleri, Yabancı Bankaların Türkiye Temsilcilikleri Bağımsız Denetim Kuruluşları, Bankalara Değerleme Hizmeti Vermeye Yetkili Kuruluşlar, Yetkili Derecelendirme Kuruluşları Birlikler ve Diğer Kuruluşlar, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Kapsamında Faaliyet İzni Verilen Kuruluşlar, Değerlendirme Süreci Devam Eden Tasarruf Finansman Şirketleri”nin tamamıyla ilgili düzenleme yaptığı, söz konusu şirketlerin faaliyet konularının birbirinden farklı olduğu, BDDK’nın sadece banka işini yaptığı yönündeki iddianın çağrı merkezi ihalesini sınırlı katılımcıyla yapmak yönündeki gayenin sonucu olduğu, dolayısıyla benzer iş tanımının “çağrı merkezi hizmet alımı” şeklinde genişletilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki tanımlar yanında;

a) Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri,

ifade eder.” hükmü,

 

İhale İlanı’nın “Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler” başlıklı 4.4’üncü maddesinde “4.4.1.Kamu veya özel bankalara verilen Çağrı Merkezi, Etkileşim Merkezi veya İletişim Merkezi hizmeti işleri ayrı ayrı ya da birlikte benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi,

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Çağrı Merkezi

b) Miktarı ve türü: Kurumun İstanbul hizmet binasında 16 personel, Erzurum ilinde 28 personel olmak üzere toplam 44 personel ile 36 ay süreli çağrı merkezi hizmeti alımıdır.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Büyükdere Cad.No:106 Esentepe-Şişli/İSTANBUL – Erzurum ili…” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Kamu veya özel bankalara verilen Çağrı Merkezi, Etkileşim Merkezi veya İletişim Merkezi hizmeti işleri ayrı ayrı ya da birlikte benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin “İşin Tanımı ve Kapsamı” başlıklı maddesinde “Yüklenici tarafından;

0850 222 23 35 numaralı hattan faaliyet gösteren çağrı merkezinin İdarece belirlenen hedef değerlere uygun olarak kaliteli, güvenilir ve hızlı bir şekilde tüm operasyonuna, bu kapsamda başvuruya ilişkin işlenebilir nitelikte kayıt alınması, bankacılık mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde arayana bilgilendirme yapılması,  

Çağrı merkezi, İdarenin web sayfasından kamunun erişimine sunulan E-Şikâyet platformu, dilekçe ve diğer kanallardan İdareye intikal eden bildirimlerin ve başvuruların İdarece belirlenen hedef değerlere uygun olarak uçtan uca operasyonuna; bu kapsamda söz konusu başvuruların kaydedilmesine, yönlendirilmesine, neticeye bağlanmasına, raporlanmasına ve

Bunlarla ilgili diğer iş ve işlemlere    

tümüyle İdarenin gözetimi, denetimi, sevk ve idaresi altında Kurumun ilgili mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarına ve gizliliğe riayet edilerek destek sağlanacaktır. Dolayısıyla Yüklenici, İdare’ye bu şartnamede tanımlanan hizmetleri -dış kaynak kullanım hizmeti olarak-  sağlayacak olup tüm proje ve operasyon yönetimini İdare ile Yüklenici birlikte yürütecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kamu ihale mevzuatı uyarınca idarece ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işlerin benzer iş olarak belirlenebileceği anlaşılmaktadır.

 

Yapılan incelemede, başvuruya konu ihalenin 0850 222 23 35 numaralı hattan faaliyet gösteren çağrı merkezinin idarece belirlenen hedef değerlere uygun olarak kaliteli, güvenilir ve hızlı bir şekilde tüm operasyonuna, bu kapsamda başvuruya ilişkin işlenebilir nitelikte kayıt alınması, bankacılık mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde arayana bilgilendirme yapılması, idarenin web sayfasından kamunun erişimine sunulan e-şikâyet platformu, dilekçe ve diğer kanallardan idareye intikal eden bildirimlerin ve başvuruların idarece belirlenen hedef değerlere uygun olarak kaydedilmesi, yönlendirilmesi, neticeye bağlanması ve raporlanması işlerini kapsadığı anlaşılmaktadır.

 

İdarenin şikayet başvurusuna vermiş olduğu cevap yazısında alım kapsamında yapılacak işin salt çağrı merkezi hizmeti olmadığının ve iletişim merkezinin sadece çağrı merkezinde değil, aynı zamanda bankacılık ve şikâyet çözümleme alanında da tecrübe sahibi olması gerekli olduğunun belirtildiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibi tarafından ihale ilanında yer alan benzer iş tanımının rekabeti daralttığı ve “çağrı merkezi hizmet alımı” olarak genişletilmesi gerektiği iddia edilse de, idarenin ihale kapsamında sadece çağrı merkezi hizmeti almayacağı, bankacılık ve şikâyet çözümleme alanında da tecrübe aradığı, dolayısıyla yapılan düzenlemenin Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde;… ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü kapsamında olduğu anlaşıldığındanbaşvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz