Toplantı No : 2021/039
Gündem No : 26
Karar Tarihi : 22.09.2021
Karar No : 2021/UY.II-1758

BAŞVURU SAHİBİ:

Baltaş Çatı Kap. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Kırkağaç Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/432200 İhale Kayıt Numaralı “Kırkağaç İlçesi Spor Kompleksi ile Çevre Düzenleme ve Altyapı Yapım İşi” İhalesi

 

KURUMCA YAPILAN İNCELEME:

Kırkağaç Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 23.08.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kırkağaç İlçesi Spor Kompleksi ile Çevre Düzenleme ve Altyapı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Baltaş Çatı Kap. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 31.08.2021 tarih ve 39789 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.08.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1420 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 39’uncu maddesinin idareye tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması, ödenek yetersizliği ya da Kanun’un temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespit edilmesi gibi durumlarda, ihalede verilmiş olan tüm teklifleri reddederek ihaleyi iptal etme hususunda takdir yetkisi tanıdığı, ancak bu yetkinin de mutlak ve sınırsız olmadığı, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olduğu, ayrıca söz konusu hususların somut olarak ortaya konulması gerektiği, şikayete konu ihaleye 4 isteklinin katıldığı ve yaklaşık maliyet üzerinden %16,80 oranında tenzilat yapıldığı, dolayısıyla yeterli rekabet ortamı sağlandığından ihalenin iptali kararının iptaline karar verilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve iptali” başlıklı 39’uncu maddesinde “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40’ıncı maddesinde “…İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır…” hükmü yer almaktadır.

 

İhale konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

a) Adı: Kırkağaç İlçesi Spor Kompleksi İle Çevre Düzenleme ve Altyapı Yapım İşi

b) Yatırım proje no’su/kodu:

c) Miktarı ve türü:

Yarıolimpik yüzme havuzu, 24*44 m açık futbol sahası, tenis kortu, basketbol sahası, 30*50 m kapalı halısaha, 4lü soyunma odası, futbol stadı, tribün, çevre düzenlemesi ve altyapı işleri

Toplam 14108,17 m2 İnşaat Alanlı Yapım İşi

ç) Yapılacağı yer: Kırkağaç İlçesi, Şaireşref Mahallesi, 96 ada 6-7-8 nolu parseller

d) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi” başlıklı 34’üncü maddesinde “34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde, bu durum bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden ve ihale dokümanı düzenlemelerinden, ihale komisyonu kararı üzerine idarenin, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbest olduğu, ihalenin iptal edilmesi halinde bu durumun bütün isteklilere bildirilmesi gerektiği, idarenin bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmeyeceği, ayrıca söz konusu hüküm ve düzenlemeler gereğince ihalenin iptali konusunda idarenin takdir yetkisi bulunmakta ise de bu yetkinin mutlak ve sınırsız olmadığı, kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlı olduğu anlaşılmaktadır.

 

Kırkağaç Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 23.08.2021 tarihinde yapılan “Kırkağaç İlçesi Spor Kompleksi ile Çevre Düzenleme ve Altyapı Yapım İşi” ihalesinde 8 adet doküman edinildiği, 4 isteklinin ihaleye teklif verdiği, Semih Atik’in teklifinin yapı ruhsatı için gerekli olan müteahhitlik yetki belgesinin sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, diğer 3 isteklinin teklifinin geçerli kabul edildiği, 24.08.2021 onay tarihli ihale komisyonu kararında “…ihalede yeterli ve istenilen rekabet ortamı oluşmadığından…” ifadelerine yer verilerek ihalenin iptal edilmesine karar verildiği görülmüştür.

 

Yapılan incelemede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yapılan ihalelerde ihalenin iptali hususunda ihale komisyonlarına ve dolayısıyla idarelere takdir yetkisi tanınmakla birlikte, bu takdir yetkisi mutlak ve sınırsız bir yetki niteliğinde olmadığından, takdir yetkisinin anılan Kanun’un temel ilkelerine uygun şekilde, kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilerek kullanılması ve somut olaya ilişkin koşulların dikkate alınarak karar verilmesi gerektiği, ihale konusu işin spor kompleksi ile çevre düzenleme ve altyapı yapım işi olduğu, 24.08.2021 onay tarihli ihale komisyonu kararında ihalede yeterli ve istenilen rekabet ortamının sağlanamadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesine karar verildiği, şikayete konu ihaleye ihale dokümanını indiren 8 istekli olabilecek firmadan 4’ünün teklif verdiği, 1 isteklinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakıldığı, gelinen aşama itibari ile ihalede bulunan geçerli teklif sayısının 3 adet olduğu, söz konusu 3 adet teklifin de idarece hazırlanan yaklaşık maliyet tutarının altında olduğu göz önüne alındığında idarece ihalenin Kamu İhale Kanunu’nun temel ilkelerinden rekabet ilkesi gerekçe gösterilerek iptal edilmesi işleminin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

İdarenin ihalenin iptali kararının iptaline,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz