Toplantı No : 2021/039
Gündem No : 19
Karar Tarihi : 22.09.2021
Karar No : 2021/UH.II-1780

BAŞVURU SAHİBİ:

Mev Proje ve Mühendislik Anonim Şirketi,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Devlet Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğü Konya,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/281151 İhale Kayıt Numaralı “Karaman Gödet Sulaması Yenileme Teknik Raporu Hazırlanması” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Devlet Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğü Konya tarafından 29.06.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Karaman Gödet Sulaması Yenileme Teknik Raporu Hazırlanması” ihalesine ilişkin olarak Mev Proje ve Mühendislik Anonim Şirketinin 02.08.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 17.08.2021 tarih ve 37243 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.08.2021  tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1349 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasında; Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.9’uncu maddesine aykırı olarak saatlik asgari işçilik ücreti, yürürlükteki saatlik asgari ücretten düşük öngördüğü; isteklinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.4’üncü maddesine göre analiz formatına uygun açıklamada bulunmadığı, açıklama istenilen Lisans Bedeline ilişkin sadece fiyat teklifi sunduğu, oysa anılan Tebliğ’in 45.1.13.7’nci maddesine göre Stok Tespit Tutanağı da sunması gerektiği, sunulan Stok Tespit Tutanaklarında ağırlıklı ortalama birim satış tutarının tespitinde esas alınan fatura bilgilerinin bulunmadığı, sunduğu Maliyet Tespit Tutanağında ağırlıklı ortalama birim maliyetine dayanak teşkil edecek herhangi bir belge sunmadığı, açıklamanın bu haliyle Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13.9 ve 45.1.13.1’inci maddesine uygun olmadığı; ayrıca istekli tarafından sunulan Ek-O.5 ve Ek-O.6 Tutanaklarının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesine; Ek-O.7 Tutanaklarının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.7’nci maddesine uygun olmadığı, sözleşme gideri hesabının kontrol edilerek mevzuata uygun hesaplanmadıysa açıklamasının reddedilmesi gerektiği, anılan isteklinin açıklamasının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45’inci ve 79’uncu maddelerine göre yukarıda belirttikleri aykırılıklar dışında başka aykırılık taşıyıp taşımadığının re’sen incelenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.

Dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir:

d) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller…” hükmü,

 

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Temel İlkeler” başlıklı 4’üncü maddesinin dördüncü fıkrasında “Danışmanlık hizmet alımı ihaleleri Kanunun ikinci kısmının beşinci bölümünde yer alan maddelere göre belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılır. Ancak yaklaşık maliyeti Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının dört katının altında kalan danışmanlık hizmetleri, hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilebilir.” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “Danışmanlık hizmetlerinin kapsamı” başlıklı 6’ncı maddesinin birinci fıkrasında “Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, her ölçekte imar planı, imar uygulama, ÇED raporu hazırlanması, plan, yazılım geliştirme, tasarım, teknik şartname hazırlanması, denetim ve kontrolörlük gibi teknik, mali, hukuki veya benzeri alanlardaki hizmetler, danışmanlık hizmet sunucularından alınır.” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde (1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

(2) Aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak, ihale ilanı ve dokümanında belirtilmek kaydıyla, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralardaki koşullar çerçevesinde aşağıdaki seçeneklerden bir tanesi kullanılır.

a) Sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu;

1) Verilen hizmetin ekonomik olması,

2) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

3) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir….” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinde “(1) Şikayet başvuruları idareye, itirazen şikayet başvuruları ise Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır.

(2) Dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir;

ç) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller…” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde “(1) Başvurular öncelikle;

ı) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilip belirtilmediği yönlerinden sırasıyla incelenir…” hükmü,  

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “…78.1.2. Danışmanlık hizmetleri, hastane bilgi yönetim sistemi hizmetleri ve çağrı merkezi hizmetleri, 78.1.1 inci maddede yer alan koşullara bakılmaksızın personel çalıştırılmasına dayalı hizmet olarak kabul edilmez.” açıklaması,

 

Aynı Tebliğ’in “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79.2.2’nci maddesinde “İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.

79.2.2.1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulacaktır.

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.2.2.7 İsteklinin Kendi Ürettiği, Aldığı veya Sattığı Mallara İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ait fiyatların kullanılması durumunda, istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre aşırı düşük teklif açıklamasına konu mal için düzenlenen maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) ile açıklama yapılabilir.

Maliyetler dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta (Ek-O.7) tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması ve isteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alım yapmış olması gerekir.

Satışlar dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta (Ek-O.7) tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması ve malın ticaretinin isteklinin faaliyet alanında olması gerekir.  

İsteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere açıklama konusu mala ilişkin satış yapmış ve satılan malın idarece kabul edilmiş olması durumunda, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) sunulmasına gerek bulunmayıp sadece söz konusu satışa ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, (Ek ibare: 12/06/2015-29384 R.G./3. md.; Mülga ibare: 13.06.2019-30800 R.G/14. md., yürürlük: 23.06.2019) YMM, SMMM ya da vergi dairesince onaylı suretleri ile de belgelendirme yapılabilir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.2.4. Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

79.3.5. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 4 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle açıklama yapılacaktır.” açıklaması,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikâyet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinde “(1) Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında itirazen şikayet başvuru dilekçesinde yer verilmesi gereken asgari bilgiler, beşinci fıkrasında ise dilekçeye eklenmesi gereken zorunlu belgeler sayılmıştır.

(8) Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin başvuru dilekçelerinde belirtilmesi gerektiği düzenlendiğinden, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerekmektedir. İşlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece mevzuata aykırı olduğu gibi soyut ve mesnetsiz iddialara yer verilmesi halinde, Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine ilişkin sorumluluk başvurana ait olacağından bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın; a) Adı: Karaman Gödet Sulaması Yenileme Teknik Raporu Hazırlanması” düzenlemesi,  

 

Aynı Şartname’nin “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19’uncu maddesinde “19.1. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekli ile toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. İhale ve sözleşmeye ilişkin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak bütün sözleşme giderleri, hizmetin yerine getirilmesine ilişkin, ulaşım, konaklama, nakliye, sigorta, vergi, resim ve harçlar vb. giderlerin tümü teklif fiyata dahil edilecektir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

Teknik Şartnamede belirtilen ve işin yapılması safhasındaki diğer bütün harcamalar, kurumlardan bilgi ve görüş alımı esnasında ödenecek ücretler ve işin tamamlanması süresince yapılması gerekli tüm harcamalar ve diğer vs. masrafları yüklenici tarafından karşılanacaktır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

 

 Bahsi geçen Şartname’nin  “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Danışmanlık hizmetlerinin kapsamı” başlıklı 6’ncı maddesinin birinci fıkrasında; “etüt ve proje” işlerinin danışmanlık hizmeti olduğu belirtilmiş, anılan Yönetmelik’in “Temel ilkeler” başlıklı 4’üncü maddesinde; danışmanlık hizmet alımı ihalelerinin belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılacağı ifade edilmiş, ancak yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 13’üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının dört katının altında kalan danışmanlık hizmetlerinin, hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilebileceği düzenlenmiştir. İhale konusu işin anılan hüküm çerçevesinde hizmet alımı ihalesi yoluyla gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

 

İtirazen şikâyete konu ihalede söz konusu alımın niteliği itibari ile danışmanlık hizmeti olduğu dikkate alındığında, aşırı düşük teklif açıklaması ve değerlendirmesinin hangi kriterlere göre yapılacağının tespit edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, ihale konusu işe ait ihale dokümanının incelenmesinden ihale konusu işin etüt, proje ve rapor hazırlanması gibi danışmanlık hizmeti niteliğinde işler olduğu, Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda yer verilen 78.1.2’nci maddesi gereğince, anılan ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olmadığı ve isteklilerce aşırı düşük teklif açıklamasının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2’nci maddesi esas alınarak yapılması gerektiği açıktır.

İncelenen ihalede, idarece sınır değerin altında teklif veren TVT Hidrotek Proje Müş. Müh. Tic Ltd Şti., Çe-Tu Proje Müh. Müş. Peyzaj İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Sepa Müh. Müş. A.Ş. ile Netsu Grup Müh. Müş. İnş. Tic. Ltd. Şti.den aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği; bahsi geçen isteklilerden sadece Sepa Müh. Müş. A.Ş. tarafından aşırı düşük teklif açıklaması sunulduğu, idarece yapılan değerlendirme sonucunda açıklamanın uygun olduğunun kabul edildiği ve ihalenin anılan istekli üzerinde bırakıldığı; başvuru sahibi istekli olan Mev Proje ve Müh. A.Ş.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olduğu anlaşılmıştır.

 

İdarece, isteklilerden önemli teklif bileşeni olarak kabul edilen dokuz başlıkta sayılan proje safhalarına ilişkin aşırı düşük teklif açıklaması istenilmiş; diğer tüm proje safhalarının sözleşme giderlerinin göz önünde bulundurulması da talep edilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan Sepa Müh. Müş. A.Ş. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, her bir iş kalemine ilişkin olarak hangi unvanda kaç personelin çalışacağını ve bu personele verilecek ücreti, iş kalemleri içinde yer alan örneğin ulaşım, meteorolojik veri temini, laboratuvar giderleri ve araştırma çukuru açılması gideri gibi giderleri de öngörerek bir maliyet oluşturduğu;, bu maliyete “ÇED Çalışmalarının Yapılması Kararının Alınması” başlıklı bir gider kalemi  ile “Diğer giderler” başlıklı bir maliyet kalemi  de eklediği; sözleşme bedelinin %2,5’i oranında sözleşme giderini de dahil ettiği ve bulduğu tutara %23 oranında kar ekleyerek teklif bedelini hesapladığı; bu maliyet hesabının ekinde ise çalışanların ücret bordrolarına ve idarece aşırı düşük teklif açıklaması istenilmeyen “ÇED Çalışmalarının Yapılması Kararının Alınması” iş kalemi için sunduğu fiyat teklifine ve bu fiyat teklifinin dayanağı olduğu anlaşılan Ek-O.6 Satış Tutarı Tespit Tutanağı’na yer verdiği görülmüştür.

Başvuru sahibinin, ihale üzerinde bırakılan isteklinin yapmış olduğu aşırı düşük teklif açıklamasının, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.9’uncu maddesine aykırı olarak saatlik asgari işçilik ücreti, yürürlükteki saatlik asgari ücretten düşük öngördüğü; isteklinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.4’üncü maddesine göre analiz formatına uygun açıklamada bulunmadığı, açıklama istenilen Lisans Bedeline ilişkin sadece fiyat teklifi sunduğu, oysa anılan Tebliğ’in 45.1.13.7’nci maddesine göre Stok Tespit Tutanağı sunması gerektiği, sunulan Stok Tespit Tutanaklarında ağırlıklı ortalama birim satış tutarının da tespitinde esas alınan fatura bilgilerinin bulunmadığı, sunduğu Maliyet Tespit Tutanağında ağırlıklı ortalama birim maliyetine dayanak teşkil edecek herhangi bir belge sunmadığı, açıklamanın bu haliyle Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13.9 ve 45.1.13.1’inci maddesine uygun olmadığı yönündeki iddiasına ilişkin olarak; yukarıda da tespit edildiği üzere şikayete konu ihalede, aşırı düşük teklif açıklamasının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2’nci maddesi esas alınarak yapılması gerektiği göz önüne alındığında, bahsi geçen iddianın konusunun bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

İhale konusu işin niteliği göz önüne alındığında, işin yürütümünün alanında uzman mimar ve/veya mühendis personel tarafından gerçekleştirileceği, bu noktada teklif bedelinin ağırlığının personele verilecek ücret merkezinde olacağı açıktır. İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması bu bakış açısıyla değerlendirildiğinde, isteklinin teklif bedelini kurgularken şirket ortakları dışındaki personel için en az yürürlükteki aylık asgari ücret olmak üzere işçilik ücreti öngördüğü; ancak ihale konusu işte çalışacak iki şirket ortağına 2000 TL ücret verileceğini belirttiği; bu itibarla şirket ortakları için öngörülen bu tutarın yürürlükteki asgari işçilik ücretinin altında olduğu; diğer taraftan teklif bedeline dahil ettiği, örneğin ulaşım, meteorolojik veri temini, laboratuvar giderleri ve araştırma çukuru açılması giderlerine ilişkin herhangi bir belge sunmadığı; teklif fiyata dahil edilen bu gider kalemlerinin tevsik edilmesi gerekirken bunun yapılmadığı anlaşıldığından, açıklamanın bu yönüyle de mevzuata uygun olmadığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak, teklif fiyata dahil ettiği gider kalemlerine ilişkin olarak mevzuata uygun tevsik edici belge sunmayan ve iki şirket ortağı bakımından yürürlükteki asgari işçilik maliyetinin altında ücret öngören isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının reddedilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, isteklinin, “ÇED Çalışmalarının Yapılması Kararının Alınması” iş kalemi için sunduğu fiyat teklifine ve bu fiyat teklifinin dayanağı olduğu anlaşılan Ek-O.6 Satış Tutarı Tespit Tutanağı sunması durumuna ilişkin olarak da bahsi geçen bu kalemde idarece aşırı düşük teklif açıklaması istenilmediğinden, bu belgelerin mevzuata uygun olup olmadığının değerlendirilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Başvuru sahibinin, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sözleşme giderinin mevzuata uygun hesaplanmadığı iddiasına ilişkin olarak; Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda yer verilen açıklamaları gereğince söz konusu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı niteliğinde olduğu ve bu bağlamda anılan Tebliğ’in 79.3.5’inci maddesi açıklaması gereğince personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 4 oranında hesaplanmasının söz konusu olmayacağı, sözleşme giderlerinin ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap verileceği anlaşılmış olup; ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sözleşme gideri öngördüğü (Teklif bedeli 700.000,00 TL olup; isteklinin %2,5’i oranında; 17.500,00 TL sözleşme gideri öngördüğü anlaşılmıştır.) ve bu tutarı teklif bedeline dahil ettiği görüldüğünden iddia yerinde bulunmamıştır.

 

Başvuru sahibinin, anılan isteklinin açıklamasının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45 ve 79’uncu maddelerine göre yukarıda belirttikleri aykırılıklar dışında başka aykırılık taşıyıp taşımadığının re’sen incelenmesi gerektiği iddiasına ilişkin olarak; Kamu İhale Kurumunun görev ve yetkilerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile belirlendiği, bu görevler arasında ihale komisyonunun yerine geçip; aşırı düşük teklif açıklamalarını baştan sona yeniden değerlendirme görevinin bulunmadığı açık olup; ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının; başvuru sahibinin iddia etmediği hususlara ilişkin olarak Kurum tarafından re’sen incelenmesi gerektiği iddiasının, yukarıda da yer verilen mevzuat uyarınca mümkün olmadığı; kanun koyucunun iradesinin de bu yönde olduğu; sonuç olarak başvuru sahibince iddia edilmeyen hususlara ilişkin olarak Kurumca re’sen inceleme yapılamayacağından iddia uygun bulunmamıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Sepa Müh. Müş. A.Ş. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz