Toplantı No : 2021/039
Gündem No : 13
Karar Tarihi : 22.09.2021
Karar No : 2021/UH.IV-1749

BAŞVURU SAHİBİ:

Şeker Temizlik Kurumsal Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Elazığ Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/450545 İhale Kayıt Numaralı “Kentsel Temizlik Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Sürücüsüz Araç Kiralama Hizmet Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Elazığ Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 07.09.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kentsel Temizlik Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Sürücüsüz Araç Kiralama Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 10.09.2021 tarih ve 41687 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1499 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde istenilen belgelerin mevzuata aykırı olduğu,

 

2) Teknik Şartname’de araçların ve iş makinalarının teknik özelliklerinin fazlasıyla detaylı ve dar çerçeveli düzenlendiği, tek bir markaya ait teknik özelliklere, tanımlamalara yer verildiği, araç listesinin mevcut işi yapan firmaya göre hazırlandığı,

 

3) Teknik Şartname’nin 4.2’nci maddesinde yer alan akaryakıt, yakıt katkısı, temizlik ve dezenfektasyon malzemesi tüketim miktarlarının belli olmadığı, birim fiyat cetvelinde ayrı satır açılmadığı, bu durumun belirsizlik yarattığı iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.

Belirtilen hususlara aykırılık içeren ve henüz başvuru süresi dolmamış olan başvurulardaki eksiklikler, idare veya Kurumun bildirim yapma zorunluluğu bulunmaksızın, başvuru süresinin sonuna kadar başvuru sahibi tarafından giderilebilir” hükmüne,

 

Aynı maddenin 11’inci fıkrasının (c) bendinde “Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikâyete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikâyet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine karar verilir.” hükmüne,

       

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin birinci fıkrasında “Şikayet başvuruları idareye, itirazen şikayet başvuruları ise Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır.” hükmü, beşinci fıkrasında “İtirazen şikayet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza beyannamesinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, idareye verilen şikayet dilekçesinin bir örneği varsa şikayete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedelinin, teminat alınan hallerde başvuru teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur.” hükmüne,

 

Aynı Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde “(1) Başvurular öncelikle;

            …

ç) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı, unvanı, adresi, imzası ile başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza beyannamesinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin bulunup bulunmadığı,

ğ) Başvuru bedelinin, teminat alınacak hallerde ise başvuru teminatının yatırılıp yatırılmadığı,

yönlerinden sırasıyla incelenir.

(2) Başvuru dilekçesi ve ekinde yukarıda belirtilen ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın bulunmaması durumunda esasın incelenmesine geçilir.

(3) Birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeleri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularında, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksiklikler başvuru sahibi tarafından giderilebilir.

(4) Yapılan ön inceleme sonucunda, bir aykırılığın tespit edilmesi halinde bu hususa ilişkin ön inceleme raporu düzenlenir.” hükmüne,

 

Aynı Yönetmelik’in “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17’nci maddesinde ise “(1) 16 ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Yapılan inceleme sonucunda, 10.09.2021 tarih ve 2021/41687 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan itirazen şikâyet başvuru dilekçesinin Habibe Şeker tarafından imzalandığı ve başvuru dilekçesine Habibe Şeker’e ait imza beyannamesinin aslının eklendiği, ancak 09.09.2021 tarihli ve 10405 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 1198’inci sayfasında daha önce şirketi temsile yetkili olan Habibe Şeker’in görevinin sona erdiğinin ve Kadir Kaya’nın 08.09.2041 tarihine kadar şirketi münferiden temsile yetkili (müdür) olduğunun belirtildiği anlaşılmıştır. Dolayısıyla Kuruma başvuru tarihi itibarıyla itirazen şikâyet başvuru dilekçesinin şirketi temsile yetkili olan Kadir Kaya tarafından imzalanmadığı ve başvuru dilekçesine Kadir Kaya’ya ait imza beyannamesinin aslının veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmesi gerekirken eklenmediği, ayrıca 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinin (j) bendinin 2 numaralı alt bendi gereğince başvuruda bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırılmadığı tespit edilmiştir.

 

Söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için Kurum’un internet sitesi üzerinden yayımlandığı, ancak anılan eksikliklerin İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca idareye 01.09.2021 tarihinde yapılan şikâyet başvurusuna ilişkin olarak idarece alınan kararın tebliğ edildiği 06.09.2021 tarihini takip eden on günlük itirazen şikâyet süresinin son günü olan 16.09.2021 Perşembe günü mesai bitimine kadar giderilmediği anlaşılmıştır.

             

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz