Toplantı No : 2021/042
Gündem No : 30
Karar Tarihi : 13.10.2021
Karar No : 2021/UH.II-1883

BAŞVURU SAHİBİ:

Eslem Otomotiv İnşaat Turizm Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/450034 İhale Kayıt Numaralı “Personel Taşıma Hizmet Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 13.09.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Personel Taşıma Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Eslem Otomotiv İnşaat Turizm Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 07.09.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 08.09.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 20.09.2021 tarih ve 43131 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.09.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1553 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Teknik Şartname’nin 5.14’üncü maddesinde   “İdare’nin İstanbul il sınırları içerisinde mesai günleri dışında İdare personelinin genelini kapsayan sosyal bir faaliyet düzenlemesi hâlinde (eğitim gezisi, toplantı, panel, konferans vb.), işin süresi boyunca her yıl için en fazla 2 (iki) gün – 2 (iki) ayrı organizasyon için İdare yükleniciden personel taşıma hizmetini bedelsiz olarak sunmasını talep edebilecektir.” düzenlemesinin yer aldığı,  İdari Şartname’nin   25.3.1’inci maddesinde her ne kadar teklif fiyata dahil olan giderler içerisinde Teknik Şartname’de belirtilen hususların da giderlere dahil edildiği belirtilmiş olsa da Teknik Şartname’nin  5.14’üncü maddesinde belirtilen araç talebi konusunda yapılacak olan organizasyonlarda araçların kapasitelerinin belirtilmediği, kaç adet araç isteneceği, araçların gideceği noktaların belirtilmemiş olmasının maliyet hesaplanması noktasında belirsizlik/eşitsizlik yarattığı, rekabetin sağlanması açısından bahse konu organizasyonun yapılması noktasında Şartname ve eklerinde açıklayıcı düzenleme yapılması gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İhaleye ilişkin İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde  “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Personel Taşıma Hizmet Alımı

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı: 413 kalemden oluşan Personel Taşıma Hizmet Alımı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü’ ne bağlı tesisler ve iş yerleri ( İşin yapılacağı yerlerin detayı Birim Fiyat Teklif Cetvelinin ‘İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması’ kısmında belirtilmiştir.)” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince ödenecek ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri teklif fiyatına dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dâhil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak her türlü (KDV hariç) vergi, resim, harç giderleri, araçların her türlü bakım, onarım ve masrafları, şoför, akaryakıt, sigorta ve vergi giderleri ile güzergâhın adını ve numarasını belirten levha giderleri köprü ve otoban geçişli araçlarda OGS-HGS giderleri, İdari Şartname ve Sözleşme Tasarısının diğer hususlar başlıklı maddelerinde belirtilen giderler ile Teknik Şartname’de yer alan bütün giderler teklif fiyata dâhildir.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin  “Diğer Hususlar” başlıklı 5’inci maddesinde “5.14. İdare’nin İstanbul il sınırları içerisinde mesai günleri dışında İdare personelinin genelini kapsayan sosyal bir faaliyet düzenlemesi hâlinde (eğitim gezisi, toplantı, panel, konferans vb.), işin süresi boyunca her yıl için en fazla 2 (iki) gün – 2 (iki) ayrı organizasyon için İdare yükleniciden personel taşıma hizmetini bedelsiz olarak sunmasını talep edebilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari Şartname’ninTeklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde Teknik Şartname’de yer alan bütün giderlerin  teklif fiyata dâhil olduğunun, Teknik Şartname’nin  5.14’üncü maddesinde de,  idarenin İstanbul il sınırları içerisinde mesai günleri dışında iare personelinin genelini kapsayan sosyal bir faaliyet düzenlemesi hâlinde (eğitim gezisi, toplantı, panel, konferans vb.), işin süresi boyunca her yıl için en fazla  2 (iki) gün – 2 (iki) ayrı organizasyon için yükleniciden personel taşıma hizmetini bedelsiz olarak sunmasını talep edebileceğinin düzenlendiği tespit edilmiştir.

 

İdari Şartname’ninTeklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde Teknik Şartname’de yer alan bütün giderlerin  teklif fiyata dâhil olduğunun, Teknik Şartname’nin 5.14’üncü maddesinde de,  idarenin İstanbul il sınırları içerisinde mesai günleri dışında idare personelinin genelini kapsayan sosyal bir faaliyet düzenlemesi hâlinde (eğitim gezisi, toplantı, panel, konferans vb.), işin süresi boyunca her yıl için en fazla 2 (iki) gün – 2 (iki) ayrı organizasyon için yükleniciden personel taşıma hizmetini bedelsiz olarak sunmasını talep edebileceğinin düzenlendiği, idarece şikayete verilen cevaptan da açıkça anlaşıldığı üzere, söz konusu düzenlemenin, istisnai durumlarda ortaya çıkabilecek bir sosyal faaliyet halinde bütün personel için öngörüldüğü, taşıma faaliyeti boyunca her yıl için en fazla 2 gün veya 2 organizasyon için ve de İstanbul sınırlarında gerçekleştirileceği, bahse konu düzenlemenin gerçekleştirileceği yer, kaç defa yapılacağı ve bütün personel için öngörüldüğü dikkate alındığında bu bilgiler çerçevesinde araçların kapasitelerinin, kaç adet araç gereksinimi olacağının hesaplanabilir olduğu, anılan düzenlemenin açık ve anlaşılır olduğu, açıkça öngörülen bu koşulları dikkate almak suretiyle, ihale konusu alanda faaliyet gösteren basiretli bir tacirin teklifini sağlıklı bir şekilde oluşturabileceği, söz konusu hususun teklif vermeyi engelleyen bir durum oluşturmadığı dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARŞI OY

 

İnceleme konusu ihalede; başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde yer alan iddiasının incelenmesi neticesinde, Kurul çoğunluğunca “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

Başvuruya konu ihale İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan “Personel Taşıma Hizmet Alımı” ihalesi olup, İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde işin yapılacağı yer İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü’ne bağlı tesisler ve iş yerleri olarak belirtilmiş, işin yapılacağı yerlerin detayının ise Birim Fiyat Teklif Cetvelinin ‘İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması’ kısmında belirtildiği düzenlenmiştir.

 

İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince ödenecek ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri teklif fiyatına dahildir.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak her türlü (KDV hariç) vergi, resim, harç giderleri, araçların her türlü bakım, onarım ve masrafları, şoför, akaryakıt, sigorta ve vergi giderleri ile güzergahın adını ve numarasını belirten levha giderleri köprü ve otoban geçişli araçlarda OGS-HGS giderleri, İdari Şartname ve Sözleşme Tasarısının diğer hususlar başlıklı maddelerinde belirtilen giderler ile teknik şartnamede yer alan bütün giderler teklif fiyata dahildir…” düzenlemesine,

 

Teknik şartnamenin “Diğer hususlar” başlıklı 5.14’üncü maddesinde “İdare’nin İstanbul il sınırları içerisinde mesai günleri dışında İdare personelinin genelini kapsayan sosyal bir faaliyet düzenlemesi hâlinde (eğitim gezisi, toplantı, panel, konferans vb.), işin süresi boyunca her yıl için en fazla 2 (iki) gün – 2 (iki) ayrı organizasyon için İdare yükleniciden personel taşıma hizmetini bedelsiz olarak sunmasını talep edebilecektir.” düzenlemesine,

 

Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde ise “9.1. İşe başlama tarihi 01.01.2022; işi bitirme tarihi 30.09.2024

9.2. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde, ayrı ayrı gündüzcü ve vardiyalı olmak üzere toplan 413 kalemden oluşturulmuş ve her bir kalem için güzergah, mesafe ve hareket saati zamanı ile çalışılacak gün (gündüzcü:692 gün, vardiyalı:1004 gün) bilgilerine yer verilmiştir.  

 

İşin 01.01.2022 – 30.09.2024 tarihleri arası yapılacağı dikkate alındığında işin süresinin toplamda 2 yıl 9 aylık olduğu ve yıl itibarı ile 2022, 2023 ve 2024 yıllarını kapsadığı anlaşılmaktadır.

 

Teknik Şartnamenin “Araç ve Araç Sürücüleri” başlıklı 3’üncü maddesinde; “3.1.9. Bu şartnamede ifade edilen;

  • Otobüs (en az 36 kişilik),
  • Küçük Otobüs (en az 17-27 kişilik),
  • Minibüs (en az 9-16 kişilik),

yolcu alabilecek kapasitede (İdare koltuk kapasitesini “17 kişilik yerine 27 kişilik vb.” kendisi belirleyecektir) ve Î.B.B. Ulaşım Daire lığı tarafından belirlenen kriterlere uygun olacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Düzenlemeden, ihale konusu işte en düşük 9, en fazla 36 kişi taşıyabilecek kapasitede üç farklı boyutta (otobüs, küçük otobüs ve minibüs) aracın çalıştırılacağı, araçlarının koltuk kapasitesi ve kriterlerinin ise idarece belirleneceği anlaşılmaktadır.

 

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sayfası incelendiğinde toplamda 12.617 personelin (memur ve işçi) çalıştığı görülmüştür. Teknik Şartname’nin 3.1.9’uncu maddesinde belirtilen üç farklı araç türünün koltuk sayıları belirtilmekle birlikte hangi araçtan kaç adet çalıştırılacağının açıkça belirtilmediği dikkate alındığında ve buna göre her bir araç ile ortalama 20 personel taşınabileceği düşünüldüğünde Teknik şartnamenin “Diğer hususlar” başlıklı 5.14’üncü maddesi gereği personelin genelini kapsayan sosyal bir faaliyet düzenlemesi hâlinde 12617 personelin etkinlik yerine taşınması için yaklaşık 630 araca ihtiyaç bulunacağı, etkinliğin yılda en fazla 2 defa düzenlenebileceği dikkate alındığında yıllık 1260 araca ihtiyaç bulunacağı, ihale konusu işin süresi 2022, 2023 ve 2024 yıllarını kapsadığı ve her bir yıl için 2 etkinlik yapılabildiği dikkate alındığında üç yılda 6 sosyal etkinlik için idare personelinin genelini kapsayan etkinlikte toplamda 3.780 araca ihtiyaç bulunacağı, İstanbul’un yerleşim planı dikkate alındığında ve her bir etkinlik için gidiş geliş 70×2=140 km yol gidilebileceği düşünüldüğünde ihale konusu işin süresini (01.01.2022-30.09.2024) kapsayan 3 yılda (2022, 2023, 2024) yaklaşık 529.200 km yol gidilebileceği hesaplanmıştır.

 

İhale dokümanında ihale konusu işte çalıştırılacak üç farklı araç türünden her birinden kaç adet çalıştırılacağının, birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen hatlarda bu araçlardan hangilerinin çalıştırılacağının açıkça düzenlenmediği, her araç türü için teklif edilebilecek fiyat farklılık gösterebileceğinden bu hususun açıkça düzenlenmemiş olmasının isteklilerin teklifini oluşturmada belirsizliğe neden olacağı, Teknik Şartname’nin “Diğer hususlar” başlıklı 5.14’üncü maddesi öngörülen sosyal etkinliğin kesin olarak yapılıp yapılmayacağının, yapılacaksa öngörülen 6 etkinlikten kaç adedinin yapılacağının belli olmadığı, ayrıca söz konusu etkinlikte bulunma takdir yetkisi idarede bulunduğundan ihaleyi kazanan firmaya göre söz konusu etkinliğin yapılıp yapılmaması konusunda da bir belirsizlik bulunduğu, söz konusu etkinlik yapıldığında yukarda da belirtildiği üzere 6 etkinlik için ortalama 529.200 km yol kat edilebileceği, idarenin yapılacak bu işi yükleniciden bedelsiz sunulmasını da isteyebileceği dikkate alındığında isteklilerin basiretli bir tacir olarak taşıma işi için yapacağı giderleri yapsın veya yapmasın teklif fiyatına yansıtacağı, buna göre söz konusu öngörülen etkinliklerden gerçekleştirilmeyenlerin maliyetleri teklif fiyata yansıtılmış olacağından kamu zararına neden olunabileceği, ayrıca 179.176.726,48 TL yaklaşık maliyetli ihaleye başvuru sahibinin teklif vermediği, teklif veren 12 isteklinin teklifinin ise 61.959.964,00 TL ile 177.457.540,00 aralığında olduğu dikkate alındığında söz konusu belirsizliklerin isteklilerin teklif fiyatlarını doğrudan etkilediği değerlendirildiğinden söz konusu belirsizlikler nedeniyle ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.  

 

Açıklanan nedenlerle, uyuşmazlığa konu ihalede, yukarıda tespiti yapılan hususlar ve değerlendirmeler doğrultusunda “ihalenin iptaline” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle Kurul çoğunluğunun “itirazen şikayet başvurusunun reddine” niteliğindeki karara katılmıyorum.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz