Başvuruya konu ihaleye teklif verildiği, 24.02.2021 tarihinde bildirilen kesinleşen ihale kararına göre; ihalenin aşırı düşük teklif açıklaması kabul … üzerinde bırakıldığı, aşırı düşük teklif açıklaması kabul edilen ….nin teklifinin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, aşırı düşük teklif açıklamaları kabul edilen bahse konu isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamalarının reddedilmesi gerektiği, belirtilen iş kalemlerine yönelik ihale üzerinde bırakılan … ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi … tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamalarının kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı, paçal şekilde her şey dahil fiyat teklifi almak suretiyle usule aykırı açıklama yapıldığı veya alınan fiyat tekliflerinin mevzuata aykırı olduğu, açıklama istenilen analiz girdi miktarlarının değiştirildiği, idarenin istemiş olduğu analiz formatı dışında başka bir formatla savunma yapıldığı, işçilik saatlik ücretinin 2020 yılı asgari brüt ücret üstünden hesaplanan 13,08 TL/sa ücretin altında bir rakam ile tamamen mevzuata aykırı bir tutum ile açıklama yapıldığı, motorin girdisi ile alakalı olarak Yönetmelik’e göre EPDK’nın resmi fiyatlarının baz alınması gerekirken alınmadığı ve ayrı bir dağıtıcı firmadan teklif alındığı, tüm bu açıklamalar göz önüne alındığında bahse konu iş kalemleri ile ilgili anılan istekliler tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamalarının tamamen usule aykırı olduğu, bu nedenle anılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

Aşırı düşük savunmaları uygun görülen ihale üzerinde bırakılan isteklinin ve sınır değer ile sınır değerin üstündeki istekliler tarafından İdari Şartname’de yeterlik kriteri olarak istenilen gelir tablosunun mevzuatta öngörülen şekilde sunulmadığı, yapımla ilgili hizmet işinden elde edilen faturaların yapım gelirini tevsik edici belge olarak kullanılmasının mümkün olmadığı, bu gerekçelerle de söz konusu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

Aşırı düşük savunmaları uygun görülen ihale üzerinde bırakılan isteklinin ve sınır değer ile sınır değerin üstündeki istekliler tarafından sunulan banka referans mektuplarının başvuruya konu ihalede gerekli şartları sağlamadığı iddialarına yer verilmiştir.

•Kamu ihale mevzuatında ihale süreci Kanunda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri ifade etmektedir. Bir başka ifadeyle ihale süreci ihalenin ilanından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde yapılan işlemleri kapsamaktadır. Dolayısıyla Kanun’un anılan 17’nci maddesindeki belirtilen fiil veya davranışlarda bulunma yasağı, aşırı düşük teklif açıklama safhası da dahil olmak üzere isteklilerin ihale süreci dahilindeki tüm iş ve işlemleri bakımından geçerli bulunmaktadır.
•Kamu İhale Genel Tebliği’nin aşırı düşük teklif açıklamalarına ilişkin 45’inci maddesindeki açıklamalar ile isteklilere, açıklama istenen iş kalemlerine ilişkin analiz girdilerini farklı yöntemlerle açıklama ve tevsik etme imkânı tanınmıştır.
•Buna karşın gerek ihale üzerinde bırakılan …. gerekse de ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi … tarafından yapılan açıklamalar incelendiğinde; aynı girdiler için aynı açıklama yöntemlerini (ilgisine göre fiyat teklifi veya kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanan birim fiyat/rayiçler) kullandıkları, fiyat teklifi ile yapılan açıklamada aynı firmalardan aynı fiyatlarla fiyat teklifi alındığı, fiyat teklifi alınan girdiler için kamu kurum ve kuruluşlarının birim fiyatları/rayiçleri ile açıklama yapılma imkanı da olmasına rağmen bunun kullanılmadığı, aynı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının birim fiyatları/rayiçleri kullanılarak aynı girdiler için açıklama yaptıkları, açıklama kapsamında idareye sunulan belge içeriklerinin ve açıklamalarının da benzerlik taşıdığı, dolayısıyla söz konusu isteklilerin rekabeti bozucu ve ihale kararını etkileyen tutum içinde bulundukları anlaşıldığından, gerek ihale üzerinde bırakılan … gerekse de ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi … tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamalarında, Kanun’un yukarıya aktarılan hükümleri gereğince yasak fiil ve davranışta bulunulduğu yönünde kuvvetli karine oluştuğu anlaşıldığından anılan isteklilerin tekliflerinin bu gerekçeyle de değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz