Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2017
Dairesi 6
Karar No 809
İlam No 289
Tutanak Tarihi 10.6.2021
Kararın Konusu Çeşitli Konuları İlgilendiren Kararlar

 


 

Personel Alımı

….. tarih ve ….. sayılı ilamın …..’uncu maddesiyle tazminine hükmolunan konuyla ilgili olarak Temyiz Kurulunun ….. tarih ve ….. tutanak sayılı bozma kararı üzerine 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesinin yedinci fıkrası hükmü gereğince konunun görüşülmesine karar verildi.

Anılan İlamın …..’uncu maddesiyle, ….. Belediyesinde 2017 yılı personel giderlerinin, 2016 yılı gerçekleşen bütçe gelirlerinin yeniden değerleme katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunan miktarın yüzde otuzunu 15.06.2017 tarihi itibariyle aştığı ve bu tarihten sonra ….. adet geçici işçi istihdam edilmesi sonucu neden olunan kamu zararı tutarı ….. TL’nin tazminine karar verilmişti.

Bu tazmin hükmüne karşı sorumlu ….. (Üst Yönetici) tarafından Sayıştay Temyiz Kuruluna yapılan temyiz başvurusu üzerine anılan Kurulca ….. tarih ve ….. tutanak sayılı kararında, “….5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Norm kadro ve personel istihdamı” başlıklı 49’uncu maddesinin sekizinci fıkrasında; “Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz. Nüfusu 10.000’in altında olan belediyelerde bu oran yüzde kırk olarak uygulanır. Yıl içerisinde aylık ye ücretlerde beklenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucunda personel giderlerinin söz konusu oranları aşması durumunda, cari yıl ve izleyen yıllarda personel giderleri bu oranların altına ininceye kadar yeni personel alımı yapılamaz. Yeni personel alımı nedeniyle bu oranın aşılması sebebiyle oluşacak kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren hesaplanacak kanunî faiziyle birlikte belediye başkanından tahsil edilir. Personelin her türlü alacakları zamanında ve öncelikle ödenir.” denilmiştir.

Bu hükme göre, belediyenin yeni personel alımı nedeniyle yıllık personel giderlerinin gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin yeniden değerleme oranı kadar artırıldıktan sonra bulunan miktarın yüzde otuzunu aşması durumunda kamu zararı oluşmakta ve bu zararın belediye başkanından tahsil edilmesi gerekmektedir.

….. Belediyesinde; 2016 yılında gerçekleşen bütçe gelirinin (….. TL) yeniden değerleme oranı kadar (% 14,47) arttırıldıktan sonra bulunan tutarın (….. TL) yüzde otuzunun ….. TL (….. x 0,30) olduğu, belediyede toplam personel giderlerinin bu bedeli 15.06.2017 tarihi itibariyle aştığı ve buna rağmen ….. tarih ve ….. sayılı yazıda Belediye Başkanının kararıyla Belediyeye ….. adet geçici işçi alınması uygun görülmüş ve bu karara istinaden 20.10.2017 tarihinde işe başlayan geçici işçilerin Belediyeye brüt maliyetinin ….. TL olduğu görülmüşse de,

Sorumlu savunmasından anlaşıldığı üzere ….. Belediyesinde özel bir durum oluşmuştur. Şöyle ki; 5747 ve 6360 sayılı Kanunlarla ….. Belediyesinin sınırları genişlemiş ve belediye hizmet alanlarının sınırı on mahalleden altmış yedi mahalleye çıkmıştır. İlçe yerleşim alanının genişlemesi ve şehir nüfusunun artması, belediyenin mevcut personel yapısının (kalifiye elaman eksikliği, sayı azlığı vb. nedenlerle) ihtiyacı karşılamada yetersiz kalmasına neden olmuş ve bunun sonucunda da yeni personel alımı yapılmıştır.

Her ne kadar 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesinde istihdam konusunda belirli sınırlamalar getirilmişse de, istihdam edilen personel ile belediye hizmetleri yerine getirilmiş olduğundan söz konusu personele yapılan ücret ödemeleri ile kamu kaynağında bir azalmanın olduğunu söylemek mümkün olamayacağından 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 71’inci maddesi kapsamında oluşmuş bir kamu zararından bahsedilemeyecektir.

Bu itibarla, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 55 inci maddesinin 7 nci fıkrası uyarınca ….. sayılı ilamın …… maddesiyle verilen tazmin hükmünün Bozulmasına ve yukarıda belirtilen hususlar gözönünde bulundurulmak suretiyle yeniden hüküm tesisini teminen hükmü veren Daireye Gönderilmesine,” karar verilmiştir.

Temyiz Kurulunun anılan kararı üzerine Dairemize gönderilen söz konusu dosyalar ve konuya ilişkin Denetçi tarafından düzenlenen …… tarihli Ek Rapor ve eklerinin incelenmesi sonucunda gereği düşünüldü:

….. Belediyesinde 2017 yılı personel giderlerinin, 2016 yılı gerçekleşen bütçe gelirlerinin yeniden değerleme katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunan miktarın yüzde otuzunu 15.06.2017 tarihi itibariyle aştığı ve bu tarihten sonra …. adet geçici işçi istihdam edildiği görülmüştür.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Norm kadro ve personel istihdamı” başlıklı 49’uncu maddesinin sekizinci fıkrasında, “Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz. Nüfusu 10.000’in altında olan belediyelerde bu oran yüzde kırk olarak uygulanır. Yıl içerisinde aylık ve ücretlerde beklenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucunda personel giderlerinin söz konusu oranları aşması durumunda, cari yıl ve izleyen yıllarda personel giderleri bu oranların altına ininceye kadar yeni personel alımı yapılamaz. Yeni personel alımı nedeniyle bu oranın aşılması sebebiyle oluşacak kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren hesaplanacak kanunî faiziyle birlikte belediye başkanından tahsil edilir. Personelin her türlü alacakları zamanında ve öncelikle ödenir.” denilmiştir.

Bu hükme göre belediyenin yeni personel alımı nedeniyle yıllık personel giderlerinin gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin yeniden değerleme oranı kadar artırıldıktan sonra bulunan miktarın yüzde otuzunu aşması durumunda oluşacak kamu zararı belediye başkanından tahsil edilecektir.

….. Belediyesinde, 2016 yılında gerçekleşen bütçe gelirinin (…..TL) yeniden değerleme oranı kadar (%14,47) arttırıldıktan sonra bulunan tutarın (…..) yüzde otuzunun ….. TL (…..x0,30) olduğu, belediyede toplam personel giderlerinin bu bedeli 15.06.2017 tarihi itibariyle aştığı görülmüştür. Buna rağmen ….. tarih ve ….. sayılı yazıda Belediye Başkanının kararıyla Belediyeye …..adet geçici işçi alınması uygun görülmüş ve bu işçiler 20.10.2017 tarihinde işe başlatılmıştır. 31.12.2017 tarihi itibariyle yapılan incelemede ise Belediyede toplam personel giderlerinin ….. TL olduğu belirlenmiştir. Bu tutar da gerçekleşen 2016 bütçe gelirlerinin yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan miktar olan ….. TL’nin %51’ine tekabül etmektedir. Yani personel giderlerinin ….. TL’nin %30’unu geçtiği tarihten sonra personel alımına devam edilmiş ve bu oran yüzde 51’e kadar ulaşmıştır.

20.10.2017 tarihinde işe başlayan geçici işçilerin Belediyeye brüt maliyeti ….. TL’dir. Bu tutar, personel giderinin %30’luk sınırı aştığı tarihten sonra yeni personel alınması sebebiyle oluşan kamu zararıdır.

Temyiz Kurulu kararında, ….. Belediyesinde özel bir durum oluştuğu, 5747 ve 6360 sayılı Kanunların yürürlüğe girmesi ile birlikte köylerin ve ilk kademe belediyelerine ait mahallelerin Belediyeye katılması sonucu iş yükünün arttığı, Belediyenin elindeki personeller ile hizmet götürmekte yetersiz kaldığı, bu yüzden yeni personel istihdam edilmesinin gerektiği ve istihdam edilen personellerden hizmet alındığı için herhangi bir kamu zararının söz konusu olmadığı ifade edilmişse de;

5393 sayılı Kanun’un “Norm kadro ve personel istihdamı” başlıklı 49’uncu maddesinin sekizinci fıkrasında, yeni personel alımı nedeniyle belediyenin yıllık toplam personel giderlerinin, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşması durumunda kamu zararı oluşacağı ve bunun belediye başkanından tahsil edileceği açık bir şekilde hüküm altına alınmış ve herhangi bir istisnaya da yer verilmemiştir.

Yukarıda açıklanan gerekçelerle, personel giderinin %30’luk sınırı aştığı tarihten sonra yeni personel alınması sebebiyle kamu zararına neden olunduğu ve Dairemizin ilk kararında ısrar edilmesi sonucuna varılmıştır.

Bu nedenle, ….. Belediyesinde 2017 yılı personel giderlerinin, 2016 yılı gerçekleşen bütçe gelirlerinin yeniden değerleme katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunan miktarın yüzde otuzunu aşmasına rağmen personel istidam edilmesi sonucu neden olunan kamu zararı tutarı ….. TL’nin Belediye Başkanı ….. ’e münferiden 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 53’üncü maddesi gereğince hüküm tarihinden itibaren işleyecek faizleri ile ödettirilmesine anılan Kanun’un 55’inci maddesi uyarınca İşbu Ek İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy çokluğuyla karar verildi.

Karşı Oy

Üye ….. ve Üye ….. ’un karşı oy gerekçesi:

Her ne kadar 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesinin sekizinci fıkrasında “Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe giderlerinin 212 sayılı Vergi Usul Kanuna göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın %30’unu aşamaz.” denilmişse de;

5747 ve 6360 sayılı Kanunlarla ….. Belediyesinin sınırları genişlemiş ve belediye hizmet alanlarının sınırı on mahalleden altmış yedi mahalleye çıkmıştır.

İlçe yerleşim alanının genişlemesi ve şehir nüfusunun artması, belediyenin mevcut personel yapısının (kalifiye elaman eksikliği, sayı azlığı vb. nedenlerle) ihtiyacı karşılamada yetersiz kalmasına neden olmuş ve bunun sonucunda da yeni personel alımı yapılmıştır.

İstihdam edilen personel ile belediye hizmetleri yerine getirilmiş olduğundan söz konusu personele yapılan ücret ödemeleri ile kamu kaynağında bir azalmanın olduğunu söylemek mümkün olamayacağından 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 71’inci maddesi kapsamında oluşmuş bir kamu zararından bahsedilemeyecektir.

Yukarıda belirtilen nedenlerle ….. TL için ilişilecek husus bulunmadığına karar verilmesi gerekeceğinden çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz