Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2016
Dairesi 6
Karar No 818
İlam No 246
Tutanak Tarihi 17.8.2021
Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar

 


 

Ceza Kesintisi

………. tarih ve …….. sayılı İlamın ……….’üncü maddesi ile tazmin hükmolunan konu ile ilgili olarak Temyiz Kurulunun ……… tarih ve ……….. tutanak numaralı bozma kararı üzerine 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesinin yedinci fıkrası hükmü gereğince konunun görüşülmesine karar verildi.

Asıl İlamın ……..’üncü maddesiyle, ………… AŞ yükleniminde bulunan …………. Yapım İşine ait geçici kabul eksiklikleri için verilen ek süre içinde kalan işlerin tamamlanmaması neticesinde kesilmesi gereken cezaların kesilmemesi sonucu kamu zararına neden olunduğu gerekçesiyle ……….. TL’nin tazminine karar verilmişti.

Bu tazmin hükmüne karşı sorumlular ………. (……….), …….. (……….), …….. ile ………. (……….) tarafından Sayıştay Temyiz Kuruluna sunulan temyiz dilekçesi üzerine anılan Kurulca düzenlenen ……… tarih ve ……… tutanak sayılı İlamının ……..’inci maddesinde özetle,

Personel çağrı sistemi ile ilgili sorunların ………. tarihine kadar bitirildiği ve İris Tanıma Sisteminden de vazgeçildiğinin anlaşıldığı, dolayısı ile personel çağrı sistemi ile ilgili çalışmaların büyük ölçüde tamamlanmış olması ve İris Tanıma Sisteminden de vazgeçilmiş olması nedeniyle iş ile ilgili gecikme cezası kesilmesinin doğru olmadığı,

Sorumluların ek temyiz dilekçelerinde belirtmiş oldukları;

“…….. tarih ve …… sayılı ilamın ……….’üncü maddesi yargılaması sonucunda tarafımız hakkında “Gerçek durumu yansıtmayan tutanak düzenleyen ilgililer hakkında inceleme ve soruşturma yapılması için konunun İçişleri Bakanlığına bildirilmesi” kararı alınmıştır. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan inceleme sonucunda …….. tarih ve …….. sayılı karar ile hakkımızda soruşturma izni verilmemesine kararı tarafımıza bildirilmiştir.

……. yılı hesabının yargılanması sonucu düzenlenen ……. tarih ve …….. sayılı ilamın ……..’üncü maddesinin devamı niteliğinde ve ilişiğinde olan ………. yılı hesabının yapılan yargılama sonucunda …….. tarih ve ……. sayılı ilamın ……..’inci maddesinde “konu hakkında ilişilecek husus bulunmadığına” dair karar verilmiştir.”

hususları da dikkate alındığında yükleniciden gecikme cezası kesilmesini gerektirecek bir durumun oluşmadığı,

belirtilerek, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, sorumlu iddialarının kabul edilerek …… sayılı İlamın ……….’üncü maddesiyle ……… gün için gecikme cezası kesilmemesi sonucu neden olunan ……… TL’ye ilişkin olarak verilen tazmin hükmünün Bozulmasına ve (tazmin hükmünün kaldırılması gerektiğine yönelik) yukarıda belirtilen hususların tekrar değerlendirilmesini teminen yeni hüküm tesisi için dosyanın hükmü veren Daireye Gönderilmesine,

karar verilmiştir.

Temyiz Kurulunun anılan bozma kararına istinaden Denetçisince düzenlenen Ek Rapor ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Denetçi tarafından düzenlenen sorguda, ………. AŞ’nin yükleniminde bulunan ……… ……… Yapım İşine ait geçici kabul eksiklikleri için verilen ek süre içinde kalan işlerin tamamlanmaması neticesinde kesilmesi gereken cezanın kesilmemesi sonucu kamu zararına neden olunduğu belirtilmişse de;

Dosya kapsamından, söz konusu işe ait yapım işleri geçici kabul tutanağında belirtilen eksikliklerle birlikte işin geçici kabulünün yapıldığı, geçici kabul tutanağında belirtilen ve %5 kapsamında değerlendirilen işlerin de ………. tarihine kadar tamamlanması, tamamlanmaması halinde de gecikme cezasının 1/4 oranında günlük gecikme cezası şeklinde kesileceğinin hüküm altına alındığı, …….. tarihli Yüklenici dilekçesinde işin kalan kısmının tamamlandığı belirtilmesine karşın, …… tarihinde kabul komisyonu tutanağıyla tamamlandığı kabul edilen işin denetim ekibince …… tarihinde devam ettiğinin bir tutanakla tespit edildiği, bu tutanakta ise personel çağrı sistemi, asansör kart okuyucuları ve iris tanıma sistemi imalatlarının yapılmadığının belirtildiği anlaşılmaktadır.

Sorumluların temyiz dilekçesinde ise geçici kabul eksikleri olarak görülüp tamamlanmadığı iddia edilen imalatlardan;

Personel çağrı sisteminin, inşaatın yapım sürecinde ve binanın kullanıma başlanmasıyla İdarenin isteği ile bazı mahallerin birleştirilmesi veya o mahal isminin değiştirilmesinden dolayı yapılan adreslemelerin yanlış çalıştığının fark edildiği, bu sorunun Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 25 ve 43’üncü maddeleri gereği Yüklenici firmaya yaptırılarak giderildiği, eksik, kusurlu ve arızalı işlerin Belediye hizmet binasının kullanılmasına engel olabilecek nitelikte olmadığı,

Asansör kart okuyucularının, Belediye hizmet binasında bulunan asansörlerdeki özelliklerden biri olan kart okuyucularının başkanlık katına ve genel sekreterliklerin bulunduğu katlara çıkacak personele güvenlik amacıyla özel kartlar verilerek sadece bu kişilerin giriş ve çıkışlarını sağlamak amacıyla böyle bir özelliğin asansörlere verildiği, bu özelliklere sahip asansörlere kart okuyucuların montajı aşamasında takıldığını ve kullanıma hazır olduğu, Yüklenici firmanın yetkilendirmeye hazır boş personel kartlarını idareye teslim ettiği, İdare tarafından bu katları kullanacak personelin isim listesini verilmediği için böyle bir yetkilendirilme yapılamadığı ve daha sonra böyle bir uygulamadan vazgeçildiği,

İris tanıma sisteminin teknolojisinin eski kaldığı, yapılmasına ihtiyaç duyulmadığı, Belediyenin kullanmakta olduğu mevcut sisteme uyum sağlamadığı için idarenin bilgisi ve istemi üzerine yapılmayan imalat olduğu ve bedelinin de yüklenicinin kesin hakedişinden kesildiği,

belirtilmekte olup, sorumluların ek temyiz dilekçelerinde ise konu hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan inceleme sonucunda gerçek durumu yansıtmayan tutanak düzenleyenler hakkında soruşturma izni verilmediği ifade edilmektedir.

Yukarıda yapılan açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde, geçici kabul eksikliklerinin süresi içinde bitirildiği, ancak ek süre verilen dönemde bir takım imalatların yapımından tamamen vazgeçildiği ve söz konusu imalat tutarlarının kesin hesaptan düşüldüğü, Yüklenici tarafından eksik olarak gerçekleştirilen imalatların olmadığı, ancak hizmet binasının kullanıma açılması ile birlikte kullanımına bağlı olarak çeşitli arıza ve aksaklıkların oluştuğu ve bunların kesin kabul tarihine kadar Yüklenici firmaya yaptırıldığı anlaşıldığından, somut olayda kamu zararının oluşmadığı sonucuna varılmıştır.

Bu itibarla, kamu zararı oluşmayan …………. TL ile ilgili olarak ilişilecek husus bulunmadığına 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca ek İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz