Toplantı No 2021/047
Gündem No 19
Karar Tarihi 24.11.2021
Karar No 2021/MK-447
BAŞVURU SAHİBİ:
Dokuzyol Pet. Nak. Tar. Hay. Tic. Ve Tur. San. A.Ş.
İHALEYİ YAPAN İDARE:
Selçuklu Belediyesi Tesisler Müdürlüğü
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2019/104689 İhale Kayıt Numaralı “Selçuklu Kongre Merkezi Elektrik Mekanik Kesin Kabul Eksiklerinin Giderilmesi Yapım İşi” İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
KARAR:

Selçuklu Belediye Başkanlığı Tesisler Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/104689 ihale kayıt numaralı “Selçuklu Kongre Merkezi Elektrik Mekanik Kesin Kabul Eksiklerinin Giderilmesi Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Dokuzyol Pet. Nak. Tar. Hay. Tic. ve Tur. San. A.Ş. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 08.05.2019 tarihli ve 2019/UY.IV-560 sayılı karar ile “Başvurunun reddine” karar verilmiştir.

 

Davacı tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin 23.10.2019 tarih ve E:2019/1023, K:2019/1613 sayılı kararı ile “davanın reddine” karar verilmesi üzerine yapılan temyiz incelemesi sonucunda Danıştay Onüçüncü Dairesi’nin 21.09.2021 tarihli ve E:2019/4226, K:2021/2960 sayılı kararı ile “…Aktarılan mevzuat uyarınca, mal veya hizmet alımları ile yapım isleri ihalelerine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidi istekli sıfatını kazanır. Bu kişiler, tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılması aşamalarına ilişkin idari işlemler hakkında itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.

Her ne kadar Mahkeme tarafından, söz konusu ihalenin davacı üzerinde bırakıldığı, ihale üzerinde bırakılan istekli olması nedeniyle hukuken korunması gerekli bir hakkının veya menfaatinin bulunmadığı, sehven eksik verilen ortaklık durum belgesinin tamamlatılması suretiyle Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı işlem yapıldığı iddiasıyla yapılan şikâyet başvurusunda, söz konusu işlem sebebiyle bir hak kaybı veya zarara uğraması söz konusu olmadığından Kanunda öngörülen başvuru şartının gerçekleşmediği, davacının itirazen şikâyet başvurusunda, başvuru bedelinin yatırılmaması, başvuru ekinde başvuru sahibinin temsilcisinin başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmemesi ve sadece fotokopi belgelere yer verilmesi sebebiyle başvurunun sekil yönünden de eksik olduğu, başvuru ehliyet yönünden uygun olmadığından bu eksikliklerin tamamlatılması yoluna gidilmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ise de davacı şirketin, uyuşmazlığa konu ihaleye katılarak istekli sıfatını elde etmiş olduğu; tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılması aşamalarına ilişkin idari işlemler hakkında itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği, ihale üzerine bırakılan isteklilerin bu yola başvuramayacakları yönünde bir kısıtlamanın da bulunmadığı açıktır.

Öte yandan, davacı şirketin itirazen şikâyet başvurusunda bulunma noktasında ehliyetli olduğu kabul edildiğinden, söz konusu başvurudaki usuli eksikliklerin İhalelere Yönelik Başvurular Hakkındaki Yönetmelik’in 16. maddesinde öngörülen usul çerçevesinde tamamlatılması yoluna gidilerek bu eksikliklerin giderilmesi halinde başvurunun esastan incelenmesi gerektiği de açıktır.

Bu itibarla, davacı şirket tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun ehliyet ve sekil yönünden reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki temyize konu İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

 

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1- Kamu İhale Kurulunun 08.05.2019 tarihli ve 2019/UY.IV-560 sayılı kararının iptaline,

 

2- Anılan Danıştay kararında yer alan gerekçeler doğrultusunda, itirazen şikayet başvurusundaki şekil eksikliklerinin tamamlanmasını teminen tebligat yapılmasına ve eksikliklerin Kurumun internet adresi üzerinden yayımlanmasına,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz