Toplantı No : 2021/049
Gündem No : 45
Karar Tarihi : 08.12.2021
Karar No : 2021/MK-481
BAŞVURU SAHİBİ:
LAPİS EĞİTİM ORGANİZASYON VE SOSYAL HİZMETLER LİMİTED ŞİRKETİ.
İHALEYİ YAPAN İDARE:
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2021/318404 İhale Kayıt Numaralı “ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETİ” İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
KARAR:

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı İsu Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 2021/318404 ihale kayıt numaralı “Çağrı Merkezi Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Lapis Eğitim Organizasyon ve Sosyal Hizmetler Limited Şirketi itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 15.09.2021 tarihli ve 2021/UH.II-1729 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

Davacı Lapis Eğitim Organizasyon ve Sosyal Hizmetler Limited Şirketi tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 28.10.2021 tarihli E:2021/1887, K: 2021/1840 sayılı kararında “Dava dosyasının incelenmesinden; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı İSU Genel Müdürlüğü tarafından 26.07.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Çağrı Merkezi Hizmeti” ihalesinin dava dışı Esila Personel Hizmetleri Temizlik Ticaret Limited Şirketi üzerinde bırakıldığı, en avantajlı ikinci teklifi davacı şirketin verdiği, davacı şirketin itirazen şikâyet dilekçesinde 1.sırada yer alan “ihale üzerinde bırakılan isteklinin faaliyet alanında çağrı merkezi hizmetlerinin bulunmadığı” iddiasının yerinde bulunmadığı, 2, 3, 4, 5 ve 7. sırada yer alan iddialarına ilişkin olarak, iş deneyiminin tevsiki amacıyla sunulan sözleşmesinde muvazaa şüphesi oluştuduğundan, düzeltici işlemle giderilecek nitelikte işlem olduğu tespit edildiğinden söz konusu hususlara ilişkin tereddütlerin giderilmesi amacıyla idarece araştırma yapılarak karar verilmesi gerektiği”ne ilişkin 15.06.2021 tarihli 2021/UH.II-1729 Kurul kararının bu yönüyle iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, ihale üzerinde bırakılan dava dışı Esila Personel Hizmetleri Temizlik Tic. Ltd. Şti’nin sunmuş olduğu iş deneyimini tevsik eden sözleşmede, işverenin Özlem Doğruyol Temz. Hiz. Tic. Ltd. Şti., yüklenicinin ise Esila Personel Hizmetleri Temizlik Tic. Ltd. Şti. olduğunun görüldüğü, 25.02.2021 tarih ve 10275 sayılı Ticaret Sicili gazetesine göre Yusuf Doğruyol’un yüklenici şirketin tek ortağı ve şirketi münferiden temsile yetkili olduğu, 23.08.2017 tarih ve 9395 sayılı Ticaret Sicili Gazetesine göre ise Yusuf Doğruyol’un aynı zamanda işveren şirketin tek ortağı ve şirketi münferiden temsile yetkili müdürü olduğu hususları Kurumca anlaşılarak, anılan iki şirket arasında iş deneyim belgesinin düzenlenmesi muvazaa şüphesi oluşturması nedeniyle söz konusu hususlara ilişkin tereddütlerin giderilmesi amacıyla idarece araştırma yapılmak suretiyle karar verilmesi gerektiği hususu dava konusu işlemde belirtilmiştir.

Bu durumda, davalı idareye itirazen şikayet başvurusunun, ancak idareye şikayet başvurusundan sonra yapılabilecek bir başvuru olduğu düşünüldüğünde, zaten davacının başvuruda bulunup sonuç elde edemediği idareye şikayet başvurusunda ihale makamınca yeterince araştırma yapıldığının kabulü gerektiği, bu nedenle muvazaa şüphesi bulunan işlemin ihale makamı tarafından denetimi açısından araştırma yapılması istenen konu ve araştırmayı yapacak makamın aynı olması sebebiyle yeniden ihale makamı tarafından araştırma yapılmasında hukuki bir faydanın bulunmadığının açık olduğu, Kamu İhale Kurumunun tüm kamu kurum ve kuruluşları ile yazışma yapma yetkisi bulunması nedeniyle söz konusu incelemeyi kendi bünyesinde yapabilmesinin mümkün olduğu görüldüğünden, davalı idare tarafından tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Öte yandan, dava konusu işlemin iptali yönündeki kararın, ihale makamı tarafından yapılan ihalenin iptali sonucunu doğurmayacağı, belirtilen gerekçeler dikkate alınarak davalı idarece yeniden yapılacak bir değerlendirme sonucunda yeni bir karar verilebileceği açıktır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

 

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1- Kamu İhale Kurulunun 15.09.2021 tarihli ve 2021/UH.II-1729 sayılı kararının 2,3,4,5,7’nci iddialar ile ilgili kısmının iptaline,

 

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 2,3,4,5,7’nci iddialarının esasının yeniden incelenmesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz