Toplantı No : 2021/050
Gündem No : 34
Karar Tarihi : 15.12.2021
Karar No : 2021/UY.I-2285

BAŞVURU SAHİBİ:

Şeyhanlı İnş. Elk. Teks. Tem. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/553623 İhale Kayıt Numaralı “Haliliye 4 Derslikli Osman Ertörer ve Tatlıses İle Viranşehir 8 Derslikli Cumhuriyet Anaokulları Yapım İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 13.10.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Haliliye 4 Derslikli Osman Ertörer ve Tatlıses ile Viranşehir 8 Derslikli Cumhuriyet Anaokulları Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Şeyhanlı İnş. Elk. Teks. Tem. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 26.10.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 02.11.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 11.11.2021 tarih ve 52634 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1862 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) Servet Mimarlık Müh. İnş. Tur. Sağ. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin son resmi gazetesinin bulunmadığı,

 

2) Haşim İzol ve Oğulları İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin iş deneyim belgesinin geçersiz olduğu,

 

3) Mbr Yapı İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin iş bitirme belgesinin geçersiz olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanun’un “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.

Şikayet ve itirazen şikayet başvuruları, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yollarıdır.

Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak;

c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine,

karar verilir…” hükmü,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.

(2) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir…” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinde “(1) Şikayet başvuruları idareye, itirazen şikayet başvuruları ise Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır.

(2) Dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir;

a) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı veya unvanı ve adresi ile (…)  faks numarası.

b) İhaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarası.

c) Başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih.

ç) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller.

d) İtirazen şikayet başvurularında ayrıca idareye yapılan şikayetin tarihi ve varsa şikayete ilişkin idare kararının bildirim tarihi.

(4) (Değişik fıkra: 30/09/2020-31260 R.G./2. md.) Elden veya posta yoluyla yapılan şikayet başvurusu dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza (Değişik ibare: 20/06/2021-31517 R.G./1 md., yürürlük: 20/07/2021) beyannamesinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmesi ya da e-şikayet ile yapılan başvurularda söz konusu belgelere ilişkin bilgilerin belirtilmesi konusunda aşağıdaki kurallar uygulanır:

a) Şikayet başvurularına, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza (Değişik ibare: 20/06/2021-31517 R.G./1 md., yürürlük: 20/07/2021) beyannamesinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmesi veyahut başvurularda bu belgelere ilişkin bilgilerin belirtilmesi gerekir.

b) E-şikayet ile yapılan başvurularda (Değişik ibare: 20/06/2021-31517 R.G./1 md., yürürlük: 20/07/2021) imza beyannamesine ilişkin bilgilerin belirtilmesi gerekmez.

c) Aday veya isteklinin başvuru belgeleri veya teklif zarfı içerisinde başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza (Değişik ibare: 20/06/2021-31517 R.G./1 md., yürürlük: 20/07/2021) beyannamesinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin bulunması durumunda, elden veya posta yoluyla yapılan başvurularda söz konusu belgeler, e-şikayet ile yapılan başvurularda ise başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelere ilişkin bilgiler aranmaz.

ç)  E- ihalelerde aday veya isteklinin yeterlik bilgileri tablosu içerisinde başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelere ilişkin bilgilerin bulunması durumunda, elden veya posta yoluyla yapılan başvurularda başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler,  e-şikayet ile yapılan başvurularda ise söz konusu belgelere ilişkin bilgiler aranmaz.

d) (Ek bent: 20/06/2021-31517 R.G./1. md., yürürlük: 20/07/2021) Başvuruların gerçek kişilerde avukat olmayan temsilciler, tüzel kişilerde ise doğrudan ya da avukat olmayan temsilciler tarafından elden veya posta yoluyla yapıldığı hallerde; gerçek kişinin temsilcisine ait noter onaylı vekâletnameye, tüzel kişilerde ise doğrudan başvuruda ticaret sicil tasdiknamesi veya Türkiye Ticaret Sicili Gazetesine, temsilci aracılığıyla yapılan başvurularda da temsilciye ait noter onaylı vekâletnameye ilişkin elektronik ortamda teyide elverişli bilgilerin belirtilmesi durumunda, söz konusu belgeler başvuru kapsamında sunulmaz…” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “Şikâyet başvurusu üzerine inceleme” başlıklı 10’uncu maddesinin ikinci fıkrasında “(1) İhalelere ilişkin olarak öncelikle ihaleyi yapan idareye şikayet başvurusunda bulunulur. Bu şikayet başvuruları, süresinde ve usulüne uygun sözleşme imzalanmadan önce yapılmış olması halinde idare tarafından incelenerek sonuçlandırılır.

(2) 8 inci maddede belirtilen ve dilekçe ile ekinde yer alması zorunlu olan bilgi ve belgeleri içermeyen şikayet başvurularında, söz konusu eksiklikler başvuru süresinin sonuna kadar başvuru sahibi tarafından giderilebilir. Eksikliklerin başvuru süresi içerisinde tamamlanmaması halinde idare tarafından başvurunun reddine karar verilir.

(4) İnceleme, ihale yetkilisince bizzat yapılabileceği gibi ihale yetkilisinin görevlendireceği bir veya birden fazla raportör tarafından da yapılabilir. Bu inceleme sonucunda, ihale yetkilisi tarafından gerekçeli bir karar alınır.” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 5’inci maddesinde “(1) Şikayet başvurularının taşıması gereken şekil unsurları Kanunun 54 üncü maddesi ile Yönetmeliğin 8 inci maddesinde sayılmıştır. Buna göre dilekçede; başvuru sahibinin ve varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı veya unvanı, adresi (…)  ve faks numarası ile imzası, ihaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarası, başvuru konusunun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih, başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller belirtilmelidir.

(3) Ayrıca dilekçeye başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin (imza beyannamesi (Mülga ibare: 20/06/2021-31517 R.G./1. md., yürürlük: 20/07/2021), ortak girişim beyannamesi veya sözleşmesi, vekaletname, temsil belgesi, ticaret sicil gazetesi vb.) aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmesi gerekmektedir. Ancak aday veya isteklinin başvuru belgeleri veya teklif zarfı içerisinde bu belgelerinin bulunması durumunda, dilekçe ekinde söz konusu belgeler sunulmamış olsa da başvurunun usulüne uygun olduğu kabul edilir. Bununla birlikte ihaleye teklif veren aday veya istekli dışında yetki verilmiş temsilci veya vekil tarafından aday veya istekli adına şikayet başvurusunda bulunulması durumunda usulüne uygun dilekçe ile birlikte bu temsilcilere veya vekile ait temsile yetkili olunduğuna dair belgeler ile (Değişik ibare: 20/06/2021-31517 R.G./1. md., yürürlük: 20/07/2021) imza beyannamesinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenerek idareye şikayet başvurusunda bulunulması gerekmektedir. İstekli olabilecek, aday veya istekli ile bu kişiler adına yetki verilmiş temsilci veya vekil tarafından şikâyet başvurusunda bulunulması durumunda, yetkilerin tek tek sayılmak suretiyle belirlendiği temsile yetkili olunduğuna dair belgelerde, ihalelere yönelik olarak şikâyet yoluna başvuru yetkisini içeren veya bu anlama gelen özel bir yetkinin bulunması gerekmektedir. Diğer taraftan, başvuru sahibinin gerçek kişi olması durumunda, bu kişi tarafından yapılan başvurularda imza beyannamesinin sunulması zorunlu değildir.” açıklaması,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in eki olan “Ek-1: Şikâyet Başvuru Dilekçesi Örneği”nin ekler kısmında “…b) Başvuranın tüzel kişi olması durumunda:

1- Aday/istekli/istekli olabileceklerin bizzat başvurması halinde: Temsile yetkili olunduğunu gösterir Ticaret Sicil Tasdiknamesi veya Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslı ya da onaylı sureti (Ticaret Sicil Tasdiknamesi veya Türkiye Ticaret Sicili Gazetesine ilişkin MERSİS numarasının belirtilmesi durumunda, söz konusu belge başvuru kapsamında sunulmaz.) ile dilekçeyi imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi.

2- Avukat olmayan temsilcisi aracılığı ile başvurmaları halinde: Şikayet başvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu gösterir noter onaylı vekâletname (Temsilciye ait noter tasdikli vekâletnameye ilişkin noterlik adı, tarihi ve yevmiye numarası bilgilerinin belirtilmesi durumunda, söz konusu belge başvuru kapsamında sunulmaz.) ile vekilin imza beyannamesi.” açıklaması yer almaktadır.

 

Anılan mevzuat hükümlerinden, şikâyet başvuru dilekçelerine diğer belgelerin yanında imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmesi gerektiği, başvurunun ön incelemesi kapsamında anılan belgelerin sunulup sunulmadığının inceleneceği ve bu belgelerin eksikliği halinde başvurunun reddedileceği anlaşılmaktadır.

 

Söz konusu Yönetmelik’in 8’inci maddesinin dördüncü fıkrasında geçen “şikayet başvurusu dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza beyannamesinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmesi” ifadesinden imza sirkülerinin aslı ya da aslı yerine kullanılabilecek / kabul edilebilecek yetkili mercilerce onaylı örnekleri anlaşılmakta olup, onaylı örneklerde belgenin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh bulunması gerekmektedir.

 

Bu itibarla başvuru sahibi tarafından 26.10.2021 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, söz konusu başvuru üzerine idare tarafından verilen 02.11.2021 tarihli cevabi yazısında “…İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in. Başvuruların Şekil Unsurları Başlıklı, 8. Maddesinin, 4. Fıkrasının, a bendinde “Şikâyet başvurularına, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza beyannamesinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmesi veyahut başvurularda bu belgelere ilişkin bilgilerin belirtilmesi gerekir.” denilmektedir. İlgide kayıtlı şikâyet dilekçeniz ekinde yer alan İmza Sirküsü incelendiğinde; belgenin asıl veya yetkili merci onaylı örneği olmadığı belirlenmiştir.

Bu nedenle; adı geçen ihale için yapmış olduğunuz şikâyet başvurusu dilekçeniz, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması nedeniyle Müdürlüğümüzce değerlendirilmemeye alınmamıştır. şeklinde ifadelerin yer aldığı ve başvuru sahibinin şikâyet başvurusunun şekil yönünden reddedildiği anlaşılmıştır.

 

Söz konusu husus üzerine, Kurum’un 30.11.2021 tarih ve E.2021/20630 sayılı yazısında “2021/553623 İhale kayıt numaralı “Haliliye 4 Derslikli Osman Ertörer ve Tatlıses İle Viranşehir 8 Derslikli Cumhuriyet Anaokulları Yapım İşi” işiyle ilgili Kurumumuza yapılan incelemede; Şeyhanlı İnş. Ele. Teks. Tem. Gıda. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 26.10.2021 tarihli şikayet dilekçesi ekinde sunmuş olduğu, imza sirküsü ve/veya imza beyannamesi belgesinin sunulduğu haliyle (belgelerin asıllarının), 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53’üncü maddesinin (b) bendinde yer alan “Kurum, görevlerinin yerine getirilmesinde resmi ve özel bütün kurum, kuruluş ve kişilerden belge, bilgi ve görüş isteyebilir. Belge, bilgi ve görüşlerin istenilen süre içinde verilmesi zorunludur” hükmü gereğince en geç üç (3) iş günü içinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir.” şeklinde ifadelere yer verilmek suretiyle başvuru sahibinin idareye şikayet başvurusunun ekinde sunmuş olduğu “imza sirküleri”nin sunulduğu haliyle Kurum tarafından istenilmiş, söz konusu yazı üzerine, idarenin 30.11.2021 tarihli ve 37945323 sayılı yazısında anılan “imza sirküleri”nin sunulduğu haliyle Kurum’a gönderildiği ifade edilmiştir.

 

Kamu İhale mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilen ihalelerde, isteklilerin hak ve/veya menfaatlerine ilişkin oluşabilecek durumlarda şikâyet başvurularını idarelere yapabilecekleri, anılan mevzuat gereği, şikâyet başvurularında “e-şikâyet” ile “elden veya posta yoluyla” olmak üzere iki adet şikâyet yönteminin öngörüldüğü, bu itibarla, isteklilerin anılan iki yöntemden birisini seçerek başvuru yapmaları halinde, söz konusu şikâyet başvurularının kamu ihale mevzuatında sayılan şekil şartlarını sağlamasının zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.

 

Bu çerçevede, yukarıda aktarılan Yönetmelik’in 8’nci maddesi çerçevesinde; elektronik ortamda gerçekleştirilen ihalelerde isteklinin yeterlik bilgileri tablosu içerisinde başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelere ilişkin bilgilerin bulunması durumunda, elden veya posta yoluyla idareye yapılan şikâyet başvurularında, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin aranmayacağı anlaşılmaktadır.

 

Ancak elden veya posta yoluyla idareye yapılan şikâyet başvurularında şikâyet başvurusunu yapan gerçek/tüzel kişiye ilişkin bilgilerin teyidinin ancak mevzuatta öngörülen belgelerin sunulması ile sağlanabileceği ve buna göre yapılan başvurularda imza beyannamesinin sunulmasının şekil şartı olduğu,  diğer yandan Kamu İhale mevzuatı çerçevesinde yapılan elektronik ihalelere ilişkin olarak “e-şikâyet” başvurusu kapsamında imza beyannamesinin istenmediği anlaşılmakla birlikte, EKAP üzerinden sadece teklifi imzalayan kişilere ilişkin olarak teyidin yapılabildiği, ancak teklifi imzalayan kişinin imzasının teyidinin yapılamadığı, bu itibarla elden veya posta yoluyla yapılacak şikâyet başvurularında yukarıda aktarılan Yönetmelik’in 31’inci maddesi gereğince belgelerin sunuluş şekline uygun bir belge sunulmamasının kabul edilemeyeceği, çünkü asıl olmayan bir belgede yer alan bilgiler ile şikâyet başvurusunda yer alan bilgilerin teyidinin ancak asıl belge üzerinden yapılabileceği,  dolaysıyla usulüne uygun olmayan bir şikâyet başvurusunun İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesi gereği şekil yönünden reddedilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

 

Yukarıda verilen tespitler ve açıklamalar ışığında yapılan incelemede; başvuru sahibinin şikâyet başvuru dilekçesi ekinde sunmuş olduğu imza sirküleri incelendiğinde, Şanlıurfa 4. Noterliğince 26.04.2016 tarih ile çıkartılan örneğinin sunulduğu, imza sirküsünün asıl olmadığı ve üzerinde herhangi bir ibarenin bulunmadığı, bu itibarla imza sirküsü örneğinde, örneğin aslına uygun olduğunu belirten bir şerhin bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda, başvuru sahibinin başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin (aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıyan noter onaylı örneğinin) ve ayrıca başvuru yapan kişiye ilişkin olarak imza beyannamesinin de sunulmadığı anlaşıldığından, başvurunun 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince şekil yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

   


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz