Toplantı No 2021/051
Gündem No 43
Karar Tarihi 22.12.2021
Karar No 2021/MK-504
BAŞVURU SAHİBİ:
Adz Enerji İnşaat Danışmanlık Akaryakıt Nakliye Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
İHALEYİ YAPAN İDARE:
Karayolları Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğü Elazığ
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2021/403939 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 8(Elazığ) Bölge Müdürlüğü 81(Malatya), 85(Arapgir), 87(Adıyaman) Şube Şeflikleri Yollarında Rutin Yol Bakım ,Yapım Ve Onarımı İle Kar Ve Buzla Mücadele İşlerinin Yapılması Yapım İşi” İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
KARAR:

Karayolları Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğü Elazığ tarafından yapılan 2021/403939 ihale kayıt numaralı “Karayolları 8 (Elazığ) Bölge Müdürlüğü 81 (Malatya), 85(Arapgir), 87 (Adıyaman)  Şube Şeflikleri Yollarında Rutin Yol Bakım, Yapım ve Onarımı ile Kar ve Buzla Mücadele İşlerinin Yapılması Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Adz Enerji İnşaat Danışmanlık Akaryakıt Nakliye Sanayi ve Ticaret A.Ş. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 22.09.2021 tarihli ve 2021/UY.I-1763 sayılı karar ile “Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,” karar verilmiştir.

 

Davacı Adz Enerji İnşaat Danışmanlık Akaryakıt Nakliye Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 25.11.2021 tarihli ve E:2021/2147 sayılı kararında “…Davacının, “Farklı hizmet ve yapım işleri birleştirilmek suretiyle tek bir ihale yapılmasının ve kısmi teklife izin verilmemesinin işin niteliği ile bağdaşmadığı ve rekabeti engelleyeceği, ayrıca nitelik itibarıyla farklı teknik, mali güç ve organizasyon gerektiren ve hizmet sunucuları farklı olan birden fazla işin birleştirilmesinin yaklaşık maliyetin fazla belirlenmesine neden olduğu, söz konusu işin %70’inin personel çalıştırılmasından, %30’unun araç çalıştırılmasından ibaret olduğu, dolayısıyla hizmet alımı olarak ihale edilmesi gerektiği” iddiasına(2.iddia) ilişkin olarak yapılan incelemede;

Uyuşmazlıkta, davacının söz konusu iddialarının farkına varılabilmesi için dokümanın satın alınmış olması gerektiği, yalnızca ilanda yer alan işin niteliği, türü ve miktarı, yapılacağı yer, işe başlama tarihi ve işin süresi gibi bilgilerin yeterli olmadığı; başka bir ifadeyle, ihale dokümanının satın alınmasından sonra işin detaylarına vakıf olunabileceği ve bu kapsamda itirazın yapılabileceği; bu durumda, davacı şirket tarafından yapılan şikâyet başvurusunun başlangıç tarihinin, hukuka aykırı işlem ya da eylemin farkına varıldığı tarih olarak kabul edilerek, davacı şirketin ihale dokümanını satın aldığı tarihten itibaren başlatılması gerekirken, ihalenin ilan tarihinden itibaren şikâyet başvuru süresinin başlatılması suretiyle davacı şirketin itirazen şikâyet başvurusunun süre yönünden reddedilmesine ilişkin kararda hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Öte yandan, dava konusu işlemin uygulanmaya devam edilmesi halinde ihale konusu isin yapımına başlanacağından telafisi güç zararlar ortaya çıkabileceği de açıktır.

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan davacının 2’nci iddiasına ilişkin olarak uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, davacının diğer iddiasına ilişkin olarak yürütmenin durdurulması isteminin reddine,” karar verilmiştir.

 

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1- Kamu İhale Kurulunun 22.09.2021 tarihli ve 2021/UY.I-1763 sayılı kararının 2’nci iddia ile ilgili kısmının iptaline,

 

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin 2’nci iddiasının esasının incelenmesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz