Toplantı No : 2021/051
Gündem No : 14
Karar Tarihi : 22.12.2021
Karar No : 2021/UY.IV-2313

BAŞVURU SAHİBİ:

Abdulkadir KONUKSEVER-Ali KAPLAN İş Ortaklığı

 

VEKİLİ:

Av. Ali ERÇOLAK,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/425024 İhale Kayıt Numaralı “Karapınar 500 Seyircili Spor Salonu Yapım” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 10.09.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Karapınar 500 Seyircili Spor Salonu Yapım” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 06.12.2021 tarih ve 57137 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2021/2016 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

Danıştay Onüçüncü Dairesinin 05.10.2021 tarihli ve E: 2021/3325, K: 2021/3176 sayılı idari merci tecavüzü kararı ekinde Kuruma gönderilen ve 06.12.2021 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dava dilekçesinde özetle; söz konusu ihalenin üzerlerinde kalması akabinde elinde olmayan nedenlerden dolayı sözleşmeyi imzalamayan firmalarının irat kaydedilen 149.490,00 TL tutarındaki geçici teminatın iade edilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 10.09.2020 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2020/425024 İhale Kayıt Numaralı “Karapınar 500 Seyircili Spor Salonu Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Abdulkadir Konuksever-Ali Kaplan İş Ortaklılığının 22.12.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarece 06.01.2021 tarihli yazı ile reddi sonrasında Konya Nöbetçi İdare Mahkemesine başvurulduğu, Konya 1. İdare Mahkemesince dava konusu işlemin hukuka uygun bulunarak davanın reddine karar verilmesi üzerine temyiz yoluna başvurulduğu, Danıştay Onüçüncü Dairesi tarafından idari merci tecavüzü nedeniyle başvuru sahibinin dilekçesinin Kurum’a tevdi edilmesine karar verildiği, Danıştay kararı ve eklerinin 06.12.2021 tarihinde Kurum kayıtlarına alındığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.

İtirazen şikâyet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, varsa şikâyete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedeli ve teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur.

Belirtilen hususlara aykırılık içeren ve henüz başvuru süresi dolmamış olan başvurulardaki eksiklikler, idare veya Kurumun bildirim yapma zorunluluğu bulunmaksızın, başvuru süresinin sonuna kadar başvuru sahibi tarafından giderilebilir” hükmüne,

 

Aynı maddenin 9’uncu fıkrasında “Başvuruların ihaleyi yapan idare veya Kurum dışındaki idari mercilere ya da yargı mercilerine yapılması ve başvuru dilekçelerinin bu merciler tarafından ilgisine göre idareye veya Kuruma gönderilmesi hâlinde, dilekçelerin idare veya Kurum kayıtlarına girdiği tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir.” hükmüne,

 

Aynı maddenin 11’inci fıkrasının (c) bendinde “Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikâyete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikâyet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine karar verilir.” hükmüne,

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55’inci maddesinde “Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

İdare, şikâyet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır.  Alınan karar, şikâyetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilir.” hükmüne,

 

          İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci maddesinde “ (1) Süreler;

           …

c) İdarenin işlem veya eylemlerine karşı yapılacak başvurularda şikayete yol açan durumun farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi,

ç) Şikayet üzerine idare tarafından verilen kararın bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihi, on gün içerisinde karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini,

          …

izleyen günden itibaren başlar.” hükmüne,

       

Anılan Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin beşinci fıkrasında “İtirazen şikayet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, idareye verilen şikayet dilekçesinin bir örneği varsa şikayete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedelinin, teminat alınan hallerde başvuru teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur.” hükmüne,

 

Aynı Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde “(1) Başvurular öncelikle;

ç) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı, unvanı, adresi, imzası ile başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin bulunup bulunmadığı,

g) İdareye verilen şikayet dilekçesinin bir örneğinin ve idare tarafından şikayet üzerine alınan karar başvuru sahibine bildirilmiş ise bu kararın bir örneğinin eklenilip eklenilmediği,

ğ) Başvuru bedelinin, teminat alınacak hallerde ise başvuru teminatının yatırılıp yatırılmadığı,

yönlerinden sırasıyla incelenir.

2) Başvuru dilekçesi ve ekinde yukarıda belirtilen ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın bulunmaması durumunda esasın incelenmesine geçilir.

(3) Birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeleri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularında, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksiklikler başvuru sahibi tarafından giderilebilir.

(4) Yapılan ön inceleme sonucunda, bir aykırılığın tespit edilmesi halinde bu hususa ilişkin ön inceleme raporu düzenlenir.” hükmüne,

 

Aynı Yönetmelik’in “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17’nci maddesinde ise “(1) 16 ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinde başvuruların ihaleyi yapan idare veya Kurum dışındaki idari mercilere ya da yargı mercilerine yapılması ve başvuru dilekçelerinin bu merciler tarafından ilgisine göre idareye veya Kuruma gönderilmesi hâlinde, dilekçelerin idare veya Kurum kayıtlarına girdiği tarihin, başvuru tarihi olarak kabul edileceği hüküm altına alınmış olup, Danıştay Onüçüncü Dairesinin 05.10.2021 tarihli ve E: 2021/3325, K: 2021/3176 sayılı idari merci tecavüzü kararı 06.12.2021 tarihinde Kurum kayıtlarına alınmıştır.

 

Diğer taraftan şikâyet üzerine alınan karar 06.01.2021 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edilmiş, bu tarihi izleyen günden itibaren 10 (on) gün içinde en geç 18.01.2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması gerekirken bu süre geçtikten sonra 06.12.2021 tarihinde Danıştay’ın idari merci tecavüzü kararı neticesinde dava dilekçesi Kuruma ulaşmıştır. Ancak idarenin şikâyet başvurusuna ilişkin olarak aldığı kararı başvuru sahibine tebliğ ettiği yazıda bir sonraki başvuru merci ve süresinin belirtilmediği tespit edilmiştir.

 

Anayasa’nın 40’ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki düzenleme ile idarelere, ilgililerin kaç gün içinde hangi mercilere başvurabileceklerini bildirme yükümlülüğü getirilmiş olup idare tarafından sonraki başvuru merci ve süresine ilişkin bilgilendirmenin mevzuata uygun olarak yapılmadığı anlaşılmıştır. İdare tarafından tesis edilen işlemlerde anayasal yükümlülüğün yerine getirilmeyerek aday, istekli ve istekli olabileceklere başvuru merci ve süresinin belirtilmemesi veya hatalı belirtilmesi durumunda, bu işlemlere karşı yasal sürenin bitiminden sonra yapılan başvuruların süre yönünden reddedilemeyeceği anlaşılmıştır.

 

Bununla birlikte başvuru sahibinin vekilinin başvuruda bulunmaya yetkili olduğuna dair belgelerin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin ve idareye verilen şikâyet dilekçesinin bir örneğinin idari merci tecavüzü kararı ekinde Kuruma gönderilen belgeler arasında yer almadığı ve itirazen şikâyet başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırılmadığı tespit edilmiştir.

 

Söz konusu şekil eksikliklerinin başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için 07.12.2021 tarihli ve E.2021/21234 sayılı yazı ile başvuru sahibi vekiline tebligat çıkarıldığı ve anılan tebligatın 10.12.2021 tarihinde başvuru sahibi vekiline tebliğ edildiği, yapılan tebligatta şekil eksikliklerinin tebligatın ulaşmasından itibaren yasal başvuru süresi olan on günlük süre içerisinde giderilmesi durumunda esasın incelenmesine geçileceğinin belirtildiği, ayrıca anılan şekil eksikliklerinin tebligatla verilen sürenin sonuna kadar Kurum’un internet sitesi üzerinden yayımlandığı anlaşılmıştır.

 

Ancak şekil eksikliklerine ilişkin yapılan tebligatın, başvuru sahibi vekiline tebliğ edildiği 10.12.2021 tarihini takip eden 10 günlük süre içerisinde (20.12.2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar) söz konusu şekil eksikliklerinin giderilmediği anlaşılmıştır.

 

           Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz