Toplantı No : 2021/051
Gündem No : 18
Karar Tarihi : 22.12.2021
Karar No : 2021/UH.II-2317

BAŞVURU SAHİBİ:

Pusula Call Center İletişim A.Ş.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Kamu İhale Kurumu İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/608036 İhale Kayıt Numaralı “Etkileşim Merkezi Hizmeti” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Kamu İhale Kurumu İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 09.11.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Etkileşim Merkezi Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Pusula Call Center İletişim A.Ş.nin 29.11.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 01.12.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 08.12.2021 tarih ve 57529 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.12.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2021/2031 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) 2021/608036 ihale kayıt numaralı “Etkileşim Merkezi Hizmeti” ihalesine teklif verdikleri, 17.11.2021 tarihinde kendilerine tebliğ edilen ihale komisyonu kararına göre, ihalenin Aypark İşletme Yön. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, kendi tekliflerinin ise ekonomik açıdan en avantajlı 2’nci teklif olarak belirlendiği,

 

İhale üzerinde bırakılan Aypark İşletme Yön. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği şöyle ki; Aypark İşletme Yön. San. Tic. Ltd. Şti.nin faaliyet konuları arasında çağrı merkezi hizmetinin yer almadığı, bu hususun ticaret sicili gazetelerinden teyit edilebileceği, istekli olmak için öncelikli olarak istekli olabilecek sıfatını haiz olmak gerektiği, istekli olabilecek sıfatını kazanmak için ise ihale konusu alanda faaliyet gösterilmesi gerektiği hususu dikkate alındığında Aypark İşletme Yön. San. Tic. Ltd. Şti.nin faaliyet konuları arasında Çağrı Merkezi hizmetinin bulunmadığı, bu nedenle teklifin geçersiz sayılması gerektiği,

 

2) İş deneyiminin tevsik etmek üzere başka bir ihalede anılan istekli tarafından 3 adet iş bitirme belgesinin sunulduğu, bunlardan birisinin 2016/488612 İKN’li işe ait olduğu, bu işin ise “çağrı merkezi ve etkileşim merkezi” niteliğinde bir iş değil, idarelere personel teminine yönelik bir iş olduğu,

 

3) Anılan istekli tarafından farklı bir ihaleye sunulan diğer iki iş deneyim belgelerinin ise 2019/509796 ve 2019/509703 İKN’li işlerden elde edildiği, bu işlerin ise şikâyete konu ihaleye ait Teknik Şartname’nin “7. Etkileşim merkezi altyapı bileşenleri” maddesini karşılamadığı, bu çerçevede Aypark İşletme Yön. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “…İstekli: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini,

İstekli olabilecek: İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimi,

İfade eder.” hükmü yer almaktadır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “(1) İdareye şikâyet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

(2) Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir.

(3) Kuruma itirazen şikâyet süresi; şikayet veya itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan iptal kararına karşı yapılacak başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci maddesinde “(1) Süreler;

c) İdarenin işlem veya eylemlerine karşı yapılacak başvurularda şikayete yol açan durumun farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi,

ç) Şikayet üzerine idare tarafından verilen kararın bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihi, on gün içerisinde karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini,

d) İhalenin iptali kararına karşı yapılan itirazen şikayet başvurularında ise iptal kararının bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihi,

izleyen günden itibaren başlar.

(2) Tatil günleri sürelere dahildir. Sürenin son gününün tatil gününe rastlaması halinde, süre tatil gününü izleyen ilk iş gününün bitimine kadar uzar. Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayet başvurularının, ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

 

Şikâyete konu ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Etkileşim Merkezi Hizmeti

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı: 01.01.2022 -31.12.2024 tarihleri arasında 30 kişi ile 36 aylık etkileşim merkezi hizmeti alımıdır.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Ankara [KİK EKAP Binası, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Ek Bina Teknokent/Ankara]” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İhale işlem dosyası kapsamında gönderilen bilgi ve belgelerden, 16.11.2021 tarihli kesinleşen ihale komisyonu kararına göre, Kamu İhale Kurumu tarafından 09.11.2021 tarihinde yapılan “Etkileşim Merkezi Hizmeti” ihalesinde 8 adet doküman edinildiği, ihaleye 6 istekli tarafından teklif verildiği, bu isteklilerden Yeni Vizyon Kurumsal Hiz. İnş. Oto. San. ve Tic. A.Ş. tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan edilen iş deneyim belgesinin (yüklenici iş bitirme belgesi) tüzel kişi isteklinin yarısından fazla (%51) hissesine sahip ortağı 5M Kurumsal Hizmetler İnş. Tur. Araç Kir. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.ye ait olduğu ancak Yeterlik Bilgileri Tablosunda söz konusu iş deneyim belgesine ilişkin olarak ortaklık tespit belgesinin beyan edilmediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin Aypark İşletme Yönetim Sanayi Ticaret Limited Şirketi üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi Pusula Call Center İletişim A.Ş.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin Aypark İşletme Yönetim San. Tic. Ltd. Şti.nin ihale konusu alanda faaliyet göstermediği yönündeki hususu farkına varmış olma tarihinin ihale komisyonu kararının EKAP üzerinden kendisine tebliğ edildiği tarih olan 17.11.2021 tarihi olması gerekmektedir. Bu çerçevede, başvuru sahibinin Aypark İşletme Yönetim San. Tic. Ltd. Şti.nin ihale konusu alanda faaliyet göstermediği yönündeki iddiasına yönelik şikâyete yol açan durumu farkına varmış olduğu 17.11.2021 tarihini izleyen on gün içinde (29.11.2021 tarihinde) şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşıldığından, mevzuatta belirtilen süre içerisinde yapılan başvuruya ilişkin esas incelemesine aşağıda yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde istekli olabilecek “ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişim” olarak tanımlanmıştır. Anılan mevzuat hükmü gereğince, istekli olabilecek sıfatını kazanmak için ihale konusu alanda faaliyet gösterilmesi gerektiği hususu dikkate alındığında, ihaleye teklif vererek istekli sıfatını kazanan kişilerin öncelikle bu şartı sağlamaları gerekmektedir. Dolayısıyla başvuruya konu uyuşmazlığın kamunun ihaleyle hizmet alımı sürecinde ortaya çıkması nedeniyle, istekli olabilecekler için geçerli olan ihale konusu alanda faaliyet gösterilmesi şartının isteklilerce de öncelikle sağlanması gerekmektedir.

 

Bu çerçevede, şikâyete konu ihalenin “Etkileşim Merkezi” hizmet alımı olduğu göz önüne alındığında, Aypark İşletme Yönetim San. Tic. Ltd. Şti.nin ihale konusu alanda faaliyet gösterip göstermediğine ilişkin, T.C. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin resmi internet sitesi (www.ticaretsicil.gov.tr) üzerinden yapılan sorgulamada; Aypark İşletme Yönetim San. Tic. Ltd. Şti.ye ait 19.01.2015 tarih ve 8739 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nde şirketin amaç ve konusunun “1) Her türlü bilgi sistemlerini kurmak, bilgi işlem merkezleri kurmak, bilişimle ilgili sistem kurmak, geliştirmek, bilgi işlemle ilgili otomasyon kurmak, işletmek, işlettirmek.

2) Her türlü bilgisayar sistemleri, program, sistem, teknik bilgi, bilgi işlem, bilişimle ilgili malzeme, mamul, yarı mamul, cihaz, araç, gereç ve benzeri maddelerin alımı, satımı, işletilmesi, kiralanması,

kullanılması, pazarlanması, ithalat ve ihracatını yapmak.

3) Bilgi işlem ve otomasyon işlemleri ile ilgili her türlü özel ve tüzel, kamu kurum ve kuruluşlarında ihaleleri takip etmek, ihalelere katılmak, ihaleyi almak, bu işleri yapmak ve yaptırmak…” olarak belirlendiği görülmüş olup, şirketin faaliyet alanının çağrı merkezi, etkileşim merkezi hizmetini kapsadığı görülmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2 ve 3’üncü iddialarına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

  2)  İstekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

d) Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarına ilişkin deneyimi gösteren belgeler,

” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “… a) Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri … ifade eder.” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; teknolojik ürün deneyim belgesinin ve yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

istenilmesi zorunludur.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler ve benzer işe ilişkin hususlar” başlıklı 72’nci maddesinde “…72.2. İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen tevsik edici belgeler sunulacaktır.

72.3. Birden fazla işin benzer iş olarak belirlenmesi halinde bu işlerin birlikte mi yoksa ayrı ayrı mı benzer iş olarak kabul edileceğinin şartnamede belirtilmesi gerekmektedir. Şartnamede bu konuya ilişkin bir açıklık bulunmaması halinde, benzer iş olarak belirlenen işlerin her birinin ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilmek suretiyle değerlendirme yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. …” açıklaması yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 15’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Çağrı Merkezi  ve/veya Etkileşim Merkezi hizmeti alımı işleri ayrı ayrı ya da birlikte benzer iş olarak kabul edilecektir…” düzenlemesi,

 

Etkileşim Merkezi Teknik Şartnamesi’nin “İşin Tanımı ve Kapsamı” başlıklı 2’nci maddesinde “Kamu İhale Kurumu’na ait “444 0 545” numaralı telefon üzerinden Türkiye’nin her yerinden erişilebilir Etkileşim Merkezi ile şartnamede belirlenen kalite ve performans değerleriyle tüm arayanlara etkin, hızlı ve güvenilir bir şekilde Kurum’un faaliyetleri ile ilgili genel bilgi edinme isteklerinin cevaplanması, öneri ve eleştirilerin alınması, bunların istatistiklerinin tutulması, kayıtlanması, raporlanması, ihtiyaç duyulan konularda çağrı yoluyla anket yapılması, EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu), Kurum içi uygulamalar ve Kurum’un Internet’te kullanıma sunduğu diğer hizmetler ile ilgili destek sağlanması aşağıdaki Çoklu Erişim Kanalları üzerinden bir bütünlük halinde yapılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhaleye ait idari ve Teknik Şartname’nin yukarıda yer verilen 2’nci maddesine göre, ihale konusu işinEtkileşim Merkezi Hizmeti” işi olduğu, İdari Şartname’nin 7’nci maddesine göre ise çağrı merkezi  ve/veya etkileşim merkezi hizmeti alımı işlerinin ayrı ayrı ya da birlikte benzer iş olarak kabul edildiği anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 3’üncü maddesinin (a) bendinde benzer iş, ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işler olarak tanımlanmış olup, idarece yapılan benzer iş tanımına göre benzer işin “çağrı merkezi” ve/veya “etkileşim merkezi” olarak iki farklı başlıkta belirlendiği, isteklilerin söz konusu hizmet alımı işlerine ait iş deneyim belgelerini ayrı ayrı ya da birlikte sunabileceği, benzer işin ihale konusu işle birebir aynı olması gerekmediği, ihale dokümanının bu haliyle kesinleştiği, dolayısıyla isteklilerce bahsi geçen iki iş konusundan herhangi birine veya her ikisine ilişkin bir iş deneyim belgesi sunulmasının yeterli olarak kabul edilmesi gerektiği tespit edilmiştir.

 

Yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan Aypark İşletme Yönetim Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından teklifi kapsamında “Yeterlik Bilgileri Tablosunda” EKAP’a kayıtlı olan iş deneyim belgesi olarak 2019/579703-3830602-1-1 sayılı iş deneyim belgesinin beyan edildiği görülmüştür.

 

Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan edilen 2019/579703-3830602-1-1 sayılı iş deneyim belgesi incelendiğinde ise; bahse konu belgenin 14.01.2021 tarihinde Aypark İşletme Yönetim Sanayi Ticaret Limited Şirketi adına, Gaziosmanpaşa Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş ve “Çağrı Merkezi Hizmet Alımı İşi”nden elde edilmiş bir iş bitirme belgesi olduğu görülmüştür.

 

Bahse konu iş deneyim belgesine konu 2019/579703 ihale kayıt numaralı “Çağrı Merkezi Hizmet Alımı İşi”ne ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “İhale konusu hizmetin; “a) Adı: Çağrı Merkezi Hizmet Alımı İşi

b) Miktarı ve türü: 4 Kalem Personel İle 2 Kalem Çağrı Merkezi Hizmet Alımı İşi...”  düzenlemesi,

 

Aynı ihaleye ait Teknik Şartname’nin “Konu ve Kapsam” başlıklı 2’nci maddesinde ise “Bu şartnamenin konusu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çağrı Merkezinin nitelikli personellerle, daha etkin ve verimli olarak çalıştırılabilmesi için ihtiyaç duyulan personel hizmet alımı yapılması hususundaki uygulama ve hükümleri içerir.” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin “İşin Muhtevası” başlıklı 3’üncü maddesinde “…3.2. YAPILACAK HİZMETE İLİŞKİN TEMEL ESASLAR

3.2.1.Yüklenici, yukarıda belirtilen konuları işin gerektirdiği sayıda personel ile yürütecektir. Hizmetin ifası sırasında çalıştırılmasına gerek duyulan Yüklenici personelinin nitelikleri ve işe başlama tarihleri konusunda Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne bilgi verilecektir.

3.2.2. Çağrı Merkezi Hizmetleri çerçevesinde;

3.2.2.1. Çağrı Merkezi Görevlileri, çağrı merkezine gelen çağrıları konuyla ilgili olduğu eğitim ve dokümanlar doğrultusunda cevaplandıracaktır. Gelen çağrılarda, Gaziosmanpaşa ve Gaziosmanpaşa Belediyesi ile ilgili Vatandaşların tüm bilgi ihtiyacı, detaylı ve yoğun bir şekilde karşılanacak, bu konuda önerileri/şikâyetleri dinlenecek, Belediye hizmetleri konusunda yönlendirmelerde bulunulacaktır.

3.2.2.2. Çağrı Merkezi Görevlileri, internet ortamında gelen istek/şikâyetleri ilgili müdürlüklere yönlendirecek, müdürlüklerden gelen cevapları vatandaşlara doğru ve eksiksiz bir şekilde iletecektir.

3.2.2.3. Çağrı Merkezi Görevlileri, Belediye istekleri ve/veya ihtiyaçları doğrultusunda kendilerine verilen yetki ve sorumluluk kapsamında gerekli/istenilen bilgileri ve kayıtları sisteme girecek ve gerekli değişiklikleri ve güncellemeleri yapacaktır.

3.2.2.4. Çağrı Merkezi Görevlilerinin, gelen çağrılara doğru cevap verebilmesi ve internet ortamından gelen istek/şikâyetleri konusuyla ilgili müdürlüğe doğru yönlendirilebilmesi amacıyla gerekli durumlarda ve periyodlarla müdürlüklerde rotasyon ve eğitim planlaması yapılacaktır.

 3.2.2.5. Çağrı Merkezi Görevlilerinin seçiminde özen gösterilecek, vatandaşlar dinamik, kibar ve Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne yakışır profesyonel şekilde karşılanacaktır. Ana ve Yabancı Dil’de lehçe, şive ve ağız farklılığı olmayacak, Türkçe konuşmalar İstanbul Türkçesi yabancı konuşmalar ise kendi dillerinde olduğu şekilde yapılacaktır… düzenlemesi yer almaktadır. Söz konusu maddeler incelendiğinde, ihale konusu işin çağrı merkezi işi olduğu anlaşılmaktadır.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat hüküm ve açıklamaları, doküman düzenlemeleri ile söz konusu iş deneyime ilişkin tespitler bir arada değerlendirildiğinde, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyimini tevsik etmek amacıyla beyan edilen iş bitirme belgesinin “Çağrı Merkezi Hizmet Alımı İşi”ne ait olduğu dikkate alındığında, belgeye konu işin şikâyete konu ihaleye ait İdari Şartname’de düzenlenen benzer iş tanımına uygun olduğu, söz konusu iş deneyim belgesi ihale konusu işe ait olmadığından, başvuru sahibinin iddia ettiği üzere Teknik Şartname’nin 7’nci maddesinde düzenlenen “Etkileşim Merkezi Altyapı Bileşenleri”ni içermesi gerekmediği ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşmıştır.

 

Ayrıca, başvuru sahibinin iddialarında yer alan 2016/488612 ve 2019/509796’İKN’li işlerden elde edilen iş deneyim belgelerinin, anılan istekli tarafından beyan edilmediği görüldüğünden, başvuru sahibinin bu husustaki iddialarının mesnetsiz olduğu ve yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz