Toplantı No 2021/052
Gündem No 82
Karar Tarihi 29.12.2021
Karar No 2021/MK-522
BAŞVURU SAHİBİ:
Enkonet İletişim Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
İHALEYİ YAPAN İDARE:
Ankara Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2021/156034 İhale Kayıt Numaralı “Belediyemiz Hizmet Binasında Kullanılan Kameraların Yönetim Sistemi Servis Bakım Ve Onarım Hizmet Alım İşi” İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
KARAR:

Ankara Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan 2021/156034 ihale kayıt numaralı “Belediyemiz Hizmet Binasında Kullanılan Kameraların Yönetim Sistemi Servis Bakım ve Onarım Hizmet Alım İşi ihalesine ilişkin olarak Enkonet İletişim Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 11.08.2021 tarihli ve 2021/UH.II-1500 sayılı karar ile “İhalenin iptali kararının iptaline” karar verilmiştir.

 

Davacı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 10.11.2021 tarihli ve E:2021/1729, K:2021/1544 sayılı kararında “Uyuşmazlık konusu olayda, davalı Kamu İhale Kurumu tarafından, ihale konusu hizmet alımına ihtiyaç olmadığını ve 21.06.2019 tarihinden itibaren ihale konusu hizmetin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiğini tespit eden davacı idare biriminin, daha önce de 02.02.2021 tarihinde ihale konusu hizmet alımına ilişkin ihtiyaç raporu oluşturduğu ve bu rapor uyarınca ihaleye çıkıldığı, farklı zamanlarda birbiri ile çelişkili kararlarla ihalenin iptal edildiği, ihalenin iptaline ilişkin kararların aynı zamanda yine idarece hazırlanan ihtiyaç raporu ile çelişkiler barındırdığı hususlarına vurgu yapılmak suretiyle gelinen aşama itibari ile ihalenin iptaline yönelik işlemin Kamu İhale Kanunu’nun temel ilkelerini zedelediğinden ve mevzuata uygun olmadığından bahisle iptaline yönelik dava konusu kurul kararı tesis edilmiş ise de; yukarıda aktarıldığı üzere ihale yetkilisine ihaleyi onaylama ya da onaylamadan iptal etme konusunda tanınan yetki, ihale işlemlerinin sırf mevzuata uygunluğunu denetlemeye yönelik olmayıp, yerindelik denetimini de barındırdığı, bu kapsamda ihale yetkilisince Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İdari ve Teknik İşler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 22.06.2021 tarihli raporda belirtilen hususlar doğrultusunda ihale konusu işin davacı idare bünyesinde bulunan yeterli teknik personel, iş makinesi, araç ve ekipmanla yapılabilir hale geldiği gerekçesiyle ihalenin iptal edildiği görülmektedir.

Bu durumda, davacı şirketin teklifinin tek geçerli teklif olduğu, bu teklifinde yaklaşık maliyete yakın olduğu ve ihale konusu işin davacı idare bünyesinde bulunan yeterli teknik personel, iş makinesi, araç ve ekipmanla yapılabilir hale geldiğinin teknik bir rapor ile tespit edildiği hususları göz önüne alındığında, ihalenin iptaline dair kararın 4734 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan temel ilkelerden rekabetin sağlanması, ihtiyacın uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerine uygun olduğu sonucuna varıldığından dava konusu kurul kararında hukuka uygunluk görülmemiştir.

Öte yandan, davalı idarece, ihalenin iptaline dayanak alınan teknik rapor ile ihtiyaç raporunu düzenleyen birimin aynı olduğu ve bu hususun ortaya çıkardığı çelişkinin temel ilkeleri zedelediği ileri sürülmekte ise de; davacı idarenin hatalı işlemlerini geri alma konusunda yetkisinin bulunduğu, hatalı olarak yapılan ihtiyaç belirlemesine istinaden ihaleye çıkıldıktan sonra ihalenin iptal edilemeyeceği şeklindeki yorumun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 40. maddesi ile ihale yetkilisine verilen yetkinin Kanunu aşar şekilde sınırlandırılması sonucunu doğuracağı anlaşıldığından bu iddia yerinde görülmemiştir.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

 

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1- Kamu İhale Kurulunun 11.08.2021 tarihli ve 2021/UH.II-1500 sayılı kararının iptaline,

 

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz