Toplantı No : 2022/001
Gündem No : 55
Karar Tarihi : 05.01.2022
Karar No : 2022/UH.I-44

BAŞVURU SAHİBİ:

Metasoft Bilgisayar Bilgi İşlem Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/743869 İhale Kayıt Numaralı “24 Aylık Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Hizmeti Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından 22.11.2021 tarihinde pazarlık usulü ile gerçekleştirilen “24 Aylık Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Metasoft Bilgisayar Bilgi İşlem Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 10.12.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 10.12.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 17.12.2021 tarih ve 59475 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.12.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2021/2100 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Teknik Şartname’nin “Kurulum ve İş Planı” başlıklı 7’nci maddesinin, işin ne zaman ve ne koşullarda başlayacağını belirleyen bir bölüm olduğu, demonstrasyon tutanağındaki birçok bölüm gibi, demonstrasyona konu edilemeyecek bu başlık için “uygunsuzluk” tespiti yapılmasının mümkün olmadığı, demonstrasyon sırasında, daha önce kuruma yazılan 2 yazıyla bildirilen, sunucu sorunların hatırlatıldığı ve durumun “donanım yeterliliği konusu idarece değerlendirilecek” notuyla geçildiği, kararda ve itiraza verilen cevapta, “mevcut durumun şartnamede belirtildiği ve buna göre teklif verilmesi gerekliliği” şeklinde ifade edildiği,  demonstrasyon sırasında “sorun yaşanması halinde mevcut masaüstü ile devam edilip, daha sonra web’e geçilebileceği” ifadesinin ön şart gibi değerlendirildiği,  kullanılmakta olan sunucuların sorunlu olduğunun demonstrasyon sırasında kurum temsilcilerince de kabul edildiği, ihale dokümanında bildirilen envanter üzerinde çalışma konusunda herhangi bir sorun olmadığı, önceki 2 yazışmada da sorunların ve olası risklerin bildirildiği, donanımın yeterliliği konusunun, tutanakta da imza altına alındığı gibi idarenin değerlendireceği bir konu olduğu, bu durumun “Kurulum ve İş Planı” başlığında uygunsuzluk olarak nitelendirilmesinin ve teklifin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesinin uygun olmadığı,

 

Teknik Şartname’nin, “SBYS Uygulama Yazılımı Modülleri” başlıklı 18’inci maddesinde, uygulamada kullanılacak modüller ve alt modüllerin tanımlandığı, “Bordro modülü” olarak nitelendirilen, “Bordro ve SGK İşlemleri” ve “Personel Hak edişleri” başlıkları altında tanımlanan bölüm hariç, demonstrasyon boyunca gösterilen 24 ana modül ve alt modüllerin tamamının web uygulaması olarak çalışmadığı, tutanakta ve kararda bu durumun “uygunsuzluk” olarak nitelendirilmesinin Teknik Şartname’ye uygun olmadığı, ayrıca anılan Şartname’nin 14.4.4’üncü maddesinde, istemci/sunucu mimarideki masaüstü yazılımlar için nasıl güncelleme yapılacağının tarif edildiği,  bu durumlar ele alındığında istisnai olarak, tanımlama ve hesaplamaların yapıldığı, döner sermaye modülünün web tabanlı olduğu ve teklifin değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olmadığı,

 

Teklif edilen ürünün, Teknik Şartname’de belirtildiği gibi mobil cihaz desteğine sahip ve IOS, Android, Windows 10 ve üstü sistemlerde çalışabildiği, anılan Şartname’de, IOS için, firma adına açılan bir mağazadan yükleme yapılması gerektiği anlamına gelecek bir düzenleme olmadığı, ayrıca, “İOS market dışı uygulama yükleme” şeklinde yapılabilecek bir arama sonucunda, mobil IOS uygulama yüklemek için market kullanımının, tek yöntem olmadığının görüleceği, teklif edilen çözümün, IOS Tabanlı mobil uygulamasının desteğine sahip olduğu ve bu durum sebebiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmayacağı iddiasına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu hizmet işinin adının “24 Aylık Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Hizmeti Alımı” olarak belirtildiği, 19’uncu maddesinde teklif ve sözleşme türünün birim fiyat teklif ve sözleşme olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Aynı Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’nci maddesinde “20.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir…” düzenlemesi,

 

Söz konusu Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde “İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği bu şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

*Teknik şartnamede demonstrasyon ile ilgili hükümler belirtilmiş olup İdaremizin talebi üzerine istendiğinde İsteklilerden tüm masrafları isteklilere ait olmak kaydıyla demonstrasyon talep edilecektir.” düzenlemesi,

 

Başvuruya konu ihaleye ait Teknik Şartname’nin “Demonstrasyon” başlıklı 6’ncı maddesinde “6.1. İhale aşamasında, ihaleye katılan isteklilerin teklifleri kabul edilip idari şartnamede istenilen belgelerin öncelikli olarak kontrolü yapılacak geçerli en ucuz teklif sahibi istekliden başlanarak en ekonomik teklif sahibi ilk iki istekli bulununcaya kadar sırasıyla demonstrasyon için yer, gün ve saat verilerek davet edilecektir.

6.2. İş bu şartname içerisinde yer alan modüllere ait tüm teknik özellikler idare tarafından demonstrasyon esnasında yazılım üzerinde sorgulanacaktır.

6.3. En az 5 gün önceden bildirilmek üzere demonstrasyon yeri ve tarihi belirleme ihale komisyonunun yetkisindedir.

6.4. Demonstrasyon esnasında kurum içinden çalışanlar sunuma katılabilir, katılımcılar şartname üzerinden sorular sorabilirler. İhale komisyonu uzmanlık gerektiren konularda kurum içinden ve kurum dışından danışmanlık alabilir.

6.5. Demo ortamında İdare gerekli internet erişimi sağlayacaktır. Yüklenici talep etmesi halinde kendi internetini kullanabilir. Sağlıklı internet bağlantısının yapıldığı her demonstrasyon oturum öncesi taraflarca kontrol edilerek tutanak altına alınır.

6.6. İstekli Demonstrasyon saatinden önce gelip demonstrasyon yerinde bulunarak gerekli tüm hazırlıklarını yaparak demonstrasyonun başlayacağı saatte sistemini sorunsuz olarak çalıştırıp sunumuna başlayacaktır. Teklif edilen yazılım web tabanlı olduğu için normalde isteklinin kendi firma bünyesinde konuşlandırdığı ve içerisinde belirli sayıda rastgele kaydın bulunduğu bir demo sunucusuna idarenin (talep etmesi halinde yüklenicinin) sağlayacağı PC ve internet aracılığıyla browser kullanarak bağlanıp sunum yapması daha uygun olacaktır. Ancak firma dilerse kendi sunucusundaki veritabanını kullanarak yapabilir.

6.7. Her türlü etiket çıktısı, raporlama çıktısı, fatura çıktısı ve makbuz (örnek) çıktısının yapılması, etiket çıktılarındaki bilgilerin ve ilaçlar üzerindeki tüm barkod ve karekod okuma işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli cihaz ve materyaller yüklenici tarafından hazır bulundurularak demo sırasında bu işlemler uygulamalı olarak yapılacaktır.

İstekli demostrasyon ekibi/ekibini en geç demostrasyona 24 saat kalarak önceden yazılı olarak (Mazeretler, demo sunum saatine kadar yazılı olarak bildirilebilir.) idareye bildirecektir.

6.8. İsteklinin uygun gördüğü herhangi bir endüstri standartı web tarayıcısı (Internet Explorer, Edge, Firefox, Opera, Google Chrome vb.) ile demostrasyon işlemi yapılacaktır. Komisyon üyeleri farklı web tarayıcılarda çalıştırılmasını isteyebilirler. Ancak yazılımlar ve raporların ofis ve pdf gibi editörler vasıtasıyla çıktısının alınabilmesi için gerekli olan Acrobat Reader, Microsoft Office vb. yazılımlar uç bilgisayarlara kurulabilir.

6.9. İstekliler, tercih edilen İnternet Tarayıcısı (web browser) vasıtasıyla SBYS ’ye erişecek ve modüller mevcut sisteminde entegre biçimde çalıştığını ihale komisyonuna kanıtlayacaktır. İnternet tarayıcısına ek bir yazılım veya bileşen yüklenerek çalıştırma olmayacaktır. İnternet tarayıcısı dışındaki arayüzler teknik olarak yetersiz sayılacak ve ihale dışı bırakılacaktır.

6.10. Demonstrasyonun olumlu veya olumsuz sonucu idare tarafından oluşturulan ve değerlendirme şartları idare tarafından belirlenen ihale komisyonu marifeti ile yapılacak olup, yapılacak olan Demo sonucunda ihale komisyonu üyeleri ve firma yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmış Demo raporu aynı gün içinde tutulacaktır. Firma yetkililerince herhangi bir sebepten dolayı tutulan tutanağı imzadan imtina edilirse, bu durum tutanakta açıkça belirtilecektir.

6.11. Demo için gelen istekliler teknik şartnamede istenilen tüm özellikleri gösterebilmek amacı ile tam teçhizatlı olarak hazır bulunmak zorundadır.

6.12. Demonstrasyon sırasında istekli veya kanuni vekili tarafından demonstrasyon maddeleri ile ilgili sorulan sorulara net cevaplar verilecek, “aslında vardı yüklenmemiş, geliştirilme aşamasında, istenirse yapılabilir, bilgisayarda arıza oluştu, database çöktü, bilgisayarı açamıyorum, web servis bağlantısı yapılamıyor/sorun oluştu, Bilgisayar adı, ip çakışması oldu” vb. cevap niteliği taşımayan yuvarlak cevaplar kabul edilmeyecek ve böyle bir durum oluştuğu takdirde ilgili firmanın demonstrasyon şartlarını yerine getiremediği kabul edilecektir.

6.13. Demonstrasyon sırasında sunumun kesintiye uğramasına sebep olan idare kaynaklı herhangi bir sorunda süre sınırı olmaksızın sorun giderilene kadar demonstrasyona ara verilecektir.

6.14. İdare tarafından gerekli görülmesi halinde demonstrasyonun tüm aşamaları sesli ve görüntülü kayıt cihazları ile kayıt altına alınacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde istekliler tarafından teklif edilen yazılımların teknik değerlendirmesinin demonstrasyon (demo) yoluyla yapılacağı düzenlenmiş, Teknik Şartname’de demo işlemlerinin detaylarına yer verilmiştir. Buna göre, demo işleminin, ihaleye ait Teknik Şartname içerisinde yer alan modüllere ait tüm teknik özelliklerin idare tarafından demonstrasyon esnasında yazılım üzerinde sorgulanacağı, demonstrasyonun olumlu veya olumsuz sonucunun idare tarafından oluşturulan ve değerlendirme şartları idare tarafından belirlenen ihale komisyonu ile yapılacağı, yapılacak olan demo sonucunda ihale komisyonu üyeleri ve firma yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmış “Demo raporu”nun aynı gün içinde tutulacağı, firma yetkililerince herhangi bir sebepten dolayı tutulan tutanağı imzadan imtina edilirse, bu durumun tutanakta açıkça belirtileceği, son olarak, demonstrasyon sırasında istekli veya kanuni vekili tarafından demonstrasyon maddeleri ile ilgili sorulan sorulara net cevaplar verileceği, “aslında vardı yüklenmemiş, geliştirilme aşamasında, istenirse yapılabilir, bilgisayarda arıza oluştu, database çöktü, bilgisayarı açamıyorum, web servis bağlantısı yapılamıyor/sorun oluştu, Bilgisayar adı, ip çakışması oldu” vb. cevap niteliği taşımayan yuvarlak cevapların kabul edilmeyeceği ve böyle bir durum oluştuğu takdirde ise ilgili istekli/isteklilerin demonstrasyon şartlarını yerine getiremediğinin kabul edileceğinin yukarıda bahsi geçen Teknik Şartname’de açıkça düzenlendiği görülmüştür.

 

İhale komisyonunun 03.12.2021 tarihli kararına göre, başvuruya konu ihaleye iki isteklinin teklif verdiği, Metasoft Bilgisayar Bilgi İşlem Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin yapılan demonstrasyon sonucunda teklif edilen yazılımın/ürünün Teknik Şartname’yi karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalede tek geçerli teklif olan Mah Zen Grup İnş. Bil. Tem. Tur. Teks. Mad. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açından en avantajlı teklif olduğu anlaşılmıştır.

 

Alımı yapılacak ürünlerin/yazılımların istenen teknik kriterleri sağlayıp sağlamadığına ilişkin usulüne uygun olarak yapılmış demonstrasyon işlemlerinde yetki ve sorumluluk ihale işlemlerini yürütmekle görevli ihale komisyonuna ait olup, belgeler üzerinden yapılan itirazen şikâyet incelemesinde demonstrasyonda yapılan tespitlerin doğruluğunun denetlenmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle idarece demonstrasyon ile ilgili iş ve işlemlerin usulüne uygun biçimde yerine getirilip getirilmediği ve demonstrasyon tutanağında yer verilen tespitlerle, alınan ihale kararı arasında uyumsuzluk bulunup bulunmadığı yönlerinden inceleme yapılmaktadır.

Yapılan incelemede, 22.11.2021 tarihli ara ihale komisyonu kararında “Yukarıda bilgileri yazılı olan 2021/743869 İhale Kayıt Numaralı 24 Aylık Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Hizmeti Alımı ihalemize iki (2) istekli katılmış olup isteklilerin teklif zarfları incelenmiş ve usulüne uygun olduğuna karar verilmiştir. İsteklilerden 22.11.2021-E. 101039 ve 22.11.2021- E. 101042 tarihli ve sayılı son fiyat teklifine davet yazılarıyla son fiyat teklifleri istenmiştir. İsteklilerden Metasoft Bilgi İşlem Hiz. San. Tic. Ltd. Şti 2. Oturuma da fiyat teklifi sunmuş olup Mah Zen Grup İnşaat Bilgisayar Temizlik Turizm Tekstil Madencilik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi birinci oturumda verdiği fiyat teklifinin geçerli olduğunu teyit etmiştir. İsteklilerin İdaremize sunmuş oldukları belgeler incelendiğinde değerlendirme dışı olabilecek bir durumla karşılaşılmamıştır. 2021/743869 İKN ihalemizde Teknik şartnamenin 6. ve İdari şartnamenin 7.5.4. maddesinde belirtildiği üzere isteklilerden İhale Dokümanı kapsamında her iki istekliden de 29.11.2021 Pazartesi günü saat: 09.00’ da idaremizde hazır bulunmaları kaydıyla demonstrasyon talep edilmesine ve İhale dokümanına uygun şekilde demonstrasyon tarihlerinin ilgili iki istekliye tebliğ edilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.” şeklinde ifadelere yer verilmek suretiyle, ihaleye teklif veren iki isteklinin teklif ettiği yazımların/ürünlerin Teknik Şartname’de yer alan teknik özellikleri karşılayıp karşılamadığı hususunda demonstrasyon yapılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

 

Metasoft Bilgisayar Bilgi İşlem Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif ettiği yazılım/ürünün demonstrasyonuna ilişkin idare tarafından hazırlanan “Tutanak”ta, söz konusu demonstrasyon işleminin 29.11.2021 tarihinde tamamlandığı, tutanağın ihale komisyonunun uzman üyeleri (4 üye) tarafından imzalandığı, tutanakta “…İhale komisyonumuzca verilen ara karar neticesinde anılan demonstrasyon kararına istinaden 29.11.2021 Pazartesi günü saat 09.00 itibariyle yukarıda unvanı yazılı isteklinin de katılımıyla demonstrasyon süreci başlamış olup aşağıdaki teknik şartname içeriğinde teste bağlı hususlar teknik şartname maddeleri projeksiyondan tek tek açılarak alt maddeleriyle birlikte demo edildikten sonra iş bu belgenin altı idare ihale komisyonunca ve isteklice imzalanmıştır…” şeklinde ifadelerin yer aldığı,

 

İhale komisyonunun 03.12.2021 tarihli kararında “…İhalemize en düşük fiyat teklifini 279.240,00TL bedelle veren Metasoft Bilgi İşlem Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.nin yazılım demosunda teknik şartnamenin Kurulum ve İş Planı başlıklı maddesinde istekli, İdarenin teknik donanımın yeterli olmadığı, uygulamanın çalışmasının donanım eksiklikleri yerine getirilene kadar web tabanlı değil de masaüstü olarak çalıştırılacağını bu konunun sözleşme imzalandığı takdirde İdarenin değerlendirmesine bağlı olduğunu bildirmiş ve demo tutanağında belirtilmiştir. Yine teknik şartnamenin SBYS UYGULAMA YAZILIM MODÜLLERİ kısmında bordro modülünün web tabanlı olmadığını ilgili modülün masaüstü olarak işlem göreceğini demonstrasyon tutanağında beyan etmiştir. Teknik şartnamenin GENEL KOŞULLAR kısmında belirtilen “SBYS, mobil cihaz desteğine sahip olmalı; İOS, Android, Windows 10 ve üstü işletim sistemlerinde çalışabilmelidir. ” Hükmü maddesi için demo esnasında ekran bilgisi verilmiş olup Fakültemizce yapılan uygulama içi aramada ilgili yazılım sisteminin İOS tabanlı mobil uygulaması bulunamamıştır. 2021/743869 ihale kayıt numaralı 24 aylık sbys hizmeti alımı ihalesine en düşük fiyat teklifini 279.240,00TL bedelle veren Metasoft Bilgi İşlem Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.nin yazılım teknik özelliklerinin ihalemiz şartnamesinin yukarıda belirtilen hükümlerine uygun görülmediği komisyonumuzca değerlendirilmiş olup Metasoft Bilgi İşlem Hiz. San.Tic.Ltd.Şti nin 279.240,00TL fiyat teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir…” şeklinde ifadelere yer verildiği,

 

 

 

Başvuru sahibinin idareye yapmış olduğu şikâyet başvurusu sonucunda idarenin 10.12.2021 tarihli ve E.108155 sayılı cevabi yazısında “ Ayrıca yine şartnamenin 18. Maddesi SBYS Uygulama Yazılım Modülleri Maddesine demonstrasyon tutanağında gerekçesiyle uygun değildir ifadesi yazılmış olup bu da istekli imzasıyla kayıt altına alınmıştır. Nihayetinde döner sermaye bordro modülü yazılımın şartnamesinin 13.1.1. maddesinde belirtildiği gibi “Uygulama web tabanlı mimariye sahip olacaktır ve herhangi bir ara yazılıma ihtiyaç duymadan, işletim sisteminden bağımsız olarak Microsoft İnternet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari, Edge tarayıcılarından en az iki tanesinde sorunsuz çalışabilecektir.” Hükmü gereğince web tabanlı değil de istekli tarafından masaüstü tabanlı olduğu beyanından dolayı demonstrasyon aşamasında sabit olduğundan bordro yazılım modülü teknik şartnameyi sağlamamaktadır. İstekli 13.1.2. maddedeki “İstekliler uygulama yazılımını modüler ya da bütünleşik olarak önerebilir ve/veya tanımlanan işlevleri yerine getirmek kaydıyla öngörülen yazılımı farklı şekilde ele alabilir.” hükme atıfta bulunarak şartnameyi sağladıklarını şikâyet dilekçelerinde belirtmiş olsa da bu şikâyet yazılımın web tabanlı mimariye sahip olacağı hükmünü değiştirmemektedir. Yazılımın teknik olarak web tabanlı olmayacağını işaret etmemektedir. Şikâyetin bir başka konusu olan ve şartnamede 4. Madde Genel Koşullar “4.9. SBYS, mobil cihaz desteğine sahip olmalı; İOS, Android, Windows 10 ve üstü işletim sistemlerinde çalışabilmelidir.” hükmünde de belirtilen İOS uygulamasında çalışabilmelidir hükmüne istinaden İdaremiz İOS uygulamasında yazılımın mobil uygulamasını aramış fakat bulunamamıştır… Neticesinde istekli söz konusu maddeleri sağlamamaktadır… şeklinde ifadelere yer verildiği görülmüştür.

 

Buna göre, yukarıda aktarılan “Demonstrasyon Tutanağı”, 03.12.2021 tarihli ihale komisyonu kararı ile idarenin cevabi yazısından anlaşılacağı üzere, başvuru sahibinin teklif ettiği yazılımın/ürünün Teknik Şartname’nin “Kurulum ve İş Planı” başlıklı 7’nci maddesi ile “SBYS Uygulama ve Yazılımı Modülleri” başlıklı 18’nci maddesine uygun olmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, demonstrasyon yapılmasına ve demonstrasyon kapsamında isteklilerce teklif edilen sistemlerin değerlendirilmesine dair teknik belirlemenin ve o esnada yapılması gereken sorgulamaların takdir ve sorumluluğu idarelerde bulunmaktadır. İhale işlem dosyası üzerinden inceleme yapılması nedeniyle iddiaya ilişkin değerlendirmenin dosya muhteviyatı ile sınırlı olduğu, idarece demonstrasyon işleminin teknik kriterleri karşılayıp karşılamadığına yönelik yapılan değerlendirmenin denetiminin ihale işlem dosyası üzerinden yapılabilmesinin mümkün olmadığı, demonstrasyon ile ilgili iş ve işlemlerin usulüne uygun biçimde yerine getirildiği ve demonstrasyon tutanağında yer verilen tespitlerle, alınan ihale kararı arasında uyumsuzluk bulunmadığı göz önünde bulundurulduğunda, idarece yapılan demonstrasyon değerlendirmesi neticesinde Metasoft Bilgisayar Bilgi İşlem Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif edilen yazılımın/ürününün uygun bulunmamasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz