Toplantı No : 2022/001
Gündem No : 22
Karar Tarihi : 05.01.2022
Karar No : 2022/MK-2
BAŞVURU SAHİBİ:
Asl İnşaat Taahüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi-Gür Çelik İnşaat Taahhüt İthalat İhracat Sanayi Ve Turizm Ticaret Anonim Şirketi İş Ortaklığı
İHALEYİ YAPAN İDARE:
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2020/353530 İhale Kayıt Numaralı “Yüksekova -Esendere Yolu Km:25+000-40+700 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları Ve Üst Yapı(Bsk)İşleri Yapım İşi” İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
KARAR:

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2020/353530 ihale kayıt numaralı “Yüksekova -Esendere Yolu Km:25+000-40+700 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üst Yapı(Bsk)İşleri Yapım  İşi” ihalesine ilişkin olarak Asl İnşaat Taahüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi-Gür Çelik İnşaat Taahhüt İthalat İhracat Sanayi ve Turizm Ticaret Anonim Şirketi İş Ortaklığı itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 18.08.2021 tarihli ve 2021/UY.II-1565 sayılı karar ile “Başvurunun reddine” karar verilmiştir.

 

Davacı Asl İnşaat Taahüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi-Gür Çelik İnşaat Taahhüt İthalat İhracat Sanayi ve Turizm Ticaret Anonim Şirketi İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 18. İdare Mahkemesinin 18.11.2021 tarihli E:2021/1856, K: 2021/2025 sayılı kararında “…Davalı idarece, davacıların 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 ve 20’nci iddialarına ilişkin olarak;

Davacıların, itirazen şikayete konu ettiği, ihale üzerinde bırakılan Demgün İnşaat Harfiyat Madencilik Tarım Nakliye Petrol Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi – Uday İnşaat Taahhüt Madencilik Nakliye Hayvancılık Akaryakıt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi İş Ortaklığı’nın yeterlik kriterleri ile aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığına ilişkin iddialar hakkında 19.10.2021 tarihinde onaylanan ve aynı tarihte tebliğ edilen ilk ihale komisyonu kararı ile bilgi sahibi olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bahse konu tarihin ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemlerin farkına varılmış olması gereken tarih olarak esas alınması gerektiği, söz konusu ihale komisyonu kararında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihalede istenilen yeterlik kriterlerini sağlamadığına ilişkin bir değerlendirmenin bulunmadığı, aşırı düşük teklif açıklamasının ise tek gerekçeyle “C30/37 beton harcı gri renkte, normal hazır beton harçları (TS EN 206-1+A1)” analiz girdisine ilişkin olarak fiyat teklifi aldıkları firmanın ticari merkezinin işin yapılacağı Hakkari’ye olan mesafesinin fazla olduğu ve benzer duruma ilişkin olarak Kurul tarafından alınan karar gerekçe gösterilerek reddedildiği görülmekle,

Davacılar tarafından; 19.10.2020 tarihini izleyen günden itibaren on gün içerisinde söz konusu isteklinin ihalede istenilen yeterlik kriterlerini sağlamadığı ve aşırı düşük teklif açıklamalarının anılan komisyon kararındaki gerekçeler dışında başka sebeplerden dolayı da mevzuata uygun olmadığına yönelik şikayet başvurusunda bulunulmadığı, bu doğrultuda söz konusu isteklinin yeterlik kriterlerine ve aşırı düşük teklif açıklamalarına ilişkin olarak 28.06.2021 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibinin iddialarının süre yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşıldığı anlaşılmakla,

Uyuşmazlığın çözümlenebilmesi için yukarıda aktarılan yargı kararı sonucu tesis edilen 17.06.2021 tarih ve 3 karar numaralı ihale komisyonu kararının davacıların hukukî durumunda herhangi bir değişiklik meydana getirip getirmediğinin ortaya konulması gerektiği,

3 no.lu ihale komisyonu kararı ile, en avantajlı teklif sahibi istekli ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin değiştiği ve davacının ilk kez en avantajlı teklif sahibi iken “ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olma” konumuna geldiği, dolayısıyla 3 no.lu ihale komisyonu kararı ile davacılar hakkında yeni bir hukukî durumun meydana geldiği görülmüştür.

İhale sürecinde yeni bir hukukî durum meydana getiren, ihale sürecine etkili bir kararın alınması üzerine başvuruya konu edilebilecek işlemi ve hukuka aykırılık nedenini öğrenen ilgililerin bu tarihten itibaren Kanun’da öngörülen sürede idareye başvurmalarına hukukî bir engel bulunmadığından, 17.06.2021 tarih ve 3 no.lu ihale komisyonu kararına karsı, tebliğ tarihinden itibaren Kanun’un 55. maddesi uyarınca süresi içinde şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabileceği konusunda şüphe bulunmamaktadır.

Bu durumda; uyuşmazlık konusu ihaleye ilişkin olarak kesinleşen 3 no.lu ihale komisyonu kararının 17/06/2021 tarihinde davacıya tebliğ edilmesi üzerine davacı tarafından Kanun’da belirtilen 10 günlük süre içerisinde 28/06/2021 tarihinde ihaleyi gerçekleştiren idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşıldığından, itirazen şikâyet başvurusunun süre yönünden reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin, davacıların 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 ve 20’nci iddialarına dair (süre yönünden reddine dair kısım) kısmının iptaline,…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

 

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

 

 

1- Kamu İhale Kurulu’nun 18.08.2021 tarihli ve 2021/UY.II-1565 sayılı kararının 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 ve 20’nci iddialar ile ilgili kısmının iptaline,

 

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 ve 20’nci iddialarının esasının incelenmesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz