Toplantı No : 2022/001
Gündem No : 6
Karar Tarihi : 05.01.2022
Karar No : 2022/MK-1
BAŞVURU SAHİBİ:
Salma İnşaat Taahhüt Emlak Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti.
İHALEYİ YAPAN İDARE:
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 18. Bölge Müdürlüğü Isparta
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2021/321798 İhale Kayıt Numaralı “Burdur Merkez Askeriye Ve Gökçebağ Göletleri Sulaması Yenileme” İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
KARAR:

           DSİ 18. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2021/321798 İhale Kayıt Numaralı “Burdur Merkez Askeriye ve Gökçebağ Göletleri Sulaması Yenileme” ihalesine ilişkin olarak Salma İnşaat Taahhüt Emlak Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 29.09.2021 tarih ve 2021/UY.IV-1787 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun görev yönünden reddine” karar verilmiştir.

 

Anılan Kurul kararının iptali istemiyle Salma İnşaat Taahhüt Emlak Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara 13. İdare Mahkemesinin 30.11.2021 tarihli ve E:2021/2162, K:2021/2133 sayılı kararı ile “…ihalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikayet ve itirazen şikayet üzerine alınanların itirazen şikayete konu edilebileceği, buna karşılık ihalenin iptali ile birlikte teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına karşı yapılan başvuruların ihalenin iptal edilmesi işlemine karşı yapılan başvuru olarak değerlendirilmeyeceği, bu başvurular ihalenin iptaline yönelik bir başvuru olarak değerlendirilmediğinden, başvuruların öncelikle idareye yapılması, idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya on günlük süre içerisinde idare tarafından bir karar alınmaması hallerinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmasının gerekli olduğu açıktır.

Bakılan davada, davacı şirket tarafından itirazen şikayet başvurusunda bulunulurken, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının ve ihalede geçerli teklif kalmaması nedeniyle ihalenin iptaline karar verilmesinin yerinde olmadığı belirtilerek ihalenin iptali kararının iptal edilmesi ve tekliflerinin değerlendirmeye alınması suretiyle ihalenin üzerlerinde bırakılmasının talep edildiği görülmekte olup, anılan başvurunun niteliği itibarıyla İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in 2. maddesinin 3. fıkrasında belirtildiği üzere, ihalenin iptal edilmesi işlemine karşı yapılan başvuru olarak değerlendirilemeyeceği, bu kapsamda davacı şirketin öncelikle idareye şikayet başvurusunda bulunması ve şikayet başvurusunun reddi üzerine itirazen şikayet başvurusunda bulunmasının yerinde olduğu, itirazen şikayet başvurusu neticesinde de Kamu İhale Kurulu’nca işin esasına girilerek karar verilmesi gerekirken başvurunun Kurumun görev alanında bulunmadığı gerekçesiyle reddine dair işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

 

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan Kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1- Kamu İhale Kurulunun 29.09.2021 tarih ve 2021/UY.IV-1787 sayılı kararının iptaline,

 

2- Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin iddialarının esasının incelenmesine geçilmesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz