Toplantı No : 2022/001
Gündem No : 57
Karar Tarihi : 05.01.2022
Karar No : 2022/UH.I-46

BAŞVURU SAHİBİ:

Sünnetçioğlu İnş. Nak. Ener. Mad. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/561553 İhale Kayıt Numaralı “Karla Mücadele İçin İş Makinası (Operatör Dahil) Kiralanması Hizmet Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 01.11.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Karla Mücadele İçin İş Makinası (Operatör Dahil) Kiralanması Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Sünnetçioğlu İnş. Nak. Ener. Mad. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.nin 13.12.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 14.12.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 23.12.2021 tarih ve 60632 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.12.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2021/2143 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, tekliflerinin yaklaşık maliyetin üzerinde kalmasının mümkün olmadığı, yaklaşık maliyetin düşük hesaplandığı, yeterli piyasa fiyat araştırması yapılmadığı, piyasa güncel fiyatlarının göz ardı edildiği, lastik, bakım onarım, MTV, araç sigortası, araç kasko, nakliye, yakıt, işçi maaşı, işçi sigortası, yol ücreti, yemek ücreti, takip sistemi, araç logoları, sözleşme giderleri ve kiralama gider kalemlerinin piyasa reel fiyatları dikkate alındığında hesaplanması gereken yaklaşık maliyetin idarece hesaplanan yaklaşık maliyetten yüksek olacağı, bu durumun isteklilerin sıralamasını değiştirebilecek nitelikte olduğu, yaklaşık maliyetin doğru tespitinin; ihale usulünü, ilan süresini, eşik değeri, yeterlik belgelerinin niteliğini, ekonomik ve mali yeterlik kriterlerini, sınır değerin doğru tespit edilmesini ve aşırı düşük teklif sorgulamasının doğru yapılmasının belirleyicisi olduğu, yaklaşık maliyetin yanlış hesaplanması durumunda ihalenin daha sonraki süreçlerinin de yanlış gideceği ve ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif olarak belirlenen istekli tarafından sunulan teklifle ihale konusu işin yürütülemeyeceği durumlarına istinaden, işlerin aksamaması ve diğer oluşabilecek sıkıntılara mahal vermemek adına yaklaşık maliyetin ihale tarihi ve günümüz fiyatları göz önüne alınarak tekrar belirlenmesi ve tekliflerinin tekrardan değerlendirmeye alınması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü,

 

“İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.

Şikayet ve itirazen şikayet başvuruları, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yollarıdır.

Şikayet başvuruları idareye, itirazen şikayet başvuruları Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır.

Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak;

c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine,

karar verilir. …” hükmü,

 

“İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. …” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi” başlıklı 16’ncı maddesinde “… 16.3. Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler

16.3.1. Yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır. İhale komisyonu;

a) Yaklaşık maliyet hesaplanırken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak, teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi ve varsa ikinci teklifi belirlemek veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir yetkisine sahiptir.

16.3.2. Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak kabul edilebilir. Bu durumda sorumluluk idareye aittir. …” açıklaması,

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Karla Mücadele İçin İş Makinası (Operatör Dahil) Kiralanması Hizmet Alımı

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı: Greyder(Operatörlü) 704 gün, Lastik Tekerlekli Yükleyici(Operatörlü) 704 gün, Kazıcı-Yükleyici(Operatörlü) 440 gün, Karla Mücadele İçin İş Makinesi Kiralanması Hizmet Alımı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Kahramanmaraş İli Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Türkoğlu İlçe Sınırları içerisinde yapılacaktır.” düzenlemesi,

 

“İhaleye ilişkin bilgiler” başlıklı 3’üncü maddesinde “3.1.

a) İhale kayıt numarası: 2021/561553

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) İhale (son teklif verme) tarihi ve saati: 01.11.2021 Saat: 10:00

3.2. Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden e-teklif olarak sunulur. İhale (son teklif verme) saatine kadar EKAP’a yüklenemeyen teklifler değerlendirmeye alınmaz. …” düzenlemesi,

 

 “Elektronik eksiltme” başlıklı 23’üncü maddesinde “23.1. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

 “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 30’uncu maddesinde “30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar EKAP üzerinden verilecektir.

30.2. e-teklifler, ihale tarih ve saatinde hazır bulunanlar önünde, ihale komisyonu tarafından e-anahtarlar kullanılmak suretiyle EKAP üzerinde açılır. e-anahtarın bozuk olması veya e-teklifin virüs içermesi gibi nedenlerle açılamayan e-teklifler tespit edilerek açılamama gerekçeleri belirtilmek suretiyle, EKAP üzerinden “Açılamayan e-tekliflere İlişkin İhale Komisyonu Tutanağı” düzenlenir. İhale komisyonunca ihale saatine kadar kaç teklif verilmiş olduğu EKAP üzerinde ve hazır bulunanlara duyurulur. İsteklilerin teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendine göre pazarlık usulü ile yapılan ihaleler ile fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılması öngörülen ihaleler dışındaki ihalelerde; istekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet açıklanarak, EKAP üzerinden “İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanak” hazırlanır. Hazırlanan bu tutanaklar durum izleme ekranında ihaleye katılan istekliler tarafından görülebilir ve EKAP üzerinde kayda alınır. Bu tutanakların çıktısı ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanır ve talep etmeleri halinde hazır bulunan isteklilere birer örneği verilir. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilemez. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.” düzenlemesi,

 

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 2021/561553 İhale Kayıt Numaralı “Karla Mücadele İçin İş Makinası (Operatör Dahil) Kiralanması Hizmet Alımı” işinin e-teklif alınarak açık ihale usulü ihaleye çıkarıldığı, bahse konu ihalenin 01.11.2021 tarihinde gerçekleştirildiği, anılan ihaleye 6 isteklinin teklif sunduğu, 1 isteklinin teklifinin geçerli teklif olarak belirlendiği,

 

Reis Grup Sey. Tur. Oto. Ter. Ltd. Şti.nin teklifinin iş deneyimine ilişkin sözleşmeye ait damga vergisinin ihale ilan tarihi itibarıyla ödendiğine ilişkin belge ve/veya belgelerin bulunmadığı gerekçesiyle,

 

Adg Taş. Tur. Ltd. Şti.nin teklifinin 2020 yılı bilanço verilerine ilişkin herhangi bir bilgi ve/veya belgenin beyan edilmediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

Aktekin Mad. Pet. Gıd. Yap. Taş. Tem. Orm. Ürn. San. ve Tic. Ltd. Şti., Ezmine Yak. Tem. Gıd. Taş. Oto. Elekt. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Sünnetçioğlu İnş. Nak. Ener. Mad. İth. İhr.  San. Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin ise teklif fiyatlarının yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçesiyle uygun kabul edilmediği,

 

03.12.2021 onay tarihli ihale komisyonu kararıyla Yücel Tur. İnş. Gıd. Kırt. Tem. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif olarak belirlendiği, söz konusu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin ise bulunmadığı, kesinleşen ihale kararının 03.12.2021 tarihinde EKAP üzerinden teklif sunan bütün isteklilere tebliğ edildiği anlaşılmıştır.

 

Yukarıda aktarılan kamu ihale mevzuatı hükümlerinden ve ihale dokümanı düzenlemelerinden ihalenin ilk oturumunda isteklilerin teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığının kontrol edileceği, 4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin (f) bendine göre pazarlık usulü ile yapılan ihaleler ile fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılması öngörülen ihaleler dışındaki ihalelerde; istekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet açıklanarak, EKAP üzerinden isteklilerce teklif edilen fiyatlara ilişkin tutanağın hazırlanacağı, bu tutanağın durum izleme ekranından ihaleye katılan istekliler tarafından görülebileceği ve EKAP üzerinde kayda alınacağı, söz konusu tutanağın çıktısının ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanacağı ve talep etmeleri halinde hazır bulunan isteklilere birer örneğinin verileceği anlaşılmıştır.

 

Şikâyete konu ihalenin tarihinin 01.11.2021 olduğu ve ihaleye ilişkin yaklaşık maliyetin ihalenin ilk oturumunun yapıldığı söz konusu 01.11.2021 tarihinde açıklandığı, bu bağlamda yaklaşık maliyete ilişkin başvurularda farkına varılması gereken ya da farkına varılan tarihin yaklaşık maliyetin açıklandığı tarih olan ihale tarihi olduğu, dolayısıyla bu hususta bir başvurunun bu tarihi izleyen on gün içinde en son 11.11.2021 tarihinde yapılması gerekirken başvuru sahibi tarafından söz konusu süre geçtikten sonra 13.12.2021 tarihinde şikâyet başvurusu yapıldığı görüldüğünden başvuru sahibinin yaklaşık maliyetin yanlış hesaplandığına yönelik iddialarının süre yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Diğer taraftan, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.3’üncü maddesi gereği yaklaşık maliyetin üzerinde teklif sunan isteklilerin tekliflerinin kabulü veya reddinin idarenin takdirinde olduğu, dolayısıyla teklif fiyatı yaklaşık maliyetin üzerinde olan başvuru sahibi isteklinin teklifinin uygun görülmemesi durumunda kamu ihale mevzuatına aykırılıktan bahsedilemeyeceği sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz