Toplantı No : 2022/008
Gündem No : 12
Karar Tarihi : 09.02.2022
Karar No : 2022/MK-35
BAŞVURU SAHİBİ:
Baş-Ka İnşaat Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti.
İHALEYİ YAPAN İDARE:
Mersin Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2021/496353 İhale Kayıt Numaralı “Mersin İli, Akdeniz, Toroslar, Mezitli, Yenişehir, Tarsus İlçeleri Muhtelif Mahalle Ve Caddelerde Asfalt Yama Ve Tamirat Yapım İşi” İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
KARAR:

Mersin Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 2021/496353 ihale kayıt numaralı “Mersin İli, Akdeniz, Toroslar, Mezitli, Yenişehir, Tarsus İlçeleri Muhtelif Mahalle ve Caddelerde Asfalt Yama ve Tamirat Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Baş-Ka İnşaat Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 11.11.2021 tarihli ve 2021/UY.I-2029 sayılı karar ile “/ 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

Davacı Baş-Ka İnşaat Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 12.01.2022 tarih ve E:2021/2537, K:2022/17 sayılı kararında “…Dava dosyasının incelenmesinden; Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 16.09.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Mersin İli, Akdeniz, Toroslar, Mezitli, Yenişehir, Tarsus İlçeleri Muhtelif Mahalle ve Caddelerde Asfalt Yama ve Tamirat Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak davacı tarafından 07.10.2021 tarihinde yapılan şikâyet başvurusunun, Mersin Büyükşehir Belediyesinin 15.10.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, davacı şirket tarafından 22.10.2021 tarihli dilekçe ile, “açıklama istenen iş kalemlerinden  olan  AS-3,  AS-4  poz ve AS-12 poz numaralı iş kalemlerinin birim fiyat tarifleri ile idarece bu iş kalemlerine yönelik düzenlenen analiz formatlarının birbiriyle uyumlu olmadığı, analiz  formatında  dahil  edilmesi  gereken  girdilerin dahil edilmemesi nedeniyle ve nakliye formüllerinde bulunan hatalar nedeniyle yaklaşık  maliyetin toplamda 700.850,00 TL eksik hesaplandığı, bir diğer  deyişle  yaklaşık  maliyetin  69.824.760,40  TL olması gerektiği, bu durumda sınır değerin artacağı ve hali hazırda açıklama istenilmeyen istekli/isteklilerden açıklama istenilmesi sonucunu doğuracağı, söz konusu eksikliklerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi gerektiği” iddiası kısmı yönünden, şikâyete konu ihale tarihinin 16.09.2021 olduğu, ihalenin yaklaşık maliyetinin ihale tarihinde isteklilere açıklandığı dikkate alındığında isteklilerin yaklaşık maliyete ilişkin başvurular bakımından farkına varıldığı/farkına varılması gereken tarihin ihale tarihi olduğu, bu tarihi izleyen on gün içinde en son 27.09.2021 tarihinde yapılması gerekirken başvuru sahibi tarafından söz konusu süre geçtikten sonra 07.10.2021 tarihinde yapılan şikâyet başvurusunun (işin yaklaşık maliyetinin yanlış  hesaplanmış olabileceği iddiasının) süre yönünden reddedilmesi üzerine Kamu İhale Kurumu’nun 11/11/2021 gün ve 2021/UY.I-2029 sayılı kararının anılan kısmının iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Yukarıda aktarılan kanunî düzenlemelere göre kamu  ihalelerine  yönelik  şikâyet  başvurusu süresi, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlayacak olup, ihale sürecindeki hukuka aykırı olduğu iddia edilen işlem ve eylemlerin  “farkına varıldığı  tarihin”  ise ihalenin bütün hüküm ve sonuçlarının yer aldığı kesinleşen  ihale kararının  ilgililere tebliğ  edildiği tarih olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

Uyuşmazlıkta, idareye yapılan şikayet başvurusunun yaklaşık maliyetin yanlış hesaplandığına ve sınır değerin değişeceğine/artacağına  ve  dolayısıyla  bu  durumun  ihalenin  iptalini  gerektireceğine yönelik olduğu ve bu durumun en geç aşırı düşük teklif açıklama yazısının tebliğ edildiği 30/09/2021 tarihinde davacı tarafından öğrenildiğinin kabulü gerektiğinden, şikâyet süresinin bu tarihten itibaren hesaplanması gerekmektedir.

Bu nedenle, davacının, idareye şikâyet başvurusunun, işin yaklaşık maliyetinin yanlış hesaplanmış olabileceği iddiası kısmı yönünden, sürenin ihale tarihi olan 16/09/2021 tarihi esas alınarak reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamıştır…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

 

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1- Kamu İhale Kurulunun 11.11.2021 tarihli ve 2021/UY.I-2029 sayılı kararının (b) bendinde yer verilen iddiaya ilişkin değerlendirmelerin iptaline,

 

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin (b) bendinde yer verilen iddiasının esasının incelenmesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz